[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-10-06 11:02
Temat postu: Szpital bez baru
ciachu


forum admin
postw: 823

6 Pa¼dziernika 2005
Szpital bez baru

- Umowa dzier¿awy baru jest niezgodna z prawem - mówi dyrekcja lecznicy.


Umowê dzier¿awy pomieszczenia wypowiedzia³ poprzedni szef szpitala. W³adys³aw Kobeszko o jej zerwaniu dowiedzia³ siê w styczniu. - Od tego czasu czeka³em. Mia³em nadziejê, ¿e sprawa zostanie za³atwiona przyzwoicie, ale nic z tego - mówi W. Kobeszko. "Przyzwoicie", czyli ¿e szpital rozliczy siê z dzier¿awc± pomieszczenia, który zainwestowa³ w nie ok. 120 tys. z³. - Zrobi³em salê do konsumpcji, urz±dzi³em zmywalniê i kuchniê z prawdziwego zdarzenia - wylicza W. Kobeszko. W dodatku z w³asnej kieszeni zap³aci³ za remont dwu pomieszczeñ w budynku pogotowia ratunkowego. Koszty, jakie poniós³, by³y zwracane na zasadzie zwalniania od op³at za wynajem baru.
We wtorek w s±dzie odby³a siê rozprawa: dzier¿awca - szpital. - Poszed³em na ugodê i muszê opu¶ciæ bar - mówi W. Kobeszko. Ale nadal nierozwi±zana pozostaje sprawa kosztów, jakie poniós³. Dzier¿awca zapowiada, ¿e bêdzie siê domagaæ odszkodowania w wys. 70 tys. z³.
Na wiadomo¶æ o zamykaniu baru do W. Kobeszki zaczêli siê schodziæ pacjenci i personel szpitala. Narzekaj±, ¿e nie bêd± mieli gdzie kupiæ gazety, wypiæ herbaty. Pracownicy lecznicy na dy¿urach czêsto jedli w barze ciep³y posi³ek.
- Przecie¿ drugi bar jest dos³ownie trzy kroki dalej - stwierdza dyrektorka lecznicy Gra¿yna Gregorowicz. Wyja¶nia, ¿e umowa zawarta z najemc± baru by³a niezgodna z przepisami. - Zostanie og³oszony przetarg i ju¿ w zgodzie z przepisami wy³onimy osobê, która lokal poprowadzi - dodaje. A co z odszkodowaniem? - Niech rozstrzygnie s±d - ucina G. Gregorowicz.


PIOTR JÊDZURA
324 88 13
pjedzura@gazetalubuska.pl--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.016 | powered by jPORTAL 2