[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-10-05 14:52
Temat postu: Centrum dowodzenia
ciachu


forum admin
postw: 823

5 Pa¼dziernika 2005
Centrum dowodzenia

Pogotowie przenosi siê do budynku stra¿y. Jak dojdzie do wypadku, na pomoc pojad± razem karetka i stra¿acki wóz bojowy.


Przeprowadzka pogotowia ratunkowego zwi±zana jest z organizowaniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Zgodnie z wzorami z pañstw Unii Europejskiej dyspozytor pogotowia bêdzie dy¿urowa³ wspólnie z oficerem dy¿urnym stra¿aków.

Przenosiny w grudniu


Tak bêdzie od grudnia w komendzie stra¿y po¿arnej. - Za przygotowanie stanowisk dla dyspozytora pogotowia i dy¿urnego stra¿aka zap³aci kasa powiatu - informuje starosta Ryszard Szafiñski. Bêdzie to kosztowaæ ok. 300 tys. z³.
Dyspozytor pogotowia bêdzie mia³ oddzielne stanowisko pracy. Lekarze oraz zespó³ karetek wozy postawi± obok stra¿ackich pojazdów. Dla pracowników pogotowia zostan± przygotowane pomieszczenia, w których bêd± czekaæ na wyjazd do wezwania.
Z przenosin cieszy siê dyrektorka szpitala Gra¿yna Gregorowicz: - Na pewno poprawi± siê warunki pracy zespo³ów pogotowia i dyspozytorów.
Budynek przy szpitalu, w którym mie¶ci siê siedziba pogotowia, wymaga gruntownego remontu. A na to nie staæ ani szpitala, ani powiatu. - Po przenosinach zastanowimy siê, jak zagospodarowaæ pomieszczenia po pogotowiu - mówi starosta.

Szybsza pomoc


Z przeprowadzki pogotowia zadowoleni s± te¿ stra¿acy. - Teraz ³atwiej nam bêdzie ustaliæ zakres pomocy, jaka potrzebna jest osobie dzwoni±cej pod numery alarmowe - wyja¶nia zastêpca komendanta stra¿y po¿arnej m³. bryg. Dariusz Paczesny. Decyzje wspólnie i natychmiast podejm± i dyspozytor pogotowia, i stra¿ak. Skróci siê dziêki temu czas dojazdu pogotowia i stra¿aków do miejsca wypadku. Osoby potrzebuj±ce pomocy nadal dzwoni± na sta¿ po¿arn± lub do pogotowia. Te s³u¿by potem powiadamiaj± siebie wzajemnie o wypadku czy po¿arze. Pierwsi wyje¿d¿aj± wiêc stra¿acy lub pogotowie, w zale¿no¶ci od kolejno¶ci powiadomienia o zagro¿eniu. - Gdy karetki bêd± u nas, po alarmie jednocze¶nie pojedziemy na ratunek osobom, które potrzebuj± pomocy - mówi m³. bryg. Paczesny.


PIOTR JÊDZURA


--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.021 | powered by jPORTAL 2