[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-01-23 21:40
Temat postu: Charytatywne balowanie
ciachu


forum admin
postw: 823

23 Stycznia 2006
Charytatywne balowanie

Semiramida egzotycznym tañcem brzucha oczarowa³ wszystkich zebranych na balu. Orientalne rytmy i taniec jeszcze bardziej zagrza³y do zabawy.

Bawili siê, wirowali w tañcach, licytowali i losowali, a¿ uzbierali pieni±dze na zakup urz±dzenia medycznego monitoruj±cego ¿ycie pacjentów po operacjach.

Ju¿ szósty raz starosta Ryszard Szafiñski zebra³ go¶ci przy wspólnej charytatywnej zabawie w murach ³agowskiego zamku Joannitów. Cel by³ szczytny. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na zakup pulsoksymetru dla ¶wiebodziñskiego szpitala.
W tañcach wirowa³o 170 osób. Odby³a siê tradycyjna licytacja, a go¶cie chêtnie siêgali do swoich portfeli. By³a loteria fantowa, której losy rozesz³y siê b³yskawicznie. I uda³o siê. - Uzbierali¶my ponad 24 tys. z³, ale dok³adna kwota bêdzie znana za kilka dni - cieszy siê Zachariasz Wojciechowski, szef biura promocji powiatu.

BAL Z KAS¡

Podczas ostatnich piêciu Bali Starosty zebrano 140 tys. z³. Starostwo do³o¿y³o ok. 300 tys. z³ i kupiono mammograf. Podczas sobotniego VI balu z aukcji, loterii i ze sprzedanych biletów zebrano ok. 24 tys. z³. Kwota zmieni siê, liczenie pieniêdzy potrwa jeszcze kilka dni.

Bal u rotarian

Gorzowski Klub Rotariañski chce pomóc wys³aæ na zimowy wypoczynek dzieci i m³odzie¿ z najubo¿szych rodzin z miasta. Akcjê "I ty mo¿esz zostaæ ¦wiêtym Miko³ajem” klub organizuje po raz kolejny. W tym roku jej wspó³organizatorem jest Gospodarczy Bank Spó³dzielczy z Barlinka, który na ten cel przeka¿e 20 tys. z³. Natomiast rotarianie 4 lutego w hotelu Gracja urz±dz± bal charytatywny, podczas którego zbierane bêd± pieni±dze oraz odbêdzie siê aukcja fantów.


PIOTR JÊDZURA (roch)
0 68 324 88 13,
pjedzura@gazetalubuska.pl

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.036 | powered by jPORTAL 2