[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-01-02 14:50
Temat postu: Zamurowane skarby
ciachu


forum admin
postw: 823

2 Stycznia 2006
Zamurowane skarby

Na Zamku Piastowskim rado¶æ. Przy okazji prac porz±dkowych odkryto ceramikê. Dla kro¶nian jest bardzo cenna, bo ich.

Patrz±c na ¶cianê bramy wej¶ciowej do zamku, mo¿na by³o przypuszczaæ, ¿e kiedy¶ musia³o byæ tu przej¶cie. Pewnie po wojnie je zamurowano - my¶leli kro¶nianie.
- Tak jak i inne wiêksze, które jaki¶ czas temu zosta³o odkryte. Znaleziono tam butelkê po wódce, z czerwon± naklejk±. Popularn± za komuny. Ale Ma³gorzatê Oparê, prezesa Stowarzyszenia Homo Artifex, interesowa³o mniejsze, zamurowane przej¶cie. Przy okazji ostatnich prac porz±dkowo-remontowych i montowania ¶wiat³a trzeba by³o zajrzeæ do ¶rodka. W obecno¶ci archeologa nadzoruj±cego wszelkie prace na zamku Marleny Nawrockiej kro¶nianie ujrzeli kawa³ historii.
- Okaza³o siê, ¿e przej¶cie zasypano ziemi±, naczyniami kuchennymi, a nawet resztkami jedzenia i przez dwa wieki nikt tu siê nie dosta³ - mówi M. Opara. - Kiedy wyci±gnêli¶my talerze, patelnie, dzbany, wprost nie mogli¶my uwierzyæ. Delikatnie wyjêli¶my ziemiê i przesypywali¶my j± przez sita. Wiele skorup by³o pobitych.

Garnkowe puzzle


Spo³eczny opiekun zabytków Jerzy Szymczak segreguje teraz XVIII-wieczne skorupy, dna, ucha, nó¿ki. Po kolorach, wzorach sk³ada w ca³o¶æ. Nauczyciel Cezary Browarczyk fotografuje niespotykane, gliniane, malowane talerze. Patelnie, misy na trzech nó¿kach i takie z wewnêtrznym uchem z dziurkami w ¶rodku. Du¿± kolekcjê dzbanków. Dmuchane butle z pieczêciami.
- Mamy karafkê weseln± z ca³uj±cymi siê go³êbiami, fiolki po perfumach albo... truci¼nie - pokazuje J. Szymczak. - Jest kieliszek bez nó¿ki, mo¿e powsta³ w hucie szk³a w Radnicy? Zagadkê zwi±zan± z glinian± fajk± pomo¿e nam rozwi±zaæ gorzowska specjalistka, ju¿ do niej dzwonili¶my.

Tulipany na talerzu


Na niektórych naczyniach powtarzaj± siê wzory. Przypuszczenia s± takie, ¿e mog³y byæ wytwarzane w My¶liborzu. Czêstym motywem na talerzach s± tulipany i sentencje dotycz±ce mi³o¶ci.
- Znale¼li¶my te¿ ko¶ci zwierz±t, które zjedzono na zamku - dodaje M. Opara.
Teraz czas na ¿mudne odtwarzanie naczyñ, rozwi±zywanie zagadek historycznych i opisywanie ich. Zamkowa ceramika bêdzie udostêpniona szerszej publiczno¶ci w maju 2006 r. Wtedy to - dziêki unijnym pieni±dzom - odtworzona ma byæ stara wozownia.


LESZEK KALINOWSKI
0 68 324 88 74
lkalinowski@gazetalubuska.pl

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.031 | powered by jPORTAL 2