[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-01-02 14:43
Temat postu: Karnawa³owe tañce mog± ratowaæ ¿ycie
ciachu


forum admin
postw: 823

2 Stycznia 2006
Karnawa³owe tañce mog± ratowaæ ¿ycie

Na balu starosty bêd± zbierane pieni±dze na zakup aparatury monitoruj±cej ¿ycie. Poprzednio zebrano na mammograf.


To ju¿ szósty bal. Impreza odbêdzie siê 21 stycznia, tradycyjnie na zamku joannitów w £agowie. Organizator: wydzia³ promocji starostwa. Spodziewanych jest ok. 180 go¶ci. Rozes³ano zaproszenia do przedsiêbiorców, ludzi kultury i nauki, samorz±dowców. Przyjad± te¿ go¶cie z Niemiec. Za "wspania³± zabawê przy dobrej muzyce" (cytat z zaproszenia) trzeba zap³aciæ 400 z³ od pary. - Bal na zamku zawsze cieszy³ siê zainteresowaniem - mówi zastêpca naczelnika wydzia³u promocji Sylwia Kowalik. - Niestety, do tej pory z naszego zaproszenia nie skorzysta³ ani wojewoda, ani marsza³ek. Mamy nadziejê, ¿e w tym roku bêdzie inaczej.

Mammograf ju¿ jest


Bal ma szczytny cel. Przez ostatnich piêæ lat zbierano pieni±dze na zakup mammografu dla szpitala. I uda³o siê. Kilka dni temu urz±dzenie do badania piersi - pierwsze w powiecie - zosta³o zainstalowane w przychodni przy ul. Matejki. Ca³a inwestycja, ³±cznie z przystosowaniem pomieszczeñ, kosztowa³a ok. 450 tys. z³. Dochód z zabaw wyniós³ prawie 140 tys. z³ i niemal w ca³o¶ci pokry³ koszty mammografu (200 tys.).
Podczas tegorocznej imprezy zacznie siê zbiórka na zakup pulsoksymetrów. Tak zadecydowa³ zarz±d powiatu. Jest to sprzêt niezbêdny do monitorowania funkcji ¿yciowych pacjenta przez dwie - trzy godziny po operacji. Mierzy tak¿e ci¶nienie krwi. Pulsoksymetry trafi± na ginekologiê i chirurgiê. Do tej pory szpital nie ma tych urz±dzeñ. - By³oby wspaniale, gdyby uda³o siê kupiæ je jeszcze w tym roku - podkre¶la Zachariasz Wojciechowski, naczelnik wydzia³u promocji. - Ale to raczej niemo¿liwe, gdy¿ s± to drogie urz±dzenia. Liczymy jednak na hojno¶æ naszych go¶ci.

Arty¶ci pierwsi


W trakcie balu przeprowadzona bêdzie aukcja dzie³ sztuki lokalnych twórców oraz loteria. Podobnie by³o w latach poprzednich. Rok temu fanty sprzedawa³y siê bardzo dobrze. By³y to m.in. rowery, DVD, mikrofalówka, us³ugi kosmetyczne i fryzjerskie, weekend w Bukowym Dworku, meble, fili¿anki, a nawet rêcznie haftowana serwetka, wykonana przez dyrektor szpitala. - My¶lê, ¿e podobne rzeczy trafi± na bal w tym roku - dodaje wiceszefowa promocji. - Zaczêli¶my kolêdowanie po ró¿nych firmach z pro¶b± o wsparcie. I znaj±c serca naszych przedsiêbiorców - fantów nie powinno zabrakn±æ.
Do biura promocji zg³aszaj± siê tak¿e arty¶ci, przekazuj±c na aukcjê swoje prace. Jako pierwsi przyszli A³³a Trofimenkowa-Herman i Tadeusz Pietuch. Prace obiecali równie¿ oddaæ mieszkañcy domu pomocy spo³ecznej z Toporowa oraz dzieci z warsztatów terapii zajêciowej.
Organizatorzy zapowiadaj±, ¿e bal bêdzie równie atrakcyjny jak poprzednie. Gwo¼dziem programu ma byæ taniec brzucha i wystêp fakira po³ykaj±cego ogieñ. A go¶ci zabawiaæ bêdzie wodzirej Pawe³ Zdanowicz.


DANUTA KULESZYÑSKA
0 68 324 88 43
dkuleszynska@gazetalubuska.pl--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.038 | powered by jPORTAL 2