[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-12-20 19:07
Temat postu: Lodowisko na ulicy
ciachu


forum admin
postw: 823

20 Grudnia 2005
Lodowisko na ulicy
Wczoraj miejskie ulice pokry³ ¶nieg. Pod nim by³ lód. Nie by³o tylko... solanki, która mia³a zostaæ wysypana na drogi.

Ul. Sulechowska o 8.45 przypomina³a bardziej lodowisko ni¿ jezdniê. Kierowcy klêli i jechali z prêdko¶ci± ok. 20 km. Szybsza jazda skoñczy³aby siê w rowie albo na tylnym zderzaku auta z przodu. Podobnie wgl±da³a ul. Kolejowa. Lód by³ te¿ na ul. Pi³sudskiego oraz na wielu innych drogach w mie¶cie. Wszêdzie by³o ¶lisko.
- Gdzie s± piaskarki?! - dopytywali rozz³oszczeni kierowcy. Pytanie to zadali¶my staro¶cie Ryszardowi Szafiñskiemu. Natychmiast zadzwoni³ do zarz±du dróg i nakaza³ posypanie dróg solank±. Nie chcia³ s³uchaæ wyja¶nieñ drogowców. - Jak nie chwyta solanka, proszê sypaæ podwójn± warstwê piachu, drogi maj± byæ przejezdne - nakaza³.
Okaza³o siê, ¿e nad ranem jedna z piaskarek mia³a awariê. Sprzêt zosta³ naprawiony i ruszy³ do pracy.
Gmina zapewnia, ¿e dba o swoje drogi. Urzêdnicy magistratu informuj±, ¿e w miarê mo¿liwo¶ci ulice s± od¶nie¿ane i posypywane solank±. - Mamy o tyle lepsz± sytuacjê, ¿e wszystkie g³ówne ulice w mie¶cie oraz trasy wjazdowe nale¿± do powiatu - mówi burmistrz Dariusz Bekisz.
Po naszej interwencji na drogach pojawi³y siê piaskarki. Na jezdnie zosta³a wysypana solanka, która zaczê³a rozpuszczaæ lód. Ju¿ po 10.00 na drogach zrobi³o siê b³oto. Widaæ by³o czarne pasy jezdni i od razu ³atwiej je¼dzi³o siê po miejskich ulicach.


PIOTR JÊDZURA
0 68 324 88 13
pjedzura@gazetalubuska.pl

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.013 | powered by jPORTAL 2