[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-12-08 11:12
Temat postu: Pojedziemy w jedn± stronê
fred


nowy
postw: 1

8 Grudnia 2005
Pojedziemy w jedn± stronê

Z Trzciela dojedziesz autostrad± A2 do Berlina, ale do Poznania - nie.

Wczoraj w starostwie w Nowym Tomy¶lu przedstawiciele powiatów z woj. lubuskiego i wielkopolskiego oraz samorz±du województwa spotkali siê z prezesem Autostrady Wielkopolskiej Andrzejem Patalasem. Mówili m.in. o zje¼dzie z autostrady A2 w Nowym Tomy¶lu i po³±czeniu go z lokaln± sieci± dróg.
A. Patalas podtrzyma³ wczoraj wcze¶niejsz± obietnicê, ¿e w Trzcielu powstanie wêze³. Ale w ubo¿szej postaci - z A2 bêdzie mo¿na swobodnie zjechaæ, natomiast wjad± na ni± tylko podró¿uj±cy do ¦wiecka. Kieruj±c siê na Poznañ, trzeba bêdzie dotrzeæ do Jordanowa lub Nowego Tomy¶la i dopiero stamt±d wjechaæ na A2.
Przyczyn± takiego rozwi±zania jest brak pieniêdzy. Budowa lubuskiego odcinka A2 z Nowego Tomy¶la do ¦wiecka mo¿e byæ opó¼niona. Wcze¶niej planowano jej zakoñczenie w 2007 r., dzi¶ spó³ka podaje termin: 2009-2010. Zmieni³y siê przepisy ochrony ¶rodowiska i potrzebne bêd± dodatkowe kosztowne zezwolenia.


(wak)emotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.041 | powered by jPORTAL 2