[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-04-05 07:42
Temat postu: Boj± siê o handel
ciachu


forum admin
postw: 823

5 Kwietnia 2006
Boj± siê o handel
- P³acimy za dzier¿awê, inwestujemy, a magistrat nie pomaga, tylko rzuca k³ody pod nogi - z³oszcz± siê ludzie z targu.

Szefowie targowiska w centrum miasta poprosili w³adze o wykup terenu. - Dzier¿awimy go, p³ac±c rocznie ponad 32 tys. z³ - mówi wspó³w³a¶ciciel firmy prowadz±cej targowisko Krystian Ga³a. Spó³ka i handlowcy zainwestowali w teren niemal 5 mln z³.

Chc± pomocy

- W³adze miasta zostawi³y nas bez wsparcia i pomocy - skar¿y siê Mieczys³aw Borkowski z targowej spó³ki.
Kiedy wspólnicy z targu prosili magistrat o mo¿liwo¶æ wykupu ziemi, okaza³o siê to niemo¿liwe. Chodzi o drogi dojazdowe do mieszkañ dooko³a rynku.
- Przecie¿ wystarczy wytyczyæ jedn± trasê i teren nie musi ju¿ byæ przez nas dzier¿awiony, wykupimy go - mówi± wspólnicy. Od kilku lat nie dostali na to zgody.
Kiedy starostwo przejê³o przychodniê przy ul. Matejki, handlowcy stracili parking przy targowisku. - Brak miejsc dla aut to dla nas mniejsze obroty - podkre¶laj±.
Kupcy poprosili wiêc miasto o wydzier¿awienie lub sprzedanie maj±cego 1 tys. mkw. terenu nale¿±cego do gminy. - Tego te¿ nie dostali¶my - mówi± kupcy.

Dziwne dzielenie

Kupców z targowiska niepokoi podzia³ dzia³ek przylegaj±cych do targu. Ich zdaniem s± szykowane dla konkretnego biznesmena. - Tak je dziel±, ¿eby ten, kto kupi, mia³ teren pod market - uwa¿aj± wspólnicy z targu.
Przed kilkoma dniami ziemiê pod market w mie¶cie kupi³a sieæ Tesco. - Je¿eli powstanie jeszcze kolejny wielki sklep, i to w centrum miasta, bêdziemy musieli zwijaæ interes - obawia siê K. Ga³a.
- Miasto lekk± rêk± handluje ziemi± z tym, kogo popiera - uwa¿aj± wspólnicy. Dlatego z³o¿yli skargê na wiceburmistrza.

To nieprawda

Wiceburmistrz Krzysztof Tomalak odpiera zarzuty handlowców: - Nieruchomo¶æ jest dzielona tak, ¿eby sprzedaæ j± jak najdro¿ej. Do przetargu stan±æ mo¿e ka¿dy, kto chce. Dlatego zarzuty te uwa¿am za nieuzasadnione.
Kupcy s± przekonani, ¿e nie maj± szans na kupienie ziemi. - Wszyscy wiedz±, kogo staæ na taki zakup - mówi M. Borkowski.
Dlaczego magistrat utrudnia wykup ziemi i wytyczenie drogi na targowisku? - To by³oby niezgodne z prawem, chodzi o utworzenie dojazdów do posesji - odpowiada K. Tomalak.
Terenu pod parking kupcy te¿ nie dostali. Magistrat zas³ania siê przepisami. - Nie mogê oddaæ komu¶ ziemi bez przetargu - zapewnia K. Tomalak. Magistrat zaproponowa³ handlowcom zamianê. Za pas doj¶cia do targu od ul. Kolejowej mieliby dostaæ kawa³ek ziemi na parking.
- Nie zgodzili¶my siê, bo bez doj¶cia od Kolejowej nie bêdziemy mieæ klientów - t³umacz± handlowcy.
- S± skargi na mnie, ale nic z³ego nie zrobi³em, dzia³am w interesie miasta - podkre¶la K. Tomalak.


PIOTR JÊDZURA

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.015 | powered by jPORTAL 2