[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-04-01 10:36
Temat postu: Nie chc± marketu
ciachu


forum admin
postw: 823

31 Marca 2006
Nie chc± marketu
Handlowcy s± oburzeni. Uwa¿aj±, ¿e magistrat nie dba o ich interesy, wpuszczaj±c do miasta wielki sklep.

Wczoraj w sali Stowarzyszenia Wspierania Ma³ej i ¦redniej Przedsiêbiorczo¶ci wrza³o. Kilkunastu kupców zaprosi³o na spotkanie wiceburmistrza Krzysztofa Tomalaka. Oburzeni sprzeda¿± ziemi przy basenie chcieli okazaæ swój sprzeciw wobec planów postawienia tam supermarketu.

Tylko w grupie

- Przetarg og³oszono celowo w taki sposób, ¿eby¶my o niczym nie wiedzieli - podkre¶lali handlowcy. I t³umaczyli, ¿e kolejny wielki sklep w mie¶cie doprowadzi ich do upadku.
- To nas dobije, bêdziemy mieli coraz mniejszy ruch i w rezultacie splajtujemy - mówi³a Barbara Ga³a.
Zastêpca burmistrza K. Tomalak zapewnia³, ¿e przetarg zosta³ og³oszony zgodnie z prawem. - By³ nag³o¶niony w prasie, w ogólnopolskim dzienniku - t³umaczy³ kupcom. Na takie, a nie inne przeznaczenie terenu zgodzi³a siê te¿ rada miejska, podejmuj±c odpowiednie uchwa³y.
Przeciwny budowie marketu radny Artur Kubacki t³umaczy³, ¿e w mie¶cie potrzebne jest du¿e stowarzyszenie kupców: - Tylko w grupie mo¿emy mieæ wp³yw na nasze losy i ruchy urzêdników.

Nie by³o uwag

Sprawa przeznaczenia terenu przy basenie by³a omawiana przez radnych niemal dwa lata. - W tym czasie ¿aden z kupców nie zg³asza³ do nas uwag, nikt nie protestowa³ - powiedzia³ Lech Chmielewski, dyrektor biura Stowarzyszenia Wspierania Ma³ej i ¦redniej Przedsiêbiorczo¶ci. Brak wcze¶niejszych sprzeciwów potwierdzi³ zastêpca burmistrza. Doda³, ¿e handlowcy nie przychodzili na sesje miejskiej rady, na których dyskutowano o sprzeda¿y i przeznaczeniu terenu.
W mie¶cie dzia³a kilka tysiêcy osób prowadz±cych drobne i ¶rednie przedsiêbiorstwa. W stowarzyszeniu ich wspierania zarejestrowa³y siê zaledwie 32.
- Wiem, ¿e mamy du¿e mo¿liwo¶ci i w silnej grupie wiele spraw mo¿emy za³atwiæ - podkre¶li³ prezes stowarzyszenia Ryszard Mrozowicz.
K. Tomalak zapewni³, ¿e na dzia³alno¶ci nowego marketu skorzystaj± mieszkañcy: - Z chwil± jego uruchomienia ceny na pewno spadn±.


PIOTR JÊDZURA

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.016 | powered by jPORTAL 2