[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-03-24 09:23
Temat postu: Szykuje siê wielkie kupowanie
ciachu


forum admin
postw: 823

24 Marca 2006
Szykuje siê wielkie kupowanie
Obok basenu miejskiego jest teren, na którym mo¿e stan±æ supermarket. Miasto sprzeda tê ziemiê sieci, która go wybuduje.

O kolejnym markecie w mie¶cie mówi³o siê od dawna. Mieszkañcy nie byli pewni, gdzie mia³by powstaæ. Ju¿ wiadomo, ¿e obok miejskiego k±pieliska.

Ziemia czeka

- Sprzedajemy grunt o powierzchni ponad 2 ha - informuje zastêpca burmistrza Krzysztof Tomalak. Na tym terenie mo¿e powstaæ hipermarket o powierzchni ponad 2 tys. mkw. - Radni przygotowali potrzebne do tego uchwa³y - zapewnia wiceburmistrz.
Gmina liczy, ¿e na sprzeda¿y gruntu zarobi ok. 3 mln z³. Przysz³y w³a¶ciciel bêdzie musia³ na w³asny koszt uzbroiæ teren oraz wybudowaæ niezbêdn± drogê dojazdow±.
Na razie nie wiadomo, o jak± sieæ chodzi. Ale urzêdnicy zapowiadaj±, ¿e je¶li za kilka dni ziemia zostanie sprzedana, to nowy sklep stanie tam do koñca roku.
Magistrat na razie nie pozbywa siê ca³ej ziemi obok basenu. W rezerwie zostanie jeszcze placyk o powierzchni ok. 70 arów. - Na tym gruncie tak¿e mog± powstaæ jakie¶ obiekty handlowo-us³ugowe - mówi K. Tomalak. Je¶li znajdzie siê konkretny inwestor, ziemia z rezerwy tak¿e mo¿e zostaæ sprzedana.

Zdania podzielone

Urzêdnicy nie obawiaj± siê protestów w³a¶cicieli ma³ych sklepików osiedlowych i sklepów spo¿ywczych w mie¶cie.
- Rozmawia³em z handlowcami na ten temat, nie maj± specjalnych uwag - zapewnia K. Tomalak.
Jak mówi wiceburmistrz, handlowcom spodoba³a siê lokalizacja za miastem. - Potwierdzali, ¿e supermarket w takim miejscu nie odbierze im klientów - dodaje.
Ale z naszych rozmów wynika, ¿e zdania handlowców s± jednak podzielone.
- Ka¿dy market na pewno odbierze nam trochê klientów. Ale wielu klientów wie, ¿e my oferujemy wy¿sz± jako¶æ na przyk³ad warzyw - uwa¿a handlowiec z miejskiego targowiska Pawe³ Kubiak.
Sprzedawca wêdlin z targowiska obawia siê wielkiego sklepu. - Markety przebijaj± nas cenowo, kusz± gazetkami reklamowymi i to siê odczuwa, zw³aszcza w okresach przed¶wi±tecznych, wtedy najbardziej spada u mnie ruch - zaznacza.
Inny handlowiec £ukasz Wólczyñski jest przekonany, ¿e klienci znaj±cy ofertê i jako¶æ towarów na targowisku nigdy nie zrezygnuj± z zakupów i nie przenios± siê do marketów.


PIOTR JÊDZURA

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.035 | powered by jPORTAL 2