[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-03-23 13:48
Temat postu: Trasy pe³ne masztów
ciachu


forum admin
postw: 823

23 Marca 2006
Trasy pe³ne masztów
Przy drogach stoi ju¿ piêæ masztów do fotoradarów, w policyjnym magazynie na monta¿ czekaj± kolejne cztery. Docelowo na trasach bêdzie 21 takich miejsc.

Policjanci robi± co mog±, ¿eby na drogach pod miastem by³o mniej wypadków. Obecno¶æ radiowozu studzi kierowców, ale tylko przez jaki¶ czas. Okazuje siê jednak, ¿e w miejscach, gdzie stoj± maszty z fotoradarami nie ma ani kolizji, ani wypadków. - Kierowcy zdaj± sobie sprawê, ¿e czujny aparat uchwyci ich, gdy pojad± za szybko - mówi komendant, nadkom. Sebastian Banaszak.
Sprzêt rzeczywi¶cie jest skuteczny. Policjanci z drogówki podkre¶laj±, ¿e godzinny dy¿ur na trasie oznacza ponad 100 fotografii piratów drogowych. Dlatego zdecydowano o dostawianiu kolejnych masztów. Piêæ ju¿ jest: po jednym na obwodnicy i w okolicy Jordanowa, trzy przy niebezpiecznym skrzy¿owaniu dróg krajowych nr 2 i 3. - W naszym magazynie czekaj± kolejne cztery - informuje zastêpca komendanta, podinsp. S³awomir Tomal. Dwa stan± w okolicach Zb±szynka, kolejne dwa na krajowej "dwójce", na odcinku Mostki-Stok.
A to nie koniec. - Docelowo ustawimy ich a¿ 21 - podkre¶la podinsp. Tomal. Maszty maj± pojawiæ siê na "trójce" w okolicy Rosina i na wysoko¶ci Kêpska. Kolejne stan± w Rusinowie i przed Jordanowem. Cztery bêd± rozlokowane na krajowej ,,dwójce’’ od wyjazdu ze ¦wiebodzina w kierunku Poznania. Miejsca dla nastêpnych czterech masztów s± ju¿ przygotowane tu¿ za skrzy¿owaniem "dwójki" i "trójki" oraz na odcinku Po¼rzad³o - Gronów.
W zakupie masztów pomagaj± samorz±dy. W zamian policjanci ustawiaj± je na drogach w gmin, które wspar³y przedsiêwziêcie. - Je¿eli wszystkie maszty zaczn± dzia³aæ, bêdziemy mieæ najbardziej pilnowane drogi w województwie, a mo¿e nawet i w kraju - cieszy siê podinsp. Tomal.


PIOTR JÊDZURA
0 68 324 88 13
pjedzura@gazetalubuska.pl

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.021 | powered by jPORTAL 2