[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-03-15 12:25
Temat postu: Pieni±dze na ratusz
ciachu


forum admin
postw: 823

13 Marca 2006
Pieni±dze na ratusz
Jak bêdzie gotowa dokumentacja, rusz± starania o pieni±dze na remont ratusza.

Pierwszy krok jest ju¿ wykonany. Ministerstwo gospodarki przydzieli³o pieni±dze na przygotowanie dokumentacji.
- Robot± papierkow± zajmie siê poznañska firma - wyja¶nia Anna Wasiak, odpowiedzialna w magistracie za zdobywanie unijnych pieniêdzy. Dokumentacja bêdzie gotowa do wrze¶nia. Obejmie wszystkie potrzeby remontowe w ratuszu. Na jej podstawie powstanie równie¿ wyliczenie kosztów remontu zabytku.

Ile do³o¿y gmina

- Na razie koszt remontu nie jest dok³adnie wyliczony, ale podejrzewam, ¿e potrzeba na to przynajmniej 3 mln z³ - mówi burmistrz Dariusz Bekisz.
Za przygotowanie dokumentacji gmina nie zap³aci ani z³otówki. Ministerstwo przyjê³o wniosek z³o¿ony przez urzêdników i w ca³o¶ci pokryje koszty przygotowania tych dokumentów. A s± one bardzo potrzebne. - Na podstawie dokumentacji bêdziemy staraæ siê o pieni±dze na remont z Unii Europejskiej - podkre¶la A. Wasiak.
Plany rewitalizacji ratusza trafi³yby do sfinansowania z funduszu Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Nie wiadomo jeszcze, ile procent do inwestycji do³o¿y gmina. - Mo¿e to byæ albo 20, albo 25 procent warto¶ci, to oka¿e siê w chwili otrzymania dotacji - dodaje A. Wasiak.

Pilna sprawa

Remont zabytkowego obiektu jest niezbêdny. Najpilniejsz± spraw± jest skontrolowanie, czy budynek dalej osiada. Z dawnych dokumentów wiadomo, ¿e jest osadzony na g³azach. One w³a¶nie kilkana¶cie lat temu poruszy³y siê i ratusz zacz±³ siadaæ.
- Specjalne szybki zamontowane na obiekcie na razie nie pêkaj± i na tej podstawie mo¿na wnioskowaæ, ¿e budynek siê nie porusza - zaznacza burmistrz.
Wymienione musz± zostaæ wszystkie okna. Konieczne jest odnowienie pod³óg. Pilna jest równie¿ sprawa starej elewacji. Ta obecna jest szara, brzydka, zniszczona.
O potrzebach remontu mówi± równie¿ urzêdnicy pracuj±cy w ratuszu. - Przychodz± do nas mieszkañcy na przyk³ad po odbiór dowodów osobistych, konieczne jest, aby weszli do estetycznego biura - podkre¶la jeden z nich.
Z powodu planów remontowych na razie nie bêdzie ¿adnych zmian w ratuszu. Nie ma sensu cz±stkowo odnawiaæ pomieszczeñ, skoro w najbli¿szym czasie zabytek ma zostaæ wyremontowany.


PIOTR JÊDZURA

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.037 | powered by jPORTAL 2