[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-03-15 12:21
Temat postu: Rowerem nad jezioro
ciachu


forum admin
postw: 823

15 Marca 2006
Rowerem nad jezioro
Trasa dla rowerzystów bêdzie mia³a 2,5 km. Zacznie siê na ul. ¦wierczewskiego i zakoñczy niedaleko jeziora.

¦cie¿kê robi wy³oniona w przetargu sulêciñska firma budowlana. Trasa zacznie siê na wysoko¶ci Eltermy, pobiegnie do Wilkowa i tam po³±czy siê z dró¿k± prowadz±c± nad jezioro. Bêdzie wy³o¿ona polbrukiem. Kostki bêd± u³o¿one bardzo ¶ci¶le, aby nie by³o nierówno¶ci odczuwanych podczas jazdy. Na pasie o szeroko¶ci 2 m bêd± siê z ³atwo¶ci± mijaæ dwaj rowerzy¶ci. Trasa zostanie wybudowana przy drodze, ale nie bêdzie jej czê¶ci±.
Koszt inwestycji - 1,2 mln z³. Powiat dosta³ dofinansowanie z Unii Europejskiej, ze swojej kasy do³o¿y 300 tys.
¦cie¿ka ma byæ gotowa w po³owie czerwca. Bêdzie to pierwsza w powiecie droga rowerowa spe³niaj±ca wszystkie normy obowi±zuj±ce w Unii. Na pewno bêd± z niej korzystaæ tury¶ci i mieszkañcy. Ale ¶cie¿ka oprócz funkcji rekreacyjnej odegra te¿ wa¿n± rolê, je¶li chodzi o bezpieczeñstwo. ¯eby dojechaæ nad jezioro, ¶wiebodzinianie korzystali dot±d z istniej±cej drogi, nara¿aj±c siê na potr±cenia aut. Osobna trasa rowerowa pozwoli na ominiêcie ruchliwej drogi krajowej biegn±cej na tym odcinku niemal równolegle, ale kilkadziesi±t metrów dalej.


PIOTR JÊDZURA

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.015 | powered by jPORTAL 2