[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-03-07 22:29
Temat postu: Fabryka w terenie
ciachu


forum admin
postw: 823

7 Marca 2006
Fabryka w terenie
Miasto kupi³o 21 ha za obwodnic±, obok basenu. Mo¿e tam powstaæ du¿y zak³ad pracy. By³aby robota dla kilkuset osób!

Fabryka czy blok wielorodzinny? Przeznaczenie terenu za obwodnic± nie jest jeszcze przes±dzone. Burmistrz Dariusz Bekisz: - Ziemia jest ju¿ nasza, ale co na niej powstanie, jeszcze nie wiadomo.

Chc± budowaæ fabrykê

Grunt w przetargu kupi³a gmina. Zap³aci³a ponad 2 mln z³. Jako ¿e miejsce jest dobre, szybko zainteresowa³a siê nim jedna z firm produkcyjnych.
- Planuje wybudowanie tam fabryki, która zatrudni³aby kilkaset osób - mówi radny Miros³aw Algierski.
Przedstawiciele firmy podczas rozmowy z radnym potwierdzili chêæ inwestowania w budowê hali produkcyjnej. Prowadzili równie¿ wstêpne rozmowy z gmin±, ale ich wyników na razie nie ma. Firma zapewnia, ¿e mo¿e jeszcze przez jaki¶ czas poczekaæ na decyzjê urzêdników. Ale nie za d³ugo. - W przeciwnym razie przenios± siê do Sulechowa i tam uruchomi± fabrykê - przestrzega M. Algierski. - Szkoda by³oby straciæ szansê na tak± fabrykê.

Droga decyzja

Burmistrz zna plany firmy. - Nie chcê na razie mówiæ o ¿adnych szczegó³ach - podkre¶la. - To zrozumia³e, ¿e inwestor szuka dla siebie jak najtañszej ziemi, ale gmina nie mo¿e na tym traciæ.
A gminny wydatek na zakup ziemi to jedno. Zanim inwestor zacznie stawiaæ tam fabrykê, teren trzeba jeszcze uzbroiæ. - A to kolejne 2 mln z³ - wylicza szef gminy.
G³ównym problemem - zdaniem D. Bekisza, który wstrzymuje inwestycjê - jest brak wsparcia gmin ze strony pañstwa. Gmina musi kupiæ ziemiê, w tym przypadku od Agencji Nieruchomo¶ci Rolnych, i potem jeszcze j± uzbroiæ. - Wystarczy przekazaæ nam grunt, a my z inwestorem ustalaliby¶my, ¿e w pierwszej kolejno¶ci pracê w fabryce znajdowaliby rolnicy z terenów popegeerowskich - podpowiada burmistrz.
Gruszek w popiele nie zasypia burmistrz Sulechowa Ignacy Odwa¿ny. Nie ukrywa, ¿e wstêpne rozmowy z firm±, która przymierz siê do budowy fabryki w ¦wiebodzinie, ju¿ siê odby³y. Mo¿e inwestor zdecyduje siê na Sulechów? - Teren mamy przygotowany, budowa mo¿e ruszyæ w ka¿dej chwili - zapewnia I. Odwa¿ny.


(pij)

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.037 | powered by jPORTAL 2