[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-02-22 22:29
Temat postu: Paluszki lizaæ...
ciachu


forum admin
postw: 823

22 Lutego 2006
Paluszki lizaæ...
Dzi¶ wieczorem zaczyna siê wielka, ale... s³odka robota. Na t³usty czwartek trzeba upiec i polukrowaæ góry ³akoci.

W piekarniach ruszy³y przygotowania do ostatniego czwartku karnawa³u. W zwyk³e dni sma¿± one po 2-3 tys. p±czków, na jutro musz± mieæ gotowych po 20-30 tys.
W piekarni Balcewicz ju¿ w wtorek wybrano odpowiedni± maszynê do nadziewania p±czków marmolad±. - Musi byæ bardzo dobra, ¿eby wygodnie i porz±dnie wype³nia³a ciasto s³odkim nadzieniem - t³umaczy kierowniczka piekarni Wioletta Kancelarczyk.
Przygotowania do sma¿enia trwaj± tak¿e w piekarni Nitor. - T³usty czwartek to dla nas przede wszystkim wielkie zadanie organizacyjne - mówi szef piekarni Marcin Wi¶niewski. Dlatego w nocy ze ¶rody na czwartek o produkcjê p±czków bêd± dba³y ca³e piekarskie rodziny.
Tradycyjny p±czek jest sma¿ony w g³êbokim t³uszczu. - Takie sma¿enie trwa oko³o czterech minut - mówi piekarz Grzegorz Janik. Klasyczne p±czki, takie wed³ug babcinej receptury, maj± ró¿ane nadzienie. - I tych paczusiów przygotujemy najwiêcej - zapowiada W. Kancelarczyk.
Ale i nowo¶ci nie zabraknie! - Bêd± to miêdzy innymi p±czki z nadzieniem alkoholowym, chodzi o ajerkoniak - mówi M. Wi¶niewski. Piekarnia Balcewicz zaproponuje p±czki wiedeñskie. Nitor w swojej ofercie umie¶ci doskonale znany wszystkim "p±czek - ¶wiebodek". Bêd± te¿ ma³e p±czusie bez nadzienia. ¯eby klient móg³ w domu przekroiæ produkt i posmarowaæ tak± marmolad±, jak± najbardziej lubi.
A po czym poznany dobre, ¶wie¿e p±czki? - Po jasnym pasku biegn±cym przez ¶rodek, czyli tzw. rant. I po tym, ¿e s± piêknie wyro¶niête - wyja¶nia W. Kancelarczyk.


PIOTR JÊDZURA
0 68 324 88 13
pjedzura@gazetalubuska.pl

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.031 | powered by jPORTAL 2