[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-02-08 10:12
Temat postu: Mieszkania w marcu
ciachu


forum admin
postw: 823

8 Lutego 2006
Mieszkania w marcu
Blok bêdzie gotowy za dwa tygodnie. ¦wiebodziñskie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego chce obok budowaæ nastêpny.

- Do koñca lutego blok zostanie wykoñczony - zapewnia prezes ¦TBS Jan Pietruñko. Lokatorzy bêd± mogli wprowadzaæ siê w po³owie marca.

Koniec budowy

Przy Lipowej zamieszkaj± 52 rodziny. Wcze¶niej wylosuj± piêtra i numery lokali. 12 osób zajmie kawalerki, 32 rodziny zagospodaruj± mieszkania z dwoma pokojami, a osiem zamieszka w trzypokojowych lokalach. Jedno mieszkanie (na paterze) jest przystosowane do potrzeb osoby niepe³nosprawnej.
Lokatorzy bêd± musieli op³acaæ czynsz i sp³acaæ ponad 3 mln z³ kredytu zaci±gniêtego przez ¦TBS na budowê bloku. Za 1 mkw. mieszkania zap³ac± 7 z³. Czyli rodzina mieszkaj±ca w dwóch pokojach o wielko¶ci 55 mkw. miesiêcznie wyda 385 z³. Do tego dojd± op³aty za energiê elektryczn±, wodê i gaz.
- Drogo, ale chêtnych nie brakowa³o - mówi J. Pietruñko. Na jego biurku tu¿ po rozpoczêciu budowy le¿a³o 650 podañ.
Lokatorzy w mieszkaniach bêd± mieli zamontowane wanny, w toalecie muszle klozetowe, w kuchni kuchenki gazowe. ¦TBS zapewnia te¿ wyk³adziny na pod³ogach.
Blok kosztowa³ 4,8 mln z³. Gminy do³o¿y³a 552 tys. z³.

Bêdzie nowy

Kolejny blok stanie obok wykañczanego budynku. Bêdzie trzecim blokiem budownictwa spo³ecznego w mie¶cie. Wniosek o kredyt na budowê zosta³ z³o¿ony. ¦TBS ubiega siê o ponad 3,1 mln z³ z Banku Gospodarstwa Krajowego.
Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa ruszy we wrze¶-niu lub pa¼dzierniku, a skoñczy siê w sierpniu - wrze¶niu 2007 r. Gmina do budowy do³o¿y 482 tys. z³, ¦TBS da tyle samo, z wp³at przysz³ych lokatorów wp³ynie 747 tys.
Bêdzie to taki sam blok, z mieszkaniami dla 52 rodzin. W pierwszej kolejno¶ci na listê bêd± wpisywane osoby, które stara³y siê o lokale w powstaj±cym ju¿ budynku.


PIOTR JÊDZURA

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.196 | powered by jPORTAL 2