[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-01-31 09:59
Temat postu: Co by by³o, gdyby...
ciachu


forum admin
postw: 823

31 Stycznia 2006
Co by by³o, gdyby...

Zamkniête wyj¶cie awaryjne, tylko dwie karetki w gotowo¶ci, brak psów poszukuj±cych ludzi. Tak wygl±da³aby sytuacja, gdyby dosz³o do wypadku w ¶wiebodziñskim basenie.


Hale basenów nale¿± do najbardziej zagro¿onych katastrof± budowlan±. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w ¦wiebodzinie W³adys³aw Rudowicz przyznaje, ¿e na halê basenu trzeba zim± uwa¿aæ. - Konstrukcja stropu nie jest tam wentylowana, nie ma pustki miêdzy izolacj± a pokryciem dachu - t³umaczy. - Tymczasem wewn±trz jest ciep³o, przez co dochodzi do parowania, a to znaczy, ¿e na dachu mo¿e siê tworzyæ warstwa lodu, która doci±¿a konstrukcjê.
Sprawdzili¶my co by by³o, gdyby dosz³o do zawalenia siê dachu basenu w ¦wiebodzinie.

Drzwi


Na dachu basenu ¶niegu wczoraj nie by³o. Ale za to dwa najwa¿niejsze wyj¶cia awaryjne by³y pozamykane...
- Zgodnie z przepisami mog± byæ pozamykane, ale klucz do nich musi byæ blisko - t³umaczy kierownik basenu ¦wiewoda Robert Wojewódka.
Klucz znajdujemy jednak dopiero w kasie biletowej kilkadziesi±t metrów od wyj¶cia. Czy kto¶ z pracowników móg³by zd±¿yæ otworzyæ wyj¶cia awaryjne w razie zawalenia stropu?
Kierownik basenu wyja¶nia, ¿e nie ma mo¿liwo¶ci zostawiania otwartych drzwi awaryjnych. Bo wtedy ka¿dy móg³by wej¶æ na basen bez biletu. Ale obiekt ma dokumentacjê opracowan± przez stra¿aków dotycz±c± postêpowania w razie zagro¿enia.

Ratownicy

W przypadku tragedii, najpierw do akcji wkroczy³aby stra¿ po¿arna. Razem z dy¿uruj±cymi i ¶ci±gniêtymi z wolnego stra¿akami, mog³oby nie wystarczyæ r±k do ratowania ¿ycia ludzi. - Mamy w powiecie 34 jednostki OSP, w szybkim czasie mogliby¶my ¶ci±gn±æ kilkadziesi±t osób - szacuje komendant ¶wiebodziñskiej stra¿y Zygmunt Rogowski. - Gdyby i tego by³o ma³o, trzeba by ¶ci±gaæ posi³ki.
W sukurs mogliby przyj¶æ rezerwi¶ci Obrony Cywilnej. W ¦wiebodzinie to 104 osoby i oddzia³y OC w zak³adach pracy. Zanim jednak zostaliby powiadomieni i dotarliby na miejsce, up³ynê³oby sporo czasu. - Ale oni przydaliby siê dopiero przy ewentualnym odgruzowywaniu - mówi pe³nomocnik burmistrza ds. zarz±dzania kryzysowego Piotr Krzywy.
W mie¶cie s± magazyny z ³opatami, kilofami, ³omami...

Sprzêt

Czym dysponuje stra¿ po¿arna? ¦wiebodzin ma to szczê¶cie, ¿e w tamtejszej jednostce znajduje siê jedyny w Lubuskiem 50-tonowy d¼wig z 26 metrowym wysiêgnikiem. Do basenu mia³by blisko. Gorzej, gdyby do tragedii dosz³o w innym mie¶cie. D¼wig jedzie najwy¿ej 60 km na godz., wiêc niektóre miasta musia³yby czekaæ kilka godzin.
Na miejsce katastrofy szybko trafi³by jeszcze 25 metrowy podno¶nik, by spieszyæ z ratunkiem w niedostêpne, wysoko zlokalizowane miejsca. A tak¿e trzy maszyny do ciêcia betonu i blachy oraz agregaty pr±dotwórcze i maszty o¶wietleniowe. Na wyposa¿eniu jednostki s± tak¿e dwie kamery termowizyjne. Tu¿ po tragedii pomog³yby znale¼æ cia³a przysypane gruzem. - Ale po kilku godzinach, gdy cia³o siê wyziêbi, kamery ju¿ nie pomog± - dodaje Rogowski.
Wtedy ratunek mog± przynie¶æ tylko specjalnie szkolone psy. Te jednak trzeba by ¶ci±gaæ a¿ z Gdañska lub Krakowa.

Szpital

¦wiebodziñski szpital jest w stanie przyj±æ od razu siedem osób, których ¿ycie jest bezpo¶rednio zagro¿one. Oprócz dy¿uruj±cego anestezjologa i chirurga, mo¿na by awaryjnie ¶ci±gaæ personel. - Jestem przekonany, ¿e w takich sytuacjach wiele osób pojawi³oby siê bez wezwañ - mówi wicedyrektor szpitala Alfred Bielewicz.
Szpital mo¿e robiæ operacje na otwartej czaszce, otwartej klatce piersiowej, czyli wszystkie zabiegi ratuj±ce ¿ycie. - Choæ katastrofie, w której ofiary sz³yby w dziesi±tki, trzeba by prosiæ o wsparcie s±siednie szpitale - podkre¶la Bielewicz.
Problem jednak w transporcie sanitarnym. W ¦wiebodzinie s± tylko dwie karetki (reanimacyjna i wypadkowa). W razie potrzeby szpital móg³by jeszcze liczyæ na karetkê stowarzyszenia Lazarus, dzia³aj±cego przy miejscowej parafii.


MICHA£ IWANOWSKI, (pij)
0 68 324 88 12
miwanowski@gazetalubuska.pl

--
C
U
S
2006-01-31 10:02
Temat postu: Plan jest w szufladzie
ciachu


forum admin
postw: 823

31 Stycznia 2006
Plan jest w szufladzie
Rozmowa z MARKIEM ASTEM, wojewod± lubuskim

- W jednym z lubuskich miast pali siê hipermarket pe³en ludzi. Kiedy pan siê dowiaduje?
- Natychmiast, informuje mnie komendant wojewódzki stra¿y po¿arnej.

- Co pan robi?
- W ci±gu kilku minut na miejscu s± stra¿ po¿arna, policja, ratownicy medyczni. W Gorzowie od razu uruchamiamy wojewódzki zespó³ reagowania kryzysowego, bo du¿a akcja wymaga koordynacji.

- Czy Lubuskie ma plan dzia³ania?
- Oczywi¶cie.

- Mogê go zobaczyæ?
- Proszê pój¶æ do wydzia³u zarz±dzania kryzysowego, tam jest dowództwo i plan.

- Pan go zna?
-Tak. (Po chwili) O, nawet mam u siebie. (Plan jest w bordowej ok³adce, ma ponad 60 stron, podpisany przez poprzedniego wojewodê Janusza Gramzê - red.). Plan zna zespó³ reagowania kryzysowego. W trudnej sytuacji decyduje wojewoda, korzystaj±c z podpowiedzi fachowców.

- Czy lubuscy stra¿acy, policjanci, lekarze s± gotowi do sprawnego dzia³ania?
- Tak, jestem o tym przekonany. To samo mo¿na powiedzieæ o samorz±dach, z którymi regularnie æwiczymy. Ze wszystkimi mamy dobr± ³±czno¶æ telefoniczn± i radiow±.

- Mówi pan o przekonaniu, a przecie¿ to tylko ludzie...
- Ale stra¿acy czy policjanci s± ¶wietnie wyszkoleni, co pokazali ju¿ wiele razy. Ostatnio policjanci doskonale poradzili sobie z wyszukiwaniem bezdomnych, dziêki czemu mieli¶my w Lubuskiem tylko jedn± ofiarê mrozów. O tym, ¿e ratownicy medyczni s± zawodowcami, nie muszê przekonywaæ.

- Za³ó¿my, ¿e tak straszny wypadek jak w Katowicach jest w Zielonej Górze. Gdzie pan umie¶ci ofiary, je¶li po awarii w tamtejszym szpitalu nie mo¿na ich operowaæ?
- Trzeba bêdzie skorzystaæ z us³ug szpitali powiatowych, a w ciê¿kich przypadkach przetransportowaæ do Poznania, Wroc³awia czy Gorzowa. Sytuacja trudna, bo to zawsze 100 km. Ale o pieni±dze na remont sal operacyjnych zabiegam w resorcie zdrowia.

- Dlaczego Lubuskie nie wys³a³o do Warszawy informacji o kontroli obiektów, co wypomnia³ dzi¶ minister budownictwa?
- Ju¿ j± przes³ali¶my. Nadzór budowlany zakoñczy³ kontrolê obiektów u¿yteczno¶ci publicznej przed 16.00, st±d ma³a zw³oka.

- I jakie s± jej wyniki?
- Nie ma zagro¿enia z powodu ¶niegu zalegaj±cego na dachach. Wcze¶niej skontrolowali¶my du¿e obiekty, wielkopowierzchniowe, teraz mniejsze, np. sale gimnastyczne. Pilnujemy bezpieczeñstwa mieszkañców. Pod koniec tygodnia przelecimy z dyrektorem zarz±dzania kryzysowego nad naszymi rzekami i sprawdzimy wa³y przeciwpowodziowe.

- My¶li pan, ¿e zauwa¿y wiêcej dziur ni¿ fachowcy?
- Muszê zlustrowaæ teren, jestem gospodarzem województwa. A fachowcy te¿ bêd±.

- Dziêkujê.


HENRYKA BEDNARSKA

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.049 | powered by jPORTAL 2