[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-01-30 08:37
Temat postu: A¿ pêkaj± w szwach
ciachu


forum admin
postw: 823

30 Stycznia 2006
A¿ pêkaj± w szwach

W styczniu w szpitalu zosta³o czworo noworodków. Rodzice ich nie chc±. Dzieci trafi± pewnie do placówek opiekuñczych.


Starostwo ma pod opiek± dwa domy dziecka, s± to jedne z najwiêkszych placówek opiekuñczych w województwie. Zgodnie z nowymi przepisami mia³o systematycznie ubywaæ ich wychowanków. - Tymczasem dzieci stale przybywa - zaznacza starosta Ryszard Szafiñski.

Pe³no w grupach


- Mamy przepe³nione grupy - podkre¶la szefowa domu dziecka w ¦wiebodzinie Lidia Gintowt-Listowska. Przypilnowanie 15 osób przez jednego lub dwóch wychowawców jest trudne, dlatego nad grup± w dzieñ czuwa nawet trzech opiekunów.
Problemem jest jednocze¶nie rozpiêto¶æ wiekowa. Zdarzaj± siê grupy, w których obok dwulatków s± o¶mioletnie dzieci. To trudna sytuacja i dla wychowawców, i dla maluchów. Przepe³nienie ma z³y wp³yw na sferê emocjonaln± dzieci, które chc±, ¿eby z nimi porozmawiaæ i skupiæ siê na ich problemach. Wychowawcy podkre¶laj±, ¿e nie maj± mo¿liwo¶ci spokojnie usi±¶æ z podopiecznym, bo opiekuj± siê wieloma dzieæmi.
L. Gintowt-Listowska marzy o ma³ych grupach, którymi wspólnie opiekowaliby siê kobieta i mê¿czyzna. - To by³by taki kawa³ek mamy i taty - wyja¶nia.
K³opot z du¿± ilo¶ci± wychowanków ma równie¿ dyrektor domu dziecka w Chociulach Kwiryn Patan: - Od dawna przyjmujê dzieci, choæ brakuje miejsca. Ale przecie¿ innego wyj¶cia nie ma.

Rodzina w zastêpstwie


Szefowie obu domów dziecka zdaj± sobie sprawê, ¿e dzieci jeszcze przybêdzie. Wie o tym równie¿ starosta.
- Tylko w styczniu w szpitalu zosta³y porzucone cztery niemowlêta - przyznaje. Te maluchy pewnie trafi± do domów dziecka.
Czy jest jakie¶ wyj¶cie z sytuacji? - Jedynie tworzenie zawodowych rodzin zastêpczych - uwa¿a L. Gintowt-Listowska. Tego samego zdania jest K. Patan: - To roz³adowa³oby sytuacjê.
Najpierw trzeba upowszechniæ ideê rodzin zastêpczych. Starostwo robi to za po¶rednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. - Mamy ju¿ dwa rodzinne pogotowia opiekuñcze - mówi jego szefowa Ludmi³a Janik. Ale to ci±gle za ma³o. W dodatku to kosztuje. - Musimy wyp³acaæ rodzinie pensjê za wykonywan± przez ni± pracê - zaznacza wicestarosta Franciszek Karczyñski. Zarobek ten wynosi ok. 1,9 tys. z³.
Starostwo w miarê mo¿liwo¶ci szkoli nowe osoby do prowadzenia rodzinnego pogotowia. - Rocznie to wszystko z domami dziecka ³±cznie kosztuje nas 1,3 mln z³ - podaje R. Szafiñski.
Sprawdzaj± siê równie¿ rodziny adopcyjne. Ale droga do przyjêcia przez tak± rodzinê malucha z domu dziecka jest bardzo d³uga.


PIOTR JÊDZURA
0 68 324 88 13
pjedzura@gazetalubuska.pl--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.027 | powered by jPORTAL 2