[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-01-25 12:05
Temat postu: Ruszy³ mammograf
ciachu


forum admin
postw: 823

25 Stycznia 2006
Ruszy³ mammograf

Od wczoraj w przychodni przy ul. Matejki dzia³a mammograf. Starostwo sfinansuje badanie 500 kobiet z powiatu.

Za 140 tys. z³ starostwo kupi³o bardzo potrzebny mammograf. 300 tys. z³ wydano na przygotowanie specjalnego pomieszczenia, w którym stanê³o urz±dzenie. Teraz czas na bezp³atne badania. Koszt jednego wynosi oko³o 60 z³. W kasie powiatu na ten cel zabezpieczono 30 tys. z³. Starczy zatem dla 500 kobiet. A do badañ kwalifikuje siê a¿ 4 tys. pañ w wieku od 55 do 69 lat. Starosta Ryszard Szafiñski chce zachêciæ szefów wszystkich gmin do pokrycia kosztów badañ swoich mieszkanek. Pisma z pro¶b± o wsparcie finansowe medycznej akcji zosta³y ju¿ wys³ane do wszystkich wójtów i burmistrzów z terenu powiatu.

Na razie Sk±pe

Na razie na apel starosty Ryszarda Szafiñskiego pozytywnie odpowiedzia³o tylko Sk±pe. W Szczañcu kobiety jak na razie nie mog± liczyæ na pomoc samorz±du. - Musimy jako¶ znale¼æ pieni±dze na badania dla naszych mieszkanek, postaramy siê - obiecuje wójt Ryszard Matyjaszkojæ. ¦wiebodzin te¿ siê nie do³o¿y do puli. Ale jest usprawiedliwiony. - Burmistrz ka¿dego roku kupuje sprzêt do szpitala - przyznaje starosta Szafiñski.
Pismu starosty dziwi siê wójt Lubrzy Eugeniusz Chamarczuk. - Przecie¿ Narodowy Fundusz Zdrowia czeka na wniosek z powiatu w sprawie sfinansowania badañ - mówi. Zwraca uwagê, ¿e gminy maj± wiele innych zadañ i obci±¿eñ.

Je¶li wystarczy

Starosta, poza pro¶b± o pomoc do samorz±dów, stara siê równie¿ o dofinansowanie badañ przez NFZ. Ale stoi jednocze¶nie na stanowisku, ¿e gminy powinny zadbaæ o swoje mieszkanki. Podkre¶la, ¿e kupi³ urz±dzenie oraz przygotowa³ odpowiednie pomieszczenie bez niczyjej pomocy.
Z powodu ograniczeñ finansowych w pierwszej kolejno¶ci bêd± badane kobiety w wieku od 50 do 69 lat. Ale program przewiduje tak¿e badanie pañ do 50 lat i tych, które skoñczy³y ju¿ 69 lat. - Wszystko zale¿y od tego, na ile wystarczy nam pieniêdzy - mówi R. Szafiñski.

PIOTR JÊDZURA
0 68 324 88 13
pjedzura@gazetalubuska.pl

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.027 | powered by jPORTAL 2