[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-12-05 09:48
Temat postu: Dzieci wdychaj± opary
ciachu


forum admin
postw: 823

5 Grudnia 2005
Dzieci wdychaj± opary

W internacie przy ul. Pi³sudskiego ci±gle czuæ benzynê. Mali mieszkañcy skar¿± siê na bóle g³owy i md³o¶ci.

O benzynowym smrodzie wie sanepid. - W budynku wyczuwalna jest woñ paliwa - potwierdza p.o. dyrektora ¶wiebodziñskiego sanepidu Katarzyna Nowicka.

¯ycie w odorze

W internacie Specjalnego O¶rodka Szkolno-Wychowawczego na sta³e mieszka ponad 50 dzieci, niektóre s± upo¶ledzone. - Wdychaj± woñ benzyny, cierpi± na bóle g³owy i nudno¶ci - relacjonuje kierownik internatu Wac³aw Markiewicz.
- Pracownicy te¿ maj± zawroty g³owy i bóle brzucha - mówi kucharka z internatu Teresa Wo¼niak. Najbardziej ¶mierdzi z kratki kanalizacyjnej ³azienki, w której k±pi± siê dzieci.
- Problemem jest s±siaduj±ca z nami stacja paliw - wyja¶nia szefowa o¶rodka szkolno-wycho- wawczego Jolanta Waszczuk. Sk±d smród benzyny w kanalizacji? - Badania wykaza³y, ¿e teren jest ska¿ony, woñ paliwa dociera do internatu - t³umaczy szef wydzia³u ochrony ¶rodowiska w starostwie Leszek Cenin. Przed rokiem wykryto nieszczelno¶æ jednego ze zbiorników stacji. Zosta³ wy³±czony, wyczyszczony i zalany wod±. Ale smród czuæ dalej.
- Mo¿e to powodowaæ zatrucia objawiaj±ce siê zawrotami g³owy, os³abieniem, utrat± wagi, niedokrwisto¶ci±, pobudzeniem, bólem i drêtwieniem koñczyn - wymienia zagro¿enia p.o. kierownika zak³adu higieny pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze Halina Ga³uszewska.

Orlen za³o¿y syfon

Problemy zaczê³y siê przed rokiem. - Interweniowa³am, ale na pi¶mie niczego nie zg³osi³am - przyznaje J. Waszczuk. I dodaje, ¿e teraz nie popu¶ci.
W budynku by³y kontrole sanepidu i ochrony ¶rodowiska. - Teren jest zanieczyszczony produktami ropopochodnymi - potwierdza naczelnik wydzia³u inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony ¦rodowiska Janusz Tylzon.
Star± stacjê koncernu Orlen prowadzi Jerzy Raszewski.
- Nie zauwa¿y³em ubytków paliwa - zapewnia. Wycieków nie potwierdza te¿ kierownik regionalnego zespo³u prewencji PKN Orlen ze Szczecina Jerzy Czy¿. - Zbiorniki s± szczelne - twierdzi. Orlen za³o¿y syfon w kanalizacji internatu. To brak tego urz±dzenia mo¿e byæ przyczyn± smrodu.
Dlaczego stacja dalej dzia³a? - Ewentualne zamkniêcie to decyzja inspektora sanitarnego po przeprowadzeniu badañ pod k±tem zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia - podkre¶la J. Tylzon.
Co na to sanepid? - Sprawa na pewno zostanie za³atwiona - zapewnia K. Nowicka ze ¶wiebodziñskiego sanepidu.


PIOTR JÊDZURA
068 324 88 13
pjedzura@gazetalubuska.pl

--
C
U
S
2006-02-06 19:12
Temat postu: K³opotliwa stacja
ciachu


forum admin
postw: 823

6 Lutego 2006
K³opotliwa stacja
W internacie przy ul. Pi³sudskiego i Grottgera ju¿ nie czuæ zapachu paliwa. Ale nie bêdzie modernizacji pobliskiej stacji.

Przypomnijmy, ¿e w internacie Specjalnego O¶rodka Szkolno-Wychowawczego co pewien czas ¶mierdzia³o paliwem. Zapach dostawa³ siê do budynku z s±siedniej stacji Orlenu przez nieszczeln± kanalizacjê. Po spot-kaniu przedstawicieli starostwa, ochrony ¶rodowiska, internatu i pracowników stacji, Orlen zobowi±za³ siê na w³asny koszt uszczelniæ sieæ. - Nie ma zagro¿enia ani potrzeby ewakuacji dzieci. Orlen dotrzyma³ zobowi±zañ, za³o¿y³ syfon i uszczelni³ kanalizacjê - informuje starosta Ryszard Szafiñski.
Zapachowe k³opoty powoduje stara stacja, która stoi na ¶rodku wysepki miêdzy dwoma ulicami. - Zgodnie z przepisami do koñca 2007 r. musi zostaæ zmodernizowana albo zamkniêta - mówi R. Szafiñski. Na funkcjonowanie stacji od dawna nie godz± siê mieszkañcy okolicznych ulic. - Dlatego nie bêdzie ani rozbudowy, ani ¿adnej przebudowy - podkre¶la wiceburmistrz Krzysztof Tomalak. Negatywn± opiniê na ten temat wyda³ tak¿e konserwator zabytków. Odby³o siê równie¿ posiedzenie tzw. miejskiej komisji ruchu. - Stwierdzono, ¿e funkcjonowanie stacji jest niebezpieczne. Co pewien czas pojawia siê tam wielka cysterna, a normy odleg³o¶ci od budynków nie s± spe³nione - wylicza K. Tomalak.


(pij)

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.026 | powered by jPORTAL 2