[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-08-29 09:42
Temat postu: Gro¼ne po³±czenie
ciachu


forum admin
postw: 823

29 Sierpnia 2006
Gro¼ne po³±czenie
Rowerzy¶ci ciesz± siê ze ¶cie¿ki do Wilkowa. Prosz± o bezpieczny przejazd przez jezdniê, któr± trzeba przeci±æ na trasie.

Nowa ¶cie¿ka wy³o¿ona jest kostk± brukow±. Trasa spe³nia dwie funkcje - jest drog± dla rowerzystów i odcinkiem dla pieszych.

Jak tu przej¶æ

Wszystko by³oby dobrze, gdyby nie jeden problem. ¦cie¿ka biegnie od ¦wiebodzina w kierunku Wilkowa. W pewnym momencie siê koñczy. Nastêpny odcinek zosta³ wybudowany po drugiej stronie jezdni. ¯eby kontynuowaæ jazdê, trzeba zej¶æ z roweru i przej¶æ przez ulicê.
- ¦cie¿ka jest super, ale nikt nie pomy¶la³ o bezpieczeñstwie na drodze ³±cz±cej oba odcinki trasy - mówi spotkany na miejscu rowerzysta.
Potwierdza to Maria Osiñska, która codziennie doje¿d¿a do pracy z Wilkowa: - ¦cie¿ka jest bardzo potrzebna, ale zapomniano o jakich¶ ¶wiat³ach na przej¶ciu. Trzeba tu bardzo d³ugo staæ i czekaæ, zanim jaki¶ samochód stanie i przepu¶ci osobê z rowerem.

¦wiat³a albo garby

¦cie¿kê wybudowa³o starostwo. Projekt zosta³ dofinansowany z kasy Unii Europejskiej. - Cieszymy siê z tej trasy i ju¿ my¶limy o jakim¶ zabezpieczeniu przej¶cia przez jezdniê - zapewnia starosta Ryszard Szafiñski.
Pod uwagê branych jest kilka rozwi±zañ. Jednym z nich jest monta¿ na przej¶ciu ¶wiate³ pulsacyjnych. Ostrzega³yby kierowcê, ¿e doje¿d¿a do zebry dla rowerzystów. Drugim wyj¶ciem jest monta¿ na asfalcie betonowych garbów, tzw. ograniczników prêdko¶ci. Zmusi³by kierowców do zdjêcia nogi z gazu tu¿ przed po³±czeniem obu odcinków ¶cie¿ki rowerowej.
Który z pomys³ów podoba siê rowerzystom? - Oba s± dobre, ale chyba ¶wiat³a pulsacyjne wystarcz± - uwa¿a M. Osiñska.
Policja zna problem. - Podpisujemy siê pod wszystkim dzia³aniami, które maj± na celu zwiêkszenie bezpieczeñstwa na trasie dla rowerzystów i na przej¶ciu przez drogê - mówi zastêpca komendanta m³. insp. S³awomir Tomal.


PIOTR JÊDZURA
0 68 324 88 13
pjedzura@gazetalubuska.pl

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.026 | powered by jPORTAL 2