[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-08-16 14:31
Temat postu: Powtórka z walki
ciachu


forum admin
postw: 823

16 Sierpnia 2006
Powtórka z walki

Rekonstrukcje dawnych potyczek s± modne. Czy zb±szynianie i ¶wiebodzinianie spróbuj± powtórzyæ bitwê z 1438 r?

Jaros³aw Strankowski ze ¦wiebodzina maluje obrazy o tematyce batalistycznej. Stara siê odtwarzaæ dawne dzieje na du¿ych p³ótnach. Kilka z nich (np. "Bitwa pod Kijami") wisi w ¶wiebodziñskim muzeum regionalnym. Wa¿ne miejsce zajmuje obraz o wymiarach 2 x 1 metr - "Rozbicie oddzia³u A. Zb±skiego pod D±brówk± ko³o ¦wiebodzina w 1438 r." Jego akcja, co podkre¶la le¿±cy na ziemi ¶nieg, toczy siê zim±. Miejscem bitwy jest obecna wie¶ D±brówka Ma³a ko³o Szczañca.

Rycerze by byli

- Na pierwszym planie widaæ konnego rycerza z herbem Na³êcz na tarczy, chor±gwi i koñskim czapraku potykaj±cego siê na kopie z rycerzem nosz±cym herb Osoria, a ten nale¿a³ do Sczanieckich - opisuje Adam Gonciarz, historyk z muzeum. Na obrazie z lewej jest tak¿e widoczna chor±giew z krzy¿em joannitów, którzy wyst±pili po stronie ¶wiebodziñskiñskich mieszczan, ponadto widaæ wielu zbrojnych walcz±cych pieszo.
- Nie wiem na pewno, czy Sczanieccy wziêli udzia³ w tej potyczce, tak podpowiedzia³a mi wyobra¼nia - mówi J. Strankowski. Jego zdaniem warto by siê wspó³cze¶nie przymierzyæ do powtórzenia potyczki. Mog³aby to byæ ¶wietna akcja promocyjna dla obu miast z pogranicza lubusko-wielkopolskiego. - Znam grupy rycerskie, które mog³yby uczestniczyæ w tej zabawie przyci±gaj±c turystów - dodaje J. Strankowski.

Wielki festyn?

- Jestem za! Podpisujê siê pod tym pomys³em! - stwierdza Dariusz Bekisz, burmistrz ¦wiebodzina. - To dobry pomys³, który mo¿na wpisaæ nawet w kalendarz lubuskich wydarzeñ kulturalnych, gdy¿ w naszym regionie podobnej "bitwy" jeszcze nie by³o.
D. Bekisz skonsultowa³ pomys³ z domem kultury. Uwa¿a, ¿e wspólnie z samorz±dem zb±szyñskim, ¦wiebodzin mo¿e napisaæ projekt do Unii Europejskiej i "wyci±gn±æ" na realizacjê nawet 30 do 40 tys. z³. - Tylko musimy siê zmie¶ciæ do pa¼dziernika - dodaje. Zapowiada, i¿ skonsultuje siê z w³adzami Zb±szynia, ¿eby omówiæ korzystny termin, jak i charakter imprezy. Wyobra¿a to sobie jako wielki festyn w miejscu bitwy, czyli w D±brówce Ma³ej (gmina Szczaniec), albo imprezy z okazji dni Zb±szynia i ¦wiebodzina.
- Nie interesuje mnie taki pomys³, je¶li nie wyszed³ od mieszkañców gminy. Poza tym nie lubiê wojen! - stwierdza Rafa³ Suchorski, burmistrz Zb±szynia.


EUGENIUSZ KURZAWA

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.02 | powered by jPORTAL 2