[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-05-23 22:20
Temat postu: Dojazdy w pogotowiu
ciachu


forum admin
postw: 823

23 Maja 2006
Dojazdy w pogotowiu

Potrzebujesz pomocy. Wzywasz karetkê. Mija pó³ godziny i nic. Powód? Pogotowie ratunkowe ma daleko bazê.

Urzêdnicy starostwa i dyrekcja szpitala od dawna g³owi± siê nad problemem braku karetek pogotowia. Pacjenci nie mog± tak d³ugo czekaæ na pomoc.

Po¿yczona karetka

Kiedy trzeba pomóc mieszkañcowi D±brówki Wlkp., pogotowie jedzie do niego z bazy w ¦wiebodzinie. Czas dojazdu wynosi 40 minut lub wiêcej. Podobnie jest, gdy pomocy potrzebuje kto¶ z Jemio³owa. Zanim ratownicy z lekarzem dotr± do miejscowo¶ci, mija ponad 40 minut. Problemem s± korki i du¿y ruch na drogach krajowych nr 2 i 3. Zim± dochodzi lód i ¶nieg na trasach.
Urzêdnicy robi± wszystko, aby skoñczy³y siê te k³opoty. Pomocn± doñ wyci±gn±³ magistrat Zb±szynka. Z gminnej kasy zosta³ sfinansowany zakup u¿ywanego ambulansu z Holandii.
- My zap³acimy za obs³ugê karetki - lekarzy, ratowników i kierowcê - informuje starosta Ryszard Szafiñski. Magistrat Zb±szynka za darmo u¿yczy karetki. - W ten sposób problem obs³ugi wschodniej czê¶ci powiatu zostanie rozwi±zany - podkre¶la starosta.
W razie zagro¿enia ekipa karetki stacjonuj±ca poza szpitalem wyjedzie do potrzebuj±cego pomocy. Gdy zajdzie potrzeba, pod uwagê brany jest nawet równoczesny wyjazd karetki ze ¦wiebodzina. Jej ekipa na trasie przejmie chorego i przewiezie do szpitala.

Baza na wakacje

Co z zachodni± czê¶ci± powiatu? - Zamierzamy op³aciæ ekipê karetki, która bêdzie stacjonowaæ w bazie w Mostkach - przedstawia plan R. Szafiñski.
W ten sposób ratownicy jechaliby na pomoc potrzebuj±cym nie z miasta, ale z bazy w Mostkach. A to znacznie skraca³oby czas dojazdu.
Na razie pieniêdzy wystarczy na utrzymanie ekipy w Mostkach na czas wakacji. Co dalej? - jeszcze nie wiadomo - mówi starosta.
W sfinansowaniu ekipy z Mostek pomo¿e Narodowy Fundusz Zdrowia. Pieni±dze wy³o¿y tak¿e powiat. Gotówka na ten cel ma pochodziæ ze sprzeda¿y o¶rodka wypoczynkowego w Kosobudzu. - Zosta³ wyceniony na 475 tys. z³, po sprzeda¿y bêdzie to powa¿ny finansowy zastrzyk - podkre¶la starosta.
Miasto oraz najbli¿sze okolice nadal obs³ugiwaæ bêdzie jedna karetka.
Rozwi±zana jest ju¿ sprawa bazy centrum powiadamiania ratunkowego. Lekarze i ratownicy do alarmów pêdz± z obiektów w jednostce stra¿ackiej. Maj± do dyspozycji nowoczesny sprzêt komputerowy. Przede wszystkim na dy¿urze s± wspólnie ze stra¿akami. Co w razie potrzeby pozwala jednocze¶nie wys³aæ do akcji i lekarza i ogniowców.


PIOTR JÊDZURA

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.025 | powered by jPORTAL 2