[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-05-16 21:58
Temat postu: Partnerzy bez granic
ciachu


forum admin
postw: 823

16 Maja 2006
Partnerzy bez granic

Sulechowskie Towarzystwo Historyczne oraz niemieckie stowarzyszenie Heimatkreis Züllichau - Schwiebus podpisa³y umowê o wspó³pracy. Czy do³±cz± do nich kresowiacy?

- Za³o¿eniem umowy jest wspieranie siê w zdobywaniu wiedzy historyczno- kulturalnej pomiêdzy stowarzyszeniami i wspólne sk³adanie wniosków o dofinansowania z unijnych pieniêdzy - relacjonuje Marek Maækowiak, wiceprezes Sulechowskiego Towarzystwa Historycznego. Opowiada o swoich wra¿eniach. W dniu podpisania umowy delegacja sulechowska zwiedzi³a m.in. bibliotekê Domu Brandenburgii, gdzie sulechowianie zobaczyli wiele ciekawych publikacji dotycz±cych ich gminy. Najciekawsza jest kronika Sulechowa z 1753 r. autorstwa Johana Ch. Wedekinda.

Zbudowali dla siebie

Sam Dom Brandenburgii to nowy obiekt - bêd±cy po³±czeniem instytutu, muzeum, biblioteki i stowarzyszenia - powsta³y w Fürstenwalde ze sk³adek ziomków. W nim odby³a siê uroczysto¶æ podpisania umowy.
Sulechowskie Towarzystwo Historyczne reprezentowali jego prezes Marian Janusz i wiceprezes M. Maækowiak, obecni te¿ byli Grzegorz Augustyniak - skarbnik i Przemys³aw Miko³ajczyk- cz³onek zarz±du. W imieniu niemieckiego stowarzyszenia Heimatkreis Züllichau - Schwiebus, skupiaj±cych mieszkañców przedwojennego powiatu sulechowsko- ¶wiebodziñskiego, umowê podpisali Zygfryd Reimann i Ruth Schulz. Pani R. Schulz jest honorow± obywatelk± Sulechowa.
- My¶limy jednak o pewnym niekonwencjonalnym rozwi±zaniu dotycz±cym dalszej wspó³pracy zagranicznej - stwierdza M. Janusz. - Poszukujemy partnera w¶ród polskich stowarzyszeñ na dawnych kresach wschodnich, a wiêc na Bia³orusi, Ukrainie lub Litwie. I pragniemy doprowadziæ do zawi±zania siê kontaktów trójstronnych, których o¶rodkiem by³by Sulechów i nasze stowarzyszenie.

Warto pokazaæ kresy

Dzia³acze STH chc± unikn±æ jednostronnego "odkrywania" niemieckiej historii Sulechowa. Polska historia jest do¶æ krótka, zatem si³± faktów na wspólnych wystawach, seminariach dominowa³yby dzieje w wersji niemieckiej. Tymczasem chodzi o pokazanie Niemcom - jako nieznanej im czê¶ci historii Polski - sk±d wziê³y siê w Sulechowie liczne grupy Polaków - kresowiaków.
- Nie¶mia³o my¶limy o przysz³ym muzeum historycznym miasta, które mog³oby siê znale¼æ w odrestaurowanym zamku - ci±gnie M. Janusz. - I tam w³a¶nie mog³aby siê pojawiæ sta³a ekspozycja dotycz±ca Sulechowa, pokazuj±ca kresowe losy mieszkañców.
Muzeum to kwestia odleg³ej przysz³o¶ci, nie mniej jego namiastka z ow± trójstronn± (niemiecko-sulechowsko-kresow±) ofert± STH mog³aby wystartowaæ ju¿ teraz.


EUGENIUSZ KURZAWA
0 68 324 88 54
teren@gazetalubuska.pl

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.016 | powered by jPORTAL 2