[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-03-08 21:00
Temat postu: Rondo na krzy¿ówce krajowych dróg nr 2 i 3 (..)
ciachu


forum admin
postw: 823

8 Marca 2006
Kiedy wreszcie pojadê na okr±g³o?
Na krzy¿ówce krajowych dróg nr 2 i 3 ma powstaæ rondo. Pieni±dze powinny siê znale¼æ w przysz³ym roku.

Krzy¿ówka pod ¦wiebodzinem dawno dorobi³a siê miana najbardziej niebezpiecznej w województwie. - I jednej z najbardziej niebezpiecznych w kraju - podkre¶laj± zgodnie kierowcy. Jej z³a s³awa dotar³a w wiele zak±tków kraju. Opowiadaj± o niej kierowcy, którzy byli ¶wiadkami tragicznych wypadków.

Czekaj± na rondo

Powodem wypadków jest zbyt szybka jazda. Ci, którzy zmierzaj± w kierunku granicy oraz w stronê Poznania, na krzy¿ówce maj± pierwszeñstwo. - Niestety, nie zwracaj± uwagi na ograniczenie prêdko¶ci, tylko przeje¿d¿aj± skrzy¿owanie z du¿± prêdko¶ci± - opowiada asp. Piotr Szymañczuk. Kierowcy wyje¿d¿aj±cy ze ¦wiebodzina lub jad±cy od strony Gorzowa Wlkp. chc± w³±czyæ siê do ruchu. - Wtedy najczê¶ciej dochodzi do tragedii - dodaje policjant.
Na skrzy¿owaniu ³±cz±cym "dwójkê" i "trójkê" przez ca³y rok jest wielki ruch. Ka¿dego dnia je¼dzi tamtêdy kilkadziesi±t tysiêcy samochodów. Latem ruch jest wiêkszy o 50 proc. S± takie dni, kiedy policjanci musz± kierowaæ ruchem na skrzy¿owaniu.

Dwa pasy

Policjanci s± przekonani, ¿e tylko przebudowa krzy¿ówki zmniejszy liczbê kolizji i wypadków. - Tam musi powstaæ rondo, wjazd na nie automatycznie wmusi zdjêcie nogi z gazu i up³ynni ruch - mówi szef policji nadkom. Sebastian Banaszak.
O jego budowê od 2000 r. stara siê starosta Ryszard Szafiñski. - Mimo naszych zabiegów jak na razie koñczy siê tylko na obietnicach - podkre¶la szef powiatu.
W tym czasie powsta³o kilka projektów przebudowy. Od wielopoziomowego skrzy¿owania do dwupasmowego ronda.
- Koncepcja jest ju¿ ustalona, ma powstaæ rondo z dwoma pasmami - mówi zastêpca dyrektora zielonogórskiego oddzia³u Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wies³aw Staruch.
Policjanci stoj± na stanowisku, ¿e najlepsze bêdzie ma³e rondo jednopasmowe, ale najwa¿niejsze jest, ¿eby powsta³o. - Je¶li bêdzie dwupasmowe i dojdzie do kolizji, nie bêdzie ¿adnego problemu z wy³±czeniem jednego pasa z ruchu - zaznacza nadkom. Banaszak.
Na razie nie jest przesadzone, ¿e rondo zostanie wybudowane. - Trafi do projektu przysz³orocznego bud¿etu - informuje W. Staruch. Je¿eli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa ruszy w przysz³ym roku.


PIOTR JÊDZURA

--
C
U
S
2006-03-08 21:01
Temat postu: Ronda na krajówce nie bêdzie
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Dzieñ za Dniem numer 5 z dnia 1 lutego 2006
¦wiebodzin. Ronda na krajówce nie bêdzie
Projekt do kosza

Mia³o byæ tak bezpiecznie i nie bêdzie. Generalna Dyrekcja Dróg ma w nosie bezpieczeñstwo kierowców i pasa¿erów poruszaj±cych siê krajow± "dwójk±". O natê¿eniu ruchu na trasie S³ubice - Poznañ nikogo przekonywaæ nie trzeba. Nie dostrzega go tylko GDR.

Dzia³a opieszale, mimo ¿e to w³a¶nie jej pracownicy ponie¶li ¶mieræ na odcinku trasy o du¿ej wypadkowo¶ci.

Kilka lat temu powsta³ projekt budowy ronda na wysoko¶ci ¦wiebodzina. Pó¼niej, przez wiele lat o pomy¶le by³o cichutko. Przedstawiciele marsza³kowskich w³adz gor±co zapewniali, ¿e problem zostanie szybko rozwi±zany. Dla zamydlenia oczu, rozpêtano burzê wokó³ krajowej "trójki". Bêdzie, czy nie bêdzie? - debatowali dziennikarze regionalnych gazet i rozg³o¶ni.

W maju ubieg³ego roku skrzykniêto przedstawicieli województwa. Pokazano zgrabny projekcik i sprawa ucich³a. W styczniu tego roku manewr powtórzono. Okaza³o siê, ¿e projekcik wart jest... wyrzucenia do kosza. Drogowcy stwierdzili, ¿e rondo jednopasmowe nie rozwi±¿e problemu. Trzeba zrobiæ dwupasmowe...

Tylko, ¿e takiego projektu GDR jeszcze nie ma i szybko mieæ nie bêdzie. - Ten rok na pewno mo¿emy uwa¿aæ za stracony - komentuje burmistrz ¦wiebodzina Dariusz Bekisz.

Wszyscy w powiecie ¶wiebodziñskim wiemy, jak je¼dzi siê krajow± "dwójk±". Wieczne roboty drogowe, parali¿uj±ce ruch, na nic siê zda³y. Chocia¿, jest firma, która na tej fuszerce korzysta. Jedna z miejscowych spó³ek ma pe³ne rêce roboty, nawet zim±, stale ³ata dziury po krajowych drogowcach.

Kierowcy zatem musz± siê zadowoliæ tablicami ostrzegawczymi, ¿e "droga jest uszkodzona", od ponad pó³ roku zmuszeni s± je¼dziæ z ograniczon± prêdko¶ci±. Konia z rzêdem temu, kto widzia³ na krajówce, na wysoko¶ci ¦wiebodzina, z prawdziwego zdarzenia drogowców. Raczej zadowolili siê ustawianiem znaków, ¿eby zwolniæ, ¿e bêdzie sygnalizacja ¶wietlna, której tak naprawdê nie ma. Ma³o tego, na ¶rodku jezdni potrafili ustawiæ pacho³ki, zupe³nie niewidoczne po zmroku. Tak¿e w dzieñ podró¿ni mog± siê syciæ widokiem pojedynczych facetów w odblaskowych kamizelkach, poruszaj±cych siê najwy¿ej poboczem. O jaki¶ maszynach drogowych mo¿na zapomnieæ. Teraz widaæ takie czasy, ¿e asfalt uk³ada siê rêkoma.

Trzeba te¿ drogowców pochwaliæ. Do perfekcji opanowali sztukê "zdrapywania" asfaltu. Co kawa³ek, na drodze mo¿na siê "naci±æ" na takie kwiatki. Przyhamowaæ na tym strach, wiêc kto rozwa¿ny, sunie siê powoli, bacz±c, czy na poboczu nie chodzi magik w odblaskowej kamizelce, albo, czy znowu nie ustawili jakiego¶ bezsensownego znaku.

Inn± spraw± jest brak oznakowania poziomej nawierzchni jezdni w trakcie trwaj±cych na niej robót. Je¿d¿±c po Europie, w takiej sytuacji mamy na jezdni ¿ó³te pasy ze ¶wiate³kami odblaskowymi. Ka¿da zmiana kierunku ruchu jest sygnalizowana wyra¼nymi znakami drogowymi pionowymi. U nas kierowca jedzie na tzw. czuja. O odblaskach mo¿na jedynie pomarzyæ. "Schody" na asfalcie s± rzecz± normaln±.

Bêdzie rondo? Kiedy i czy w ogóle? Burmistrz Bekisz po ostatniej rozmowie w województwie powiedzia³, ¿e je¶li nastêpne maj± siê odbyæ, to kategorycznie na skrzy¿owaniu w ¦wiebodzinie. - Czy potrzebna jest katastrofa, kilkadziesi±t ofiar ¶miertelnych, ¿eby nareszcie dostrze¿ono problem?

wruz

--
C
U
S
2006-03-09 14:51
Temat postu: Zdejmij nogê z gazu
ciachu


forum admin
postw: 823

9 Marca 2006
Zdejmij nogê z gazu
Pod miastem ma powstaæ okr±g³e skrzy¿owanie. Pieni±dze powinny siê znale¼æ w przysz³ym roku.

Krzy¿ówka krajowych dróg nr 2 i 3 dawno dorobi³a siê miana najbardziej niebezpiecznej w województwie. Powodem wypadków jest zbyt szybka jazda. Ci, którzy zmierzaj± w kierunku granicy oraz w stronê Poznania, maj± pierwszeñstwo. - Niestety, nie zwracaj± uwagi na ograniczenie prêdko¶ci - mówi asp. Piotr Szymañczuk. Kierowcy wyje¿d¿aj±cy ze ¦wiebodzina lub jad±cy od strony Gorzowa Wlkp. chc± w³±czyæ siê do ruchu. I wtedy najczê¶ciej dochodzi do tragedii.
Policjanci s± przekonani, ¿e tylko przebudowa krzy¿ówki zmniejszy liczbê kolizji i wypadków. - Tam musi powstaæ rondo, wjazd na nie automatycznie wymusi zdjêcie nogi z gazu i up³ynni ruch - mówi nadkom. Sebastian Banaszak. Powiat stara siê o budowê od 2000 r. Niestety, jak na razie koñczy siê tylko na obietnicach
- podkre¶la starosta Ryszard Szafiñski. W tym czasie powsta³o kilka projektów przebudowy. Od wielopoziomowego skrzy¿owania do dwupasmowego ronda. Policjanci stoj± na stanowisku, ¿e najlepsze bêdzie ma³e rondo jednopasmowe, ale najwa¿niejsze jest, ¿eby powsta³o. Kiedy? Byæ mo¿e budowa ruszy w przysz³ym roku.


(pij)

--
C
U
S
2006-04-11 09:22
Temat postu: Pojad± na okr±g³o
ciachu


forum admin
postw: 823

11 Kwietnia 2006
Pojad± na okr±g³o
Auta skrêcaj±ce w kierunku Gorzowa z obwodnicy miasta bêd± mia³y osobny pas, gdy skrzy¿owanie "dwójki" i "trójki" w przysz³ym roku zamieni siê w rondo.

Wczoraj do starostwa trafi³ projekt ronda, które ma powstaæ na najniebezpieczniejszej krzy¿ówce w województwie. - I jednej z najgorszych w kraju - podkre¶la starosta Ryszard Szafiñski.

Tylko rondo!

Szef powiatu przed miesi±cem by³ w generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Wyja¶nia³ tam potrzebê przebudowy krzy¿ówki w rondo.
- Istniej±ce rozwi±zanie jest niebezpieczne, potwierdza to ilo¶æ wypadków i kolizji - podkre¶la starosta.
Wczoraj do urzêdników dotar³a dokumentacja proponowanej zmiany. Pierwotnie my¶lano o poszerzeniu pasów dojazdowych do krzy¿ówki. Ale zdaniem policji to by siê nie sprawdzi³o. - Tylko rondo! - mówili funkcjonariusze drogówki. I na takie rozwi±zanie zdecydowa³a siê w koñcu GDDKiA. Proponuje rondo dwupasmowe. Kierowcy skrêcaj±cy z obwodnicy w kierunku Gorzowa skorzystaj± z osobnego pasa, omijaj±c rondo.
Teraz urzêdnicy musz± zaopiniowaæ projekt. Zostan± pomierzone szeroko¶ci jezdni oraz ³uków zaproponowane przez GDDKiA. - Nie spodziewam siê utrudnieñ, wszystko wskazuje na to, ¿e projekt zostanie przyjêty - uwa¿a starosta.

I do roboty!

Walka o rondo trwa³a ponad piêæ lat. Przed rokiem GDDKiA zainwestowa³a w zabezpieczenie krzy¿ówki 150 tys. z³. Zrobiono wysepki, na asfalcie pojawi³y siê tzw. kocie oczy. Starostwo zap³aci³o za monta¿ masztu do fotoradaru. Ale i tak dochodzi³o do wypadków i kolizji.
- Problemem s± kierowcy, którzy pêdz±c od granicy i w stronê granicy nie zwalniaj± na krzy¿ówce - t³umacz± policjanci z drogówki. Kierowcy jad±cy z miasta lub od strony Gorzowa chc±c przejechaæ krzy¿ówkê decydowali siê na wymuszanie pierwszeñstwa. I wtedy dochodzi³o do zderzeñ.
W tym roku zostanie przygotowana dokumentacja projektowa ronda. - Zostanie ono wbudowane w przysz³ym roku - cieszy siê starosta. Ciesz± siê równie¿ policjanci. - Przed rondem ka¿dy kierowca bêdzie musia³ zdj±æ nogê z gazu - mówi±.


PIOTR JÊDZURA
0 68 324 88 13
pjedzura@gazetalubuska.pl

--
C
U
S
2006-04-23 18:52
Temat postu: Powstanie rondo na skrzy¿owaniu krajowej dwójki i trójki
ciachu


forum admin
postw: 823

TVP3
Powstanie rondo na skrzy¿owaniu krajowej dwójki i trójki

Jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc w województwie, skrzy¿owanie krajowej dwójki i trójki w okolicach ¦wiebodzina zostanie przebudowane - zdecydowa³a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Powstanie tam rondo. Prace rozpoczn± siê prawdopodobnie w przysz³ym roku, bo wcze¶niej nie bêdzie na nie pieniêdzy.

Droga krajowa numer dwa ze ¦wiecka do Warszawy to nie tylko najbardziej ruchliwa trasa w naszym województwie, ale tak¿e miejsce, gdzie najczê¶ciej dochodzi do wypadków.

Tylko w okolicach ¦wiebodzina w ubieg³ym roku zginê³y dwadzie¶cia cztery osoby, a 107 zosta³o rannych.

Zdaniem kierowców szczególnie niebezpiecznie jest skrzy¿owanie krajowej dwójki z drog± numer trzy ze Szczecina na po³udnie kraju.

Na powstanie ronda czeka tak¿e policja, która w wakacje musi kierowaæ tutaj ruchem. Starania o budowê ronda na skrzy¿owaniu trwaj± od czterech lat. Powsta³ nawet jego projekt.

W³adze powiatu ¶wiebodziñskiego zawsze jednak spotyka³y siê decyzj± o odmowie rozpoczêcia inwestycji. Teraz w centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad decyzja o budowie ronda ju¿ zapad³a. Dyrektor zielonogórskiego oddzia³u, Robert Miko³ajski, wierzy, ¿e dojdzie do niej w przysz³ym roku.

Na budowê ronda potrzeba sze¶ciu milionów z³otych. Wed³ug wstêpnego projektu bêdzie ono mia³o dwa pasy. Powstanie te¿ pas dla skrêcaj±cych w stronê Gorzowa.

ireost

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.115 | powered by jPORTAL 2