[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-10-11 10:42
Temat postu: To prawdziwa plaga!
ciachu


forum admin
postw: 823

11 Pa¼dziernika 2005
To prawdziwa plaga!

Z nekropolii gin± metalowe krany, wazony, krzy¿e i napisy z p³yt nagrobnych. Z³omiarze wyrywaj± wszystko, co siê da.


Z³odzieje nie omijaj± cmentarza komunalnego przy ul. £êgowskiej. Kradn± to, co przyjm± od nich w punkcie skupu z³omu.

Metal z nagrobków


Niedawno z jednego z grobów znikn±³ du¿y krzy¿. Z³odziej wyrwa³ go z nagrobka. Tak samo post±pi³ z przymocowanym do p³yty nagrobnej metalowym zniczem. - Materia³, z jakiego zosta³y wykonane skradzione elementy, jest niewiele warty - mówi kierownik nekropolii Stanis³aw Matwiejczyk. To pomalowane na z³oto kawa³ki blachy wartej na z³omie kilkadziesi±t groszy. A naprawa szkód wyrz±dzonych na p³ycie nagrobnej bêdzie rodzoinê kosztowa³a setki z³otych.
Z innego grobu kto¶ w nocy poodrywa³ wszystkie metalowe litery i cyfry. Plag± s± kradzie¿e metalowych elementów kranów. - Z³odzieje potrafi± w czasie jednego wieczoru ukra¶æ kilka nakrêtek. Wyrywaj±c je, niszcz± ca³y kran - dodaje S. Matwiejczyk.
Niedawno kto¶ w³ama³ siê do pomieszczeñ gospodarczych przy kaplicy. Z³odzieje wynie¶li dwie kosiarki ¿y³owe i jedn± spalinow±. Do czasu zakupu nowego sprzêtu trawa na cmentarzu nie by³a koszona.

Gin± te¿ krzewy


Z nekropolii gin± te¿ krzewy Z³odzieje wyrywaj± je z korzeniami. Osoby opiekuj±ce siê grobami narzekaj±, ¿e nie d±¿± z nasadzeniami.
Jesieni± i zim± z grobów gin± znicze. - Tak jest ka¿dego roku - mówi kierownik cmentarza. Znicze najczê¶ciej zabieraj± osoby, które w swoich mieszkaniach maj± od³±czony pr±d. S³u¿± im do o¶wietlania pomieszczeñ. Kierownik nekropolii apeluje do policjantów, aby czê¶ciej zagl±dali na cmentarne alejki. - Funkcjonariusze za rzadko patroluj± nasz teren - podkre¶la. Jego zdaniem widok policji na pewno przestraszy wielu z³odziei.
Policjanci obiecuj± czêstsze wizyty. - Zwiêkszymy ilo¶æ patroli, które bêd± zagl±daæ na cmentarz - zapewnia zastêpca komendanta podinsp. S³awomir Tomal.
Problemu z kradzie¿ami na szczê¶cie nie ma na cmentarzach wiejskich, które równie¿ podlegaj± gminie.


PIOTR JÊDZURA
324 88 13
pjedzura@gazetalubuska.pl--
C
U
S
2005-10-13 14:49
Temat postu: Mandat na cmentarzu
ciachu


forum admin
postw: 823

13 Pa¼dziernika 2005
Mandat na cmentarzu

Rowerzy¶ci ³ami± zakaz i wje¿d¿aj± na teren nekropolii. Kierownik zapowiada: - Jak tylko zobaczê rower, wzywam policjê!


Na cmentarn± alejkê wje¿d¿a na rowerze ch³opak. Pêdzi miêdzy grobami. Zatrzymuje go kierownik cmentarza Stanis³aw Matwiejczyk. - Wykrêci³em wentyle z kó³ i spu¶ci³em powietrze z opon – opowiada po chwili szef cmentarza.
Rowerzy¶ci korzystaj± ze skrótu i mimo zakazu wje¿d¿aj± na teren cmentarza. Osoby odwiedzaj±ce groby ustêpuj± im miejsca na alejkach. - Jak rower wjedzie w pieszego, ten na pewno ucierpi - mówi S. Matwiejczyk. Dlatego postanowi³, ¿e nie bêdzie ju¿ stosowa³ pó³¶rodków w postaci wykrêcania wentyli, tylko od razu wezwie policjê. - Jak rowerzysta dostanie mandat, na drugi raz siê zastanowi, czy ³amaæ zakaz.
- Wystarczy, ¿e kierownik zadzwoni pod numer 997, a policja przyjedzie na cmentarz rozliczyæ takiego rowerzystê - zapowiada zastêpca komendanta podinsp. S³awomir Tomal. - A jak funkcjonariusze w danym momencie bêd± mieli inn± interwencjê, niech kierownik spisze dane osoby, a my j± rozliczymy.
Zgodnie z regulaminem po terenie cmentarza nie wolno je¼dziæ rowerami, motocyklami, samochodami, wozami konnymi. Autem mo¿na wjechaæ tylko w szczególnych wypadkach i jedynie w godzinach pracy biura. Trzeba jednak wcze¶niej za to zap³aciæ zgodnie z cennikiem.
Na cmentarz mog± wje¿d¿aæ kap³ani odprawiaj±cy msze pogrzebowe. A tak¿e kierowcy, którzy samochodami dowo¿± na pogrzeby osoby powy¿ej 57. roku ¿ycia i niepe³nosprawne.


PIOTR JÊDZURA
324 88 13
pjedzura@gazetalubuska.pl--
C
U
S
2006-06-25 12:33
Temat postu: Cmentarni wandale
ciachu


forum admin
postw: 823

13 Czerwca 2006
Cmentarni wandale

- Nie potrafiê zrozumieæ zachowania osób, które wyrwa³y z grobów krzy¿e - mówi kierownik cmentarza Stanis³aw Matwiejczyk


Powyrywali krzy¿e z grobów i schowali je, ¿eby sprzedaæ na z³om. Wczoraj policjanci zatrzymali dwie osoby odpowiedzialne za kradzie¿e na cmentarzu w ¦wiebodzinie.

Pomys³odawc± by³ 23-latek, poszukiwany do odbycia 1,5 roku kary wiêzienia. Wczoraj przed zatrzymuj±cymi go funkcjonariuszami ukry³ siê w tapczanie. Drugi, 20-latek te¿ jest znany policji. Zatrzymanie trzeciej osoby to kwestia czasu. Wszyscy s± mieszkañcami ¦wiebodzina.

Zemdla³a przy grobie

Przed tygodniem jedna z mieszkanek ¦wiebodzina zemdla³a przy grobie swojego mê¿a. Straci³a przytomno¶æ gdy zobaczy³a, ¿e z mogi³y kto¶ wyrwa³ metalowy krzy¿. Okaza³o siê, ¿e jednej nocy z cmentarza ukradziono a¿ 12 krzy¿y. Z³odzieje zabrali te¿ wazony.
- Potraktowali¶my tê sprawê priorytetowo - zapewnia zastêpca komendanta ¶wiebodziñskiej policji podinsp. S³awomir Tomal.
Krzy¿y jeszcze nie odnaleziono. Najdro¿szy kosztowa³ 2 tys. z³., najtañszy 400 z³.
23-latek wskaza³ miejsce ich krycia, ale skrytka by³a pusta. Prawdopodobnie trzeci kompan zabra³ je i sprzeda³ w punkcie skupu z³omu. Policja zapowiada, ¿e osoba, która kupi³a ten "z³om” nie uniknie odpowiedzialno¶ci.

Kradn± od dawna

Z cmentarza od dawna gin± metalowe elementy. - Wczoraj spotka³em kobietê, sz³a i p³aka³a, kto¶ ukrad³ jej wazon z grobu - mówi kierownik cmentarza komunalnego Stanis³aw Matwiejczyk.
Z³odzieje kradn± krzy¿e, lampy na baterie s³oneczne i zrywaj± z pomników metalowe litery.
- Po³ama³bym takiemu rêce - mówi oburzony i bezsilny kierownik Matwiejczyk. Na ochronê cmentarza nie staæ. A egzamin zda³by tylko ca³odobowy nadzór.


(pij)

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.014 | powered by jPORTAL 2