[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2007-01-31 21:07
Temat postu: Mo¿esz odzyskaæ rzeczy
ciachu


forum admin
postw: 823

GL 30 stycznia 2007

Mo¿esz odzyskaæ rzeczy

Policjanci zatrzymali dwóch braci i dziewczynê, którzy zajmowali siê okradaniem domków jednorodzinnych. Odzyskane ³upy mog± wróciæ do w³a¶cicieli.

- Mamy bardzo du¿o odzyskanych przedmiotów pochodz±cych z w³amañ zatrzymanej szajki - mówi m³. insp. S³awomir Tomal

Sprawa zrobi³a siê bardzo g³o¶na, gdy szajka okrad³a osiedle domków jednorodzinnych w Zb±szynku. Jeden z obrabowanych domów nale¿y do by³ego burmistrza miasta Wies³awa Czyczerskiego.

Po zuchwa³ej serii kradzie¿y mieszkañcy zaczêli baæ siê o swoje mienie. Policjanci robili co mogli, ale ¶ledztwo by³o trudne i przeci±ga³o siê w czasie.

- Po dwóch latach uda³o siê nam namierzyæ i zatrzymaæ podejrzanych o w³amania - informuje szef ¶wiebodziñskiej policji podinsp. Sebastian Banaszak.

Przed kilkoma dniami policjanci zatrzymali w Zielonej Górze volkswagena borê. Za kierownic± siedzia³ zaskoczony kontrol± 33-latek.

- W baga¿niku auta znale¼li¶my przedmioty z ostatniej kradzie¿y - mówi zastêpca komendanta m³. insp. S³awomir Tomal.
reklama

Jecha³ z w³amania

Zatrzymanie volkswagena by³o dok³adnie zaplanowane. Wcze¶niej policjanci z komendy wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. przeanalizowali po³±czenia telefoniczne ze skradzionych telefonów. W ten sposób ustalili osobê, która z nich korzysta.

Zatrzymano równie¿ 31-latniego brata kierowcy volkswagena. Wpad³a te¿ 24-letnia dziewczyna jednego z mê¿czyzn.

O dowody kradzie¿y nie by³o trudno. Pierwsze i naj¶wie¿sze znaleziono w baga¿niku. Dziewczyna mia³a na rêkach, uszach i szyi bi¿uteriê pochodz±c± z w³amañ. W domu zatrzymanych znaleziono wiele innych przedmiotów.

S±d aresztowa³ mê¿czyzn tymczasowo na trzy miesi±ce. Dziewczyna trafi³a pod policyjny dozór.

* Obejrzyj przedmioty
Osoby okradzione od grudnia ubieg³ego roku mog± zg³aszaæ siê na komendê policji w ¦wiebodzinie, ¿eby zidentyfikowaæ swoj± w³asno¶æ. Rzeczy skradzione wcze¶niej na pewno zosta³y przez szajkê sprzedane.
Policjanci prosz± przynosiæ w miarê mo¿liwo¶ci dowody zakupów lub zdjêcia potwierdzaj±ce w³asno¶æ. Pomo¿e to w szybkim powrocie przedmiotów do w³a¶ciciela. Tel. do komendy 0 68 476 30 51 lub 0 68 476 30 61.
Sprytni, ale nie do koñca

¦ledztwo by³o trudne. W³amywacze byli sprytni. ¯eby nie zostawiaæ ¶ladów na buty naci±gali torby foliowe.
- Ale ¶lady zostawili, folia nie by³a wystarczaj±cym zabezpieczeniem - mówi zastêpca m³. insp. Tomal. Dowodem w³amañ s± teraz m.in. buty.

Podczas przeszukiwañ starannie wybranych domów jednorodzinnych z³odzieje u¿ywali latarek daj±cych ¶wiat³o, które trudno zauwa¿yæ przez okna z podwórza. Mieli je zaczepione na g³owach.

Kradli sprzêt rtv oraz konsole do gier. Zabierali bi¿uteriê, monety kolekcjonerskie oraz telefony komórkowe. Komputery rozkrêcali w domach. Zabierali tylko drogie czê¶ci, czyli p³yty g³ówne z procesorami, twarde dyski i monitory.

Policjanci udowodnili grupie ju¿ ponad 20 w³amañ. - Z pewno¶ci± maj± ich na swoim koncie du¿o wiêcej - mówi m³. insp. Tomal.

Z³odzieje dzia³ali na "go¶cinnych wystêpach" - jak mówi± policjanci. Mieszkaj±c w Zielonej Górze, w³amywali siê do domków jednorodzinnych m.in. w Babimo¶cie i Zb±szynku. Okradli te¿ 11 domków w Cottbus.

Niemiecka policja by³a ju¿ w ¶wiebodziñskiej komendzie. Ustalono równie¿ kilku paserów, którzy skupowali kradzione przedmioty.

Piotr Jêdzura

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.031 | powered by jPORTAL 2