[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-12-16 15:41
Temat postu: Posz³o o miedzê
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska
15 grudnia 2006

Posz³o o miedzê

Handlowcy z ul. Kupieckiej nie wiedz±c, ¿e w czê¶ci ich butiki stoj± na gminnej ziemi, rozbudowali je. Szefa firmy, która kupi³a grunt od gminy oskar¿y³a prokuratura.


- Wystarczy³o daæ nam prawo pierwokupu ziemi i sprawa zosta³aby za³atwiona w ¶wietle prawa - mówi± kupcy Maria Wydrzycka, Kazimierz Nowicki, Zygfryd Kubera.

Sprawa ci±gnie siê ju¿ kilka miesiêcy. Zaczê³o siê gdy firma s±siaduj±ca z butikami postawi³a now± du¿± halê. Stanê³a tu¿ przy tylnych ¶cianach butików. W³a¶ciciele nie zgadzali siê na s±siedztwo. Problem musia³ rozstrzygaæ s±d. Skoñczy³o siê na poleceniu monta¿u na ¶cianie hali kominów wentylacyjnych z butików.

Sporna ziemia

Teraz problem jest ju¿ du¿o wiêkszy. Firma, do której nale¿y hala, kupi³a pas ziemi miêdzy butikami a jej ¶cian±. Problem w tym, ¿e na pasie gruntu przy ul. Kupieckiej stoi czê¶æ butikowych pomieszczeñ.

- Kupuj±c przed wieloma laty butiki nie wiedzieli¶my, ¿e kawa³ek ziemi jest gminny, byli¶my przekonani, ¿e nale¿y do nas - zapewnia Kazimierz Nowicki. On jako jeden z pierwszych rozbudowa³ swój butik. Jedna ze ¶cian i kawa³ek pod³ogi stanê³a na gruncie, którego w rzeczywisto¶ci nie by³ w³a¶cicielem.

Podobny problem maj± te¿ teraz inni w³a¶ciciele sklepów. - Przecie¿ teraz ¶ciany nie wyburzê - mówi Maria Wydrzycka.
Sklepikarze zapewniaj±, ¿e gdyby wiedzieli, ¿e grunt nie jest ich nie inwestowaliby w rozbudowê.

Zdaniem w³a¶cicieli butików, najwiêksza wina le¿y po stronie rzeczoznawcy. Powinien przygotowuj±c dokumentacje dok³adnie sprawdziæ w³a¶ciciela gruntu. Nie zrobi³ tego. Czy celowo? Nie wiadomo.
Dokumenty trafi³y jednak do magistratu. Gmina ziemiê sprzeda³a. I teraz wszystko na to wskazuje, ¿e trzeba bêdzie wyburzaæ czê¶æ butików.
- Wystarczy³o, ¿eby gmina powiadomi³a nas o sprzeda¿y, wtedy na pewno kupiliby¶my ten pasek gruntu - mówi K. Nowicki.

Czekaj± na wyrok

Spraw± zajê³a siê prokuratura. - Akt oskar¿enia jest ju¿ w s±dzie, osoba która kupi³a grunt zosta³a oskar¿ona o po¶wiadczenie nieprawdy w dokumentacji przekazanej do urzêdu miasta - mówi szefowa prokuratury rejonowej Jolanta Balawander.

K³opoty z ziemi± s± tak¿e znane w magistracie. - Nasi urzêdnicy chodzili na przes³uchania do prokuratury w tej sprawie - mówi wiceburmistrz Krzysztof Tomalak.
Wiceburmistrz sam chodzi³ ogl±daæ ziemiê za butikami. - Wiem, ¿e rzeczoznawca ma z tego powodu problemy, ale uwa¿am ¿e powinien zagl±dn±æ za budynki, wtedy zobaczy³by zabudowany pas ziemi - mówi K. Tomalak.

Magistrat czeka na decyzjê s±du. - Trudno mi teraz mówiæ co zrobimy, o tym zadecyduje s±dowy wyrok - mówi wiceburmistrz Tomalak. Je¿eli wyrok naka¿e anulowanie umowy sprzeda¿y, to gmina odda pieni±dze nabywcy.
K. Tomalak widzie jednak inne rozwi±zanie. - Najprostsza sprawa to spisanie jakiego¶ porozumienia miêdzy kupcami a firm±, która kupi³a grunt - mówi wiceburmistrz.
Ostatecznie, kto zawini³, rozstrzygnie s±d.

Piotr Jêdzura
pJedzura@gazetalubuska.pl

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.074 | powered by jPORTAL 2