[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-09-14 07:28
Temat postu: Nie chc± tu masztu
ciachu


forum admin
postw: 823

14 Wrze¶nia 2006
Nie chc± tu masztu

Ci, którzy mieszkaj± przy domu kultury, nie chc± rozbudowy masztu telefonii komórkowej na dachu placówki. W³adze miasta zapewniaj±, ¿e nie ma zagro¿enia dla zdrowia.

Wiadomo¶æ sprzed miesi±ca, ¿e jedna z sieci telefonii komórkowej zabiera siê za rozbudowê masztu, spowodowa³a protest mieszkañców. Ludzie mówi±, ¿e boj± siê o zdrowie swoje i dzieci. - Ile lat mo¿emy ¿yæ w polu magnetycznym? W koñcu to odczujemy, ale wtedy bêdzie za pó¼no - podkre¶laj±.

Mieszkañcy napisali protest do w³adz miasta, podpisa³o siê pod nim 120 osób. - Niech nadajnik powstanie, ale gdzie¶ za miastem, a nie przy naszych mieszkaniach - pisz± w nim.

Wiceburmistrz Krzysztof Tomalak: - Zbadali¶my sprawê pod ka¿dym mo¿liwym kontem.
Pierwsz± wa¿n± rzecz± by³a ochrona zdrowia. Dokumenty, jakich za¿±da³ magistrat od sieci telefonii komórkowej, gwarantuj±, ¿e nadajnik nie szkodzi zdrowiu. - Pole magnetyczne jest umieszczone wysoko nad domami, a w dodatku jest bardzo s³abe - zapewnia K. Tomalak.

Badania sporz±dzone przez fachowców nie potwierdzi³y szkodliwego wp³ywu fal na zdrowie. - Naukowo nie jest udowodnione, ¿e komu¶ pole nadajnika komórkowego zaszkodzi - dodaje zastêpca burmistrza.

Dlatego magistrat nie widzia³ przeciwwskazañ do wydania pozwolenia na rozbudowê masztu. Czy nie lepiej zablokowaæ tê decyzjê, skoro tak wiele osób nie zgadza siê na rozbudowê? - pytamy.

- Nie widzê powodów - odpowiada K. Tomalak.
Urzêdnicy dodaj±, ¿e decyzja zosta³a wydana ponad miesi±c temu, by³a og³aszana w internecie. - Nikt siê nie odwo³a³. Teraz na jakiekolwiek ruchy jest za pó¼no - uwa¿a K. Tomalak.

Prawdopodobnie wkrótce rozpocznie siê rozbudowa masztu. Zdaniem mieszkañców jest to dowód na to, jak gmina siê o nich troszczy i na ile liczy siê z ich zdaniem. - Nie obchodzi ich nasz los - mówi±.


PIOTR JÊDZURA
0 68 324 88 13
pjedzura@gazetalubuska.pl

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.017 | powered by jPORTAL 2