[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-12-18 19:34
Temat postu: Na fina³ orkiestry s³odko¶ci i loterie
ciachu


forum admin
postw: 823

17 grudnia 2006

Na fina³ orkiestry s³odko¶ci i loterie

W ¦wiebodzinie zagraj± lokalni arty¶ci, w Sulechowie bêdzie muzyka metalowa, a w Bojad³ach wystêpy szkolne. Wszêdzie setki wolontariuszy wyjd± na ulice z urnami.


- Ankiety z danymi wolontariuszy zosta³y ju¿ wys³ane do Warszawy - mówi Pawe³ Zdanowicz ze sztabu WO¦P w ¦wiebodzinie.

Przygotowania do fina³owego grania s± ju¿ podopinane niemal na ostatni guzik. Trwaj± jedynie ostatnie przymiarki do ca³odziennej zabawy ze zbiórk± pieniêdzy i licytacjami Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy.
reklama

Koncertowy dzieñ

- U nas nie bêdzie koncertu gwiazd, stawiamy na naszych muzyków - t³umaczy po. dyrektora domu kultury Stanis³aw Mosiejko. W ten sposób powstaje mo¿liwo¶æ promowania miejscowych zespo³ów.

Nie jest pewne, gdzie stanie scena fina³owej XV WO¦P. Na razie wiadomo, ¿e zostanie ustawiona przy ratuszu. Ale w³a¶nie zaczyna siê tam wielki remont placu Jana Paw³a II.

- Je¿eli warunki nie pozwol± na zabawê pod ratuszem przeniesiemy imprezê w inne miejsce - mówi S. Mosiejko. Prawdopodobnie stanie ona na boisku Specjalnego O¶rodka Szkolno-Wychowawczego, w tzw. miejskiej fosie.

Pewne jest, ¿e fina³owa scena w Sulechowie stanie na placu pod ratuszem. W¶ród zespo³ów zagra miêdzy innymi "4 szumy" prezentuj±cy muzykê znanej formacji ACDC.

- Nasze zespo³y s± op³acane wspólnie z kasy lubuskiego trójmiasta - informuje dyrektor domu kultury Tomasz Furtak.

Tegoroczny fina³ w gminie Bojad³a odbêdzie siê na sali sportowej w Klenicy. - Tamtejsza sala sportowa jest wyremontowana i doskonale nadaje siê do tego celu - informuje Marta Kwiatkowska, inspektor w magistracie.

Podczas fina³owej zabawy nie zabraknie wystêpów artystycznych dzieci z gminnych szkó³.

Zbiórka i licytacje

Organizatorzy zadbali o wiele propozycji zasilenia orkiestrowego konta. W Klenicy oprócz licytacji obêdzie siê dodatkowo loteria fantowa. - Dzia³aæ bêdzie równie¿ bufet z kaw±, herbat± oraz s³odko¶ciami, ca³y dochód ze sprzeda¿y zasili konto Orkiestry - mówi M. Kwiatkowska.

W ¦wiebodzinie, Sulechowie i Bojad³ach trwa zbiórka fantów na licytacje. Jeszcze jednak nie wiadomo co trafi pod m³otek.

Od rana na ulice wyjd± wolontariusze zbieraj±cy pieni±dze. Ka¿dy bêdzie mia³ identyfikator WO¦P ze swoim zdjêciem, imieniem i nazwiskiem. Bêd± tam te¿ hologramy i piecz±tki organizatora fina³u Orkiestry.

W ¦wiebodzinie bêdzie to a¿ 205 osób. - To ca³y limit chêtnych jacy siê do nas zg³osili d³ugo przed otrzymaniem ankiet dla nich - mówi S. Mosiejko. Niemal 200 wolontariuszy wyjdzie równie¿ na ulice gminy Sulechów.

Cz³onkowie sztabów my¶l± nad rozwi±zaniem problemów z transportem. Bywa tak, ¿e wolontariusze nie maj± jak dostaæ siê do oddalonych miejscowo¶ci. Ich mieszkañcy równie¿ chêtnie wrzuc± "grosz" do urny.

Ekipa z Sulechowa jedzie do Warszawskiego studia telewizyjnego. Zabior± ze sob± baner reklamuj±cy podczas fina³u Orkiestrê i przede wszystkim gminê. Transparent zostanie wybrany w konkursie. Wszyscy jego uczestnicy w nagrodê pojad± na basen do ¦wiebodzina.

Piotr Jêdzura
pJedzura@gazetalubuska.pl

--
C
U
S
ten temat jest zablokowany, nie mona odpowiada ani edytowa wpisw!


Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.037 | powered by jPORTAL 2