[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-01-09 09:02
Temat postu: Nowo¶ci w parku
ciachu


forum admin
postw: 823

9 Stycznia 2006
Nowo¶ci w parku

£aweczki, alejki, latarnie, miejsce na pomnik lub fontannê - tak ma wygl±daæ park £êgowski jeszcze w tym roku.


Dzi¶ park przy cmentarzu komunalnym przypomina bardziej zaniedbany las ni¿ miejsce spacerów mieszkañców miasta i zabaw rodziców z dzieæmi. Przy resztkach alejek strasz± porozbijane latarnie. Obskurne ³awki s± bardzo zniszczone, miejscami ich brakuje. Jeszcze gorzej wygl±da plac zabaw. A przecie¿ to tutaj odbywa siê wiele majowych imprez i festynów.

Co¶ dla dzieci


To siê ma zmieniæ - park zostanie doprowadzony do porz±dku. - W tegorocznym bud¿ecie mamy na to niemal 1 mln z³ - informuje wiceburmistrz Krzysztof Tomalak. Szykuje siê gruntowna przebudowa. Alejki spacerowe bêd± odnowione, dojd± eleganckie latarnie, wszystko siê zmieni nie do poznania.
Remontu doczeka siê tak¿e zniszczony plac zabaw. Dodatkowo przybêdzie w nim urz±dzeñ dla dzieci. - Postaramy siê równie¿ o ogrodzenie, ¿eby do ¶rodka nie wchodzi³y psy i nie brudzi³y tutaj - dodaje K. Tomalak. Zostan± wyciête stare i chore drzewa. W ich miejscach pojawi± siê nowe ro¶liny. Jakie? Jeszcze nie wiadomo. Projekt zmian w parku jest jeszcze w trakcie opracowywania.
Magistrat planuj±c przebudowê pamiêta o dawnym przeznaczaniu terenu, na którym dzi¶ znajduje siê park. - Przed wojn± by³ to sporej wielko¶ci cmentarz. Zadbamy o uszanowanie tego miejsca - zapewnia wiceburmistrz.

Puste miejsce


W projekcie parku pozostawiono spory kawa³ek pustego terenu. Co tam siê pojawi? - Gdyby jaka¶ organizacja lub instytucja chcia³a postawiæ na przyk³ad pomnik, tutaj znajdzie doskona³y miejsce - mówi K. Tomalak. Jest równie¿ inny pomys³. Urzêdnicy my¶l± o fontannie, która by³aby ozdob± parku i miasta.
Gmina zabierze siê tak¿e za dokoñczenie modernizacji parku Chopina. Wyda na to 350 tys. z³. Dokoñczone zostan± alejki i schody. Magistrat my¶li równie¿ o wykonaniu niedu¿ego parkingu. Obie inwestycje powinny zostaæ gotowe pod koniec roku.


PIOTR JÊDZURA

--
C
U
S
2006-09-05 10:54
Temat postu: Zieleniec z irgami
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska
5 Wrze¶nia 2006

Zieleniec z irgami

Teren dawnego cmentarza poniemieckiego przy ul. £ochowskiej stanie siê parkiem. Prace rusz± w pa¼dzierniku.

Ul. £ochowska oddziela czynny cmentarz komunalny od terenów zielonych, bêd±cych cmentarzem poniemieckim. Na nich ma powstaæ Park £êgowski. Miasto tworzy go z my¶l± o mieszkañcach osiedli, g³ównie przy ul. ¯aków, i maj±c na wzglêdzie potrzeby osób odwiedzaj±cych po³o¿on± naprzeciw nekropoliê komunaln±.
- Pierwszy projekt parku przy ul. £êgowskiej powsta³ w 1999 r., jego autorem by³ Henryk ¯y¿ak - przypomina wiceburmistrz Krzysztof Tomalak. - Obecnie powsta³o nowe opracowanie projektu.

Co ze szcz±tkami?

Zastêpca burmistrza przewiduje, ¿e prace w przysz³ym Parku £êgowskim rozpoczn± siê w pa¼dzierniku. K. Tomalak nie przypomina sobie jednak, co sta³o siê z nagrobkami istniej±cymi na dawnym cmentarzu w latach 70. Dzi¶ jest to tylko „zielone miejsce”. Nic o przesz³o¶ci tego miejsca nie wie te¿ zarz±dca cmentarza komunalnego Stanis³aw Matwiejczyk.
- Cmentarz by³ tam tylko do II wojny. Jak jestem tu od lat 90., to pamiêtam, ¿e tam zawsze by³a zieleñ, nie przypominam sobie nagrobków - stwierdza wiceburmistrz. Na wszelki wypadek zastrzega siê: - To, co planujemy, nie bêdzie dewastacj± by³ego miejsca pochówków. Nic tam nie zostanie generalnie zmienione, wybudowane. Po prostu odtworzone zostan± ci±gi komunikacyjne, uzupe³nione nasadzenia zieleni, stan± nietrwa³e elementy architektury.
Pytani przez nas mieszkañcy miasta nie przypominaj± sobie ekshumacji szcz±tków. Wielu twierdzi te¿, i¿ ceg³y z muru cmentarnego, jak te¿ marmury z nagrobków mo¿na by dzi¶ znale¼æ w ¶cianach okolicznych gara¿ów, domków na ogródkach dzia³kowych.

Trzy parkingi

Wedle projektu skarpa od strony ul. ¦wierczewskiego zostanie obsadzona ro¶linno¶ci± p³o¿±c±, g³ównie irgami, za¶ istniej±ce tu krzewy - wyciête. Wzd³u¿ ul. £ochowskiej powstan± dodatkowe miejsca parkingowe. - Poniewa¿ podczas ¦wiêta Zmar³ych trudno jest w okolicy zaparkowaæ - wyja¶nia K. Tomalak. Przebudowany ponadto bêdzie istniej±cy parking, za¶ trzeci, ma³y, powstanie przy drugiej bramie cmentarnej, jako wysuniêty najdalej na pó³noc.
Poniewa¿ teren parkowy ma byæ miejscem wypoczynku, pomy¶lano o dzieciach i m³odzie¿y. W miejscu, gdzie dzi¶ zwykle ch³opcy kopi± w pi³kê, powstanie plac zabaw.
- Wzd³u¿ ci±gów komunikacyjnych, a bêd± to chodniki z kostki granitowej dobranej specjalnie ze wzglêdu na mo¿liwo¶æ poruszania siê niepe³nosprawnych na wózkach, zostan± posadzone, a w³a¶ciwie dosadzone podstawowe gatunki drzew: lipa, brzoza, klon, d±b - wymienia zastêpca burmistrza.
W miejscu, gdzie bêd± siê schodzi³y trzy alejki, przewidziano pozostawienie placyku, na którym w przysz³o¶ci co¶ stanie. Jeszcze nie wiadomo co, mo¿e fontanna, mo¿e jaka¶ rze¼ba lub pomnik. A zatem mo¿e warto by upamiêtniæ tutaj dawny cmentarz?
Ca³y teren parkowy, licz±cy 2,66 ha, bêdzie o¶wietlony stylizowanymi lampami, pojawi± siê te¿ ³aweczki, kosze, ma³a architektura ogrodowa. Warto¶æ prac, które powinny zakoñczyæ siê jeszcze w tym roku, ma wynie¶æ ok. 900 tys. z³.


EUGENIUSZ KURZAWA
0 68 324 88 54
teren@gazetalubuska.pl

--
C
U
S
2007-01-23 15:10
Temat postu: Ten park siê zmieni
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska
22 stycznia 2007

Ten park siê zmieni

W czerwcu pospacerujemy po innym Parku £êgowskim. Usi±dziemy na eleganckich ³awkach, dooko³a bêd± ros³y nowe drzewa i krzewy.


- Cieszê siê, ¿e nasz park nabierze nowego eleganckiego wygl±du - mówi Lilianna Hys.

Dzi¶ park przy cmentarzu komunalnym przypomina zaniedbany las. Daleko mu do miejsca spacerowego dla mieszkañców miasta i przestrzeni do zabaw dla rodziców z dzieæmi.

W zniszczonych alejkach widaæ porozbijane latarnie. Obskurne ³awki odpychaj±, a nie zachêcaj± do odpoczynku. O pomstê do nieba wo³a parkowy plac zabaw dla dzieci.

I w takim w³a¶nie otoczeniu odbywa siê czê¶æ du¿ych majowych imprez oraz festynów.
- Tak dalej byæ nie powinno - mówi przechodz±cy przez park mieszkaniec okolicy.

Wkrótce to siê zmieni. - Zosta³a ju¿ wybrana firma, która zajmie siê generaln± przebudow± parku - informuje wiceburmistrz Krzysztof Tomalak. Miejsce zostanie zrobione niemal od nowa. Przebudowa bêdzie poprowadzona wg projektu Henryka ¯y¿aka.
reklama

Ogrodzone zabawki

Alejki spacerowe zostan± odnowione. Stan± siê szersze i równe, a tym samym przyjemniejsze do spacerowania. Do tego dojd± nowe, ale stylizowane na stare latarnie. Pojawi± siê eleganckie ³aweczki i nowe kosze.

Remontu doczeka siê te¿ zniszczony plac zabaw. - Z pewno¶ci± przybêdzie w nim nowych i eleganckich oraz u¿ytkowych sprzêtów - mówi wiceburmistrz Tomalak. Plac zostanie ogrodzony, ¿eby nie zanieczyszcza³y go psy.

Zmieni siê parkowa zieleñ. Skarpa od strony ul. ¦wierczewskiego zostanie obsadzona ro¶linno¶ci± p³o¿±c±. Wyciête bêd± stare i chore drzewa. W ich miejscu pojawi± siê nowe - m.in. brzozy brodawkowe, lipa srebrzysta, d±b czerwony czy lipa krymska.

Ca³o¶æ inwestycji poch³onie ok. 900 tys. z³ - pieni±dze bêd± pochodziæ z gminnej kasy.
Roboty budowlane w parku wkrótce siê rozpoczn±. Je¿eli nic ich nie przerwie, to w czerwcu mieszkañcy bêd± spacerowaæ w zupe³nie nowym miejscu.

Miejsce na obelisk

W parku bêdzie kawa³ek wolnego terenu. - Gdyby jaka¶ organizacja lub instytucja chcia³a postawiæ np. pomnik, to w³a¶nie tam znajdzie siê dla niego miejsce - mówi K. Tomalak.

A warto przypomnieæ, ¿e Park £êgowski do II wojny ¶wiatowej by³ cmentarzem. Mieszkañcy raczej nie pamiêtaj± jak to miejsce wygl±da³o, ale wiedz±, ¿e nekropolia tam by³a.

Nieznany jest te¿ los nagrobków z parku. Nikt nie pamiêta te¿ ¿adnej ekshumacji. St±d obawa, ¿e podczas prac ziemnych, mo¿na siê bêdzie natkn±æ na szcz±tki pochowanych.

Czê¶æ osób jest jednak przekonana, ¿e puste miejsce w parku doskonale nadaje siê do upamiêtnienia cmentarza.

Piotr Jêdzura
pJedzura@gazetalubuska.pl

--
C
U
S
2007-02-14 11:35
Temat postu: Nowe oblicze parku
ciachu


forum admin
postw: 823

Dzieñ za Dniem
Wydanie 6 [269] z dnia 7 lutego 2007 r.

Do czerwca ma siê zmieniæ wygl±d ³êgowskiego zieleñca

Za kilka miesiêcy zaniedbany zieleniec ko³o cmentarza zamieni siê w park z prawdziwego zdarzenia.

Dzi¶ teren miedzy cmentarzem a osiedlami mieszkaniowymi na ¯aków daleki jest od idea³u parku, gdzie mo¿na ze spokojem pospacerowaæ czy odpocz±æ. Zaniedbane i pozarastane alejki, zdewastowana ro¶linno¶æ oraz porozbijane latarnie. To w dzieñ. Po zmroku miejsce spotkañ okolicznych pijaczków i innych elementów, po których zostaj± nie posprz±tane butelki, puszki i ¶mieci. Tak dzi¶ wygl±da Park £êgowski, przez który wieczorem strach przej¶æ.

Na szczê¶cie w tym roku zostan± zrealizowane plany jego rewitalizacji. Na teren parku nied³ugo wejd± robotnicy i ju¿ w po³owie roku miejsce to bêdzie mia³o zupe³nie inny charakter. Wszystko zostanie zmienione od podstaw wed³ug specjalnie zamówionego projektu. Odnowa parku bêdzie bud¿et miasta kosztowaæ blisko 900 tys. z³.

W Parku £êgowskim wszystko bêdzie nowe. Od stylizowanych latarni po stylowe i eleganckie ³aweczki, a nawet kosze na ¶mieci. Spacerowe alejki stan± siê szersze i równiejsze.

Prace obejm± te¿ zieleñ parkow±. Przede wszystkim wyciête zostan± stare drzewa. Ich miejsce zajm± nowe gatunki. Cieñ spaceruj±cym tam mieszkañcom miasta dadz± m.in. lipa krymska, d±b czerwony czy brzozy oraz lipy srebrzyste.

Skarpa, która wznosi siê od ul. ¦wierczewskiego zostanie obsadzona ro¶linno¶ci± p³o¿±c±.

Prace obejm± tak¿e zniszczony dzisiaj plac zabaw. Maluchy doczekaj± siê bezpiecznego placu z prawdziwego zdarzenia. Nowy sprzêt jaki bêdzie siê tam znajdowa³ zostanie odgrodzony zarówno ze wzglêdu na dobro bawi±cych siê dzieci jak i przebywaj±ce w parku z w³a¶cicielami psy.

- Pracownicy maj± czas do czerwca, by zagospodarowaæ teren parku £êgowskiego. Nie ma przeszkód, by nie zd±¿yli z realizacj± tego zadania - zapewnia zastêpca burmistrza Krzysztof Tomalak. - Obecnie trwaj± prace na parkingu przed terenem parku. Miasto og³osi³o dwa przetargi na now± organizacjê parku. Pierwszy przetarg dotyczy³ projektu. Wygra³ go ¶wiebodzinianin Henryk ¯y¿ak. W drugim przetargu miasto wybra³o wykonawcê prac. Zosta³a nim firma MAT-BUD Piotra Mickiewicza. Ca³y koszt inwestycji wyniesie ponad 900.000 tys. z³.

pzw

--
C
U
S
2007-03-01 17:45
Temat postu: Pospacerujemy latem
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska
28 lutego 2007

Pospacerujemy latem

Ruszy³a przebudowa Parku £êgowskiego. Ju¿ w czerwcu bêdziemy mogli przej¶æ siê nowymi alejkami, odpocz±æ na stylizowanych ³aweczkach.

Przy parku bêdzie elegancki parking. Kostkê brukow± uk³adaj± Andrzej ¦wita³a i Henryk Tobola.

O remoncie tej czê¶ci miasta mówi³o siê od dawna. Dyskusjê prowokowa³ szczególnie fatalny wygl±d okolicy. Park przy cmentarzu komunalnym w rzeczywisto¶ci przypomina mocno zaniedbany las. Spacerowaæ tamtêdy to ¿adna przyjemno¶æ. Plac zabaw dla dzieci jest w kiepskim stanie. Obskurne ³awki nie zachêcaj± do odpoczynku.

Prace budowlane w parku o wielko¶ci 2,66 ha ju¿ ruszy³y. Alejki zosta³y wyremontowane i nadano im nowy - przyjêty w projekcie wygl±d. I ju¿ wszystko wygl±da lepiej. - Zosta³a wybrana firma, która zajmie siê generaln± przebudow± parku - informuje wiceburmistrz Krzysztof Tomalak.

D±b czerwony i lipa krymska

Wiadomo, ¿e miejsce zostanie wybudowane od nowa. Projekt przygotowa³ Henryk ¯y¿ak.
Alejki spacerowe bêd± szersze. Budowniczy postaraj± siê te¿, ¿eby by³y równe. Dziêki temu przej¶cie têdy mamy z wózkiem, nie bêdzie stanowiæ problemu.

Zmieniona zostanie parkowa zieleñ. Nowo¶ci nie omin± skarpy - od strony ul. ¦wierczewskiego zostanie ona obsadzona ro¶linno¶ci± p³o¿±c±, g³ównie irgami. Znikn± stare i chore drzewa. Na ich miejscu rosn±æ bêd± nowe, m.in. brzozy brodawkowe, lipa srebrzysta, d±b czerwony czy lipa krymska.

Magistrat zadba te¿ o otoczenie techniczne. Alejki bêd± o¶wietlone latarniami stylizowanymi na starodawne. Do tego stylu dopasowane zostan± nowe ³aweczki i kosze na ¶mieci.
Ku uciesze rodziców wyremontowany bêdzie obskurny dzi¶ plac zabaw. Przybêdzie w nim nowych i eleganckich oraz u¿ytkowych sprzêtów. Teren zostanie ogrodzony, ¿eby nie brudzi³y go psy.

Na ca³± inwestycjê gminna kasa wyda ok. 900 tys. z³. Park zostanie oddany do u¿ytku w czerwcu.

Zdania s± podzielone

Wielka przebudowa wywo³a³a dyskusjê w¶ród mieszkañców. Czê¶æ jest przekonana, ¿e ingerowanie w teren jest bardzo nieeleganckie. - Przecie¿ tu do II wojny ¶wiatowej by³ niemiecki cmentarz - mówi starszy pan, który przygl±da siê pracom w parku.

Wiêkszo¶æ mieszkañców nie pamiêta jak wygl±da³a nekropolia. Wiedz± jednak, ¿e tam by³a. Nieznany jest te¿ los nagrobków z parku. Dlatego w³a¶nie grupa osób patrzy nieprzychylnie na rozpoczêty remont.

Ale nie brakuje te¿ zwolenników przebudowy. - Od dawna mieszkamy tu¿ przy parku, o cmentarzu wiem, ale przecie¿ groby podobno przeniesiono - mówi pani Krystyna. Mieszkañcy okolicy uwag do zmian nie maj±. Ciesz± siê, ¿e okolica wreszcie bêdzie ³adnie wygl±daæ.

Magistrat pamiêta o miejscu pochówku. W parku zostanie kawa³ek pustego terenu. - Gdyby jaka¶ organizacja lub instytucja chcia³a postawiæ np. pomnik, to w³a¶nie tam znajdzie siê dla niego miejsce - mówi K. Tomalak. Gmina sama jednak nie zmierza stawiaæ ¿adnego obelisku.

Piotr Jêdzura

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.022 | powered by jPORTAL 2