[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-07-04 01:24
Temat postu: No i wszystko gra!
ciachu


forum admin
postw: 823

GL
29 Czerwca 2005
No i wszystko gra!
Zaczyna siê nabór do m³odzie¿owej orkiestry dêtej i sekcji bu³awistek. M³odzi muzycy maj± zagraæ ju¿ we wrze¶niu.

Orkiestra nie gra od roku, instrumenty le¿± na pó³kach domu kultury. Ale powiat i miasto wreszcie siê dogada³y i znów zaczn± siê próby oraz koncerty. Powiat da na orkiestrê 30 tys. z³. Dom kultury ju¿ szykuje pomieszczenia dla muzyków. Pokieruje nimi kapelmistrz z Grodziska Wlkp. Remigiusz Rabiega, grodziska orkiestra obejmie patronatem ¶wiebodziñsk± grupê.
Ju¿ zaczyna siê nabór chêtnych.
- Przyjmujemy dziewczynki i ch³opców, którzy maj± skoñczone 10 lat. Ruszy wakacyjna szkó³ka. We wrze¶niu grupa bêdzie ju¿ w czê¶ci przygotowana - mówi dyrektor domu kultury Zbigniew Szumski.
Zajêcia w wakacyjnej szkó³ce instrumentów dêtych bêd± siê odbywa³y w poniedzia³ki, ¶rody i pi±tek w godz. 10.00-14.00 w galerii Inspiracje. Dzieci i m³odzie¿ bêd± graæ na instrumentach perkusyjnych, tr±bkach, rogach i barytonie. Dodatkowo prowadzony bêdzie nabór do sekcji dziewczat nosz±cych bu³awy. Zajêcia bêd± po³±czone z nauk± ekwilibrystyki paradnej. Wszystkie lekcje, kursy i szkolenia s± bezp³atne.
Muzycy nie bêd± dostawaæ diet za wystêpy, dom kultury zapewni im darmowe wyjazdy na koncerty oraz szkolenia i kursy pod okiem fachowca. Co jaki¶ czas muzycy wyjad± na obozy szkoleniowe. - Ich odp³atno¶æ bêdzie symboliczna i bêdzie wyró¿nieniem za granie - zapowiada Z. Szumski.
Instrumenty wymagaj± napraw, czê¶æ jest stara, ale na razie na zakup nowych nie ma szans. Stare mundury zostan± przerobione.


PIOTR JÊDZURA

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.031 | powered by jPORTAL 2