[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2007-05-21 19:20
Temat postu: Ten szpital ma pecha
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska 21 maja 2007

Ten szpital ma pecha
Rozmowa ze starost± ZBIGNIEWEM SZUMSKIM

- Znów k³opoty w szpitalu?
- Powa¿ne k³opoty. Sprawa zawierania umów z poznañsk± firm± prawnicz± przez by³ego dyrektora Marka Lebiotkowskiego zosta³a przez nas skierowana do Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ministerstwa sprawiedliwo¶ci. Dokumenty dosta³a równie¿ czê¶æ lubuskich pos³ów.

- Brzmi bardzo powa¿nie, co takiego znale¼li¶cie w dokumentach?
- Chodzi o ponad 600 tys. z³ jakie szpital p³aci³ gotówk± za us³ugi prawników. Sytuacja w placówce by³a katastrofalna. Kurierzy dowo¿±cy sprzêt zawracali z urz±dzeniami, bo brakowa³o pieniêdzy na ich zakup, a na us³ugi prawników gotówka by³a.

- Kwota tak¿e budzi zastrze¿enia?
- I to bardzo powa¿ne. Za 600 tys. z³ mo¿na by³o wyremontowaæ potrzebn± w szpitalu kuchniê. Mo¿na by³o kupiæ sprzêt do oddzia³ów. A powsta³a nic nie warta dokumentacja.

- Czyli za 600 tys. z³ szpital dosta³ nieprzydatne dokumenty?
- Te kilkaset kartek w rzeczywisto¶ci do niczego siê nie przyda. To pieni±dze wydane na nic. W niczym nie pomog±, nie wskazuj± równie¿ ¿adnego konkretnego rozwi±zania sytuacji.

- Pan by³ wtedy radnym, nie mo¿na by³o zahamowaæ wydawania pieniêdzy?
- Nas siê wtedy o niczym konkretnie nie informowa³o. Wiadomo¶ci na temat uzyska³em ze swoich ¼róde³ w szpitalu. I zacz±³em nalegaæ na wyja¶nienia. Niestety nie by³y one jasne i wystarczaj±ce. A sytuacja stale siê pogarsza³a.

- Gdzie by³ wiêc tego powód?
- Poprzedni zarz±d kompletnie nie panowa³ nad szpitalem. Brakowa³o nadzoru. Podobnie jak jego rada spo³eczna. Nie by³o w jej szeregach kompetentnych osób. Dzi¶ mamy tego efekty.

- Co z prywatyzacj± lecznicy?
- W³a¶nie zaczyna siê proces prywatyzacji szpitala. To na razie pocz±tek. Ale od razu uspokajam, bo szpital nie zostaje zlikwidowany. Nadal bêdzie funkcjonowa³, tylko w prywatnych rêkach. W³a¶cicielem maj±tku ca³y czas bêdzie starostwo.

- Dziêkujê

Piotr Jêdzura

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.971 | powered by jPORTAL 2