[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2007-04-03 20:17
Temat postu: Boj± siê o hu¶tawki
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska
3 kwietnia 2007

Boj± siê o hu¶tawki

Niektórzy mieszkañcy osiedla £u¿yckiego nie chc± w swojej okolicy hospicjum. Martwi± siê, ¿e dzieci strac±... plac zabaw.

- Potrzebujemy tylko kawa³ek ziemi, i tylko po to aby chorym i cierpi±cym zapewniæ jak najlepsz± opiekê - mówi Urszula Miara.

Pomys³odawcy budowy zapewniaj±, ¿e ogródek zostanie.

Pomys³ budowy w ¦wiebodzinie domu dla ob³o¿nie i nieuleczalnie chorych powsta³ kilka lat temu. Teraz sprawa nabra³a rozmachu. Zaczêto szukaæ ziemi pod budowê. Niestety brakuje gruntów. Pomoc zaoferowa³ ksi±dz Sylwester Zawadzki. Wpad³ na pomys³, ¿eby dobudowaæ obiekt do budynku istniej±cego na terenie parafii. Potrzebny jest tylko pas ziemi nale¿±cy do spó³dzielni mieszkaniowej.

- Najwy¿ej o szeroko¶ci 10 metrów - zapewnia pomys³odawczyni budowy hospicjum Urszula Miara.

Boj± siê o plac

Sprzeciwili siê niektórzy mieszkañcy osiedla. - Bojê siê, ¿e zniknie plac zabaw dla dzieci - mówi pragn±ca zachowaæ anonimowo¶æ mieszkanka osiedla. Tego samego zdania jest Monika Dawidowicz. - Przecie¿ mo¿na znale¼æ inne miejsce dla hospicjum, a plac zabaw zostawiæ nietkniêty - mówi.
reklama

Osoby sprzeciwiaj±ce siê budowie s± przekonane, ¿e ksi±dz z czasem przejmie ca³y teren.
- Zacznie siê od kawa³ka, potem wiêcej, a¿ parafia zajmie wszystko - mówi jedna z kobiet.
Przeciwnicy wskazuj± na stary budynek parafii w parku Chopina. - Doskonale siê do tego nadaje, i nie trzeba ograniczaæ placu zabaw - mówi Marek Koz³owski.

Ludzie, którym nie podoba siê pomys³ ksiêdza Zawadzkiego i U. Miary proponuj± budowê hospicjum na polu za miastem, gdzie ma stan±æ wielki pomnik Chrystusa. Podkre¶laj± te¿, ¿e s±siedztwo dzieci dokazuj±cych na placu zabaw mo¿e byæ mêcz±ce dla schorowanych ludzi. Obawiaj± siê, ¿e konieczne bêdzie tak¿e wybudowanie nowej drogi dojazdowej, co zmniejszy skwer.

To dla nas wszystkich

U. Miara jest zmartwiona reakcj± czê¶ci mieszkañców. - Osiedle to wspania³e miejsce na hospicjum, a roze¶miane dzieci za oknami dadz± chorym tylko nadzieje - mówi.

Zwolennicy budowy zapewniaj±, ¿e potrzebny jest pas ziemi o szeroko¶ci do 10 m. - Nie ma mowy o przejêciu gruntu, robimy to wszystko dla dobra ludzi - mówi U. Miara. - Jedyne co nami kieruje to zapewnienie chorym godnego koñca, a nie odbieranie placu zabaw dzieciom - mówi U. Miara.

Miastu potrzebne jest miejsce dla ob³o¿nie chorych. Dzi¶ trzeba ich woziæ do Zielonej Góry lub Gorzowa Wlkp. Sprawê rozstrzygn± cz³onkowie spó³dzielni na walnym zgromadzeniu pod koniec miesi±ca. Zag³osuj± wtedy za przyjêciem b±d¼ odrzuceniem projektu.

- Spotkam siê z mieszkañcami i opowiemy jak bardzo potrzebne jest nam hospicjum - mówi U. Miara. Zaprasza te¿ przeciwników do hospicjum w Zielonej Górze. Zabierze ich tam swoim autem i poka¿e konieczno¶æ jego istnienia.

Piotr Jêdzura

--
C
U
S
2007-04-03 20:21
Temat postu: Brakuje skrawka ziemi
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska
27 marca 2007

Brakuje skrawka ziemi

Cz³onkowie spó³dzielni mieszkaniowej zadecyduj± czy sprzedadz± ziemiê pod hospicjum. Je¿eli tego nie zrobi±, inwestycja bêdzie zagro¿ona.


Najpierw terenu pod budowê hospicjum szukano tu¿ za miastem. Grunt znaleziono naprzeciwko sadów. Ale postawienie budynku w tym miejscu okaza³o siê niemo¿liwe.

Wtedy z pomoc± przyszed³ ksi±dz proboszcz Sylwester Zawadzki - zaanga¿owany w projekt. Zaoferowa³ budowê hospicjum na terenie swojej parafii na os. £u¿yckim.

Sprawa budowy nie jest jednak taka prosta. - ¯eby hospicjum mog³o powstaæ, potrzeba jeszcze trochê ziemi, dos³ownie pasek - informuje pomys³odawczyni budowy Urszula Miara.
reklama

K³opoty z placem

Teren za p³otem plebanii nale¿y do ¦wiebodziñskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej. Znajduje siê tam m.in. wielki plac zabaw dla dzieci. To on w³a¶nie jest przedmiotem sporu. Wielu mieszkañców uwa¿a, ¿e odebranie pasa ziemi spowoduje zmniejszenie ogródka jordanowskiego.

- Przecie¿ plac zabaw ze sprzêtem jest oddalony od muru plebanii o kilkadziesi±t metrów - mówi U. Miara.

O bezp³atne przekazanie gruntu do spó³dzielni mieszkaniowej wyst±pi³ burmistrz Dariusz Bekisz. - Chodzi o oko³o 15 arów, w zamian oferowali¶my ziemiê w innym miejscu - wyja¶nia szef gminy. Spó³dzielnia nie zgodzi³a siê. Wtedy z wnioskiem o wykup niezbêdnego pasa ziemi wyst±pi³ do spó³dzielni proboszcz.

- Sprawa zostanie przedstawiona cz³onkom spó³dzielni podczas zebrania. I to oni wspólnie podejm± decyzjê jak post±piæ z ziemi± - informuje prezes ¦SP Bogdan Mroczyk.

Do tego czasu inwestycja nie mo¿e siê rozpocz±æ. - Teren tam mamy wymarzony, wystarczy tylko dobudowaæ obiekt do istniej±cego ju¿ budynku plebanii - mówi U. Miara. S± tam te¿ gara¿e na ewentualn± karetkê. Lokalizacja hospicjum na osiedlu podoba siê równie¿ burmistrzowi. - Ludzie starsi mieliby blisko do ko¶cio³a - dodaje D. Bekisz.

Hostel i ¶wietlica

Wiadomo, ¿e hospicjum bêdzie budynkiem parterowym w kszta³cie litery "u”. Jednoosobowe pokoje dla pensjonariuszy bêd± mia³y po 20 mkw. Miejsce znalaz³oby tam 15 osób. - Podejrzewam, ¿e na wiêcej nie bêdzie zapotrzebowania - mówi U. Miara.

W ¶rodku bêdzie ¶wietlica z telewizorem i miejscem do spotkañ. Bêd± tam równie¿ gabinety lekarskie oraz pomieszczenia gospodarcze.

W drugiej czê¶ci budynku zostanie uruchomiony hostel - dom dziennego pobytu dla osób chorych. Dziêki temu bêd± one mia³y przez ca³y dzieñ zapewnion± fachow± opiekê oraz zajêty wolny czas.

- Niew±tpliwe hospicjum jest w mie¶cie potrzebne, najbli¿sze znajduje siê w Zielonej Górze, a tak chorzy byliby niemal na miejscu - dodaje U. Miara.

Budow± zajmie siê fundacja o nazwie "Samarytanin”. Na jej barkach spocznie te¿ zdobywanie pieniêdzy na inwestycjê wart± ok. 1,5 mln z³. O datki zaapelowa³ do wiernych proboszcz Zawadzki.

O pomoc w sfinansowaniu inwestycji U. Miara wyst±pi równie¿ do w³adz gmin i powiatu. - Zaapelujê te¿ do niemieckich miast partnerskich - mówi U. Miara.

Burmistrz zapewnia, ¿e gdy chodziæ bêdzie o ok. 100 lub 150 tys. z³ rocznie dla funkcjonowania hospicjum, to nie widzi problemów. - Radnym równie¿ pomys³ siê podoba - zdradza szef gminy.

Dok³adna data rozpoczêcia i zakoñczenia budowy nie jest jeszcze znana.

Piotr Jêdzura

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.036 | powered by jPORTAL 2