[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > U2// VERTIGO TOUR 2005  

2005-07-23 02:11
Temat postu: U2 o trasie "Vertigo Tour"
ciachu


forum admin
postw: 823

U2 o trasie "Vertigo Tour";
04.07.2005 06:54
The Edge i Bono (U2)
The Edge i Bono (U2) / AFP


Relacje video
Maszynka do robienia pieniêdzy


Zespó³ U2, po wydaniu pod koniec 2004 roku p³yty "How To Dismantle An Atomic Bomb", rozpocz±³ przygotowania do ¶wiatowego tournee, które wraz z Live 8 mo¿na spokojnie nazwaæ najwiêkszym muzycznym wydarzeniem 2005 roku. Tak¿e dla nas - ju¿ we wtorek, 5 lipca, zespó³ zagra na Stadionie ¦l±skim w Chorzowie.

U2 specjalnie na "Vertigo Tour" przygotowali wyj±tkow± scenê. Nad tym, by scenografia i muzyka zespo³u idealnie wspó³gra³a podczas koncertów, odpowiada ma³a armia ludzi. Cz³onkowie U2 nie obawiaj± siê jednak, ¿e efekty specjalne mog± przyæmiæ piosenki.

"Wydaje mi siê, ¿e ta ca³a produkcja wzmacnia jedynie muzykê. I ca³o¶æ dopiero daje pe³ny efekt, gdy zespó³ zainstaluje siê ju¿ na scenie i zacznie graæ".

"Ostatni raz wystêpowali¶my cztery lata temu, a nowa trasa i nowa produkcja naszych koncertów czyni ca³e przedsiêwziêcie jeszcze warto¶ciowszym" - stwierdzi³ Adam Clayton.

Pomimo ponad 20-letniego sta¿u na scenie, muzycy U2 wci±¿ odczuwaj± tremê przed koncertami. A Larry Mullen przyzna³, ¿e na pocz±tku ka¿dej trasy czuje siê niekomfortowo.

"Strach nie jest wystarczaj±cym okre¶leniem tego, co czujê. Odpowiednie s³owo to ¶lepa panika. Wiêkszo¶æ czasu spêdzamy nagrywaj±c piosenki. A wystêpy to nie jest co¶, co robimy na co dzieñ. I kiedy wychodzimy na scenê graæ nasze piosenki, czujê siê jakbym by³ poddany mêczarniom" - przyznaje perkusista.

"Muszê przebrn±æ przez piosenkê i nie spieprzyæ niczego. To proste. Po pewnym czasie oczywi¶cie sprawia mi to ogromn± przyjemno¶æ. Ale na pocz±tku to jedna z najbardziej przera¿aj±cych rzeczy na ¶wiecie" - dodaje Larry.

U2 ponownie postanowili wykorzystaæ rampê, któr± bêd± mogli przej¶æ na ma³± scenê zainstalowan± na widowni.

"To daje nam szansê znalezienia siê po¶ród publiczno¶ci. Robili¶my to ju¿ podczas poprzednich tras. Nazwali¶my to Scen± B, która jest w pewnym sensie satelit± g³ównej sceny" - mówi The Edge.

"W³a¶ciwie to jest maszynka do robienia pieniêdzy. Z powodu tej sceny bilety na nasze koncerty s± trzy razy dro¿sze" - ¶mieje siê Larry Mullen.

"Nie, nie masz racji. Postanowili¶my, ¿e nie bêdziemy tego robiæ. To by³ twój pomys³ Larry, ale postanowili¶my nie wcielaæ go w ¿ycie" - odpowiedzia³ koledze The Edge.

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.015 | powered by jPORTAL 2