[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > U2// VERTIGO TOUR 2005  

2005-07-23 02:10
Temat postu: U2: Nikt im nie podskoczy
ciachu


forum admin
postw: 823

U2: Nikt im nie podskoczy
02.07.2005 06:55
Bono i Adam Clayton (U2)
Bono i Adam Clayton (U2) / AFP
Irlandzka grupa U2 podczas bie¿±cej trasy koncertowej "Vertigo Tour" zarobi³a ju¿ w Stanach Zjednoczonych ponad 45 milionów dolarów ze sprzeda¿y biletów. Analitycy i promotorzy koncertowi s± zgodni - tournee Bono i kolegów bêdzie najbardziej kasowym wydarzeniem 2006 roku.

Osi±gaj±c 45 milionów dolarów zespó³ sta³ siê najlepiej zarabiaj±cym wykonawc± w Stanach Zjednoczonych.

Poprzednio najokazalsze zyski ze sprzeda¿y biletów notowa³a Celine Dion, która zarobi³a w 2005 roku ponad 38 milionów dolarów graj±c "do kotleta" w Las Vegas.

Warto dodaæ, ¿e U2 wyprzedzili kanadyjsk± piosenkarkê na li¶cie wystêpuj±c tylko 26 razy. Natomiast Celine Dion by zarobiæ 38 milionów dolarów, zaprezentowa³a swój recital 72 razy.

Trzeci na li¶cie jest Elton John, który - podobnie jak wokalistka - sta³ siê obok kasyn atrakcj± turystów przyje¿d¿aj±cych odwiedziæ Las Vegas. Sprzeda¿ biletów na wystêpy brytyjskiego artysty przynios³a ponad 31 milionów dolarów za 31 koncertów.

Promotorzy koncertowi przewiduj±, ¿e kolejno¶æ na li¶cie ulegnie zmianie. Wkrótce bowiem szykuj± siê trasy The Rolling Stones, Paula McCartney'a i grupy Coldplay. Wszystkie z nich bêd± najprawdopodobniej wyprzedane.

Analitycy podkre¶laj± jednak, ¿e rekord U2 nie zostanie na pewno pobity. Szacuje siê, ¿e sprzeda¿ biletów na "Vertigo Tour" przyniesie oko³o 300 milionów dolarów zysku. A przed Bono i kolegami jeszcze druga czê¶æ amerykañskiej trasy!

"Nikt im nie podskoczy" - dosadnie stwierdzi³ Ray Waddell z magazynu "Billboard".

"Ludzie przychodz± na koncerty U2, poniewa¿ chc± zostaæ zabrani w inny wymiar. Dlatego stoj± w d³ugich kolejkach po bilety. I niestety musz± trochê cierpieæ" - powiedzia³ Bono.

Polscy fani U2 zostan± "zabrani w winny wymiar" ju¿ we wtorek, 5 lipca. Zespó³ wyst±pi w Chorzowie na Stadionie ¦l±skim, a poprzedz± go The Magic Numbers i The Killers.

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.012 | powered by jPORTAL 2