[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2012-01-23 16:04
Temat postu: Czy autostrada zbli¿y do ¶wiata?
ciachu


forum admin
postw: 823

Budowa autostrady idzie jak burza. Roboty widaæ w ca³ym powiecie - od Wilenka w gminie Szczaniec, po Lubrzê, Bucze, Stok i £agów. Drogowcy ryj± mimo mrozu i ¶niegu. Ale co z trasy bêd± mieli mieszkañcy tych gmin?

Odetnie ich ona od ¶wiata, czy zbli¿y do niego? U³atwi dostêp do rynku pracy? A mo¿e podniesienie bezpieczeñstwo na lokalnych drogach?
- Dziêki autostradzie na pewno wiêksza ilo¶æ ludzi bêdzie przeje¿d¿a³a przez gminê i ten atut powinni¶my wykorzystaæ - podkre¶la wójt Lubrzy Eugeniusz Chamarczuk. - Chcemy przy trasie postawiæ du¿y billboard pokazuj±cy nasze walory, a ¿e stanie na naszym gruncie, nie bêdzie nas du¿o kosztowa³. Staram siê równie¿, by na zje¼dzie w Jordanowie pojawi³y siê odpowiednie znaki kieruj±ce na Lubrzê. To bardzo wa¿ne, by tury¶ci dotarli tutaj bez komplikacji.

Autostrada bêdzie przebiegaæ tu¿ obok Lubrzy, ominie miejscowo¶æ od pó³nocnej strony. Wójt jest zadowolony, ¿e stan± tam ekrany d¼wiêkoch³onne. - Drogowcy przystali na nasz wniosek - stwierdza. - Natomiast podstawowy mankament to ten, ¿e nie bêdziemy mieli zjazdu. Zabiega³em o to i u marsza³ka, i w ministerstwie. Chcia³em, ¿eby wêze³ powsta³ przy ¯elechowie, na skrzy¿owaniu autostrady z drog± powiatow± Bucze-Sieniawa, bo taki s³u¿y³by gminie £agów i naszej.

W ¯elechowie ludzie patrz± na tê inwestycjê z pewnym dystansem. - Jak zbuduj± wiadukt, po którym bêdzie bieg³a droga w kierunku ¦wiebodzina, to bêdziemy mogli popatrzyæ na autostradê i ca³y ¶wiat z góry - nie bez cynizmu stwierdza Jan Lis. A Irena Mularczyk dorzuca: - Nie mamy pewno¶ci, czy zaplanowane przy naszej wsi ekrany wyg³uszaj±ce wystarcz±. W ka¿dym razie dzi¶ kilka osób znalaz³o pracê na budowie.

Bardziej optymistycznie patrzy Karolina Próban z £agowa. - Autostrada mo¿e wp³yn±æ pozytywnie na ilo¶æ miejsce pracy w gminie - uwa¿a kobieta. - Mo¿e przy zjazdach pojawi± siê zajazdy, hotele czy stacje benzynowe.

Problem w tym, ¿e w ca³ym powiecie pojawi siê tylko jeden wêze³ - ten w Jordanowie. Dopiero po 2012 r. mo¿e powstaæ kolejny, w³a¶nie w £agowie. - Na razie bêdziemy mogli cieszyæ siê z jednej wielkiej zalety, któr± przyniesie nam autostrada - stwierdza sekretarz gminy Irena Osos. - Otó¿ do ¦wiebodzina czy Zielonej Góry wreszcie pojedziemy bezpiecznie. Bo dzisiejsza „dwójka” to przecie¿ droga ¶mierci!

- Jeste¶my szczê¶liwcami - stwierdza krótko starosta Zbigniew Szumski. - W Jordanowie, zaledwie kilka kilometrów od ¦wiebodzina, powstanie wêze³ trasy S3 i autostrady A2. I tam dojedziemy ju¿ now± trójk±, wiêc na kilkadziesi±t lat mamy za³atwion± sprawê komunikacji ze ¶wiatem. W piêknych czasach przysz³o nam ¿yæ!

Szumski dodaje, ¿e du¿ym problemem s± przeci±¿one ciê¿arówki, które obs³uguj±c budowê autostrady niszcz± drogi powiatowe. - Czasem narzekaj± na to mieszkañcy miejscowo¶ci s±siaduj±cych z inwestycj±, ale z drugiej strony wiem, ¿e ci ludzie dzi¶ dobrze zarabiaj±, bo za niez³e pieni±dze daj± robotnikom noclegi - opowiada starosta. - Ponadto inspekcja transportu drogowe nie pró¿nuje i daje kary w³a¶cicielom przeci±¿onych pojazdów. I te pieni±dze zasilaj± bud¿et starostwa.

A Chamarczuk z zazdro¶ci± patrzy na ¦wiebodzin: - To miasto le¿y przy bardzo wa¿nych miêdzynarodowych trasach i kto wie, czy z tego wzglêdu nie jest umiejscowione najlepiej w Polsce! Nie bez powodu w tym mie¶cie bardzo dobrze rozwija siê gospodarka, a bezrobocie nale¿y do najni¿szych w województwie. I wêze³ autostrady z tras± pó³noc-po³udnie na pewno to wzmocni.A2 w Lubuskiem

Obecnie budowany odcinek A2 od Nowego Tomy¶la do ¦wiecka liczy 105,9 km. - Musimy siê spieszyæ, bo naszym celem jest, by kierowcy now± droga pojechali ju¿ jesieni± 2011 roku -powiedzia³a nam Zofia Kwiatkowska, rzecznik prasowa Autostrady Wielkopolskiej. - Mo¿e wtedy A2 nie bêdzie gotowa w postaci dwóch jezdni, ale ruch aut bêdzie ju¿ móg³ siê odbywaæ.
Od Nowego Tomy¶la do ¦wiecka przewidziano piêæ wêz³ów drogowych, trzy stacje poboru op³at oraz trzy miejsca obs³ugi podró¿nych. Dla mieszkañców najwa¿niejsze s± wêz³y. Tylko tam mo¿na bêdzie zjechaæ i wjechaæ na A2. Co wiêcej, brak wêz³a bêdzie oznaczaæ praktyczne odciêcie od okolicznych miejscowo¶ci.
W pierwszej kolejno¶ci wêz³y powstan± w Trzcielu, Jordanowie, Torzymiu, Rzepinie i ¦wiecku. Jednocze¶nie w £agowie i Myszêcinie ma zostaæ zostawione miejsce, by dwa kolejne mog³y powstaæ po 2012 roku.

--
C
U
S
2012-01-23 16:12
Temat postu: Przez A2 pustoszej± kieszenie przedsiêbiorców
ciachu


forum admin
postw: 823

Przez A2 pustoszej± kieszenie przedsiêbiorców

Wójt wylicza absurdy i martwi siê o banany. Ministerstwo obiecuje budowê wêz³a typu tr±bka. Przedsiêbiorcy narzekaj±, wszak mia³a byæ ¿y³a z³ota. Ludzie p³acz±, bo stracili pracê. A co robi Rosjanin z kanistrem w d³oni na lubuskim odcinku A2? Szuka benzyny.

Przypadek sprzed tygodnia. - Zdrastwujtie! Panimajesz pa ruski? - krzyczy mê¿czyzna i biegnie w moim kierunku. On po polsku ni w z±b, a ja pa ruski i owszem. Maksim przeszed³ sporo kilometrów. Na A2 stanê³o mu auto. Spodziewaæ siê, ¿e w unijnym kraju na autostradzie zabrak³o stacji benzynowych? Nawet Rosjanin siê dziwi.
Maksima pokierowa³em na stacjê w Myszêcinie, tam swój przeno¶ny plastikowy bak zatankowa³ do pe³na i pogna³ z powrotem. Oczywi¶cie pieszo.

Komu mia³o byæ lepiej?

Raz, ¿e szybciej, A2 ¿e do Europy? Znaczy siê, ¿e dobrze. - Tylko komu? - pyta Anna P³otecka ze Stoku, matka piêciu synów, która straci³a pracê. Wcze¶niej mia³a na g³owie pensjonat, pó¼niej rzucili j± na stacjê benzynow± do Gronowa. Ostatnio redukowali etaty i pad³o w³a¶nie na P³oteck±. - Uby³o klientów, kierowcy uciekli na autostradê, to teraz zwalniaj±.

A tyle by³o dumy na otwarciu nowej drogi, tak zwanych wrót na zachód. - Jeste¶my bli¿si realizacji naszych polskich marzeñ o nowoczesno¶ci - mówili panowie w garniturach. - Zbli¿a siê ten moment, w którym pozbêdziemy siê pewnego kompleksu. Wszystkie porzekad³a o stanie polskich dróg odchodz± w przesz³o¶æ. Z dum± mo¿na przyznaæ, ¿e ten odcinek powsta³ jedynie w dwa lata...

S³owem, mia³o byæ lepiej. A 46-letnia P³otecka, bezrobotna, bo wypowiedzenie ma otrzymaæ lada dzieñ, znów siê pyta: - Tylko co dalej? Synów trzeba wykarmiæ, czterech jeszcze w szkole. I kredyty trzeba za co¶ p³aciæ. Tyle ma P³otecka z autostrady.

Po wybudowaniu A2 lepiej nie jest te¿ przyk³adowo pewnej firmie ze ¦wiebodzina, która ¶wiadczy pomoc drogow±. Bo w Jordanowie wjazdu na autostradê nie ma, powstanie najwcze¶niej za pó³tora roku, wraz z odcinkiem S3 - takie s± plany Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zatem okrêg ¶wiebodziñski, podobnie jak kawa³ województwa, po³±czenia z now± A2 nie posiada, a wspomniana firma traci. - Zg³oszeñ z autostrady o awariach, najczê¶ciej o pustych bakach, mamy mnóstwo - przyznaje kierowca lawety. Z wjazdu w Torzymiu firma nie skorzysta, bo nie ma koncesji, poza tym daleko. Mo¿na wjechaæ przez Trzciel, ale to równie¿ kilometry. Wjazd w Jordanowie, który dzi¶ jest wy³±cznie w planach, by³by idealny. Pomoc na autostradzie nieprzezornym kierowcom z pustymi bakami nios± za¶ chocia¿by taksówkarze.

A Ryszard Oleszkiewicz, wójt gminy £agów, obstaje za tez±, ¿e to autostrada absurdów.

Czytaj te¿: Czy nowa autostrada przyniesie nam zyski?

Bananów nie bêdzie?

W³a¶nie takie obawy ¿ywi Oleszkiewicz. - Chodzi dok³adniej o firmê Citronex pana Toronowskiego - wyja¶nia. Firma ma oddzia³ w gminie £agów, miêdzy Stokiem a Gronowem, tu¿ przy krzy¿ówce. I proszê sobie wyobraziæ, z ustaleñ wójta wynika, ¿e dwa na trzy banany w Polsce pochodz± w³a¶nie od Toronowskiego.

Mieæ takiego inwestora w gminie? Duma i presti¿, nawet je¶li miejscowy oddzia³ firmy udzia³ w bananach ma raczej sk±py.
Z ustaleñ Oleszkiewicza wynika równie¿, ¿e Toronowski bardzo liczy³ na po³±czenie wêz³em okolic Gronowa z now± autostrad±. Od tego podobno uzale¿ni³ budowê bananowej dojrzewalni - wiadomo oczywi¶cie od wójta. Tym samym na wêze³ liczy³a te¿ gmina. I siê przeliczy³a, bo Gronowa nie pod³±czono.

- Pan Toronowski mia³ rozbudowaæ miejscow± siedzibê i robiæ tu interesy z bananami na szerok± skalê - opowiada Oleszkiewicz. Miejsca pracy, kapita³, rozwój... Wszystko to mia³oby przej¶æ teraz gminie £agów ko³o nosa? Toronowski siê nie wypowie. - Aktualnie przebywa na swoich bananowych plantacjach w Ameryce Po³udniowej - wypowiada siê wójt.

P³otecka - ta, która ma piêciu synów - bardzo na tak± inwestycjê liczy³a. Wszyscy bezrobotni w okolicy liczyli. Krzysztofa Lisowska ze Stoku równie¿. Choæ w³a¶nie z bananów j± niedawno zwolnili. Dok³adniej, nie przed³u¿yli umowy po trzech latach pracy. Powód? Podobnie jak u P³oteckiej. - Powiedzieli, ¿e przez autostradê. ¯e dzi¶ ruchu nie maj±.

Wêze³ typu tr±bka

Co do wspomnianego wêz³a miêdzy Gronowem a Stokiem, to lokalni inwestorzy upominaj± siê o niego do¶æ g³o¶no. W tym celu zawi±zali nawet stowarzyszenie, a Marek Pijanka rozwa¿a, czy do stowarzyszenia przypadkiem nie wst±piæ. Pijanka ma dzia³kê pod Gronowem, na biznes jak siê patrzy. Ale bez po³±czenia z odcinkiem A2 trudno mówiæ o rozkrêcaniu czegokolwiek.

- Bêdzie ten wêze³ w Gronowie, czy nie bêdzie? - g³owi³ siê zatem Pijanka i wys³a³ zapytanie do ministerstwa. Odpisali, ¿e wybuduj±. „Bêdzie to wêze³ typu tr±bka, zapewniaj±cy wymianê wszystkich relacji ze stacj± poboru op³at na drodze ³±cznikowej” - czytamy w pi¶mie. Kiedy wybuduj±? - I tu pojawia siê problem, bo rozchodzi siê o to, ¿e nikt nie wie - takie jest zdanie Pijanki i chyba wiêkszo¶ci zainteresowanych. Bo w pi¶mie z ministerstwa czytamy: „Termin (...) jest uzale¿niony od odpowiedniego poziomu ruchu dla sieci powi±zanej z autostrad± i zosta³ ustalony z samorz±dem lokalnym na etapie uzgodnieñ projektu budowlanego. Obecnie trudno jednoznacznie wskazaæ datê, kiedy nast±pi otwarcie wêz³a”.

Wójt Oleszkiewicz ¿ywi teraz obawy. - Dzi¶ przejazd przez autostradê bezp³atny, wiêc wszyscy gnaj± do Torzymia i jad± A2 - zauwa¿a. - A okoliczni inwestorzy trac±, bo ruch na starej drodze zamar³. Nie ma zjazdów, to nikt te¿ do inwestorów nie zje¿d¿a. Ale w maju autostrada wprowadzi op³aty i ludzie wróc± na star± drogê, bo przecie¿ wol± je¼dziæ za darmo.

Wniosek z rozumowania w³odarza? Tak ¼le i tak niedobrze. A przyk³adowo Pijance siê widzi, ¿e wêze³, owszem, bêdzie, ale na ¶wiêty nigdy.

- Bo niby jakim cudem mia³oby rosn±æ w Polsce natê¿enie ruchu na p³atnej autostradzie? - pyta S³awomir B³awuciak z Trzciela, który w tak± rozrzutno¶æ Polaków nie wierzy. Chocia¿by tacy zielonogórzanie, oni rozrzutni na pewno nie bêd±, przynajmniej do wybudowania wêz³a w Jordanowie. Jechaæ z Zielonej Góry do Torzymia lub Trzciela, by wjechaæ na A2 i wybraæ siê przyk³adowo na zachód, a na dok³adkê za to zap³aciæ? - Raczej siê nie kalkuluje - ocenia B³awuciak.

Dagmara Wasilewska uwa¿a za¶, ¿e wszyscy tylko m±c±. Jej zdaniem autostrada to tylko pretekst, by zwalniaæ ludzi. Zwalniaj±, bo chc±, a szary cz³owiek po prostu siê nie liczy.
Hotel, knajpa, safari - na pracy Wasilewskiej zale¿a³o, wiêc gdzie rzucili, tam sz³a. I tak przez okr±g³e piêæ lat, a¿ dosta³a wypowiedzenie, podobnie jak wiele osób. Teraz siedzi w domu i czeka na cud.

Czytaj te¿: Autostrada A2 gotowa, ale tiry na ni± nie wjad±

Mia³a byæ ¿y³a z³ota

- A wysz³o jak zwykle - pod takim stwierdzeniem podpisuje siê Wies³aw Barczewicz, prezes Lubuskiego Stowarzyszenia Transportu Drogowego. Mówi wiêcej, ¿e lubuskie praktycznie odciêto od nowej autostrady. - Wszyscy kierowcy uciekaj± nam do Niemiec - podkre¶la. A z kierowcami uciekaj± pieni±dze.

Barczewicz by³ niedawno we Frankfurcie. Na niemieckich parkingach i zjazdach doliczy³ siê blisko dwóch tysiêcy ciê¿arówek. A u nas? - Pusto - zauwa¿a - bo nie ma jak zjechaæ. A jedyne zjazdy z autostrady na odcinku lubuskim, w Trzcielu i Torzymiu, dla ciê¿kich tirów s± nieprzystosowane.

Pustoszej± nie tylko parkingi, ale i kieszenie przedsiêbiorców.
Rzeczone mniej samochodów na starej trasie widzi te¿ przez okno Pawe³ Makowski, so³tys Gronowa. Biega³ niedawno nawet po wsi z petycj±, zreszt± jak wszyscy so³tysi w okolicy. Zbiera³ podpisy mieszkañców opowiadaj±cych siê za wybudowaniem gronowskiego wêz³a. Petycja ma poruszyæ premiera. A tak prywatnie Makowski zastanawia siê, kto na tym po³o¿y³ ³apê, ¿e z autostrad± wysz³o jak wysz³o.
Za¶ prezes Barczewicz zastanawia siê, gdzie w tym wszystkim logika. - Nasze województwo na skraju zachodnim. Ca³y transport ze wschodu przez nas przechodzi, a my nic z tego nie mamy!
Barczewicz szuka teraz winnych ca³ego ba³aganu, zbieraj±c materia³ dowodowy. Po konsultacjach z prawnikami stwierdzi, czy sprawê mo¿na zg³osiæ do prokuratury. Problem zjazdów w Myszêcinie i Gronowie, których nie ma, zg³osi³ ju¿ do wicewojewody. - Ten przes³a³ zapytania do Autostrady Wielkopolskiej - dodaje Barczewicz.
Pismo, a dok³adniej pewn± propozycjê, wys³ano te¿ do ministerstwa. To ró¿nego rodzaju mapki i wyliczenia. - Proponujemy, jak tanim kosztem wybudowaæ wêz³y, których brakuje - wyja¶nia Barczewicz.

Czytaj te¿: Stacje benzynowe na A2 dopiero w marcu

¦wiate³ko w tunelu

Podsumujmy. Wjazdy w Myszêcinie i w okolicach Gronowa zaplanowano, ich budowa zale¿y jednak od poziomu natê¿enia ruchu w przysz³o¶ci. Powstaæ zatem mog±, ale nie musz±.
Wjazd w Jordanowie bêdzie, ale najwcze¶niej za pó³tora roku.

Wiadomo, ¿e prawdopodobnie w marcu na autostradzie pojawi± siê stacje paliw, których dzi¶ brakuje. Tak wynika z niedawnych deklaracji Zofii Kwiatkowskiej, rzeczniczki wykonawcy inwestycji - Autostrady Wielkopolskiej.

Ze 106-kilometrowego odcinka A2 ciesz± siê dzikie zwierzêta. To autostrada ekologiczna, z przej¶ciami i przepustami dla le¶nych mieszkañców. Przepraw dla nich jest ponad 200.

Wioletta Ostrycharz ze Stoku, co ma dwoje ma³ych dzieci i mieszka przy starej drodze, ca³ej tej autostradowej wojenki ma ju¿ po dziurki w nosie. - Naroi³o siê barów przydro¿nych, dostali teraz po kieszeniach i odbija siê na ludziach, bo zwalniaj± - taki ma pogl±d na minus. Bo tak summa summarum pani Wioletta widzi w A2 plusy i minusy. - Autostrada posz³a i mniejszy ruch na starej drodze - to plus. Szyby ju¿ u pani Wioletty nie dzwoni±, dom siê nie trzêsie. Wcze¶niej, jak chcia³a przej¶æ na drug± stronê ulicy, czeka³a pó³ godziny, a¿ samochody przejad±. Dzieci ba³a siê wypuszczaæ na dwór. - Bo bywa³y ekscesy, ¿e kierowca zasn±³ i wjecha³ na chodnik. St³uczki te¿ siê zdarza³y. Teraz, jak by nie patrzeæ, cz³owiek boi siê jednak mniej, gdy wszystko posz³o na autostradê - na koniec trochê optymizmu od pani Wioletty.

Micha³ Szczêch
68 359 57 32
mszczech@gazetalubuska.pl

--
C
U
S
2012-01-26 18:51
Temat postu: Odcinek S3 z Jordanowa do ¦wiebodzina jeszcze w tym roku?
ciachu


forum admin
postw: 823

Odcinek S3 z Jordanowa do ¦wiebodzina jeszcze w tym roku?

W³adze powiatu ¶wiebodziñskiego chc±, by drogowcy wcze¶niej zakoñczyli budowê odcinka drogi S3 od zjazdu ¦wiebodzin Pó³noc do wêz³a z A2 w Jordanowie. Dziêki temu auta jad±ce autostrad± mog³yby zje¿d¿aæ na krajow± "rójkê";.

Jak na razie autostrada A2 ma dla Lubuskiego marginalny charakter. A to g³ównie za spraw± ma³ej liczby zjazdów. W Lubuskiem, zmotoryzowani mog± j± opu¶ciæ jedynie w ¦wiecku, Rzepinie, Torzymiu i w ograniczonym zakresie w Trzcielu. Tymczasem tysi±ce aut jad±cych drog± krajow± nr 3, aby wjechaæ na A2 musi kierowaæ siê na Torzym lub Nowy Tomy¶l. Powód? Najwiêkszy wêze³ ³±cz±cy A2 z budowan± drog± szybkiego ruchu S3 jest wprawdzie gotowy, ale zablokowany. Do czasu zakoñczenia budowy "trójki".

Przypomnijmy, ¿e zgodnie z wcze¶niej podpisan± umow± z wykonawcami, termin oddania do u¿ytku S3 od Miêdzyrzecza do Sulechowa mija w czerwcu 2013 roku. I wtedy to, zgodnie z harmonogramem, odblokowany zostanie wêze³ w Jordanowie.

Czytaj te¿: Przez A2 pustoszej± kieszenie przedsiêbiorców

- Budowa "trójki" jest tak zaawansowana, ¿e drogê tê mo¿na by³oby oddaæ zmotoryzowanym znacznie szybciej. Szczególnie zale¿y nam na odcinku od wêz³a w Jordanowie do zjazdu ¦wiebodzin Pó³noc. Wtedy auta jad±ce "trójki", zarówno z Gorzowa jak i z Zielonej Góry, mog³yby wje¿d¿aæ na wêze³ i tym samym autostradê A2 - t³umaczy radny powiatu Miros³aw Algierski.

Potwierdza to tak¿e starosta Zbigniew Szumski. - To pozwoli³oby na zjazd turystów z autostrady A2 w centrum województwa. W tym celu chcemy rozmawiaæ zarówno z w³adzami województwa, pos³ami, drogowcami, jak te¿ miejscowymi przedsiêbiorcami - wyja¶nia starosta Zbigniew Szumski.

Obaj rozmówcy dodaj±, ¿e korzystna aura sprawi³a, i¿ firmy buduj±ce S3 - Moto Engil czy Hermann Kirchner - pracuj± praktycznie bez przeszkód. Wprawdzie nie mog± np. wylewaæ asfaltu, bo to wymaga wy¿szych temperatur, ale inne prace s± prowadzone.

Jeden z dyrektorów Moto Engil, prosz±c o anonimowo¶æ, gdy¿ nie ma zgody z "centrali" na rozmowy z pras±, nie ukrywa, ¿e nie ma ¿adnych przeszkód technicznych, by wspomniany odcinek z Jordanowa do ¦wiebodzina zosta³ ukoñczony chocia¿by jesieni± 2012 r. - Zaawansowanie robót jest tak du¿e, ¿e da³oby siê to zrobiæ - podkre¶la. Ale te¿ dodaje: - To niestety musia³oby dodatkowo kosztowaæ.

Dlaczego? - Bo trzeba wtedy przeprogramowaæ czê¶æ prac, zmieniæ harmonogramy, przerzuciæ ludzi i maszyny, zmieniæ terminy dostaw materia³ów, a to dodatkowe koszty - wyja¶nia.

Czytaj te¿: Autostrada A2 gotowa, ale tiry na ni± nie wjad±

Przemys³aw Hamera, dyrektor zielonogórskiego oddzia³u GDDKiA podkre¶la, ¿e jest zainteresowany przyspieszeniem prac i oddaniem wspomnianego odcinka przed terminem. Dodaje jednak, ¿e to musi wyj¶æ od wykonawcy. - Ja po prostu nie mogê zap³aciæ ani z³otówki ponad uzgodnion± sumê. To niezgodne z przepisami. Ale je¶li Moto Engil czy Hermann Kirchner zakoñcz± budowê jesieni±, to niejako od rêki wyp³acê im nale¿± za kontrakt sumê. Nie bêdê czeka³ do czerwca 2013 roku - dodaje Hamera.

Czy taka obietnica przekona drogowców, dowiemy siê niebawem.

Czes³aw Wachnik
68 324 88 29
cwachnik@gazetalubuska.pl

--
C
U
S
2012-02-06 17:38
Temat postu: Mamy autostradê. Teraz czekamy na wêz³y
ciachu


forum admin
postw: 823

Kiedy zostan± zbudowane zjazdy z A2 w £agowie i Myszêcinie? I czy kiedykolwiek zostan± powstan±. Ju¿ jutro o tej sprawie na sesji Sejmiku Województwa, ma mówiæ prezes Autostrady Wielkopolskiej Andrzej Patalas.

Od 1 grudnia czynna jest autostrada A2 ze ¦wiecka do Nowego Tomy¶la. Ten prawie 106-kilometrowy odcinek otwarto z wielk± pomp±. Niestety zamiast zadowolenia i powszechnego entuzjazmu, wci±¿ s³yszymy narzekania.

A to, ¿e na "dwójce" brakuje stacji paliw lub te¿, ¿e potê¿ne tiry omijaj± drogê nr 2, co oznacza brak klientów dla po³o¿onych przy tej drodze potê¿nych parkingów, restauracji i hoteli. Ich w³a¶ciciele ju¿ zapowiedzieli, ¿e je¶li w mo¿liwie krótkim czasie, nie powstan± wêz³y w Gronowie (£agowie) i Myszêcinie, to oni zwolni± kilkaset osób. Kilkudziesiêciu pracowników ju¿ zreszt± dosta³o wypowiedzenia.

Zainteresowani budow± zjazdu w Gronowie przedsiêbiorcy, za³o¿yli stowarzyszenie, które ma dzia³aæ na rzecz jego budowy. Za powstaniem wêz³ów lobbuj± te¿ lubuscy samorz±dowcy, pos³owie, senatorowie.

Ryszard Skonieczek wójt Lubrzy powiedzia³ nam: - Na terenie naszej gminy zjazdu nie bêdzie. Ale mocno zabiegamy o budowê wêz³a w Gronowie. Stamt±d ³atwo bêdzie mo¿na dotrzeæ do naszych miejscowo¶ci turystycznych jak te¿ parkingów zlokalizowanych przy "dwójce". A tam pracuj± nasi mieszkañcy.

Podobnie uwa¿a Ryszard Oleszkiewicz, wójt £agowa. - Wêze³ w Gronowie to jedyna szansa na rozwój turystyczny naszej gminy. Bez niego tury¶ci nas omin± i pojad± dalej, do Niemiec.

O wêze³, tym razem w Myszêcinie, zabiega gmina Szczaniec. Jej wójt Ryszard Walkowiak powiedzia³: - My zak³adaj±c, ¿e powstanie wêze³, opracowali¶my gminny plan zagospodarowania a przedsiêbiorcy zbudowali hotele i stacje paliw. Teraz, kiedy zosta³y one odciête od ruchu, ich los jest przes±dzony. Wcze¶niej czy pó¼niej zostan± zamkniête.

Czy Autostrada Wielkopolska ulegnie takim i innym argumentom i niebawem w Gronowie i Myszêcinie pojawi± siê potê¿ne ciê¿arówki i koparki. Prezes Andrzej Patalas powiedzia³ nam w pi±tek: - Ostateczn± decyzjê czy budowaæ dodatkowe wêz³y, musi podj±æ minister transportu. Wydaje siê, ¿e na razie podchodzimy do tej sprawy zbyt emocjonalnie. Zupe³nie inaczej bêdzie to wygl±da³o o ile wykorzystane bêd± te wêz³y, które istniej± lub niebawem zostan± otwarte.

Zapominamy, ¿e w Torzymiu i Trzcielu nie mog± zje¿d¿aæ tiry. Na razie nieczynny jest te¿ wêze³ w Jordanowie. O ile te trzy zjazdy wykorzystamy, to obawiam siê, ¿e nie bêdziemy mieli argumentów, szczególnie w przypadku Myszêcina, by cokolwiek tam zmieniaæ. Pamiêtajmy, ¿e z Myszêcina do Jordanowa bêdzie 5,5 km. Dlatego, chocia¿by ze wzglêdów na wymogi bezpieczeñstwa, nikt nie zgodzi siê na budowê - wyja¶ni³ Patalas.

Doda³ te¿, ¿e ju¿ w marcu powinna zostaæ oddana stacja paliw Orlenu na A2 tu¿ przed granic± z Niemcami. Jej brakuje najbardziej.

EL¯BIETA POLAK
marsza³ek lubuski

Województwo mo¿e pomóc w budowie

Ostatnio starali¶my siê dotrzeæ do dokumentów, by zrozumieæ, dlaczego budowê Myszêcina i £agowa zaplanowano w latach pó¼niejszych. Z dokumentów tych, m.in. pisma z 2004 roku do prezesa Andrzeja Patalasa wynika, ¿e ówczesne w³adze wojewódzkie zgodzi³y siê na takie rozwi±zanie. By ¦wiecko, Rzepin, Jordanowo, Trzciel i Torzym powsta³y w tzw. fazie VI a Myszêcin i £agów w fazie VII. Pismo to podpisa³ ówczesny wicemarsza³ek Edward Fedko. I tak te¿ siê sta³o. Wydaje siê, ¿e obecnie najwa¿niejsze jest uruchomienie wêz³a w Jordanowie. Ju¿ we wtorek bêdziemy chcieli wys³uchaæ prezesa Patalasa, by poznaæ jego plany i ewentualnie podj±æ decyzjê, co dalej. Je¶li bêdzie taka konieczno¶æ, a zadecydujemy o tym ponad partyjnymi podzia³ami, to województwo mo¿e wspó³finansowaæ budowê brakuj±cych wêz³ów. Pieni±dze na ten cel zapewne siê znajd±. Ale budowaæ musi Autostrada Wielkopolska.

MARCIN JAB£OÑSKI
wojewoda lubuski

Potrzebne jest natê¿enie ruchu

Jako region ju¿ osi±gnêli¶my sukces. Szybko powsta³a autostrada A2. By³a to zas³uga rz±du i istniej±cego wtedy ministerstwa infrastruktury. Du¿o pracy wykona³a wojewoda Helena Hatka wspólnie z pracownikami urzêdu, którzy szybko wydali pozwolenia na budowê. Dzisiaj trzeba wykorzystaæ ju¿ istniej±ce zjazdy. Kluczowe jest te¿ przyspieszenie budowy wêz³a w Jordanowie. O tym rozmawia³em z Przemys³awem Hamer±, dyrektorem oddzia³u GDDKiA. Dyrektorowi GDDKiA w Warszawie, zwróci³em uwagê na potrzebê szybszego zakoñczenia inwestycji. Spotka³em siê te¿ z prezesem Autostrady Wielkopolskiej Andrzej Patalasem. O¶wiadczy³ on, ¿e mo¿e przyst±piæ do budowy zjazdów. Warunkiem jest odpowiednie natê¿enie ruchu, które pozwoli ministrowi transportu podj±æ decyzjê o rozpoczêciu inwestycji. Samorz±d województwa intensywniej powinien prowadziæ prace wspieraj±ce skomunikowanie autostrady z drogami w regionie.

Czes³aw Wachnik
68 324 88 29
cwachnik@gazetalubuska.pl

--
C
U
S
2012-02-17 17:57
Temat postu: Przedsiêbiorcy naciskaj± na budowê wêz³ów na A2
ciachu


forum admin
postw: 823

W ostatnich dniach przedsiêbiorcy ze stowarzyszenia na rzecz budowy wêz³a na A2 w Gronowie ko³o £agowa, wystosowali petycjê do marsza³ek El¿biety Polak.

W podpisanym przez prezesa Citroneksu Artura Toronowskiego dokumencie domagaj± siê, by samorz±d województwa skuteczniej dzia³a³ na rzecz budowy wêz³a w Gronowie. Postuluj± te¿, aby do czasu powstania zjazdu, Autostrada Wielkopolska udostêpni³a drogê awaryjn± ³±cz±c± A2 z drog± krajow± nr 92. Wtedy podró¿uj±cy t± pierwsz± mogliby zje¿d¿aæ na dawn± "dwójkê" i tym samym korzystaæ z infrastruktury, któr± zbudowano w ostatnich latach czyli parkingów, stacji paliw i hoteli.

Toronowski informuje te¿, ¿e o ile wêze³ w Gronowie nie zostanie szybko zbudowany, to wiele firm bêdzie musia³o zwolniæ setki osób. Zamkniêcie wspomnianej infrastruktury sprawi te¿, ¿e do kas gmin nie trafi± miliony z³otych z podatku PIT i CIT.

--
C
U
S
2012-03-14 21:18
Temat postu: Minister rozka¿e, wêz³y bêd±!
ciachu


forum admin
postw: 823

Radni sejmiku zaapelowali wczoraj jednym g³osem: - Niech drogowcy jak najszybciej buduj± wêz³y na autostradzie A2 w Gronowie i Myszêcinie! Prezes Patalas na to: - Te wêz³y s± niepotrzebne, ale jak ka¿±, to je zbudujê.

Batalia o budowê wêz³ów w Gronowie i Myszêcinie na autostradzie A2 trwa kilka miesiêcy. A dok³adnie od grudnia 2011 roku, kiedy to otwarto odcinek A2 ze ¦wiecka do Nowego Tomy¶la. Ma on 106 km i jak na razie tylko cztery wêz³y. To miejsca, gdzie mo¿na wjechaæ i zjechaæ. Znajduj± siê one w ¦wiecku, Rzepinie, Torzymiu i Trzcielu. Na tym ostatnim niestety nie mog± zje¿d¿aæ tiry.

Dodatkowo najwiêkszy wêze³ w Jordanowie, gdzie spotkaj± siê A2 i droga szybkiego ruchu S3, obecnie jest zamkniêty. Do czasu oddania zmotoryzowanym S3. W konsekwencji mamy ba³agan. Jad±cy z zachodu, zamiast w Jordanowie, zje¿d¿aj± w Torzymiu lub Trzcielu. Podobnie jest z turystami jad±cymi ze wschodu.

Ale otwarcie autostrady i brak zjazdów w Gronowie i Myszêcinie najbardziej odczuli przedsiêbiorcy, którzy obok drogi krajowej nr 2 pobudowali zajazdy, parkingi, hotele, stacje paliw czy sklepy. Z dnia na dzieñ dramatycznie uby³o im klientów. Najbardziej w okolicach Gronowa, Stoku, Po¼rzad³a, nieco mniej Wilkowa i Mostków. I zacz±³ siê krzyk: jak nie bêdzie zapowiadanych wêz³ów w Gronowie i Myszêcinie, to zwolnimy nawet kilkaset osób - zadeklarowali przedsiêbiorcy.

Ich ¿±dania popar³y w³adze samorz±dowe ¦wiebodzina i powiatu, a wczoraj g³os w tej sprawie zabrali radni sejmiku województwa. W specjalnej uchwale domagaj± siê oni jak najszybszej budowy wêz³ów. - Zaniechanie ich budowy spowoduje dalsze negatywne konsekwencje, polegaj±ce na ograniczeniu zatrudnienia w lokalnych przedsiêbiorstwach, wyprowadzeniu lokalnego biznesu z terenu gmin i województwa, a w efekcie zmniejszenia dochodów lokalnych samorz±dów z tego terenu - czytamy w uchwale.

Radni zwracaj± siê te¿ do zarz±du województwa, polityków, wojewody, parlamentarzystów, by pomogli oni jak najszybciej rozwi±zaæ ten problem.
Inicjator wspomnianej uchwa³y Robert Paluch powiedzia³ nam: - Wydaje siê, ¿e teraz ruch nale¿y do nowego wicemarsza³ka, który jako jeden z priorytetów, powinien przyj±æ budowê wêz³ów. Jordanowo ju¿ powstanie, st±d trudno kruszyæ tu kopie. Ale Gronów i Myszêcin te¿ powinny byæ zbudowane. Znacznie wcze¶niej ni¿ w 2020 roku.

- Ju¿ 7 lutego wys³ali¶my do ministra transportu pismo z pro¶b± o przyspieszenie budowy. Zapytali¶my te¿, jakie warunki musimy spe³niæ, by wêz³y powsta³y. Po uchwale sejmiku przyspieszymy nasze starania - us³yszeli¶my od marsza³ek El¿biety Polak.
- Jeszcze nie znam uchwa³y, ale od kilku miesiêcy prowadzê rozmowy z ministerstwem transportu, szukam te¿ argumentów za budow± dodatkowych wêz³ów - powiedzia³ nam wojewoda Marcin Jab³oñski.

Prezesa Autostrady Wielkopolskiej Andrzeja Patalasa zastali¶my w Helsinkach. - Nadal uwa¿am, ¿e wêz³y w Gronowie, a tym bardziej w Myszêcinie, s± niepotrzebne. Przekonamy siê o tym po otwarciu Jordanowa. Ale je¶li minister transportu ka¿e je zbudowaæ, to ja to zrobiê. Czekam na rozmowy w tej sprawie - doda³. Z przedstawicielem ministra transportu nie uda³o siê nam wczoraj skontaktowaæ.

Czes³aw Wachnik
68 24 88 29
cwachnik@gazetalubuska.pl

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.055 | powered by jPORTAL 2