[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2008-01-25 18:29
Temat postu: Czy te drzewa prze¿yj±?
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska
12 stycznia 2008

Czy te drzewa prze¿yj±?
Przycinaj± konary na 400 drzewach rosn±cych przy obwodnicy miasta.

Pilarze oszpecili
Pilarze oszpecili drzewa. Dendrolodzy s± krytyczni wobec takich zabiegów, drogowcy s±dz± jednak, ¿e w ten sposób podnosz± bezpieczeñstwo kierowców (Fot. Pawe³ Janczaruk)

- Co¶ okropnego zobaczy³em na obwodnicy ¦wiebodzina. Og³awiaj± drzewa, które rosn± daleko od jezdni. Przecie¿ to niczemu nie s³u¿y! - denerwuje siê mieszkaniec Szczañca.

- S³ysza³em, ¿e koszt takich zabiegów to grube tysi±ce, a przecie¿ za te pieni±dze mo¿naby za³ataæ niejedn± dziurê! - stwierdza Czytelnik z Brójec.

- Drogowcy nie pierwszy raz og³owili drzewa - zauwa¿a Miros³aw Algierski, ¶wiebodziñski radny. - Rozmawia³em kiedy¶ z dendrologiem, pracownikiem akademii rolniczej w Poznaniu, pytaj±c o sens takich zabiegów. Stwierdzi³ krótko: to nie ma ¿adnego sensu! To jest pozbawianie drzewa korony, ju¿ lepiej ¶ci±æ te drzewa!

Rzeczywi¶cie, na trasie nr 2, która omija miasto od pó³nocy straszy ksiê¿ycowy krajobraz, drzewa wygl±daj± jak okaleczone.

By poprawiæ bezpieczeñstwo?

- Zbieram te ga³êzie na przyczepê, bo za³atwi³em sobie pozwolenie u znajomego. Ten dosta³ ¶ciête konary za ¶winiê - przyznaje mieszkaniec pod¶wiebodziñskiej wsi. - Cieszê siê, ¿e bêdê mia³ opa³, bo w tych czasach o drzewo li¶ciaste tak trudno!

- Wszystkie zabiegi wykonane na drzewach rosn±cych w pasie drogowym maj± na celu poprawê bezpieczeñstwa ruchu drogowego na g³ównych drogach naszego regionu - wyja¶nia Piotr Janusz z rejonu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w ¦wiebodzinie. - Po ubieg³orocznym silnym wietrze konary by³y ³amane i spada³y na jezdniê, zim± spadaj±ca z drzew szad¼ powodowa³a powstawanie lokalnej ¶lisko¶ci i zagro¿eñ w ruchu drogowym.

Czytelnicy twierdza, ¿e te drzewa nie wygl±daj± estetycznie.

- Mo¿e przyciête drzewa wygl±daj± kontrowersyjnie, ale po roku ich wygl±d ca³kowicie siê zmieni. W miejscu gdzie obecnie prowadzimy roboty rosn± wierzby i kilka topól, wierzba bardzo ³adnie i szybko odrasta. W przysz³ym roku ¶wie¿e pêdy bêd± mierzy³y oko³o 2-ch metrów.

Po zabiegach pielêgnacyjnych prowadzonych kilka lat temu na krajowej "trójce” miêdzy Rosinem a ¦wiebodzinem czê¶æ topól usch³a.

- Mogli¶my je albo wyci±æ albo przyci±æ. Maj± oko³o 40 lat, topole w tym wieku powinny byæ usuniête. Zdecydowali¶my siê na ich pozostawienie i mocne zredukowanie korony drzewa. Zabiegi wykonane w latach poprzednich spe³ni³y sw± rolê, drzewa bardzo ³adnie odbudowa³y koronê, a jednocze¶nie poprawi³y w znaczny sposób bezpieczeñstwo ruchu drogowego na tym odcinku. Po zabiegu co prawda usch³y cztery drzewa, ale tylko ze wzglêdu na suszê. Tamtego lata usch³o równie¿ bardzo wiele nieprzyciêtych drzew.

Og³awianie zabija drzewa

Na obwodnicy ¦wiebodzina 400 drzew przycina firma Big z £ugowa. Za przyciêcie jednej sztuki w³a¶ciciel bierze 260 z³otych. Jednak rejon dróg ¶wiebodziñskich nie wspó³pracuje z dendrologiem w zakresie pielêgnacji zieleni. Jedynie z brakarzem, który ma du¿e do¶wiadczenie w le¶nictwie i potrafi zakwalifikowaæ drzewo do wycinki.

Prof. Jerzy Hrynkiewicz, który jest dendrologiem uwa¿a, ¿e og³awianie jest szczególnie niebezpieczne dla drzew, które rosn± w niesprzyjaj±cych warunkach, na przyk³ad przy jezdniach. - Czym innym jest og³awianie wierzb rosn±cych w polach, a czym innym przydro¿nych. Ten sposób ciêcia powoduje ogromny deficyt energii na skutek usuniêcia znacznej powierzchni li¶ci oraz w zwi±zku z licznymi i du¿ymi zranieniami, wymagaj±cymi du¿ego potencja³u zasobów do ich zasklepienia - stwierdza profesor.

Wed³ug fachowców zniekszta³cenie korony jest przyczyn± silnego stresu i os³abienia, co prowadzi nierzadko do ca³kowitego uschniêcia drzewa.

W my¶l ustawy o ochronie przyrody, wójt, burmistrz i prezydent maj± obowi±zek karaæ za niew³a¶ciw± pielêgnacjê terenów zielonych. - W stosunku do topól rosn±cych ko³o Rosina nie wyst±pili¶my z roszczeniami do drogowców, bo nie mieli¶my pewno¶ci, czy drzewa usch³y z powodu niew³a¶ciwie wykonanych zabiegów - t³umaczy Andrzej Truskowski z wydzia³u ochrony ¶rodowiska ¶wiebodziñskiego magistratu. Natomiast drzewa na obwodnicy ¦wiebodzina uschn± z powodu z³ej pielêgnacji, wyci±gniemy konsekwencje.

Bêd± niebezpieczne

Urzêdnicy przypominaj±, ¿e w³a¶ciciel terenu nie musi pytaæ o zgodê na przyciêcie drzew, robi na w³asn± odpowiedzialno¶æ. W³a¶ciciele firm zajmuj±cych siê pielêgnacj± drzew przekonuj±, ¿e ciêæ dokonuj± zgodnie ze sztuk±.

- Niestety, te roboty wykonuj± firmy, których pracownicy nie maj± nale¿ytego wykszta³cenia - ¿a³uje prof. Hrynkiewicz - Usuwanie konarów jest wrêcz zabójcze. Trzeba pamiêtaæ, ¿e bry³a korony odpowiada wielko¶ci korzeni, wiêc to, co mamy przed oczami jest tak¿e pod ziemi±. Podczas wichury og³owione drzewa szybko siê przechylaj± i wtedy rzeczywi¶cie staj± siê niebezpieczne.FAKTY I MITY

Mitem jest, ¿e og³awianie pobudza drzewo. W rzeczywisto¶ci og³awianie natychmiast os³abia drzewo i pobudza cykl jego powolnego umierania. Rany nara¿aj± drzewo na gnicie oraz atak chorób i szkodników. Utrata li¶ci pozbawia je soków i substancji od¿ywczych, co z kolei os³abia korzenie zmniejszaj±c ich strukturaln± si³ê. O ile drzewo prze¿yje og³owienie jego okres ¿ycia zostanie znacznie skrócony. Mitem jest te¿ przekonanie, ¿e og³awianie zredukuje szkody burzowe i u³atwi pielêgnacjê drzew. W rzeczywisto¶ci szybko rosn±ce, niezwykle d³ugie i s³abo jeszcze umocowane pêdy w wyniku og³owienia s± bardziej podatne na z³amania i szkody burzowe. Potem takie drzewo potrzebuje czêstszych zabiegów ni¿ prawid³owo przyciête.


--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.04 | powered by jPORTAL 2