[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2007-11-10 14:13
Temat postu: W prywatnym ¶wiebodziñskim szpitalu nie p³aci siê za leczenie
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska
9 listopada 2007

W prywatnym ¶wiebodziñskim szpitalu nie p³aci siê za leczenie

Lecznica podpisa³a umowê prywatyzacyjn± ze szczeciñsk± firm± Know-How. Mieszkañcy niepokoj± siê, ¿e pod now± firm± zmieni± siê warunki leczenia.

Placówka ma ju¿ nowego szefa. Jest nim firma Know-How ze Szczecina. Nowy zarz±dca na razie bêdzie dzier¿awiæ maj±tek szpitala. Miesiêcznie wp³aci za to do powiatowej kasy ok. 30 tys. z³. Tak samo wypo¿yczy sprzêt medyczny - te¿ za to zap³aci. W przysz³ym roku odbêd± siê rozmowy na temat wykupu lecznicy wraz ze sprzêtem. Na dzi¶ szpital wyceniono na niemal 9,5 mln z³.

Pacjenci i mieszkañcy na wie¶æ o prywatyzacji pytaj±, czy bêd± musieli p³aciæ za leczenie. - Obawiam siê, ¿e pojawi± siê op³aty za miejsce w ³ó¿ku - mówi jeden z pacjentów. Inni s± podobnego zdania. Martwi± siê, ¿e nowy szef nastawi siê tylko na zysk.

- Nie, nikt nie bêdzie za nic p³aci³. Wszystko zostaje tak, jak w powiatowej lecznicy, za us³ugi nadal p³aci Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach kontraktów - wyja¶nia starosta Zbigniew Szumski.

Ludzi interesuj± te¿ warunki leczenia. Szef powiatu zapewnia, ¿e te siê zmieni±, ale tylko na lepsze. - W ci±gu najbli¿szych piêciu lat nowa firma chce zainwestowaæ w lecznicê piêæ milionów z³otych - mówi Z. Szumski. Z tej kwoty po³owa ma zostaæ wydana na zakup nowej aparatury medycznej. To na pewno podniesie standard leczenia oraz rozszerzy zakres ¶wiadczonych us³ug leczniczych.

Choæ umowa prywatyzacyjna zosta³a ju¿ podpisana, to negocjacje ze zwi±zkowcami nadal trwaj±. Jedn± z omawianych spraw jest zwalnianie personelu i zatrudnianie go na nowo, ju¿ z nowymi umowami. Starosta zapewnia, ¿e taka sytuacja jest dla niego niekorzystna.

- To oznacza wyp³atê niemal pó³tora miliona z³otych odpraw - mówi. Dlatego w tej sprawie bêd± naciski na utrzymanie ci±g³o¶ci zatrudnienia jak najwiêkszej liczy osób.

£agodnieje sprawa zwalniania personelu. Wszystko na to wskazuje, ¿e pracê mo¿e straciæ o wiele mniej osób ni¿ zak³adano na pocz±tku. A mówi³o siê o ok. 40 pracownikach. Ma³o tego, mo¿e nawet potrzeba bêdzie niemal 200 osób do pracy w lecznicy. - Ale to siê dopiero oka¿e - dodaje Z. Szumski.

Dzi¶ d³ug szpitala siêga ponad 11,5 mln z³. Wkrótce bêdzie wiadomo, czy dobije do 14 mln z³. A takie zagro¿enie jest. Po prywatyzacji powiat musi sp³aciæ d³ug, bo nowy zarz±dca go nie przej±³. Wa¿ne jednak, ¿e zad³u¿enie przestanie ju¿ narastaæ. Szpital ma te¿ szansê podnie¶æ standard. - Przy takim zad³u¿eniu, gdyby¶my nadal zarz±dzali szpitalem, o inwestycjach czy zakupach sprzêtu nie by³oby mowy - przyznaje starosta.


Piotr Jêdzura

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.028 | powered by jPORTAL 2