[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Wa¿ne  

2006-05-31 13:15
Temat postu: Na tropie sensacji
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska
31 Maja 2006

Na tropie sensacji
O le¿±cych za murami jednostki wojskowej w Drawnie podziemnych schronach i ¶ci¶le chronionej broni mieszkañcy mówili od dawna. - Dzi¶ mamy ju¿ pierwsze dowody na to, ¿e w czasie wojny znajdowa³y siê tu s³ynne rakiety V-2 - potwierdza Marian Twardowski z Drawna.

Drawieñscy historycy s± przekonani, ¿e tajemnica rakiet V-2 ju¿ dawno zosta³aby odkryta, gdyby nie fakt, ¿e na wszystkim po³o¿yli rêkê Rosjanie. - To pewne, ¿e na terenie jednostki wojskowej pracowali jeñcy radzieccy. W ka¿dym tygodniu ginê³o od dwóch do czterech. Chowano ich na prowizorycznym cmentarzu obok kolonii Wi¶niewo. Pewnego dnia zniknêli wszyscy. Oficjalnie mówi siê, ¿e dokonano ekshumacji i przeniesiono ich na teren cmentarza ¿o³nierzy radzieckich w Choszcznie. Bez odpowiedzi pozostaje pytanie, dlaczego ten temat zostawi³a bez echa dawna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - zastanawia siê mjr Andrzej Szutowicz. Jest przekonany, ¿e to w³a¶nie Rosjanom zale¿a³o, by nie rozgrzebywaæ tajemnicy drawieñskiej Muna Lager (sk³adnicy amunicji).

Prawie jak Peenemünde

Od dwóch miesiêcy wojskowi wspólnie z historykami z muzeum Pomorskiego Okrêgu Wojskowego przeszukuj± teren jednostki. Kilka dni temu odkryli miejsca, w których sta³y konstrukcje hal podobne do tych z Peenemünde (o¶rodek do¶wiadczalny w Niemczech, gdzie konstruowano i testowano broñ). Znale¼li dó³, do którego zapad³a siê dorodna sosna. Historycy zamierzaj± go zbadaæ. Licz± te¿ na informacje czytelników lub ¶wiadków tamtych zdarzeñ.
Plotki o rakietach, tysi±cach wagonów, które Rosjanie w 1945 r. wywie¼li z Drawna w g³±b swojego kraju, a tak¿e setkach jeñców, którzy zniknêli bez wie¶ci, od kilku lat nie dawa³y spokoju lokalnym historykom. Dwa lata temu o pomoc w tej sprawie poprosili specjalistów z Ministerstwa Obrony Narodowej i muzeum Pomorskiego Okrêgu Wojskowego w Bydgoszczy. W ubieg³ym roku pierwszy element rakietowej tajemnicy odkry³ pp³k dr Jeremiasz ¦lipiec z MON: - Uda³o siê nam dotrzeæ do rozkazów wojskowych, z których wynika, ¿e w okolicach Drawna dzia³a³ specjalny radziecki batalion przebrany w mundury polskich ¿o³nierzy. Ich zadaniem by³o sprawdzanie doniesieñ o tajnych niemieckich zak³adach zbrojeniowych pod ziemi±.
Równie sensacyjnie brzmi informacja Fritza Mörke, który opisa³ dzia³ania wojenne w powiecie choszczeñskiego. Wspomina w nich, ¿e Niemcy pod eskort± 800 ¿o³nierzy, zorganizowali transport elementów V-2 z Suliszewa do Radunia (trasa kolejowa z Choszczna do Drawna).

Niemcy potwierdzaj±

- Nie by³y to jeszcze prze³omowe dowody, to jednak upewnili¶my siê, ¿e warto szukaæ dalej. Na pocz±tku tego roku najbardziej sensacyjnie brzmia³y zwierzenia Jana Korczyñskiego, jednego z pierwszych powojennych mieszkañców Drawna. Przekonywa³ mnie, ¿e na terenie jednostki, któr± dowodzê, by³y rakiety V-2. Twierdzi, ¿e Rosjanie wszystko wywie¼li, ale miejscowym i tak udawa³o siê powykrêcaæ miedziane rurki z silników, bo idealnie nadawa³y siê do pêdzenia bimbru - opowiada Szutowicz. Kilka tygodni pó¼niej zawita³a do Drawna Niemka Ruth Koroleus. - Zapewnia, ¿e w czasie wojny jej syn, który s³u¿y³ wówczas w Holandii, zauwa¿y³ transport kolejowy z rakietami V-2. Na wagonach widoczna by³a informacja, ¿e nadane zosta³y w Neuwedell (niemiecka nazwa Drawna). Zwróci³ na to uwagê, bo st±d pochodzi³ - mówi Marian Twardowski z Drawna, który od lat próbuje rozwik³aæ tê tajemnicê.
Szutowicz i Twardowski odnale¼li równie¿ notatki polskich stra¿ników, którzy w 1945 r. strzegli tutejszej stacji kolejowej. Wynika z nich, ¿e z miejscowo¶ci Kniazie do wrze¶nia 1945 r. wyjecha³o w g³±b Rosji 2 tys. wagonów. - Kto by pomy¶la³, ¿e Kniazie to Drawno. Tak nazwa³ je sobie radziecki komendant Rukin. Co by³o w wagonach? Mo¿emy siê tylko domy¶laæ - mówi Twardowski.


TADEUSZ KRAWIEC

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.03 | powered by jPORTAL 2