[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > DΞPΞCHΞ MODΞ TOURING THΞ ANGΞL  

2006-05-11 00:18
Temat postu: Playing the Angel
ciachu


forum admin
postw: 823

Playing the Angel - set

01 A Pain That Im Used To
02 John The Revelator
03 Suffer Well
04 The Sinner In Me
05 Precious
06 Macro
07 I Want It All
08 Nothings Impossible
09 Introspectre
10 Damaged People
11 Lilian
12 The Darkest Star

--
C
U
S
2006-05-11 00:21
Temat postu: MACRO
ciachu


forum admin
postw: 823

MACRO - POWIÊKSZENIE

Overflowing senses
Przepe³nia zmys³y
Heightened awarenes
Wyostrzon± ¶wiadomo¶æ
I hear my blood flow
S³yszê jak ma krew p³ynie
I feel its caress
Czujê jej opiekê
Whispering cosmos
Szepc±cy kosmos
Talking right to me
Mówi wprost do mnie
Unlimited, endless
Nieograniczony, bezkresny
God breathing through me
Bóg oddycha poprzez mnie

See the microcosm
Zobacz mikrokosmos
In macro vision
W powiêkszeniu
Our bodies moving
Ruch naszych cia³
With pure precision
Z czyst± precyzj±
One universal celebration
Jedno, uniwersalne u¶wiêcenie
One evolution
Jedn± ewolucjê
One creation
Jedno stworzenie

Thundering rhythm
Grzmi±cy rytm
Pounding within me
Pulsuj±cy we mnie
Driving me onwards
Wiod±cy mnie naprzód
Forcing me to see
Zmuszaj±cy mnie bym zobaczy³
Clear and enlightening
Jasno i czysto
Right there before me
Prosto przede mn±
Brilliantly shining
Jasno l¶ni±c±
Intricate beauty
Zawi³± piêkno¶æ

See the microcosm
Zobacz mikrokosmos
In macro vision
W powiêkszeniu
Our bodies moving
Ruch naszych cia³
With pure precision
Z czyst± precyzj±
One universal celebration
Jedno, uniwersalne u¶wiêcenie
One evolution
Jedn± ewolucjê
One creation
Jedno stworzenie

See the microcosm
Zobacz mikrokosmos
In macro vision
W powiêkszeniu
Our bodies moving
Ruch naszych cia³
With pure precision
Z czyst± precyzj±
One universal celebration
Jedno, uniwersalne u¶wiêcenie
One evolution
Jedn± ewolucjê
One creation
Jedno stworzenie

--
C
U
S
2006-05-11 00:23
Temat postu: NOTHING'S IMPOSSIBLE
ciachu


forum admin
postw: 823

NOTHING'S IMPOSSIBLE - NIC NIE JEST NIEMO¯LIWE

Just give me a reason, some kind of sign
Daj mi powód, jaki¶ znak
I'll need a miracle to help me this time
Tym razem potrzebuje cudu, który mi pomo¿e
I heard what you said and I feel the same
S³ysza³em, co powiedzia³a¶ i czujê to samo
I know in my heart that I'll have to change
W g³êbi serca wiem, ¿e muszê siê zmieniæ

Even the stars look brighter tonight
Nawet gwiazdy wygl±daj± tej nocy ja¶niej
Nothing's impossible
Nic nie jest niemo¿liwe
I still believe in love at first sight
Wci±¿ wierzê w mi³o¶æ od pierwszego wejrzenia
Nothing's impossible
Nic nie jest niemo¿liwe

How did we get to be this far apart?
Jak to siê sta³o, ¿e tak siê oddalili¶my od siebie?
How did we get to be this far apart?
Jak to siê sta³o, ¿e tak siê oddalili¶my od siebie?
I want to be with you, have something to share
Chcê byæ z Tob±, mieæ co¶ wspólnego
I want to be hear, I'm not there
Chcê byæ tutaj, bo nie jestem tam

Even the stars look brighter tonight
Nawet gwiazdy wygl±daj± tej nocy ja¶niej
Nothing's impossible
Nic nie jest niemo¿liwe
I still believe in love at first sight
Wci±¿ wierzê w mi³o¶æ od pierwszego wejrzenia
Nothing's impossible
Nic nie jest niemo¿liwe

Even the stars look brighter tonight
Nawet gwiazdy wygl±daj± tej nocy ja¶niej
Nothing's impossible
Nic nie jest niemo¿liwe
If you believe in love at first sight
Je¶li wierzysz w mi³o¶æ od pierwszego wejrzenia
Nothing's impossible
Nic nie jest niemo¿liwe

I still believe in love at first sight
Wci±¿ wierzê w mi³o¶æ od pierwszego wejrzenia
Nothing's impossible
Nic nie jest niemo¿liwe

--
C
U
S
2006-05-11 00:25
Temat postu: INTROSPECTRE
ciachu


forum admin
postw: 823

INTROSPECTRE

instrumental

INTROSPEKCJA

--
C
U
S
2006-05-11 00:26
Temat postu: LILIAN
ciachu


forum admin
postw: 823

LILIAN - LILIANNO

Oh, Lilian
Ach, Lilianno
Look what you've done
Zobacz, co zrobi³a¶
You've stripped my heart
Obna¿y³a¶ moje serce
Ripped it apart
Rozdar³a¶ je
In the name of fun
W imiê przyjemno¶ci

Oh, Lilian
Ach, Lilianno
I'm a poor man's son
Jestem synem biedaka
And precious jewels
A cenne klejnoty
Weren't found in schools
Nie by³y znane w szko³ach
Where I came from
Do których chodzi³em

Pain and misery
Ból i nêdza
Always hit the spot
Zawsze trafiaj± w cel
Knowing you can't lose
Wiedz±c, ¿e nie mo¿na straciæ
What you haven't got
Tego, czego nie posiadasz

Oh, Lilian
Ach, Lilianno
I should have run
Powinienem by³ uciekaæ
I should have known
Powinienem by³ wiedzieæ
Each dress you own
¯e ka¿da Twoja suknia
Is a loaded gun
To na³adowana broñ

Oh, Lilian
Ach, Lilianno

Oh, Lilian
Ach, Lilianno
I need protection
Poturbujê ochrony
I hear your voice
S³yszê Twój g³os
And any choice
I wybór jaki mia³em
I had is gone
Znika

Oh, Lilian
Ach, Lilianno
Once I begun
Gdy raz zacz±³em
I couldn't stop
Nie mog³em siê zatrzymaæ
Till every drop
A¿ wszystkie krople krwi
Of blood was sung
Zosta³y wy¶piewane

Pain and misery
Ból i nêdza
Always hit the spot
Zawsze trafiaj± w cel
Knowing you can't lose
Wiedz±c, ¿e nie mo¿na straciæ
What you haven't got
Tego, czego nie posiadasz

Oh, Lilian
Ach, Lilianno
Look what you've done
Zobacz, co zrobi³a¶
You stripped my heart
Obna¿y³a¶ moje serce
Ripped it apart
Rozdar³a¶ je
In the name of fun
W imiê przyjemno¶ci

Oh, Lilian
Ach, Lilianno
Oh, Lilian
Ach, Lilianno
Oh, Lilian
Ach, Lilianno
Oh, Lilian
Ach, Lilianno

--
C
U
S
2006-05-11 00:27
Temat postu: THE DARKEST STAR
ciachu


forum admin
postw: 823

THE DARKEST STAR - NAJCIEMNIEJSZA GWIAZDA

Oh you sad one
Ach, Ty smutna
Playing the angel
Udawaæ anio³a
Isn't so easy where you're from
Nie jest ³atwo tam sk±d przyby³a¶

Oh you wild one
Ach, Ty dzika
Devil's companion
Kompanko diab³a
You won't stay satisfied for long
Nie na d³ugo Ciê to zadowoli

I don't want you to change anything you do
Nie chcê, ¿eby¶ co¶ zmienia³a w tym, co robisz
I don't want you to be someone else for me
Nie chcê by¶ by³a kim¶ innym dla mnie

Oh you dark one
Ach, Ty mroczna
Eternal outsider
Wieczny wyrzutku
Caught in the spider's web you've spun
Z³apany w pajêcz± sieæ, któr± uprz±d³a¶

Oh you blind one
Ach, Ty za¶lepiona
Gentle and kind one
Delikatna i mi³a
Seeing the world as a loaded gun
Widz±ca ¶wiat jako na³adowana broñ

I don't want you to change anything you do
Nie chcê, ¿eby¶ co¶ zmienia³a w tym, co robisz
I don't want you to be someone else for me
Nie chcê by¶ by³a kim¶ innym dla mnie

Stay as you are the darkest star
Zostañ, bo jeste¶ najciemniejsz± gwiazd±
Shining for me
¦wiec±c± dla mnie
Majestically
Majestatycznie

I don't want you to change anything you do
Nie chcê, ¿eby¶ co¶ zmienia³a w tym, co robisz
I don't want you to be someone else for me
Nie chcê by¶ by³a kim¶ innym dla mnie

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.017 | powered by jPORTAL 2