[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > DΞPΞCHΞ MODΞ TOURING THΞ ANGΞL  

2006-03-15 14:42
Temat postu: Setlista
ciachu


forum admin
postw: 823

14.03.2006 - Katowice
Data: 14.03.2006
Miasto: Katowice
Miejsce: Spodek

Support:
The Bravery

Setlista:
01 Intro
02 A Pain That I'm Used To
03 John The Revelator
04 A Question Of Time
05 Policy Of Truth
06 Precious
07 Walking In My Shoes
08 Suffer Well
09 Damaged People
10 Home
11 I Want It All
12 The Sinner In Me
13 I Feel You
14 Behind The Wheel
15 World In My Eyes
16 Personal Jesus
17 Enjoy The Silence
Pierwszy bis:
18 Shake The Disease
19 Just Can't Get Enough
20 Everything Counts
Drugi bis:
21 Never Let Me Down Again
22 Goodnight Lovers

Wyszystkie teksty zosta³y zaczerpniête ze strony http://www.depechemode-home.pl/

--
C
U
S
2006-03-23 09:11
Temat postu: A PAIN THAT I'M USED TO
ciachu


forum admin
postw: 823

A PAIN THAT I'M USED TO - BÓL, DO KTÓREGO PRZYWYK£EM

I'm not sure
Nie jestem ju¿ pewien
What I'm looking for anymore
Czego szukam
I just know
Wiem tylko
That I'm harder to console
¯e trudniej mnie pocieszyæ
I don't see who I'm trying to be
Nie wiem, kim próbujê byæ
Instead of me
Zamiast siebie
But the key
Ale kluczem
Is a question of control
Jest kwestia kontroli

Can you say
Czy potrafisz powiedzieæ
What you're trying to play anyway
W co próbujesz graæ
I just pay
Bo ja p³acê
While you're breaking all the rules
Gdy Ty ³amiesz wszystkie zasady
All the signs that I find
Wszystkie znaki, jakie odnajdujê
Have been underlined
Zosta³y podkre¶lone
Devils thrive on the drive
Demony wzrastaj±
That is fueled
W podsycanym pêdzie

All this running around
Ca³e to bieganie w kó³ko
Well it's getting me down
Przygniata mnie
Just give me a pain that I'm used to
Sprawia tylko ból do którego przywyk³em
I don't need to believe
Nie muszê wierzyæ
All the dreams you conceive
We wszystkie sny, jakie sobie tworzysz
You just need to achieve
Musisz tylko stworzyæ co¶
Something that rings true
Co ma w sobie prawdê

There's a hole in your soul
W twej zezwierzêconej duszy
Like an animal
Jest wyrwa
With no conscience
Bez sumienia
Repentance unknown
Która nie zazna³a ¿alu
Close your eyes
Zamknij oczy
Pay the price for your paradise
Zap³aæ cenê za swój raj
Devils feed on the seeds
Demony karmi± siê
That are sown
Zasianym nasieniem

I can't conceal what I feel
Nie mogê zaprzeczyæ temu, co czujê
What I know is real
Temu co wiem, ¿e realne
No mistaking the faking
Rozpoznajê oszustwo
I care
Bo dbam o to
With a prayer in the air
Modlitwê ulecia³± w powietrze
I will leave it there
Zostawiê tam
On a note full of hope
Z nut± pe³n± nadziei
Not despair
Nie rozpaczy

All this running around
Ca³e to bieganie w kó³ko
Well it's getting me down
Przygniata mnie
Just give me a pain that I'm used to
Sprawia tylko ból do którego przywyk³em
I don't need to believe
Nie muszê wierzyæ
All the dreams you conceive
We wszystkie sny, jakie sobie tworzysz
You just need to achieve
Musisz tylko stworzyæ co¶
Something that rings true
Co ma w sobie prawdê

All this running around
Ca³e to bieganie w kó³ko
Well it's getting me down
Przygniata mnie
Just give me a pain that I'm used to
Sprawia tylko ból do którego przywyk³em
I don't need to believe
Nie muszê wierzyæ
All the dreams you conceive
We wszystkie sny, jakie sobie tworzysz
You just need to achieve
Musisz tylko stworzyæ co¶
Something that rings true
Co ma w sobie prawdê

--
C
U
S
2006-03-23 09:15
Temat postu: JOHN THE REVELATOR
ciachu


forum admin
postw: 823

JOHN THE REVELATOR - JAN OBJAWICIEL


John the Revelator
Jan Objawiciel
Put him in an elevator
Wsad¼ go do windy
Take him up to the highest high
Zabierz go wysoko
Take him up to the top
Zabierz tam na szczyty
Where the mountains stop
Gdzie koñcz± siê góry
Let him tell his book of lies
Pozwól mu g³osiæ jego ksiêgê k³amstw

John the Revelator
Jan Objawiciel
He's a smooth operator
Cichy nadzorca
It's time we cut him down to size
Ju¿ czas by sprowadziæ go na ziemiê
Take him by the hand
Wzi±æ go za rêkê
Put him on the stand
Postawmy go na podwy¿szeniu
Let us sue his alibis
Podwa¿my jego wymówki

For claiming God
Za uznawanie Boga
As his holy right
Za jego ¶wiête prawo
He's stealing a God
On kradnie Boga
From the Israelites
Izraelitom
Stealing a God
Kradnie Boga
From the Muslim, too
Tak¿e Muzu³manom
There is only one God
Jest tylko jeden Bóg
Through and through
Wszechobecny

Seven lies multiplied by seven
Siedem k³amstw przemno¿one przez siedem
Multiplied by seven again
Jeszcze raz przemno¿one przez siedem
Seven angels with seven trumpets
Siedem anio³ów z siedmioma tr±bami
Send them home on the morning train
Wy¶lij je do domu porannym poci±giem

Well who's that shouting?
Kto tak krzyczy?
John the Revelator
Jan Objawiciel!
All he ever gives us is pain
Wszystko co nam da³, to ból
Well who's that shouting?
Kto tak krzyczy?
John the Revelator!
Jan Objawiciel!
He should bow his head in shame
Powinien schyliæ g³owê ze wstydu

By and by
Wci±¿ i wci±¿
By and by
Wci±¿ i wci±¿
By and by
Wci±¿ i wci±¿
By and by
Wci±¿ i wci±¿

Seven lies multiplied by seven
Siedem k³amstw przemno¿one przez siedem
Multiplied by seven again
Jeszcze raz przemno¿one przez siedem
Seven angels with seven trumpets
Siedem anio³ów z siedmioma tr±bami
Send them home on the morning train
Wy¶lij je do domu porannym poci±giem

Well who's that shouting?
Kto tak krzyczy?
John the Revelator
Jan Objawiciel!
All he ever gives us is pain
Wszystko co nam da³ to ból
Well who's that shouting?
Kto tak krzyczy?
John the Revelator!
Jan Objawiciel!
He should bow his head in shame
Powinien schyliæ g³owê ze wstydu

By and by
Wci±¿ i wci±¿
By and by
Wci±¿ i wci±¿
John the Revelator
Janie Objawicielu!
By and by
Wci±¿ i wci±¿
John the Revelator
Janie Objawicielu!
By and by
Wci±¿ i wci±¿
John the Revelator
Janie Objawicielu!

--
C
U
S
2006-03-23 09:21
Temat postu: A QUESTION OF TIME
ciachu


forum admin
postw: 823

A QUESTION OF TIME - KWESTIA CZASU

I've got to get to you first
Muszê byæ pierwszym
Before they do
Nim oni to zrobi±
It's just a question of time
To tylko kwestia czasu
Before they lay their hands on you
Zanim oni po³o¿± na tobie swoje rêce
And make you just like the rest
I zrobi± z tob± to, co z reszt±.
I've got to get to you first
Muszê byæ pierwszym
It's just a question of time
To tylko kwestia czasu.

Well now you're only fifteen
Có¿, teraz masz tylko piêtna¶cie lat
And you look good
I nie¼le wygl±dasz
I'll take you under my wing
Przygarnê ciê pod swoje skrzyd³o
Somebody should
Kto¶ powinien
They've persuasive ways
Oni maj± dar przekonywania
And you'll believe what they say
I uwierzysz w to co powiedz±.

It's just a question of time
To tylko kwestia czasu
It's running out for you
A czas ucieka
It won't be long
Nie potrwa d³ugo
Until you do
Zanim zrobisz
Exactly what they want you to
Dok³adnie to co zechc±.

I can see them now
Widzê ich teraz.
Hanging around
Ob³apiaj± ciê
To mess you up
Chc± wprowadziæ nieporz±dek
To strip you down
Obna¿yæ ciê
And have their fun
I bawiæ siê
With my little one
Moj± malutk±

It's just a question of time
To tylko kwestia czasu
It's running out for you
A czas ucieka
It won't be long
Nie potrwa d³ugo
Until you do
Zanim zrobisz
Exactly what they want you to
Dok³adnie to co zechc±.

It won't be long
Nie potrwa to d³ugo
Until you do
Zanim zrobisz
Exactly what they want you to
Dok³adnie to co zechc±.

Sometimes I don't blame them
Czasami nie winiê ich za to,
For wanting you
¯e tak ciê po¿±daj±
You look good
Nie¼le wygl±dasz
And they need something to do
A oni musz± co¶ robiæ
Until I look at you
Dopóki ja nie spojrzê na ciebie
And then I condemn them
I wtedy ich potêpiam
I know my kind
Poniewa¿ dobrze wiem co
What goes on in our minds
Zradza siê w naszych umys³ach.

It's just a question of time
To tylko kwestia czasu.
It should be better
Powinno byæ lepiej
It's just a question of time
To tylko kwestia czasu
It should be better with you
Powinno byæ lepiej dla ciebie
It's just a question of time
To tylko kwestia czasu.

--
C
U
S
2006-03-23 09:26
Temat postu: POLICY OF TRUTH
ciachu


forum admin
postw: 823

POLICY OF TRUTH - POLITYKA PRAWDY

You had something to hide
Mia³e¶ co¶ do ukrycia
Should have hidden it, shouldn't you
Powinne¶ by³ to ukryæ, czy¿ nie?
Now you're not satisfied
A teraz nie czujesz satysfakcji
With what you're being put through
Z powodu tego przez co przeszed³e¶
It's just time to pay the price
Teraz nadszed³ czas by zap³aciæ
For not listening to advice
Za nies³uchanie rad
And deciding in your youth
I zdecydowanie siê w m³odo¶ci
On the policy of truth
Na politykê prawdy

Things could be so different now
Mog³o byæ zupe³nie inaczej ni¿ teraz
It used to be so civilised
Wszystko bywa³o tak pouk³adane
You will always wonder how
Zawsze bêdziesz siê zastanawia³ jak
It could have been if you'd only lied
Mog³o by byæ, gdyby¶ tylko sk³ama³
It's too late to change events
Za po¼no na zmianê biegu wydarzeñ
It's time to face the consequence
Czas ponie¶æ konsekwencje
For delivering the proof
Za uzasadnienie
In the policy of truth
Polityki prawdy

Never again is what you swore
Nigdy wiêcej - tak obiecywa³e¶
The time before
Przedtem
Never again is what you swore
Nigdy wiêcej - tak obiecywa³e¶
The time before
Przedtem

Now you're standing there tongue tied
A teraz stoisz tu j±kaj±c siê
You'd better learn your lesson well
Lepiej bêdzie je¶li wyci±gesz wnioski
Hide what you have to hide
Ukrywaj to co powiniene¶ ukryæ
And tell what you have to tell
A mów tylko to co musisz
You'll see your problems multiplied
Zobaczysz jak twoje problemy narastaj±
If you continually decide
Je¶li zdecydujesz siê i¶æ
To faithfully pursue
Z oddaniem ¶ladem
The policy of truth
Polityki prawdy

Never again is what you swore
Nigdy wiêcej - tak obiecywa³e¶
The time before
Przedtem
Never again is what you swore
Nigdy wiêcej - tak obiecywa³e¶
The time before
Przedtem

--
C
U
S
2006-03-23 09:27
Temat postu: PRECIOUS
ciachu


forum admin
postw: 823

PRECIOUS - SKARB

Precious and fragile things
Cenne i kruche rzeczy
Need special handling
Wymagaj± wyj±tkowego traktowania
My God what have we done to you
Mój Bo¿e, co my¶my Wam zrobili?

We always tried to share
Zawsze starali¶my siê
The tenderest of care
Otaczaæ Was najczulsz± opiek±
Now look what we have put you through
A teraz spójrzcie, co Wam zgotowali¶my.

Things get damaged
Wszystko zniszczone
Things get broken
Wszystko zepsute
I thought we'd manage
My¶la³em, ¿e damy radê
But words left unspoken
Ale niewypowiedziane s³owa
Left us so brittle
Zostawi³y nas tak kruchymi
There was so little left to give
Tak ma³o mogli¶my zrobiæ...

Angels with silver wings
Srebrnoskrzyd³e anio³y
Shouldn't know suffering
Nie powinny zaznaæ cierpienia
I wish I could take the pain for you
Chcia³bym móc wzi±æ ten ból za Was

If God has a master plan
Je¶li Bóg ma jaki¶ wielki plan
That only He understands
Taki, który tylko on rozumie
I hope it's your eyes He's seeing through
To mam nadziejê, ¿e patrzy Waszymi oczami

Things get damaged
Wszystko zniszczone
Things get broken
Wszystko zepsute
I thought we'd manage
My¶la³em, ¿e damy radê
But words left unspoken
Ale niewypowiedziane s³owa
Left us so brittle
Zostawi³y nas tak kruchymi
There was so little left to give
Tak ma³o mogli¶my zrobiæ...

I pray you learn to trust
Modlê siê, by¶cie nauczyli siê ufaæ
Have faith in both of us
By¶cie wierzyli w nas oboje
And keep room in your hearts for two
I znale¼li w sercu miejsce dla nas dwojga

Things get damaged
Wszystko zniszczone
Things get broken
Wszystko zepsute
I thought we'd manage
My¶la³em, ¿e damy radê
But words left unspoken
Ale niewypowiedziane s³owa
Left us so brittle
Zostawi³y nas tak kruchymi
There was so little left to give
Tak ma³o mogli¶my zrobiæ...

--
C
U
S
2006-03-23 09:28
Temat postu: WALKING IN MY SHOES
ciachu


forum admin
postw: 823

WALKING IN MY SHOES - STAÑ NA MOIM MIEJSCU

I would tell you about the things they put me through
Opowiedzia³bym ci o rzeczach, przez które przeszed³em
The pain I've been subjected to
O bólu, którym mnie do¶wiadczono
But the Lord himself would blush
Ale sam Pan Bóg by siê zarumieni³ ze wstydu
The countless feasts laid at my feet
O niezliczonych ucztach ¶ciel±cych siê u mych nóg
Forbidden fruits for me to eat
O zakazanych owocach do zjedzenia przeze mnie
But I think your pulse would start to rush
Ale my¶lê, ¿e to przyspieszy³oby twoje têtno

Now I'm not looking for absolution
Teraz nie oczekujê rozgrzeszenia
Forgiveness for the things I do
Przebaczenia za wystêpki, które poczyni³em
But before you come to any conclusions
Ale zanim wyci±gniecie jakie¶ wnioski
Try walking in my shoes
Spróbujcie postawiæ siê w mojej sytuacji
Try walking in my shoes
Spróbujcie stan±æ na mym miejscu

You'll stumble in my footsteps
Bêdziecie kroczycie po moich ¶ladach
Keep the same appointments I kept
Przyjmjecie moje racje
If you try walking in my shoes
Je¶li spróbujecie postawiæ siê w mojej sytuacji
If you try walking in my shoes
Je¶li spróbujecie stan±æ na moim miejcu

Morality would frown upon
Moralno¶æ speszy³aby siê
Decency look down upon
Obyczajno¶æ opó¶ci³a by wzrok
The scapegoat fate's made of me
Na koz³a ofiarnego, którego zrobi³o ze mnie przeznaczenie
But I promise now, my judge and jurors
Ale teraz obiecujê, mój sêdzio i ³awo przysiêg³ych
My intentions couldn't have been purer
¯e moje intencje nie mog³y byæ szczersze
My case is easy to see
Moja sprawa jest ³atwa do rozpatrzenia

I'm not looking for a clearer conscience
Nie wygl±dam za czystym sumieniem
Peace of mind after what I've been through
Spokojem umys³u po tym, przez co przeszed³em
And before we talk of any repentance
I zanim zaczniemy mówiæ o jakim¶ ¿alu za grzechy
Try walking in my shoes
Spróbujcie postawiæ siê w mojej sytuacji
Try walking in my shoes
Spróbujcie stan±æ na mym miejscu

You'll stumble in my footsteps
Bêdziecie kroczycie po moich ¶ladach
Keep the same appointments I kept
Przyjmjecie moje racje
If you try walking in my shoes
Je¶li spróbujecie postawiæ siê w mojej sytuacji
If you try walking in my shoes
Je¶li spróbujecie stan±æ na moim miejcu
Try walking in my shoes
Spróbujcie stan±æ na mym miejscu

Try walking in my shoes
Spróbujcie stan±æ na mym miejscu

Now I'm not looking for absolution
Nie czekam na rozgrzeszenie
Forgiveness for the things I do
Wybaczenie grzechów
But before you come to any conclusions
Ale zanim wyci±gniecie wnioski
Try walking in my shoes
Spróbujcie postawiæ siê w mojej sytuacji
Try walking in my shoes
Spróbujcie stan±æ na mym miejscu

You'll stumble in my footsteps
Bêdziecie kroczycie po moich ¶ladach
Keep the same appointments I kept
Przyjmjecie moje racje
If you try walking in my shoes
Je¶li spróbujecie postawiæ siê w mojej sytuacji
Try walking in my shoes
Je¶li spróbujecie stan±æ na moim miejcu
You'll stumble in my footsteps
Bêdziecie kroczyæ po moich ¶ladach
Keep the same appointments I kept
Przyjmjecie moje racje
If you try walking in my shoes
Je¶li spróbujecie stan±æ na moim miejcu
Try walking in my shoes
Spróbujecie stan±æ na moim miejcu
If you try walking in my shoes
Je¶li spróbujecie stan±æ na moim miejcu
Try walking in my shoes
Spróbujecie stan±æ na moim miejcu

--
C
U
S
2006-03-23 09:28
Temat postu: SUFFER WELL
ciachu


forum admin
postw: 823

SUFFER WELL
CIERPIÊ MOCNO

Where were you when I fell from grace?
Gdzie by³a¶, gdy ³aska mnie opu¶ci³a?
Frozen heart, an empty space
Lodowate serce, pusta przestrzeñ

Something's changed and it's in your eyes
Co¶ siê zmieni³o, to jest w Twoich oczach
Please don't speak, you'll only lie
Proszê, nic nie mów, tylko sk³amiesz

I found treasure not where I thought
Znalaz³em skarb lecz nie tam, gdzie s±dzi³em
Peace of mind can't be bought
Spokoju duszy nie da siê kupiæ

Still I believe
Ale nadal wierzê

I just hang on
Trwam
Suffer well
Cierpiê mocno
Sometimes it's hard
Czasem jest ciê¿ko
It's hard to tell
Trudno o tym mówiæ

An angel led me when I was blind
Anio³ prowadzi³ mnie, gdy by³em ¶lepy
I said take me back, I've changed my mind
Powiedzia³em: zabierz mnie zpowrotem, zmieni³em zdanie
Now I believe
Teraz wierzê

From the blackest room, I was torn
Z najczarniejszego pokoju zosta³em wyrwany
He called my name, a love was born
Wezwa³ moje imiê, mi³o¶æ narodzi³a siê
So I believe
Wiêc wierzê

I just hang on
Trwam
Suffer well
Cierpiê mocno
Sometimes it's hard
Czasem jest ciê¿ko
It's hard to tell
Trudno o tym mówiæ

I just hang on
Trwam
Suffer well
Cierpiê mocno
Sometimes it's hard
Czasem jest ciê¿ko
So hard to tell
Trudno o tym mówiæ

--
C
U
S
2006-03-23 09:29
Temat postu: DAMAGED PEOPLE
ciachu


forum admin
postw: 823

DAMAGED PEOPLE - SKRZYWDZENI LUDZIE

We're damaged people
Jeste¶my skrzywdzonymi lud¼mi
Drawn together
Po³±czonymi
By subtleties that we are not aware of
Subtelno¶ciami, których nie byli¶my ¶wiadomi

Disturbed souls
Zm±cone dusze
Playing out forever
Graj±ce na wieki
These games that we once thought we would be scared of
W gry, o których s±dzili¶my, ¿e bêd± nas przera¿aæ

When you're in my arms
Gdy jeste¶ w moich ramionach
The world makes sense
¦wiat ma sens
There is no pretense
Nie ma wyrzutów
And you're crying
A Ty p³aczesz
When you're by my side
Gdy jeste¶ przy mnie
There is no defense
Nie ma obrony
I forget to sense I'm dying
Przestajê czuæ, ¿e umieram

We're damaged people
Jeste¶my skrzywdzonym lud¼mi
Praying for something
Modl±cymi siê o co¶
That doesn't come from somewhere deep inside us
Co nie przychodzi z g³êbi naszego wnêtrza
Depraved souls
Zdeprawowane dusze
Trusting in the one thing
Ufaj±ce w jedn± rzecz
The one thing that this life has not denied us
Jedn± rzecz, której ¿ycie nas nie pozbawi³o

When I feel the warmth of your very soul
Gdy czujê ciep³o Twojej duszy
I forget I'm cold
Nie czujê ch³osu
And crying
I p³aczê
When your lips touch mine
Gdy Twoje usta dotykaj± moich
And I lose control
I tracê kontrolê
I forget I'm old
Zapominam o staro¶ci
And dying
I o tym, ¿e umieram

--
C
U
S
2006-03-23 09:31
Temat postu: HOME
ciachu


forum admin
postw: 823

HOME - DOM

Here is a song
Oto pie¶ñ
From the wrong side of town
Z najgorszej dzielnicy miasta
Where I'm bound
Gdzie jestem przywi±zany
To the ground
Do ziemi
By the loneliest sound
Przez najodludniejszy odg³os
That pounds from within
Który ko³acze siê od wewn±trz we mnie
And is pinning me down
I zmusza mnie do pozostania tutaj

Here is a page
Oto scena
From the emptiest stage
Najpu¶ciejszej estrady
A cage or the heaviest cross ever made
Wiêzienie lub najciê¿szy krzy¿ jaki kiedykolwiek zrobiono
A gauge of the deadliest trap ever laid
Miara naj¶miertelniejszej ze wszystkich pu³apek jak± kiedykolwiek pod³o¿ono

And I thank you
I dziêkujê ci
For bringing me here
Za to, ¿e mnie tutaj sprowadzi³e¶
For showing me home
Za to, ¿e pokaza³e¶ mi dom
For singing these tears
Za to, ¿e wys³awi³e¶ te ³zy
Finally I've found
W koñcu zrozumia³em
That I belong here
¯e to moje miejsce

The heat and the sickliest
Skwar i najtkliwsza
Sweet smelling sheets
S³odycz pachn±cej po¶cieli
That cling to the backs of my knees
Która lgnie do moich kolan
And my feet
I moich stóp
But I'm drowning in time
Tonê rozpaczliwie odepchniêty w czasie
To a desperate beat
W desperackim rytmie

And I thank you
I dziêkujê ci
For bringing me here
Za to, ¿e mnie tutaj sprowadzi³e¶
For showing me home
Za to, ¿e pokaza³e¶ mi dom
For singing these tears
Za to, ¿e wys³awi³e¶ te ³zy
Finally I've found
W koñcu zrozumia³em
That I belong
¯e to moje miejsce

Feels like home
Czujê siê jak w domu
I should have known
Powinienem to wiedzieæ
From my first breath
Wraz z pierwszym oddechem

God send the only true friend
Bóg zsy³a prawdziwego przyjaciela
I call mine
Na moje wezwanie
Pretend that I'll make amends
Stwarzaj±c pozory przyj¶cia z pomoc±
The next time
Nastêpnym razem
Befriend the glorious end of the line
We wspaniale wytyczonym koñcu

And I thank you
I dziêkujê ci
For bringing me here
Za to, ¿e mnie tutaj sprowadzi³e¶
For showing me home
Za to, ¿e pokaza³e¶ mi dom
For singing these tears
Za to, ¿e wys³awi³e¶ te ³zy
Finally I've found
W koñcu zrozumia³em
That I belong here
¯e to moje miejsce

--
C
U
S
2006-03-23 09:32
Temat postu: I WANT IT ALL
ciachu


forum admin
postw: 823

I WANT IT ALL - CHCÊ WSZYSTKIEGO

I see a river
Widzê rzekê
It's oceans that I want
Lecz pragnê oceanów
You have to give me everything
Musisz mi daæ wszystko
But everything's not enough
Ale wszystko to za ma³o

It's my desire
Moje pragnienie
To give myself to you
To daæ siebie Tobie
Sometimes
Czasami

Sometimes I try
Czasem próbujê
Sometimes I lie, with you
Czasem Ciê ok³amujê
Sometimes I cry
Czasem p³aczê
Sometimes I die, it's true
Czasem umieram, to prawda
Somewhere I find something that's kind in you
Gdzie¶ znajduje co¶, co jest w Tobie mi³e

And I've crossed the line again
I znów przekroczy³em liniê
A line I drew in sand
Liniê, któr± narysowa³em na piasku
Still you give me everything
Wci±¿ dajesz mi wszystko
But everything's not enough
Ale wszystko to za ma³o

I'm ready but not willing
Jestem gotowy, ale nie chcê
To give myself to you
Dawaæ siebie Tobie
Sometimes
Czasami

Sometimes I try
Czasem próbujê
Sometimes I lie, with you
Czasem Ciê ok³amujê
Sometimes I cry
Czasem p³aczê
Sometimes I die, it's true
Czasem umieram, to prawda
Somewhere I find something that's kind in you
Gdzie¶ znajduje co¶, co jest w Tobie mi³e

Come on over lay down beside me
Podejd¼, po³ó¿ siê u mego boku
And I'll try
A ja spróbujê
Come on over lay down beside me
Podejd¼, po³ó¿ siê u mego boku
And I'll try
A ja spróbujê
And I'll try
A ja spróbujê

I want it all
Chcê wszystkiego


--
C
U
S
2006-03-23 09:33
Temat postu: THE SINNER IN ME
ciachu


forum admin
postw: 823

THE SINNER IN ME - GRZESZNIK WE MNIE

If I could just hide
Gdybym tylko móg³ ukryæ
The sinner inside
Grzesznika, który siedzi we mnie
And keep him denied
I mu zaprzeczyæ
How sweet life would be
Jakie s³odkie by³o by ¿ycie
If I could be free
Gdybym tylko móg³ siê uwolniæ
From the sinner in me
Od grzesznika we mnie

I'll never be a saint
Nigdy nie bêdê ¶wiêty
It's not a picture
Wymalowany w Twej pamiêci
That your memory paints
Nie taki jest obraz
Not renowned for my patience
Nie jestem rozs³awiony za moj± cierpliwo¶æ
I'm not renowned for my restraint
Nie czyni mnie s³awnym moje umiarkowanie

But you're always around
Ale Ty zawsze jeste¶ blisko
You can always be found
Zawsze mo¿na Ciê odnale¼æ
To pick me up
By¶ mnie podnios³a
When I'm on the ground
Gdy upadnê

If I could just hide
Gdybym tylko móg³ ukryæ
The sinner inside
Grzesznika, który siedzi we mnie
And keep him denied
I mu zaprzeczyæ
How sweet life would be
Jakie s³odkie by³o by ¿ycie
If I could be free
Gdybym tylko móg³ siê uwolniæ
From the sinner in me
Od grzesznika we mnie

I'm still recovering
Wci±¿ otrz±sam siê
Still getting over all the suffering
Wci±¿ chcê wyzbyæ siê cierpienia
More known for my anger
Bardziej znany z mej w¶ciek³o¶ci
Than for any other thing
Ni¿ z czegokolwiek innego

But you've always tried
Ale Ty zawsze próbowa³a¶
To be by my side
Byæ przy moim boku
And catch my fall
By z³apaæ mnie
When I start to slide
Gdy zaczynam siê osuwaæ

If I could just hide
Gdybym tylko móg³ ukryæ
The sinner inside
Grzesznika, który siedzi we mnie
And keep him denied
I mu zaprzeczyæ
How sweet life would be
Jakie s³odkie by³o by ¿ycie
If I could be free
Gdybym tylko móg³ siê uwolniæ
From the sinner in me
Od grzesznika we mnie

--
C
U
S
2006-03-23 09:34
Temat postu: I FEEL YOU
ciachu


forum admin
postw: 823

I FEEL YOU - CZUJÊ CIÊ

I feel you
Czujê ciê
Your sun it shines
Czujê blask bij±cy od ciebie
I feel you
Czujê ciê
Within my mind
Wewn±trz mojego umys³u
You take me there
Zabierz mnie tam
You take me where
Zabierz mnie tam
The kingdom comes
Gdzie zastanê twoje królestwo
You take me to
Zabierz mnie
And lead me through Babylon
I poprowad¼ przez Babilon

This is the morning of our love
To jest poranek naszej mi³o¶ci
It's just the dawning of our love
To jest poranek naszej mi³o¶ci

I feel you
Czujê ciê
Your heart it sings
Twoje serce ¶piewa
I feel you
Czujê ciê
The joy it brings
Rado¶æ, któr± dajesz
Where heaven waits
Tam gdzie oczekuje niebo
Those golden gates
Ze z³otymi bramami
And back again
I z powrotem
You take me to
Prowad¼ mnie tam
And lead me through oblivion
Przez zapomnienie

This is the morning of our love
Tu jest ¶wit naszej mi³o¶ci
It's just the dawning of our love
To tylko brzask naszej mi³o¶ci

I feel you
Czujê ciê
Your precious soul
Twoj± szlachetn± duszê
And I am whole
I jestem ca³y twój
I feel you
Czujê ciê
Your rising sun
Twoje wschodz±ce s³oñce
My kingdom comes
Moje królestwo nadchodzi

I feel you
Czujê ciê
Each move you make
Ka¿dy twój ruch
I feel you
Czujê ciê
Each breath you take
Ka¿dy twój oddech
Where angels sing
Gdzie anio³y ¶piewaj±
And spread their wings
I rozpo¶cieraj± swoje skrzyd³a
My love's on high
Moja mi³o¶æ wzrasta
You take me home
Zabierz mnie do domu
To glory's throne
Do tronu chwa³y
By and by
Znów i znów

This is the morning of our love
Oto ¶witanie naszej mi³o¶ci
It's just the dawning of our love
To tylko brzask naszej mi³o¶ci

This is the morning of our love
Oto ¶witanie naszej mi³o¶ci
It's just the dawning of our love
To tylko przebudzenie naszej mi³o¶ci


--
C
U
S
2006-03-23 09:35
Temat postu: BEHIND THE WHEEL
ciachu


forum admin
postw: 823

BEHIND THE WHEEL - ZA KIEROWNIC¡

My little girl
Moja ma³a dziewczynko
Drive anywhere
Jed¼ dok±d chcesz
Do what you want
Rób co chcesz
I don't care
Nie dbam o to
Tonight
Tej nocy
I'm in the hands of fate
Jestem w rêkach przeznaczenia
I hand myself
Poda³em siebie
Over on a plate
Na talerzu
Now
Teraz

Oh little girl
Oh, ma³a dziewczynko
There are times when I feel
S± momenty w których czujê
I'd rather not be
¯e raczej nie powinienem byæ
The one behind the wheel
Za kierownic±
Come
Chod¼
Pull my strings
Poci±gnij za struny
Watch me move
Zobacz jak siê poruszam
I do anything
Robiê cokolwiek
Please
Proszê

Sweet little girl
S³otka ma³a dzieczynko
I prefer
Wolê
You behind the wheel
Ciebie za kierownic±
And me the passenger
I mnie jako pasa¿era
Drive
Prowad¼
I'm yours to keep
Jestem twój
Do what you want
Rób co chcesz
I'm going cheap
Bêdê ³atwy
Tonight
Tej nocy

You're behind the wheel tonight
Ty prowadzisz tej nocy

--
C
U
S
2006-03-23 09:36
Temat postu: WORLD IN MY EYES
ciachu


forum admin
postw: 823

WORLD IN MY EYES - ¦WIAT WIDZIANY MOIMI OCZAMI

Let me take you on a trip
Zabiorê ciê w dalek± podró¿
Around the world and back
Dooko³a ¶wiata i z powrotem
And you won't have to move
Nie bêdziesz musia³a siê jednak poruszaæ
You just sit still
Wystarczy, ¿e pozostaniesz tutaj nieruchomo

Now let your mind do the walking
Pozwól pój¶æ swemu umys³owi
And let my body do the talking
Pozwó³ memu cia³u opowiadaæ
Let me show you the world in my eyes
Pozwól, ¿e poka¿ê ci ¶wiat widziany moimi oczami

I'll take you to the highest mountain
Zabiorê ciê na najwy¿sz± górê
To the depths of the deepest sea
W g³±b najg³êbszego morza
And we won't need a map
Nie bêdzie nam potrzebna mapa
Believe me
Uwierz mi

Now let my body do the moving
Teraz pozwól memu cia³u ciê poruszyæ
And let my hands do the soothing
Pozwól moim d³oniom przynie¶æ uspokojnie
Let me show you the world in my eyes
Pozwól, ¿e poka¿ê ci ¶wiat widziany moimi oczami

That's all there is
To naprawdê wszystko
Nothing more than you can feel now
Nic wiêcej ni¿ mo¿esz teraz poczuæ
That's all there is
To naprawdê wszystko

Let me put you on a ship
Pozwól zabraæ siê na pok³ad statku
On a long, long trip
W d³ug±, d³ug± podró¿
Your lips close to my lips
Twoje usta blisko mych ust

All the islands in the ocean
Wszystkie wyspy na oceanie
All the heaven's in motion
I ca³e niebo bêd± w transie
Let me show you the world in my eyes
Pozwól, ¿e poka¿ê ci ¶wiat widziany moimi oczami
Let me show you the world in my eyes
Pozwól, ¿e poka¿ê ci ¶wiat widziany moimi oczami

That's all there is
To naprawdê wszystko
Nothing more than you can touch now
Nic wiêcej ni¿ mo¿esz teraz poczuæ
That's all there is
To naprawdê wszystko

--
C
U
S
2006-03-23 09:37
Temat postu: PERSONAL JESUS
ciachu


forum admin
postw: 823

PERSONAL JESUS - OSOBISTY JEZUS

Reach out and touch faith
Dosiêgnij i dotknij wiary

Your own personal Jesus
Twój osobisty Jezus
Someone to hear your prayers
Kto¶, kto us³yszy twoich modlityw
Someone who cares
Kto¶, kto siê zatroszczy
Your own personal Jesus
Twój osobisty Jezus
Someone to hear your prayers
Kto¶, kto wys³ucha twoich modlitw
Someone who's there
Kto¶, kto jest tam

Feeling unknown
Czujesz siê nieznany
And you're all alone
I ca³kiem samotny
Flesh and bone
Z krwi i ko¶ci
By the telephone
Przy telefonie
Lift up the receiver
Podnie¶ s³uchawkê
I'll make you a believer
Sprawiê, ¿e uwierzysz

Take second best
We¼ drugiego pod wzglêdem jako¶ci
Put me to the test
Poddaj mnie testowi
Things on your chest
Niech zrzuci ciê¿ar ze swojej piersi
You need to confess
Ten, któremu potrzebna spowied¼
I will deliver
Bêdê twoim oswobodzicielem
You know I'm a forgiver
Ty wiesz, ¿e odpuszczam

Reach out and touch faith
Dosiêgnij i dotknij wiary
Reach out and touch faith
Dosiêgnij i dotknij wiary

Your own personal Jesus
Twój osobisty Jezus
Someone to hear your prayers
Kto¶, kto us³yszy twoich modlityw
Someone who cares
Kto¶, kto siê zatroszczy
Your own personal Jesus
Twój osobisty Jezus
Someone to hear your prayers
Kto¶, kto wys³ucha twoich modlitw
Someone who's there
Kto¶, kto jest tam

Reach out and touch faith
Dosiêgnij i dotknij wiary

--
C
U
S
2006-03-23 09:38
Temat postu: ENJOY THE SILENCE
ciachu


forum admin
postw: 823

ENJOY THE SILENCE - ROZKOSZUJ SIÊ CISZ¡

Words like violence
S³owa jak przemoc
Break the silence
Rozdzieraj± ciszê
Come crashing in
Wdzieraj± siê
Into my little world
Do mojego ma³ego ¶wiata
Painful to me
Sprawiaj± mi ból
Pierce right through me
Przechodz± przeze mnie na wylot
Can't you understand
Czy nie mo¿esz tego zrozumieæ
Oh my little girl
Moja malutka

All I ever wanted
Wszystko czego chcia³em
All I ever needed
Wszystko czego pragn±³em
Is here in my arms
Znajduje siê tu, w moich ramionach
Words are very unnecessary
S³owa s± ca³kiem zbêdne
They can only do harm
Mog± tylko zadaæ ból

Vows are spoken
Ustne obietnice
To be broken
S± po to by je ³amaæ
Feelings are intense
Uczucia s± intensywne
Words are trivial
S³owa b³ahe
Pleasures remain
Przyjemno¶ci pozostaj±
So does the pain
Tak, jak ból
Words are meaningless
S³owa s± bez znaczenia
And forgettable
I odchodz± w zapomnienie

All I ever wanted
Wszystko czego chcia³em
All I ever needed
Wszystko czego pragn±³em
Is here in my arms
Znajduje siê tu, w moich ramionach
Words are very unnecessary
S³owa s± bardzo niepotrzebna
They can only do harm
Mog± tylko zadaæ ból

...Enjoy the silence...
...Rozkoszuj siê cisz±...

--
C
U
S
2006-03-23 09:38
Temat postu: SHAKE THE DISEASE
ciachu


forum admin
postw: 823

SHAKE THE DISEASE - STRZ¡SN¡Æ CHOROBÊ

I'm not going down on my knees
Nie upadam przed tob± na kolana
Begging you to adore me
Prosz±c o zaakceptowanie mnie
Can't you see it's misery
Czy nie widzisz, ¿e to mêka
And torture for me
I tortura dla mnie
When I'm misunderstood
Gdy zostanê ¼le zrozumiany
Try as hard as you can
Staraj siê najmocniej jak potrafisz
I've tried as hard as I could
Ja próbowa³em najmocniej jak umiem
To make you see
By ci pokazaæ
How important it is for me
Jakie to dla mnie wa¿ne

Here is a plea
Oto apel
From my heart to you
Mego serca do twojego
Nobody knows me
Nikt przecie¿ nie zna mnie
As well as you do
Tak dobrze jak Ty
You know how hard it is for me
Wiesz, jak ciê¿ko mi
To shake the disease
Pozbyæ siê tej choroby
That takes hold of my tongue
Która ³apie mnie za jêzyk
In situations like these
Gdy próbuje Ci wyt³umaczyæ
Understand me
Zrozum mnie

Some people have to be
Niektórzy ludzie musz±
Permanently together
Byæ zawsze razem
Lovers devoted
Kochankowie oddani
To each other forever
Sobie na zawsze
Now I've got things to do
Teraz ma co¶ do zrobienia
And I've said before
I powiedzia³am Ci o tym ju¿ wcze¶niej
That I know you have too
Wiem, ¿e Ty równie¿ masz
When I'm not there
Wiêc kiedy nie jestem przy tobie
In spirit I'll be there
£±czê siê z Tob± dusz±

Here is a plea
Oto apel
From my heart to you
Mego serca do twojego
Nobody knows me
Nikt przecie¿ nie zna mnie
As well as you do
Tak dobrze jak Ty
You know how hard it is for me
Wiesz, jak ciê¿ko mi
To shake the disease
Pozbyæ siê tej choroby
That takes hold of my tongue
Która ³apie mnie za jêzyk
In situations like these
Gdy próbuje Ci wyt³umaczyæ
Understand me
Zrozum mnie

--
C
U
S
2006-03-23 09:47
Temat postu: JUST CAN'T GET ENOUGH
ciachu


forum admin
postw: 823

JUST CAN'T GET ENOUGH - CI¡GLE MI MA£O

When I'm with you baby
Gdy jestem z tob± kochanie
I go out of my head
Tracê g³owê
And I just can't get enough
I ciagle mi ma³o
And I just can't get enough
I ciagle mi ma³o
All the things you do to me
Wszystkiego co zrobi³a¶ ze mn±
And everything you said
I wszystkiego co powiedzia³a¶
I just can't get enough
Ciagle mi ma³o
I just can't get enough
Ciagle mi ma³o

We slip and slide as we fall in love
Zatracili¶my siê w naszej mi³o¶ci
And I just can't seem to get enough of
I wygl±da na to, ¿e ci±gle mi ma³o...

We walk together
Szli¶my razem
We're walking down the street
Spaceruj±c po ulicy
And I just can't get enough
I ciagle mi ma³o
And I just can't get enough
I ciagle mi ma³o
Every time I think of you
Zawsze gdy my¶lê o tobie
I know we have to meet
Wiem, zê musimy siê spotkaæ
And I just can't get enough
I ciagle mi ma³o
I just can't get enough
Ciagle mi ma³o

It's getting hotter
To staje siê silniejsze od mnie
It's a burning love
To p³on±ca mi³o¶æ
And I just can't seem to get enough of
Ale wygl±da na to, ¿e ci±gle mi ma³o...

I just can't seem to get enough
Ale wygl±da na to, ¿e ci±gle mi ma³o
I just can't seem to get enough
Ale wygl±da na to, ¿e ci±gle mi ma³o

And when it rains
Lecz gdy pada
You're shining down for me
Ty jeste¶ moim s³oñcem
And I just can't get enough
I ciagle mi ma³o
And I just can't get enough
I ciagle mi ma³o
Just like a rainbow
Dok³adnie jak têcza
You know you set me free
Ty wiesz, ¿e mnie wyzwolasz
And I just can't get enough
I ciagle mi ma³o
And I just can't get enough
I ciagle mi ma³o

You're like an angel
Jeste¶ niczym anio³
And you give me your love
Przynosz±cy mi swoj± mi³o¶æ
And I just can't seem to get enough of
I wygl±da na to, ¿e ci±gle mi ma³o...

I just can't seem to get enough
Ale wygl±da na to, ¿e ci±gle mi ma³o

--
C
U
S
2006-03-23 09:51
Temat postu: EVERYTHING COUNTS
ciachu


forum admin
postw: 823

EVERYTHING COUNTS - WSZYSTKO WYLICZONE

The handshake seals the contract
U¶cisk rêki pieczêtuje kontrakt
From the contract there's no turning back
Od umowy nie ma odwrotu
The turning point of a career
Punkt zwrotny w karierze
In Korea being insincere
W Korei, bêd±cej nieszczer±
The holiday was fun-packed
Wakacje by³y pe³ne zabaw
The contract, still intact
Umowa, wci±¿ niez³amana

The grabbing hands grab all they can
Chwytaj±ce rêce porywaj± wszystko co tylko mog±
All for themselves - after all
Wszystko dla nich - ostatecznie
The grabbing hands grab all they can
Chwytaj±ce rêce porywaj± wszystko co tylko mog±
All for themselves - after all
Wszystko dla nich - ostatecznie
It's a competitive world
To jest wymagaj±cy ¶wiat
Everything counts in large amounts
Wszystko wyliczone na szerok± skalê

The graph on the wall
Wykres na ¶cianie
Tells the story of it all
Opowiada ca³± historiê
Picture it now see just how
Obrazuje to teraz, spójrz
The lies and deceit gained a little more power
Jak k³amstwa i oszustwa zysukj± wiêcej si³y
Confidence - taken in
Zaufanie blednie
By a suntan and a grin
Przy opaleni¼nie i szyderczym u¶miechu

The grabbing hands grab all they can
Chwytaj±ce rêce porywaj± wszystko co tylko mog±
All for themselves - after all
Wszystko dla nich - ostatecznie
The grabbing hands grab all they can
Chwytaj±ce rêce porywaj± wszystko co tylko mog±
All for themselves - after all
Wszystko dla nich - ostatecznie
It's a competitive world
To jest wymagaj±cy ¶wiat
Everything counts in large amounts
Wszystko wyliczone na szerok± skalê

Everything counts in large amounts
Wszystko wyliczone na szerok± skalê

The grabbing hands grab all they can
Chwytaj±ce rêce porywaj± wszystko co tylko mog±
Everything counts in large amounts
Wszystko wyliczone na szerok± skalê
All for themselves - after all
Wszystko dla nich - ostatecznie
It's a competitive world
To jest wymagaj±cy ¶wiat
Everything counts in large amounts
Wszystko wyliczone na szerok± skalê

--
C
U
S
2006-03-23 09:54
Temat postu: NEVER LET ME DOWN AGAIN
ciachu


forum admin
postw: 823

NEVER LET ME DOWN AGAIN - NIGDY WIÊCEJ MNIE NIE ZAWIEDZIE

I'm taking a ride
Jestem na przeja¿d¿ce
With my best friend
Z moim najlepszym przyjacielem
I hope he never lets me down again
Mam nadziejê, ¿e wiêcej mnie nie zawiedzie
He knows where he's taking me
On wie dok±d mnie wiezie
Taking me where I want to be
Wiezie mnie tam, gdzie ja chcê byæ
I'm taking a ride
Jestem na przeja¿d¿ce
With my best friend
Z moim najlepszym przyjacielem

We're flying high
Lecimy uniesieni
We're watching the world pass us by
Patrzymy na ¶wiat, który mijamy
Never want to come down
Nigdy nie chc±c zej¶æ na dó³
Never want to put my feet back down
Nigdy nie chc±c postawiæ stopy z powrotem
On the ground
Na ziemi

I'm taking a ride
Jestem na przeja¿d¿ce
With my best friend
Z moim najlepszym przyjacielem
I hope he never lets me down again
Mam nadziejê, ¿e wiêcej mnie nie zawiedzie
Promises me I'm safe as houses
Obiecuje mi, ¿e jestem bezpieczny jak w domu
As long as I remember who's wearing the trousers
Tak d³ugo jak pamiêtam kto tu rz±dzi
I hope he never lets me down again
Mam nadziejê, ¿e wiêcej mnie nie zawiedzie

We're flying high
Lecimy uniesieni
We're watching the world pass us by
Patrzymy na ¶wiat, który mijamy
Never want to come down
Nigdy nie chc±c zej¶æ na dó³
Never want to put my feet back down
Nigdy nie chc±c postawiæ stopy z powrotem
On the ground
Na ziemi

Never let me down
Wiêcej mnie nie zawiedzie

See the stars, they're shining bright
Widzê gwiazdy, one ¶wiec± jasno
Everything's alright tonight
Wszystko jest w porz±dku tej nocy

Never let me down
Nie zawiedzie mnie

--
C
U
S
2006-03-23 09:55
Temat postu: GOODNIGHT LOVERS
ciachu


forum admin
postw: 823

GOODNIGHT LOVERS - DOBRANOC ZAKOCHANI

Here, somewhere in the heart of me
Tutaj, gdzie¶ w moim sercu
There is still a part of me
Jest wci±¿ cz±stka mnie
That cares
Której zale¿y

And I'll, I'll still take the best you've got
I bêdê, wci±¿ bêdê bra³ najlepsze co masz
Even though I'm sure it's not
Mimo, ¿e nie jestem przekonany, i¿ w³a¶nie to jest
The best for me
Dla mnie najlepsze

When you're born a lover
Je¶li rodzisz siê kochankiem
You're born to suffer
Rodzisz siê po to by cierpieæ
Like all soul sisters
Jak wszystkie nasze duchowe siostry
And soul brothers
I duchowi bracia

I, I can see the danger signs
Ja, ja widzê oznaki niebezpieczeñstwa
They only help to underline
Które tylko pomagaj± podkre¶liæ
Your beauty
Twoj± urodê

I'm not looking for an easy ride
Nie szukam ³atwej drogi
True happiness cannot be tried
Pe³ni szczê¶cia nie da siê osi±gn±æ
So easily
Zbyt ³atwo

When you're born a lover
Je¶li rodzisz siê kochankiem
You're born to suffer
Rodzisz siê po to by cierpieæ
Like all soul sisters
Jak wszystkie nasze duchowe siostry
And soul brothers
I duchowi bracia

Like all soul sisters
Jak wszystkie nasze duchowe siostry
And soul brothers
I duchowi bracia

You can take your time
Mo¿esz wzi±æ sobie wolne
I'll be waiting in line
Bêdê cierpliwie czeka³ w kolejce
You don't even have to give me
Nie musisz mi nawet podawaæ
The time of day
Pory dnia

When you're born a lover
Je¶li rodzisz siê kochankiem
You're born to suffer
Rodzisz siê po to by cierpieæ
Like all soul sisters
Jak wszystkie nasze duchowe siostry
And soul brothers
I duchowi bracia

Like all soul sisters
Jak wszystkie nasze duchowe siostry
And soul brothers
I duchowi bracia

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.041 | powered by jPORTAL 2