[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Dzieñ za Dniem  

2007-02-11 21:06
Temat postu: Od potraw po rêkodzie³o
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Dzieñ za Dniem wydanie 50 [263] z dnia 20 grudnia 2006 r.

¦wiebodzin. Pierwszy jarmark kulinarny ucieszy³ mieszkañców
Od potraw po rêkodzie³o

Pierwszy Polsko - Niemiecki Jarmark Kulinarny, w niedzielê 17 grudnia, na placu ratuszowym zgromadzi³ sporo wystawców i t³umy ¶wiebodzinian. Na licznych stoiskach ka¿dy znalaz³ co¶ dla siebie. Oprócz kulinariów mo¿na by³o nabyæ ¶wi±teczne ozdoby, a tak¿e wiele produktów pszczelarskich.

Organizatorem jarmarku by³o starostwo. Odby³ siê on w tzw. niedzielê handlow±. Jarmarkowi go¶cie do woli korzystali z degustacji potraw oraz wyrobów piekarniczych i wêdliniarskich, a tak¿e miodów. Uznaniem cieszy³y siê równie¿ produkty mleczarskie z Nowego Tomy¶la. Ser sma¿ony uzyska³ ju¿ rangê produktu regionalnego. Nowo¶ci±, któr± z tego produktu mo¿na by³o spróbowaæ by³ ser sma¿ony typu fondue. Prezentowano równie¿ stare potrawy, miêdzy innymi podp³omyki. Oryginalne pierniczki przyjecha³y a¿ z Poznania. Wytrwali go¶cie smakowali tak¿e pieczonego prosiaka.

Rozstrzygniêto kilka konkursów, a ka¿dy z wystawców otrzyma³ nagrodê. W konkursie na najlepszy produkt wêdliniarski nagrodzono firmy "Sólpex" i "Zygu³a". Nagrody za najciekawsze stoisko otrzyma³a Piekarnia Iwony Balcewicz, DPS w Gliñsku i Warsztaty Terapii Zajêciowej; wyró¿nienia: O¶rodek Szkolno-Wychowawczy, "Czym Chata Bogata", Wojciech Po¿arowski, Tadeusz Bardelas, Zespó³ Szkó³ Technicznych (za misternie udekorowan± gwiazdami betlejemskimi choinkê), Ewa i Les³aw Skonieczny, Stanis³aw ¦piewak, Jan Herda, Pasieka "Pod Lasem" Ewy i Romana Kalarus. W kategorii najsmaczniejszych wypieków nagrodzono piekarnie I. Balcewicz i "Nitor" oraz Ma³gorzatê Napiera³ê. W konkursie na produkt regionalny nagrody otrzymali: "Czym Chata Bogata", KGW "Smardzewianki" i KGW Nowa Wioska; wyró¿nienia: KGW Kosieczyn, Regionalne Ko³o Pszczelarzy; wyró¿nienia specjalne: Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska TOP-Tomy¶l z Nowego Tomy¶la, Miodosytnia z Niedoradza, Zespó³ Szkó³ Zawodowych. Cieszy, ¿e pierwsza tego typu impreza okaza³a siê sukcesem. Na scenie przed ratuszem prezentowa³y siê zespo³y artystyczne. Rozbrzmiewa³y kolêdy i nie tylko. Miejmy nadziejê, ¿e kolejny jarmark - ju¿ na odnowionym deptaku - zyska zainteresowanie jeszcze wiêkszej liczby wystawców i odwiedzaj±cych, a impreza na sta³e wpisze siê w kalendarz ¶wiebodziñskich imprez.

wruz

--
C
U
S
2015-12-29 20:13
Temat postu: Re: Od potraw po rêkodzie³o
Gemita


nowy
postw: 1

Piekne czasy. Na wizytê na takim jarmarku jestem zawsze gotowa.


Odwied¼ mnie
http://klinika-mazan.pl/oferta-chirurgia-plastyczna.php
Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.024 | powered by jPORTAL 2