[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2007-01-06 02:30
Temat postu: Stacja im przeszkadza
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska
5 stycznia 2007

Stacja im przeszkadza

S±siedzi dystrybutorów paliw przy ul. Pi³sudskiego nie zgadzaj± siê na modernizacjê stacji. 160 mieszkañców podpisa³o protest .


Prace przy modernizacji stacji paliw ruszy³y przed kilkoma tygodniami. Plac robót zosta³ szczelnie zakryty p³otem.

Chc±, ¿eby biznes zamkn±æ i wybudowaæ tu rondo.

Sporna stacja benzynowa od wielu lat dzia³a na skrzy¿owaniu ulic Pi³sudskiego, Poznañskiej, 3 Maja i Grottgera. Obecnie trwa jej modernizacja. M.in. wywo¿ona jest stara ziemia.

Uci±¿liwe s±siedztwo

Modernizacja wywo³a³a oburzenie osób, które mieszkaj± w okolicy. - Domagamy siê zamkniêcia stacji - informuje przedstawiciel mieszkañców Walerian Boiñski.

Powód protestu? Uci±¿liwo¶ci, które od lat uprzykrzaj± ludziom ¿ycie. Najgorsze s± zapachy. - S± dni, kiedy w ³azienkach kilku budynków czuæ benzyn± - mówi W. Boiñski.

Przed kilkoma miesi±cami paliwem ¶mierdzia³o te¿ w internacie specjalnego o¶rodka szkolno-wychowawczego, s±siaduj±cego ze stacj±. Po interwencji dyrekcji i w³adz powiatu w³a¶ciciel stacji za³o¿y³ nowy syfon w budynku. Zapachowe uci±¿liwo¶ci usuniêto. Ale w mieszkaniach nadal ¶mierdzi.

Mieszkañcy obawiaj± siê te¿ katastrofy. - Jak kiedy¶ w dystrybutor wjedzie tir lub inne auto, to fajerwerki mog± byæ na ca³y ¦wiebodzin - dodaje W. Boiñski.

Protestuj±cy chc± zamkniêcia stacji. - W jej miejscu niech powstanie rondo, z korzy¶ci± dla nas wszystkich - mówi w. Boiñski.

To pierwszy tak powa¿ny sprzeciw mieszkañców. Dotychczas koñczy³o siê tylko na rozmowach z w³adzami miasta. - Jedyne wyj¶cie to likwidacja stacji - twierdzi W. Boiñski.

Spróbuj± blokowania

Burmistrz Dariusz Bekisz zapozna³ siê ju¿ z protestem. - Stoimy na stanowisku, ¿e stacja benzynowa w centrum sporego skupiska mieszkañców do niczego siê nie przyda - mówi szef gminy.

Urzêdnicy sprawdzaj± teraz mo¿liwo¶ci prawne, które pozwol± zablokowaæ uruchomienie dzia³alno¶ci. - Zrobimy wszystko co siê da, ¿eby nie wydaæ inwestorowi decyzji o warunkach zabudowy. To dla dobra mieszkañców - wyja¶nia D. Bekisz. Ale dodaje: - Je¿eli inwestor spe³nia wszelkie wymogi zwi±zane z prawem i przepisami bezpieczeñstwa, to urz±d nie mo¿e zablokowaæ wydania decyzji. Nie mo¿emy wtedy odmówiæ pozytywnej decyzji.

Potem inwestorowi przys³uguje jeszcze mo¿liwo¶æ odwo³ania siê od ewentualnej decyzji burmistrza.

Wkrótce oka¿e siê jaka bêdzie decyzja w³adz miasta.
reklama

Piotr Jêdzura
pJedzura@gazetalubuska.pl

--
C
U
S
2007-01-10 23:23
Temat postu: Wolimy tu rondo
ciachu


forum admin
postw: 823

10 stycznia 2007

Wolimy tu rondo

Magistrat szuka mo¿liwo¶ci, by zablokowaæ uruchomienie stacji paliw w okolicy ul. Pi³sudskiego. Mieszkañcy chc± w jej miejscu zrobiæ nowe skrzy¿owanie.


Krzysztof Tomalak (z prawej) pokazuje dokumenty odmowne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. - To wszystko niestety jeszcze za ma³o - przyznaje.

Stacja benzynowa, która wywo³a³a tak ostry sprzeciw mieszkañców i w³adz dzia³a od wielu lat. Znajduje siê na skrzy¿owaniu ulic Pi³sudskiego, Poznañskiej, 3 Maja i Grottgera.
reklama

Rondo za stacjê

Okoliczni mieszkañcy narzekaj± na przykre zapachy. - Bywaj± dni, ¿e benzynê czuæ w ³azienkach - przyznaje przedstawiciel ponad 160 protestuj±cych ¶wiebodzinian Walerian Boiñski.
Paliwem ¶mierdzia³o te¿ w internacie specjalnego o¶rodka szkolno-wychowawczego s±siaduj±cego ze stacj±.

Po interwencji dyrekcji i w³adz powiatu w³a¶ciciel stacji za³o¿y³ nowy syfon w budynku. Uci±¿liwo¶ci ust±pi³y. W mieszkaniach niestety nadal brzydko pachnie.
Stacja jest teraz modernizowana. I temu sprzeciwiaj± siê mieszkañcy. - Domagamy siê jej zamkniêcia - mówi W. Boiñski. Mieszkañców nie przekonuje nawet fakt, ¿e firma zamontuje nowe i szczelne zbiorniki na paliwa.

Protestuj±cy zamiast stacji chc± mieæ pod oknami rondo. - Bêdzie ono z korzy¶ci± dla nas wszystkich - dodaje W. Boiñski.

Wszyscy przeciw

W magistracie zapewniaj±, ¿e robi± co mog±, ¿eby stacja nie zosta³a uruchomiona. Urzêdnicy poprosili o opiniê wszelkie mo¿liwe instytucje. S± ju¿ odpowiedzi. - Konserwator zabytków wyrazi³ negatywna opiniê na temat stacji, która narusza wieloletni wygl±d architektoniczny okolicy - t³umaczy wiceburmistrz Krzysztof Tomalak.

Stacji nie chc± te¿ policjanci. W ich opinii przes³anej do urzêdu miasta czytamy, ¿e jej obecno¶æ jest zagro¿eniem. Choæ na pewno systemy bezpieczeñstwa nigdy nie dopuszcz± do ¿adnej katastrofy. - Ale w koñcu stacja stoi w ¶rodku wielkiego skupiska ludzi, niemal pod ich oknami, na pewno jest niebezpiecznie - mówi K. Tomalak.

¬le o stacji wypowiedzia³ siê równie¿ zarz±d dróg powiatowych. - Natê¿enie ruchu na drogach i lokalizacja stacji grozi katastrof± - dodaje wiceburmistrz.
W rezultacie magistrat nie wyda³ firmie decyzji o warunkach zabudowy. - A odwo³anie od w³a¶ciciela stacji do nas nie dotar³o - zapewnia K. Tomalak.

Sprawdzaj± remont

Czy to jednak wystarczy, ¿eby zablokowaæ uruchomienie stacji po modernizacji? Zdaniem K. Tomalaka to za ma³o. - Oni nie buduj± tylko jakby remontuj±, dlatego jako urz±d nic wiêcej zrobiæ nie mo¿emy - przyznaje wiceburmistrz.

O pozwolenie remontowe firma wyst±pi³a do starostwa. - Jest w³a¶ciciel gruntu, który wed³ug mojej wiedzy postêpuje zgodnie z przepisami zwi±zanymi z ochrona ¶rodowiska i dzia³a w zgodzie z prawem - informuje starosta Zbigniew Szumski.

Ale nie oznacza to, ¿e urzêdnicy powiatowi ju¿ nic nie robi±. - Poniewa¿ stacja w tym miejscu budzi kontrowersje, szukamy potwierdzenia legalno¶ci remontu - mówi starosta Szumski. Zostanie on sprawdzony pod k±tem nadzoru budowlanego oraz kwestii przeciwpo¿arowych.

Piotr Jêdzura
pJedzura@gazetalubuska.pl

--
C
U
S
Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.052 | powered by jPORTAL 2