[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-12-27 22:15
Temat postu: Unia nie sk±pi na zabytki
ciachu


forum admin
postw: 823

20 grudnia 2006 - 17:47

Unia nie sk±pi na zabytki

W przysz³ym roku sulechowski magistrat stworzy projekt dofinansowania remontu zrujnowanego zamku. Pieni±dze g³ównie maj± pochodziæ z unijnej kasy.

- Zamkowy obiekt jest bardzo ³adny i warto go remontowaæ - mówi Tomasz Furtak dyrektor domu kultury.

Robotnicy s± ju¿ na dachu starego zboru ariañskiego w centrum Sulechowa. Jeszcze przed kilkoma tygodniami by³a to ruina. Dzi¶ obiekt wygl±da coraz piêkniej. Jest to mo¿liwe dziêki unijnemu dofinansowania. Ponad 3-milionowej inwestycji gmina nie ud¼wignê³aby sama.

Wa¿ny projekt

- W przysz³ym roku powstanie projekt dofinansowania remontu zamku przylegaj±cego do zboru - informuje burmistrz Ignacy Odwa¿ny.

Dzi¶ to wielka ruina. Dlaczego nie wykorzystaæ unijnych mo¿liwo¶ci, skoro na zbór pieni±dze zdobyto. Gmina bêdzie siê staraæ o dofinansowanie 75 proc. warto¶ci projektu. Dok³adny koszt nie jest jeszcze znany. - Ale na pewno nie bêdzie mniejszy ni¿ 3 mln z³ - mówi burmistrz Odwa¿ny.

O tym, ¿e warto tworzyæ projekty przekonuje dr Waldemar S³ugocki, zastêpca dyrektora departamentu rozwoju polityki regionalnej Lubuskiego Urzêdu Marsza³kowskiego.
- Kultura to wa¿ne zagadnienia podnosz±ce atrakcyjno¶æ województwa - mówi.

Gmina, która chce napisaæ projekt dofinansowania remontu zabytku musi zapoznaæ siê z Lubuskim Programem Operacyjnym. - S± tam dok³adne wytyczne do tworzenia projektów - mówi dr S³ugocki. Zgodnie z nimi trzeba przygotowaæ dokumenty. Wa¿ne, ¿eby jasno opisaæ efekty, jakie da remont po zakoñczeniu.

- Konieczna jest tabela finansowa z kosztami remontu - mówi dr S³ugocki. Trzeba te¿ uj±æ wk³ad jaki gwarantuje gmina i kwotê unijnego dofinansowania.
Pe³n± dokumentacjê techniczn± trzeba dostarczyæ do urzêdu marsza³kowskiego. Koñcowe terminy przyjmowania projektów nie s± jeszcze ustalone.

Kultura ma wziêcie

Sulechowski magistrat planuje w murach zamku uruchomiæ dom kultury. Cel godny unijnego wsparcia. Po remoncie w zabytku miejsce dla siebie znalaz³yby ró¿ne stowarzyszenia. Od Amazonek po Uniwersytet Trzeciego Wieku. Powsta³yby nowe sale z przeznaczeniem na zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y. Na to Unia Europejska nie sk±pi.

W zborze po remoncie powstanie wielka sala widowiskowo-koncertowa. Bêdzie tam równie¿ kino i kawiarnia. Pomys³ chwyci³. Dziêki temu w mie¶cie powstanie nowe miejsce kulturalne. I wal±cy siê zabytek zostanie uratowany.

Piotr Jêdzura
pJedzura@gazetalubuska.pl

--
C
U
S
2007-01-03 18:19
Temat postu: Re: Unia nie sk±pi na zabytki
Riccardo

IP: 85.195.119.14

go


I co na to eurosceptycy?
2007-02-11 20:23
Temat postu: W Sulechowie robi± kino w ariañskim zborze
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta.pl 2007-01-05

W Sulechowie robi± kino w ariañskim zborze

Jesieni± mieszkañcy 16-tysiêcznego Sulechowa obejrz± film w nowym kinie na 280 miejsc, które powstaje w odnawianym pó¼nobarokowym zborze ariañskim

- Wyburzyli¶my ju¿ wszystkie ¶ciany. Wiosn± skoñczymy zdobienia i remont wnêtrz - opowiada Kazimierz Mistrzuk, kierownik budowy.

Gotowa jest ju¿ wie¿yczka zboru. Jest tak¿e podwieszony sufit. Pojawi³y siê tak¿e nowe, drewniane okna, które jednak do z³udzenia przypominaj± plastikowe. - Wiele osób nie dowierza, ¿e to drewno. Tak misterna to robota - mówi Zbigniew Szklarz, inspektor budowlany Urzêdu Miejskiego w Sulechowie.

Stare kino w miasteczku zamkniêto kilka lat temu. W starej ariañskiej ¶wi±tyni znajd± siê szatnie, garderoby, pomieszczenia techniczne, magazyny i kasy. W holu powstanie niewielki bufet. W sali widowiskowej bêd± mog³y odbywaæ siê tak¿e koncerty.

Zbór ariañski powsta³ w pobli¿u murów obronnych. Jego fundatorami byli cz³onkowie gminy reformackiej, za³o¿onej w 1683 r. przez braci Stanis³awa i Miko³aja Latalskich. Budowê ko¶cio³a rozpoczêto w 1752 r. Trwa³a 13 lat. W 1927 r. pastor Bronisch przebudowa³ gmach na dom ewangelicki. Po II wojnie ¶w. siedzibê w nim mia³ Dom Kultury. W latach 80. miêdzy zamkiem a zborem dobudowano ³±cznik (dzi¶ w stanie surowym). Zdaniem projektantów, jego konstrukcja jest w dobrym stanie. - W przysz³o¶ci chcieliby¶my go wyremontowaæ. Remontu wymaga tak¿e zamek - zapowiada Ignacy Odwa¿ny, burmistrz Sulechowa.

Przebudowa zboru ma kosztowaæ prawie 3,3 mln z³. Z unijnego programu ZPORR Sulechów dostanie ponad po³owê. Resztê wy³o¿y z w³asnego bud¿etu.

--
C
U
S
Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.019 | powered by jPORTAL 2