[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-09-14 09:33
Temat postu: Turystyczne Upss...
ciachu


forum admin
postw: 823

12 Wrze¶nia 2006
¦mierdz±ca sprawa

Brudy kanalizacyjne z Centrum Promocji i Szkolenia Województwa Lubuskiego w Prze³azach zamiast do oczyszczalni trafiaj± do jeziora. Efektem jest zanieczyszczenie wody i zapewne wkrótce spadek jej klasy czysto¶ci.

- Mamy powa¿ny problem, ¶cieki wyp³ywaj± poza zbiornik - przyznaje dyrektor CPiSWL Jacek Kusz.
Nieczysto¶ci od trzech tygodni wydostaj± siê na powierzchniê. Potem rowem wp³ywaj± do jeziora Nies³ysz.

Ekologiczna tragedia

Zdaniem kierownika o¶rodka Zbigniewa Zalesiñskiego ekologicznej tragedii winna jest firma buduj±ca kanalizacjê w Prze³azach.
- Jej pracownicy uszkodzili przewody doprowadzaj±ce ¶cieki do oczyszczalni - zapewnia kierownik.

Rezultat to przedostawanie siê nieczysto¶ci do jeziora.
Dyrektor Kusz bêdzie ¿±da³ usuniêcia awarii od firmy budowlanej. - Albo my to zrobimy, a kosztami obci±¿ymy inwestora, czyli gminê Lubrza - zapewnia J. Kusz.

Sprawê zna marsza³ek lubuski Andrzej Bocheñski. - Dowiedzia³em siê o tym od ¶wiebodziñskiego sanepidu, zleci³em natychmiastowe zabezpieczenie jeziora, a pó¼niej trzeba wyja¶niaæ kto zawini³ - mówi.

To zmy¶lona awaria

Wójt Lubrzy Eugeniusz Chamarczuk, który o wycieku dowiedzia³ siê wczoraj od nas jest oburzony. Natychmiast skontaktowa³ siê z wykonawc± firm± Hydrobiel z ¯ar.

- Uszkodzili tylko kabel, nie zniszczyli ¿adnych rur - zapewnia wójt.
- Musieli przetykaæ rury, by³y pozapychane, od dawna nie wywo¿one ¶cieki wybija³y na zewn±trz - opowiada szef gminy Lubrza.

Zdaniem E. Chamarczuka awariê wymy¶lono, ¿eby winê za powa¿n± sprawê zanieczyszczenia jeziora zepchn±æ na kogo¶ innego.
Mieszkañcy Prze³az opowiadaj±, ¿e ¶cieki z o¶rodka do jeziora trafia³y ju¿ nie raz. Przelewa³y siê z pe³nego zbiornika na pola i sp³ywa³y do jeziora.

Zaprzecza temu J. Kusz. Zapewnia, ¿e w razie potrzeby beczkowóz opró¿nia szambo.
Czy w przesz³o¶ci zdarza³y siê podobne wycieki? - Raczej ich nie by³o, ale g³owy za to nie po³o¿ê - mówi J. Kusz.

Starosta chce kontroli

W sprawie interweniuj± s³u¿by starostwa ¶wiebodziñskiego.
- To nienormalna sytuacja, ¶cieki nieodwracalnie niszcz± jezioro - mówi Pawe³ Olesiak z wydzia³u ochrony ¶rodowiska starostwa ¶wiebodziñskiego. Najgorszy scenariusz to zanieczyszczenie wody i spadek jej klasy.

Szef powiatu zleci kontrole oczyszczali ¶cieków w centrum.
- O zanieczyszczeniu powiadomimy Wojewódzki Inspektorat Ochrony ¦rodowiska - zapewnia starosta Ryszard Szafiñski.

Anonimowy rozmówca pracuj±cy w centrum zapewnia, ¿e oczyszczalnia jest stara i za ma³a dla o¶rodka.
- Nie by³a modernizowana, ale dobrze siê spisuje - utrzymuje J. Kusz.
Starosta Szafiñski za¿±da dokumentów za¶wiadczaj±cych wydajno¶æ i stan techniczny oczyszczalni oraz spe³nianie przez ni± obowi±zuj±cych norm sanitarnych. W drugim z o¶rodków w Prze³azach, nale¿±cym do starostwa szambo opró¿niane jest codziennie.

- W wakacje za wywo¿enie ¶cieków p³acili¶my miesiêcznie niemal 8 tys. z³ - mówi szef o¶rodka Wypoczynkowo-Reha-bilitacyjnego Micha³ Chromiñski.


PIOTR JÊDZURA
0 68 324 88 13
pjedzura@gazetalubuska.pl

--
C
U
S
2006-09-14 09:33
Temat postu: Ciszej na jeziorze!
ciachu


forum admin
postw: 823

GL 13 Wrze¶nia 2006
Ciszej na jeziorze!
W³a¶ciciele motorówek z silnikami spalinowymi ³ami± zakaz p³ywania po jeziorach bez wymaganej zgody starosty.

Na jeziorze Nies³ysz nagle rozlega siê ryk silnika. Odg³osy b³yskawicznie rozchodz± siê po okolicy. Na wysoko¶ci Niesulic jaka¶ osoba p³ywa ³odzi± motorow± po jeziorze. Pracownicy wydzia³u ochrony ¶rodowiska natychmiast wzywaj± policjê. Funkcjonariusz w motorówce p³ynie we wskazane miejsce.

Nie dla ka¿dego

- Po jeziorach w powiecie ³odziami z silnikami spalinowymi p³ywaæ mog± jedynie osoby, które otrzyma³y na to pozwolenie - informuje starosta Ryszard Szafiñski. Wydaje je w³a¶nie starosta. Ale nie ka¿dy ma szanse na jego otrzymanie. Konieczne jest przekonuj±ce uzasadnienie potrzeby korzystania z motorówki. - Zgadzamy siê na p³ywanie ratowników wodnych oraz osób, które zajmuj± siê szkoleniami - mówi R. Szafiñski.

Pozwolenia ¶ci¶le okre¶laj± zasady na jakich mo¿na p³ywaæ po jeziorze oraz godziny w jakich silnik spalinowy mo¿e pracowaæ. Rekreacyjne p³ywanie motorówk± nie wchodzi w grê. Gdyby tak by³o, w³a¶ciciele ³odzi szybko opanowaliby jeziora. Wydawanie pozwoleñ ma równie¿ na celu ochronê ¶rodowiska. Na przyk³ad jezioro Nies³ysz uznane jest za strefê ciszy. Ciesz± siê ni± tury¶ci i zwierzêta.

Tylko na trze¼wo

Policjanci ze szczególn± uwag± sprawdzaj± osoby p³ywaj±ce motorówkami. - Brak zezwolenia jest ³amaniem przepisów - podkre¶la zastêpca komendanta, m³. insp. S³awomir Tomal. Gdy kierowcy ³odzi z silnikiem zabraknie odpowiedniego dokumentu musi liczyæ siê z mandatem. A grzywna mo¿e byæ s³ona, nawet do 1 tys. z³. Sternik musi równie¿ liczyæ siê z badaniem alkomatem. Za p³ywanie po pijanemu grozi taka sama odpowiedzialno¶æ jak za jazdê na "podwójnym" gazie. Policja cieszy siê z zakazów równie¿ ze wzglêdów bezpieczeñstwa. Gdyby po jeziorze ka¿dy móg³ ¶migaæ szybk± motorówk±, o kolizje i nieszczê¶cia nie by³oby trudno.


PIOTR JÊDZURA
0 68 324 88 13
pjedzura@gazetalubuska.pl

--
C
U
S
2006-09-14 09:34
Temat postu: Lubuskie mo¿e straciæ 20 mln euro
ciachu


forum admin
postw: 823

12 Wrze¶nia 2006
Lubuskie mo¿e straciæ 20 mln euro

Po skardze Lubuskiego Klubu Przyrodników, sejmik wojewódzki musia³ wczoraj uchyliæ przyjêty rok temu program ma³ej retencji wodnej.

Zbiorniki retencyjne maj± dzia³anie przeciwpowodziowe, bo do nich odprowadzany jest nadmiar wód podczas przyborów na rzekach. W pa¼dzierniku ub. roku sejmik przyj±³ program ma³ej retencji, przewiduj±cy budowê systemu takich zbiorników w woj. lubuskim.

W obronie rezerwatów

Kiedy zapoznali siê z nim ekolodzy z Lubuskiego Klubu Przyrodników, od razu zaskar¿yli go do wojewody. - Okaza³o siê, ¿e zbiorniki mia³y powstaæ w rezerwacie Doliny Ilanki (gm. Torzym) oraz w dorzeczu rzeki Pliszki (pow. ¶wiebodziñski) - mówi prezes LKP Andrzej Jermaczek. - To obszary, na których rosn± unikatowe gatunki chronionych ro¶lin. Zbiornik by je zniszczy³.

Wojewoda przyzna³ ekologom racjê. - Rzeczywi¶cie przyjêcie tego programu nie by³o konsultowane z organizacjami ekologicznymi, dlatego skierowali¶my skargê do Wojewódzkiego S±du Administracyjnego - informuje dyrektor wydzia³u prawnego Lubuskiego Urzêdu Wojewódzkiego Teresa Kaczmarek.

Czas na nowy program

- Nie ma co czekaæ na rozstrzygniêcia s±du, lepiej po prostu uchyliæ uchwa³ê i zacz±æ prace nad nowym programem - mówi radny sejmiku Stanis³aw Kierzkowski.

Sejmik wczoraj wycofa³ siê z uchwalonego przez siebie programu ma³ej retencji wodnej. Dlaczego wcze¶niej nie konsultowano go z ekologami?

- Nasz b³±d polega³ na tym, ¿e nazwali¶my go programem, a program musi byæ uzgadniany z ekologami - t³umaczy wicedyrektor Lubuskiego Zarz±du Melioracji i Urz±dzeñ Wodnych Jerzy Maciejak.

Skutek jest taki, ¿e woj. lubuskie nie ma programu ma³ej retencji wodnej, a od przysz³ego roku rusz± fundusze unijne na melioracjê. Wg planów ma to byæ 20 mln euro w latach 2007-2013. By je wydaæ, musimy mieæ program. - Nowego programu nie zd±¿ymy ju¿ przygotowaæ w tym roku, ale w przysz³ym na pewno trafi on na sesjê sejmiku - zapewnia Maciejak.


(mich)

--
C
U
S
2006-09-14 09:36
Temat postu: Radni zadecyduj±...
ciachu


forum admin
postw: 823

11 Wrze¶nia 2006
Radni zadecyduj± o budowie zbiorników retencyjnych w województwie

Na dzisiejszej sesji sejmiku lubuskiego radni g³osowaæ bêd± nad uchyleniem uchwa³y z pa¼dziernika ubieg³ego roku o ma³ej retencji dla województwa.

Uchwa³ê zaskar¿yli ekolodzy z Klubu Przyrodników, bo program przewidywa³ budowê zbiorników na obszarach chronionych przyrodniczo. Chodzi przede wszystkim o dorzecze rzeki Pliszki w powiecie ¦wiebodziñskim oraz obszar rzeki Ilanki w gminie Torzym.

--
C
U
S
Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.039 | powered by jPORTAL 2