[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Schwiebus.pl  

2006-08-03 07:48
Temat postu: SPOLECZENSTWO SIE DOMAGA
W

IP: 212.182.119.165170.21

go


Nowych wpisow w serwisie ; )
Lublin pozdrawia
2006-08-03 09:44
Temat postu: Re: SPOLECZENSTWO SIE DOMAGA
ciachu


forum admin
postw: 823

Mi³o przeczytaæ, ¿e kto¶ tu zagl±da i do tego ma wymagania :)
Dzieki za s³owa mobilizuj±ce do pracy, ale jako¶ tak BARDZO czasu brakuje :) - Wystarcza go tylko na zbieranie materia³ów - na samo ich umieszczenie ju¿ nie...

--
C
U
S
2006-08-09 08:13
Temat postu: Re: SPOLECZENSTWO SIE DOMAGA
W

IP: 212.182.119.165170.21

go


ANO domaga sie domaga.
to moze chociaz jakies odciski ³ap skanuj i wrzucaj ?
cos sie bedzie ddzialo ; )
2006-08-09 15:19
Temat postu: Re: SPOLECZENSTWO SIE DOMAGA
ciachu


forum admin
postw: 823

Wylgaryzmem by³oby, gdybym twierdzi³, ¿e nie o ogl±dalno¶æ tej strony chodzi. Bo faktycznie to chodzi o to, ¿eby ta strona po prostu by³a.

Logika nakazuje wrêcz, ¿eby przyci±gaæ odwiedzaj±cych nowymi wpisami, a przede wszystkim kartkami.. Ja natomiast bardzo czêsto postêpuje nie logicznie i w tym przypadku bardziej ciesza mnie g³osy ludzi którzy po raz pierwszy trafiaj± na t± stronê i znajduja tu cos co cieszy ich ... zmys³y :) bo jest dla nich czyms nowym.

I mam nadziejê, ¿e doczekam 7 urodzin Schwiebus.pl bez ¿adnych komplikacji.

A ³apkami nie musia³bym generowaæ sztucznego ruchu, bo w tej chwili mam oko³o 170 nieopracowanych kart z czego ponad setka to bêd± nowe pozycje w katalogu :)

--
C
U
S
2006-08-09 18:53
Temat postu: Re: SPOLECZENSTWO SIE DOMAGA
W

IP: 89.186.7.132

go


ee noto widze ze pracy masa przed Toba,
Zycze rowniez dotrwania do 7 szczesliwych urodzin i niech Schwiebus powstanie jak Felix z popiolkow ; )
2006-08-09 21:49
Temat postu: Re: SPOLECZENSTWO SIE DOMAGA
37pro

IP: 84.190.99.115

go


swietna strona ,poruszacie naprawde wazne tematymnie tylko dla historyków,ale i dla m³odych ludzi
2006-08-11 11:53
Temat postu: Re: SPOLECZENSTWO SIE DOMAGA
ciachu


forum admin
postw: 823

Heh, Dziêki bardzo :)

--
C
U
S
2009-08-10 23:17
Temat postu: Re: SPOLECZENSTWO SIE DOMAGA
Józek

IP: 83.17.55.3

go


Rozumiem Pana doskonale z tym brakiem czasu. Mam dok³adnie takie samo odczucie. prowadzi Pan bardzo po¿yteczny i potrzebny nam wszystkim portal. Mieszkam wprawdzie w gm. Kargowa, ale jako historyka- amatora, interesuje mnie wszystko, co dotyczy historii naszego regionu. Dobrze,¿e jest nas coraz wiêcej, jest szansa, ¿e to, co przekazujemy innym nie zaginie w bez³adzie informacyjnym. Martwi trochê ma³o aktywne forum, ale i to mo¿na zmieniæ. Czy móg³bym zareklamowaæ Pañsk± stronê na moich stronach i forach, które prowadzê? Nie chcê niczego w zamian. No, mo¿e od czasu do czasu poproszê o zgodê na publikacjê niektórych fragmentów kronik, czy interesuj±cych mnie materia³ów. My¶lê, ¿e to zawsze da siê zrobiæ.
Nie chcê promowaæ tu w³asnej osoby, cieszê siê, ¿e jest nas- pasjonatów przesz³o¶ci coraz wiêcej. Pozwolê sobie od czasu do czasu co¶ skrobn±æ tutaj.
Pozdrawiam serdecznie ¿ycz±c wytrwa³o¶ci i cierpliwo¶ci.
Józek
Ps. Gdyby jednak mia³ Pan jakie¶ ciekawostki na temat przesz³o¶ci Smolna Wielkiego (Gross Schmoellen) to by³bym wdziêczny.
2009-10-13 15:02
Temat postu: Re: SPOLECZENSTWO SIE DOMAGA
ciachu


forum admin
postw: 823

Bezruch zapewniam wy¶mienity.. do tego stopnia, ¿e nie zagl±da³em tu od.. kilku miesiêcy
Je¿eli zagl±da Pana tu czasami, Panie Józefie, to bardzo proszê korzystaæ z publikacji tu umieszczonych, a i darmowe rozg³aszanie adresu te¿ jest mile widziane - z wzajemno¶ci± oczywi¶cie :)
Pozdrawiam

--
C
U
S
Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.052 | powered by jPORTAL 2