[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Wa¿ne  

2006-04-24 15:37
Temat postu: Tajemnicza piramida w bo¶niackiej wsi
ciachu


forum admin
postw: 823

Tajemnicza piramida w bo¶niackiej wsi

Dzia³: Archeologia
W bo¶niackiej wsi Visoko archeolodzy ods³onili du¿e kamienne bloki, które wskazuj± na to, ¿e w tajemniczym wzgórzu mo¿e kryæ siê piramida.

Prace wykopaliskowe, rozpoczête w zesz³ym tygodniu 30 km na
pó³noc od Sarajewa, prowadzi bo¶niacki archeolog Semir Osmanagiæ.
Uwa¿a on, ¿e wysokie na 650 metrów wzgórze skrywa piramidê
schodkow±.

"Oto jej zewnêtrze mury. Widaæ, ¿e powierzchnia jest idealnie
p³aska, co stanowi namacalny dowód, ¿e mamy do czynienia z
piramid±" - t³umaczy Osmanagiæ.

Badacz, który po¶wiêci³ 15 lat na badania piramid w Ameryce
£aciñskiej s±dzi, ¿e wnêtrze wzgórza kryje strukturê wysok± na 220
metrów - o jedn± trzeci± wy¿sz± ni¿ wielka piramida w Gizie, w
Egipcie.

Wcze¶niejsze badania wykaza³y, ¿e wzgórze zwane "Visocica" ma
idealny kszta³t, boki nachylone pod k±tem 45 stopni i p³aski
wierzcho³ek.

Pod warstwami py³u znaleziono du¿e kamienne bloki, wy³o¿on±
p³ytami p³aszczyznê wej¶ciow± oraz wej¶cia do tuneli.

Po rozpoczêciu prac wykopaliskowych w zesz³ym tygodniu zespó³
naukowców i ratowników z pobliskiej kopalni potwierdzi³, ¿e tunele
zosta³y wykonane ludzk± rêk±.

Dziêki zdjêciom z satelity i kamer termicznych ustalono, ¿e w
okolicy znajduj± siê dwa podobne, choæ mniejsze wzgórza, które
równie¿ mog± kryæ piramidy.

Prace wykopaliskowe potrwaj± przez ca³e lato. (PAP)

LINK

--
C
U
S
2006-04-24 15:39
Temat postu: Piramidy w Bo¶ni
ciachu


forum admin
postw: 823

W miniony pi±tek w ¶rodkowej Bo¶ni ekipa archeologów przyst±pi³a do prac nad trzema tajemniczymi wzgórzami w pobli¿u wsi Visoko, oko³o 30 km na pó³noc od Sarajewa.

Wykopaliska rozpoczêto przy wielkim zainteresowaniu mieszkañców w pierwszej z 10 wybranych stref o powierzchni 20 na 50 metrów, u stóp dwóch wzgórz pokrytych ro¶linno¶ci±.

Pomys³odawc± wykopalisk jest Bo¶niak Semir Osmanagiæ, który w koñcu 2005 roku przeprowadzi³ pierwsze poszukiwania w okolicy wzgórz, które swoim kszta³tem rzeczywi¶cie przypominaj± piramidy. Jest on przekonany, ¿e s± to dzie³a tajemniczej cywilizacji, wzniesione z bloków ciêtego kamienia. W sk³ad ekipy wchodz± równie¿ archeolog i geolog.

Poszukiwacze piramid twierdz±, ¿e ze zdjêæ satelitarnych okolicy wynika, i¿ oba wzgórza o wiele szybciej ulegaj± wych³odzeniu ni¿ ich otoczenie, co mo¿e wskazywaæ, ¿e wewn±trz wzgórza s± puste.

Wed³ug Osmanagicia cztery boki piramidy usytuowane s± zgodnie z kierunkami ¶wiata. Odkrywca bo¶niackich piramid twierdzi, ¿e przypominaj± one s³ynne piramidy w Meksyku i dlatego wiêksz± nazwa³ "Bo¶niack± piramid± S³oñca", a mniejsz± - Ksiê¿yca.

"Odkryto pierwsze ¶ciany piramid" - mówi Osmanagiæ.
"Jak widzimy, powierzchnia jest perfekcyjnie p³aska. To jest jeden z dowodów materia³owych, na którego podstawie mo¿emy przypuszczaæ, ¿e rozmawiamy o piramidach" - dodaje.

Osmanagiæ przypuszcza, ¿e jedna z odkrytych piramid mo¿e byæ...o 1/3 wy¿sza od najwiêkszej piramidy w Gizie (Egipt).

U podnó¿a piramid archeolodzy odnale¼li wielkie kamienne p³yty, które zakrywaj± wej¶cia do tajemniczych tuneli.

Prace wykopaliskowe maj± kosztowaæ ok. 125 tys. euro i bêd± prowadzone oko³o 200 dni. Pierwszych rezultatów odkrywcy piramid spodziewaj± siê ju¿ za trzy tygodnie.

Wiêcej informacji:
Piramida Sunca

--
C
U
S
2006-04-24 15:42
Temat postu: Piramidy w Bo¶ni?
ciachu


forum admin
postw: 823

Piramidy w Bo¶ni?
wpa 17-04-2006
Gazeta.pl

Miêdzynarodowa grupa archeologów rozpoczê³a badania maj±ce potwierdziæ, czy naprawdê trzy góry w pobli¿u bo¶niackiego miasteczka Visoko kryj± w swoim wnêtrzu piramidy

Pracami kieruje Semir Osmanagiæ, teksaski biznesmen bo¶niackiego pochodzenia, który przez kilkana¶cie lat bada³ piramidy w Ameryce. O tym, ¿e piramida mo¿e byæ te¿ w jego ojczystym kraju, dowiedzia³ siê w ubieg³ym roku od Senada Hodovicia, dyrektora muzeum historycznego w Visoko, który wspomnia³ mu o wzgórzu Visocica zwanym przez miejscowych ze wzglêdu na kszta³t Piramid±.

Osmanagiæ przyjecha³ na miejsce pod koniec 2005 r. i przeprowadzi³ wstêpne badania. Stwierdzi³, ¿e wzgórze rzeczywi¶cie bardzo przypomina piramidê i ma boki usytuowane zgodnie z kierunkami ¶wiata. Znalaz³ te¿ kamienne p³yty, które jego zdaniem mog³y pokrywaæ budowlê, wybrukowany plac u podnó¿a Visocicy i wej¶cie do tajemniczego tunelu. Okaza³o siê te¿, ¿e jeszcze dwa wzgórza w okolicy maj± piramidopodobne kszta³ty.

Visocicê Osmanagiæ nazwa³ na cze¶æ s³ynnej piramidy z Meksyku Piramid± S³oñca, a pozosta³e podejrzane wzgórza Piramid± Ksiê¿yca i Smoka. Visocica ma, licz±c od podstawy wzgórza, 220 metrów wysoko¶ci, co oznacza, ¿e je¶li jest w niej piramida, to mo¿e byæ znacznie wy¿sza od egipskiej piramidy Cheopsa (146,6 m).

Zdaniem Osmanagicia tajemniczy budowniczowie odpowiednio ukszta³towali istniej±ce ju¿ góry i pokryli je p³ytami oraz prymitywn± namiastk± betonu. Trudno na razie okre¶liæ, kiedy mog³o to mieæ miejsce. Osmanagiæ nie wyklucza, ¿e nawet 12 tys. lat temu, ale tak wczesna data jest przyjmowana przez specjalistów bardzo sceptycznie.

Finansowane przez Osmanagicia prace bêd± prowadzone przez ponad pó³ roku. Ju¿ w pierwszym dniu ekipa ratowników górniczych, geologów i archeologów wesz³a do maj±cego prawdopodobnie ok. 4 km tunelu i znalaz³a w nim dwa rozwidlenia.

Le¿±ce 32 km na pó³nocny zachód od Sarajewa Visoko ju¿ od miesiêcy ¿yje piramidami. Mieszkañcy oferuj± pami±tki z ich wizerunkiem, a miejscowy hotel zmieni³ nazwê na Piramida S³oñca.

--
C
U
S
2006-04-28 14:51
Temat postu: Piramidê sprzed 1500 lat odkryto w Meksyku
ciachu


forum admin
postw: 823

Piramidê sprzed 1500 lat odkryto w Meksyku

Dzia³: Archeologia
Archeolodzy odkryli ogromn± piramidê sprzed 1500 lat, ukryt± na terenie dzielnicy robotniczej mista Meksyk. Piramida znajduje siê wewn±trz wzgórza, na którym corocznie organizowana jest inscenizacja drogi krzy¿owej.

Nieznana piramida ma podstawê tej samej wielko¶ci, co wielka
Piramida Ksiê¿yca na s³ynnym stanowisku archeologicznym
Teotihuacan, kilkadziesi±t kilometrów na pó³noc od stolicy.
Teotihuacan by³o najwiêkszym miastem staro¿ytnego Meksyku,
nazywanym "Miastem Bogów".

Zdaniem archeologa Jesusa Sancheza, odkryta piramida s³u¿y³a do
celów ceremonialnych i by³a zbudowana przez tych samych
budowniczych, którzy stawiali piramidê w Teotihuacan w okresie
miêdzy 400 r. a 500 r. n.e.

Jak wyja¶ni³ naukowiec, podstawa piramidy zachowa³a siê pod
warstw± ziemi. Górna czê¶æ konstrukcji uleg³a zniszczeniu, gdy¿
przez ostatnie dziesiêciolecia na wzgórzu pokrywaj±cym piramidê
urz±dzano co roku chrze¶cijañskie ceremonie religijne z udzia³em
setek tysiêcy wiernych.

Zachowana czê¶æ piramidy ma ok. 19 metrów wysoko¶ci, co stanowi
po³owê ca³kowitej wysoko¶ci Piramidy Ksiê¿yca z Teotihuacan.

Stanowisko góruje nad rozleg³ym obszarem podmiejskim, uwa¿anym za
jeden z najbiedniejszych i najbardziej niebezpiecznych w stolicy
Meksyku. Zdaniem naukowców, dla ochrony stanowiska przed dalsz±
degradacj± przez wje¿d¿aj±ce pojazdy, konieczne jest postawienie
obwodowego ogrodzenia.

Piramida jest jednym z wielu przyk³adów przekszta³cenia wa¿nych
obiektów historycznych, sprzed najazdu Hiszpanów w XVI wieku, w
katolickie miejsca kultu.

Hiszpañscy konkwistadorzy budowali ko¶cio³y na szczycie
staro¿ytnych piramid i ¶wi±tyñ, jak w Chalma i Cholula niedaleko
stolicy. Olbrzymia katedra w samej stolicy Meksyku zosta³a
zbudowana z kamieni z piramid rozebranych przez Hiszpanów. (PAP)

--
C
U
S
2006-04-28 14:58
Temat postu: Wykopali wioskê
ciachu


forum admin
postw: 823

GOLNICE.
Wykopali wioskê - Przy budowie autostrady odkryto osadê sprzed dwóch tysiêcy lat

Dwa ciê¿arki od tkackich krosen i dwa kamienne toporki znale¼li archeolodzy pracuj±cy na terenie budowy autostrady A 18. - To pocz±tek poszukiwañ, spodziewamy siê jeszcze kilku niespodzianek - mówi archeolog Hubert Augustyniak

Badania w ramach prac ratowniczych wzd³u¿ autostrady A 18 prowadzi pracownia konserwatorsko-archeologiczna z Zielonej Góry. Hubert Augustyniak ze ¦wiebodzina dowodzi pracami na kilkuhektarowym, najwiêkszym stanowisku archeologicznym, nazwanym Golnice 6.
- Na razie mo¿emy wywnioskowaæ tylko tyle, ¿e by³a tu osada z czasów rzymskich - mówi Augustyniak. - Odkryli¶my jamy zasobowe i paleniska mieszkañców wioski.

Osada S³owian?
Znalezione toporki s± z g³adzonego kamienia. Ciê¿arki tkackie pomaga³y przy pracy na krosnach. Nie wiadomo, kto móg³ ich u¿ywaæ i jaki lud zamieszka³ przed laty w Golnicach. Byæ mo¿e S³owianie. Wiadomo jednak, dlaczego osadnicy wybrali to miejsce.
- Przed wiekami Bóbr nie p³yn±³ tak prosto, nie by³ uregulowan± rzek±, znajdowa³ siê bli¿ej tego miejsca - mówi archeolog. - Osada powsta³a blisko rzeki na równym, dogodnym terenie. Blisko¶æ rzeki gwarantowa³a ¿yzne ziemie.
Mo¿liwe, ¿e czê¶æ osady znajduje siê pod autostrad±, zasypana, kiedy drogê przed wojn± budowali Niemcy.

Skrywane tajemnice
Przy wykopaliskach pracuje te¿ Mariusz £esiuk, kierownik niedawno zakoñczonych badañ w Nowej. To wie¶ w powiecie boles³awieckim, gdzie odkryto cmentarzysko sprzed 2500 lat.
- To podobna skala badañ, a efekty mog± byæ równie ciekawe - mówi £esiuk. - Spodziewamy siê tutaj jeszcze wielu niespodzianek archeologicznych. Ziemia boles³awiecka odkrywa nam kolejne tajemnice swojej historii. Mamy okazjê nauczyæ siê czego¶ o przesz³o¶ci.

Kopacze do pracy
Teren jest badany, bo ¶lady po dawnych osadnikach zostan± zniszczone. Powstan± na nim drogi, dojazdy do autostrady i zbiornik wodny. Wówczas nie bêdzie ju¿ szans na znalezienie czego¶ interesuj±cego.
Na razie przy wykopaliskach pracuje 10 osób, ale wkrótce do pomocy bêd± potrzebni kolejni kopacze. Kto szuka sezonowej pracy, mo¿e pobawiæ siê w archeologa, powoli ods³aniaj±c ³opat± historiê Golnic. Wszystkie znalezione szcz±tki, nawet wykopany wêgiel drzewny, trafi± do analizy w laboratoriach. Wówczas wiêcej mo¿na bêdzie powiedzieæ o dawnych mieszkañcach wsi i o czasie jej powstania.

--
C
U
S
2006-05-17 14:38
Temat postu: Prawdziwe piramidy w Bo¶ni
ciachu


forum admin
postw: 823

Prawdziwe piramidy w Bo¶ni

17.05.2006r. 00:31

Geologowie z Egiptu potwierdzili, ¿e struktura piramidalna odkryta niedaleko miasta Visocica w Bo¶ni jest niezapreczalnie piramid±. Dr Aly Abd Barakat (ekspert od egipskich piramid) sprawdzi³ dwa wykopaliska - jedno na pó³nocy, drugie na po³udniu tajemniczego wzgórza, znanego dzi¶ pod nazw± piramidy S³oñca.

Barakat podaje, ¿e piramida w Bo¶ni sk³ada siê z bloków o wielko¶ci 4m x 1,5m, które zosta³y przywiezione z zupe³nie innego miejsca. Po przestudiowaniu pó³nocnej strony piramidy, Barakat stwierdzi³, ¿e bloki skalne zosta³y wykonane przez cz³owieka i zawieraj± antyczny rodzaj betonu. Na po³±czeniach bloków widaæ bowiem bia³±, pó³centymetrow± liniê po³±czenia, która wygl±da na substancje podobn± do cementu. Podobne po³±czenia s± obserwowane w egipskich piramidach.

Badania trwaj±, wkrótce wiêcej.

www.piramidasunca.ba

--
C
U
S
2006-06-12 12:02
Temat postu: Kto wybudowa³ piramidy w Bo¶ni?
ciachu


forum admin
postw: 823

Kto wybudowa³ piramidy w Bo¶ni?

Brytyjscy archeologowie odrzucili przypuszczenia, ¿e wzgórze Sunca w centralnej Bo¶ni jest struktur± stworzon± przez cz³owieka i mo¿na j± nazywaæ piramid±. Profesor Anthony Harding, który przewodniczy organizacji European Association of Archaeologists po odwiedzeniu tajemniczego miejsca stwierdzi³, ¿e wzgórze powsta³o naturalnie.

"Nie zosta³ odnaleziony ¿aden dowód" - twierdzi reprezentowane przez niego stowarzyszenie.

¯adna piramida nigdy nie zosta³a odkryta w Europie i nie ma ¿adnych historycznych podstaw, aby twierdziæ, ¿e jakiekolwiek mog³y powstaæ - dodaje.

Profesor s±dzii, ¿e jest to nietypowa formacja natury.

Tymczaem Semir Omanagic, archeolog amator z Bo¶ni, który zajmuje siê od 15-lat badaniem piramid wystêpuj±cych w Ameryce Latynowskiej, zorganizowa³ specjaln± wyprawê zespo³u badawczego sk³adaj±cego siê g³ównie z wolontariuszy do miasta Visocica.

W wyniku przeprowadzonych analiz wraz z zespo³em odkry³, ¿e piramida wysoko¶ci 2120 stóp ma nachylenie dok³adnie 45-stopni, sk³ada siê z p³askich ¶cian, natomiat u jej podnó¿y znajduje siê wiele wej¶æ do tuneli, które po czê¶ci s± zablokowane specjalnymi kamiennymi blokami.

Egipski geolog Aly Abd Alla Barakat, który przyjecha³ zbadaæ piramidê w maju tego roku stwierdzi³, ¿e konstrukcja ta zosta³a stworzona przez cz³owieka i nale¿y j± dok³adnie przebadaæ (o czym pisali¶my).

"Moja opinia jest taka ¿e jest to pewien typ piramidy, najprawdopobniej prymitywnej piramidy" - mówi Barakat, geolog z Egyptian Mineral Resource Authority.

Tymczasem Harding twierdzi co¶ zupe³nie innego.
"Widzia³em piramidê, wg mnie jest naturalna" - powiedzia³ reporterom w Sarajevie.
Harding nie widzia³ jednak zaawansowanych odkrywek, w tym tunelu stworzonego z regularnych, pasuj±cych do siebie kamiennych bloków.

W tym miesi±cu analizê piramid ma przeprowadziæ potê¿na grupa ekspercka z Egiptu sk³adaj±ca siê ze znanych na ¶wiecie archeologów.

--
C
U
S
2006-06-26 13:55
Temat postu: Ruiny ¶wi±tyni sprzed 4800 lat w Peru
ciachu


forum admin
postw: 823

Japoñscy naukowcy odkryli w Peru ruiny ¶wi±tyni pochodz±cej sprzed 4800 lat. Mo¿e to byæ jedna z najstarszych ¶wi±tyñ na kontynencie amerykañskim - donosi serwis internetowy Asahi Shimbun.
Zosta³a ona zbudowana najprawdopodobniej przed 2600 r. p.n.e., kiedy to powsta³o Caral, najstarsze znane staro¿ytne miasto w Peru.

Odkrycia dokonano w ruinach Shicras, po³o¿onych w dolinie Chancay, oko³o 100 km na pó³noc od Limy, stolicy kraju.

Jak poinformowa³ Tetsuya Inamura, uczestnicz±cy w wykopaliskach profesor antropologii kultury na Uniwersytecie Aichi, na pozosta³o¶ci ¶wi±tyni sk³adaj± siê dwie struktury z kamienia przypominaj±ce piramidy, o wysoko¶ci 10 m. Wymiary podstawy to 50 m w kierunku pó³noc-po³udnie i 30 m w kierunku wschód-zachód.

Naukowcy s± przekonani, ¿e znalezisko mo¿e przyczyniæ siê do wyja¶nienia pochodzenia staro¿ytnych cywilizacji Ameryki £aciñskiej.

Wed³ug profesora Taikena Kato z Uniwersytetu Saitama, je¶li wykopaliska potwierdz± rozwój urbanistyczny w szerokim zakresie na terenach wybrze¿a w Peru, przyczyni siê to rozwik³ania zagadki powstania cywilizacji w Andach.

Odkryte ruiny by³y czê¶ci± religijnego kompleksu, na co wskazuje, zdaniem naukowców, zastosowana skomplikowana metoda budowy oraz ¶lady ognia, najwyra¼niej u¿ywanego w rytua³ach.

Datowanie wykonane metod± wêgla aktywnego próbek materia³u wzmacniaj±cego piramidy, a tak¿e wêgla drzewnego i w³ókien odnalezionych w piramidach, wskaza³o na ich pochodzenie sprzed 4800 lat.

Zespó³ naukowców z³o¿ony z japoñskich ekspertów w dziedzinie archeologii, antropologii kultury oraz in¿ynierii sejsmicznej uzyska³ od peruwiañskich w³adz zezwolenie na dalsze prowadzenie prac wykopaliskowych na tym stanowisku.

W odleg³o¶ci 150 km na pó³noc od odkrytej ¶wi±tyni znajduje siê staro¿ytne miasto Caral, gdzie od 10 lat archeolodzy dokonuj± znacz±cych odkryæ, m.in. zbudowanej z gigantycznych kamieni ¶wi±tyni o wysoko¶ci 30 metrów, a tak¿e grupy ponad 30 du¿ych budynków.--
C
U
S
Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.026 | powered by jPORTAL 2