[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Wa¿ne  

2006-03-22 09:41
Temat postu: To przez niego p³acicie maj±tek za gaz
ciachu


forum admin
postw: 823

Superexpress www.se.com.pl

To przez niego p³acicie maj±tek za gaz
Od 1 kwietnia czeka nas kolejna podwy¿ka. Nasze rachunki za gaz mog± byæ wy¿sze nawet o kilkaset z³otych!

Wszyscy zap³acimy wiêcej za gaz, bo Leszek Juchniewicz, prezes Urzêdu Regulacji Energetyki odpowiedzialny za ustalanie cen, bardziej dba o monopolistê ni¿ o zwyk³ych ludzi.

Podwy¿ka obowi±zuje od kwietnia. Ceny bêd± ró¿ne w poszczególnych regionach. Na Mazowszu za metr sze¶cienny gazu do ogrzania domu zap³acimy 1,18 z³, a nie 1,11 z³. Na Podkarpaciu odpowiednio 1,20 zamiast 1,12 z³, a na Pomorzu 1,21 zamiast 1,12 z³.
A¿ strach grzaæ!

U¿ytkownicy pieców do ogrzewania gazowego s± przera¿eni podwy¿k± cen gazu. Je¿eli nastêpna zima bêdzie tak d³uga, to na ogrzewanie domów wydadz± maj±tek! - Ludzie ju¿ oszczêdzaj±, bo gaz jest drogi. A co bêdzie, jak jeszcze podro¿eje? - martwi siê Jerzy Wo¼niak z Poznania.

Wo¼niak zajmuje siê monta¿em urz±dzeñ do ogrzewania gazowego i ogrzewa swój dom gazem. - Bardzo siê obawiam tej podwy¿ki, bo to ma byæ ok. 15 proc. - mówi Wo¼niak. - S±dzê, ¿e ludzie oszczêdnie korzystaj±cy z gazu bêd± mieli rachunki wy¿sze o 30-40 z³. Ja ju¿ zamiast gazem, palê drewnem - wyja¶nia.
Wêgiel wraca do ³ask

Jego zdaniem Polacy, którzy kilka lat temu zamontowali tanie ogrzewanie gazowe, bêd± teraz szukaæ innych sposobów ogrzewania domów. - Dwa lata temu montowa³em kilkadziesi±t instalacji gazowych rocznie. W zesz³ym roku tylko kilka.

- Popularne staje siê teraz grzanie mia³em wêglowym - wyja¶nia Wo¼niak. - ¯eby zaoszczêdziæ na cieple, mo¿na te¿ za³o¿yæ kominek z p³aszczem wodnym, wykorzystaæ instalacjê gazow± i grzaæ drewnem.

Je¿eli nastêpna zima bêdzie tak d³uga i mro¼na, rachunki za ogrzewanie mog± byæ wy¿sze nawet o kilkaset z³otych!
Porozumienie wa¿niejsze

Decyzjê o podwy¿ce gazu podj±³ dr Leszek Juchniewicz, prezes Urzêdu Regulacji Energetyki, bo skoczy³y ceny gazu za granic±. I Pañstwowe Górnictwo Naftowe i Gazownictwo nie ma zysków z handlu gazem. Juchniewicz uzna³, ¿e w interesie odbiorców jest, aby PGNiG zarabia³o na nich wiêcej, a zyski inwestowa³o w rozbudowê podziemnych magazynów gazu.

Druga przyczyna drenowania naszych kieszeni jeszcze bardziej bulwersuje. Z PGNiG wydzielono now± spó³kê - Operatora Systemu Przesy³owego OGP Gaz-System. Zajmuje siê ona dostarczaniem gazu. Musimy ponie¶æ koszty jej dzia³ania.

- PGNiG dogada³ siê z urzêdnikiem nie patrz±c na odbiorców. Rozumiem podwy¿kê ceny gazu, bo wzros³a jego cena na ¶wiecie. Ale podwy¿ka op³at za dostawê gazu to wed³ug mnie rozpieszczanie monopolisty - mówi Andrzej Szczê¶niak, ekspert z Centrum Adama Smitha.
Zatrzymajmy podwy¿kê!

Panie premierze, pañska partia zapowiada³a Polskê solidarn±, ale nie ostrzegali¶cie, ¿e z monopolistami. Tacy urzêdnicy jak prezes Leszek Juchniewicz krzywdz± Polaków. Najwy¿szy czas na zmiany!
autor: Szymon Mazur, Jaros³aw Rybak

--
C
U
S
2006-03-22 09:46
Temat postu: ciekawy komentarz
ciachu


forum admin
postw: 823

Burzy siê we mnie krew kiedy czytam o tych podwy¿kach!! Tegoroczna zima doprowadza mój domowy bud¿et do bankructwa, a ci sqr..syni tak lekko decyduj± o tak znacz±cych podwy¿kach!! Przecie¿ kwarta³ temu by³a podwy¿ka... przecie¿ na jesieñ bêdzie kolejna, i kolejn± zrobi± na prze³omie roku 2006/2007!! Lata temu promowali ten sposób ogrzewania domów, pierniczenie o ekologii, czystym powietrzu w miastach, ... powiêkszone ulgi remontowe - tylko ¿eby znalaz³o siê odpowiednio du¿o naiwniaków od których bêdzie mo¿na w nieskoñczono¶æ wyci±gaæ coraz wiêksz± kasê!!
A trzeba by³o smrodziæ i dymiæ, wycinaæ lasy i zawalaæ wysypiska szlak± i popio³em...
Banda z³odziei z PGNiG i tej nowej spó³czeczki od przesy³u gazu... ju¿ to widzê jak zobaczymy mowe magazyny gazu. Putin siê nadyma od wzdêcia, to mo¿e ci¶nienie gazu wzrosnie, a jak obudzi siê w z³ym chumorze to kurki pozakrêca. Nasze zapasy wystarcz± nam na kilka dni - LUDZIE! - przecie¿ my dla nich nic nie znaczymy, podnosz± nam ci¶nie gazu jakimi¶ powietrznymi smrodami a my jak barany dajemy sie strzyc za setki metrów sze¶ciennych ja³owego i niekalorycznego gazu. Tylko to ju¿ nie jest GAZ! To jakie¶ ¶mierdz±ce ¶cierwo którego zadaniem jest obracanie ³opatek w naszych domowych licznikach!
Dlaczego nie utworzymy jakiego¶ stowarzyszenia odbiorców gazu ziemnego do wystêpowania w roli obroñców takich jak ja rozgoryczonych bankrutów-frustratów... W pojedynkê nic nie zdzia³amy.

--
C
U
S
2006-03-22 10:12
Temat postu: Mo¿na walczyæ z monopolist±
ciachu


forum admin
postw: 823

Mo¿na walczyæ z monopolist±
Nie damy siê naci±gn±æ
http://www.zyciepabianic.com.pl/artykul.php?nr=1004

Mieszkañcy Pabianic i Ksawerowa oskar¿eni przez gazowniê o kradzie¿ gazu kontratakuj±.

- Czujemy siê oszukani, poni¿eni i bezsilni - mówi³ pan Miros³aw z Ksawerowa. - Razem bêdzie nam ³atwiej walczyæ z monopolem gazowni.

Ponad 50 osób przysz³o we wtorek do Szko³y Podstawowej nr 5. Mazowiecki Zak³ad Gazowniczy oskar¿a ich o majstrowanie przy licznikach i kradzie¿ gazu. Domaga siê p³acenia potê¿nych kar - od 6.000 do 22.000 z³. Ale oni nie zamierzaj± siê poddaæ.

Sposobem na zwyciêstwo ma byæ Ogólnopolskie Stowarzyszenie Odbiorców Gazu. Pokrzywdzeni za³o¿yli je jednog³o¶nie.

- Zak³ad gazowniczy dzia³a z pozycji monopolisty. Bardzo skutecznie siê broni. Nie ma gwarancji, ¿e nam siê uda - t³umaczy³ mecenas Jaros³aw Szczepañski, który reprezentuje pokrzywdzonych w s±dzie.

- Gazownia nadal poluje. Teraz my zapolujemy na ni± - denerwowa³ siê pan Jêdrzej z Pabianic.

Na spotkanie, oprócz mieszkañców Pabianic i Ksawerowa, przyjechali pokrzywdzeni z £odzi, Zgierza, Konstantynowa.

- W £odzi gazownia chce naci±gn±æ trzysta osób. W Zgierzu ponad dwadzie¶cia - mówi³a rzecznik praw konsumenta ze Zgierza.

Wojna wybuch³a prawie 2 lata temu, gdy gazownia wymienia³a stare liczniki. Schemat by³ niemal identyczny we wszystkich przypadkach.


- Przychodzi³a ekipa gazowników. Przez chwilê krêci³a siê przy gazomierzu, ale stwierdzali, ¿e nic nie bêd± wymieniaæ - opwiada pan Miros³aw z Ksawerowa.

Druga brygada zjawia³a siê dwa tygodnie pó¼niej. Monterzy zak³adali nowy licznik. Stary zabierali. Wkrótce klienci dostali zawiadomienia, ¿e stary licznik bêdzie poddany ekspertyzie. Wyrok przychodzi³ po kilku dniach. Gazownia oskar¿a³a klientów o kradzie¿ gazu, wzywa³a do zap³acenia kary.

- Twierdzili, ¿e klienci majstrowali przy plombach na licznikach - mówi mecenas Szczepaniak. - Tylko, ¿e wszystkie plomby by³y uszkodzone w identyczny sposób. To przecie¿ niemo¿liwe.
Andrzej Adamczewski, 14.02.2005Ogólnopolskie Stowarzyszenie Odbiorców Gazu Ziemnego
95-200 Pabianice
Sk³odowskiej 4

--
C
U
S
2006-03-27 13:38
Temat postu: Re: To przez niego p³acicie maj±tek za gaz
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska
27 Marca 2006
Chudsze portfele

Helena Dejnarowicz z Zielonej Góry jest przera¿ona podwy¿kami, które dotknê³y jej rodzinê w tym roku: czynsz, pr±d, ogrzewanie... Teraz z niepokojem czeka na nowe ceny gazu.

- Z emerytury i tak niewiele mi zostaje po zrobieniu op³at, a teraz wszystkie ceny podskoczy³y - mówi pani Helena. - Z mê¿em boimy siê tych nowych rachunków za gaz. Oszczêdzamy ka¿dy grosz, bo mamy niewielkie dochody. Chorujê na cukrzycê i nadci¶nienie, a lekarstwa du¿o kosztuj±.
Pani Helena ma najni¿sz± emeryturê - nieca³e 600 z³, jej m±¿ Ryszard nieco ponad 900 z³. Za te pieni±dze musz± siê utrzymaæ. Aby pomóc dzieciom, oddali im du¿e mieszkanie, sami zamieszkali w kawalerce. Dziêki temu p³ac± mniej za utrzymanie.
Pañstwo Dejnarowicze miesiêcznie na gaz wydaj± ok. 15 z³, bo tylko na nim gotuj±. Od kwietnia ich op³aty wzrosn± o 15 proc. (3 z³). Niby niewiele, ale po roku uzbiera siê 36 z³.
Na jeszcze wiêksze koszty musz± byæ przygotowane rodziny, które gazem podgrzewaj± wodê - im rachunki podskocz± ¶rednio o ok. 8 z³ miesiêcznie. Za gaz do ogrzewania mieszkañ lub domów, rodziny zap³ac± co miesi±c nawet o 28 z³ wiêcej.
To ju¿ druga podwy¿ka gazu w tym roku. Tym razem wraz z op³at± za paliwo, ro¶nie te¿ cena za jego przesy³. Podwy¿ka jest procentowo najwy¿sza dla tych, którzy u¿ywaj± najmniej gazu, nieco mniejsza dla u¿ytkowników kot³ów centralnego ogrzewania.
- W tym roku dostali¶my z mê¿em podwy¿ki emerytur, ale wygl±da na to, ¿e szybko te pieni±dze bêdziemy musieli wydaæ na wy¿sze rachunki - mówi pani Helena.


MAREK BIA£OW¡S

--
C
U
S
2006-03-30 11:42
Temat postu: Inkasent w drzwiach
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska
30 Marca 2006
Inkasent w drzwiach
- Wczoraj mia³am odczyt licznika gazowego. Czy to znaczy ¿e ju¿ za koniec marca bêdê p³aci³a wed³ug nowego cennika obowi±zuj±cego od 1 kwietnia? - pyta Krystyna W. z Zielonej Góry.

Podobne pytania mia³o wczoraj jeszcze kilku czytelników i dzwonili do redakcji z pro¶b± o wyja¶nienie. Odczyty ich liczników by³y przeprowadzone nawet na dwa tygodnie przed wprowadzeniem podwy¿ki. Na nastêpn± wizytê inkasent zapowiada³ siê za dwa miesi±ce. Czy ich podwy¿ka bêdzie obowi±zywa³a o dwa tygodnie wcze¶niej?

Zg³o¶ stan licznika

- Nowa taryfa wprowadzana jest jednocze¶nie dla wszystkich klientów, tak wiêc osoby, u których wcze¶niej by³ przeprowadzony odczyt, bêd± mog³y podaæ zapisany stan gazomierza na dzieñ zmiany ceny inkasentowi lub zg³osiæ ten stan do placówki prowadz±cej rozliczenia - wyja¶nia Kamila Bawolska z Dolno¶l±skiej Spó³ki Gazownictwa. - Je¶li natomiast klient nie poda stanu gazomierza, to system sam oszacuje zu¿ycie do dnia wprowadzenia podwy¿ki.
Nowe taryfy obowi±zuj± od pierwszego kwietnia wszystkich klientów Dolno¶l±skiej i Wielkopolskiej Spó³ki Gazownictwa. Trzecia firma, która dostarcza gaz Lubuszanom - spó³ka MOW nie uzgodni³a do wczoraj nowych cen z Urzêdem Regulacji Energetyki.

Podwy¿ka od maja

- Spó³ka musi uzupe³niæ dokumenty. Nowe ceny mog± obowi±zywaæ 14 dni po publikacji taryfy przez URE - powiedzia³ Tomasz Kowalak, dyrektor departamentu taryf URE.
Z wypowiedzi dyrektora URE wynika, ¿e wy¿sze ceny gazu dotkn± klientów MOW o co najmniej dwa tygodnie pó¼niej ni¿ odbiorców gazu z pozosta³ych dwóch spó³ek dzia³aj±cych w woj. lubuskim. Jak du¿a bêdzie podwy¿ka w MOW?
- Nasze ceny bêd± podobne, jak w pozosta³ych spó³kach gazownictwa dzia³aj±cych w woj. lubuskim - mówi Sylwia Stochel z MOW. - Nowa taryfa byæ mo¿e bêdzie obowi±zywaæ dopiero od maja.


MAREK BIA£OW¡S
0 68 324 88 70
mbialowas@gazetalubuska.pl

--
C
U
S
2006-04-01 10:30
Temat postu: Dro¿szy gaz
ciachu


forum admin
postw: 823

Dro¿szy gaz (2006-04-01 07:00)

Od dzi¶ bêdziemy wiêcej p³aciæ za gaz. W przypadku odbiorców indywidualnych podwy¿ki mog± wynie¶æ nawet do 15 procent, bo po raz pierwszy od kilku lat rosn± te¿ sta³e op³aty za dostarczanie gazu.

Ma³gorzata Przybylska z PGNiG wylicza, ¿e odbiorcy indywidualni zap³ac± ¶rednio miesiêcznie wiêcej za gaz nawet o 4 z³. W przypadku ogrzewania domu gazem ta podwy¿ka siêgnie nawet 20 z³.

--
C
U
S
2006-05-25 08:55
Temat postu: Gazem po kieszeni
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska
25 Maja 2006
Gazem po kieszeni


- Nie mogê siê zbuntowaæ i nie p³aciæ za gaz, bo jest mi niezbêdny. Ale naprawdê ju¿ z ¿on± oszczêdzamy go, jak mo¿emy - mówi Zbigniew Rajche, emeryt z Zielonej Góry.


- To skandal! Jeszcze nie oswoili¶my siê z ostatnimi podwy¿kami, a ju¿ szykuj± nam kolejn± - denerwuj± siê mieszkañcy kamienicy przy ul. Fabrycznej w Zielonej Górze.

- W³a¶nie dosta³am rachunek z gazowni. Za ogrzewanie mieszkania (70 mkw.) i ciep³± wodê od 18 marca do 9 maja mam zap³aciæ blisko 800 z³ - skar¿y siê pani Anna z Zielonej Góry. - My¶la³am, ¿e to mój licznik jest zepsuty, ale sprawdzi³am i okaza³ siê dobry. A tu mówi± o kolejnej podwy¿ce! S±siadka dziêkuje Bogu, ¿e zamontowa³a u siebie kominek. P³aci o po³owê mniej ni¿ inni lokatorzy w budynku.

Decyzje jak w domino

Józefa i Zbigniew Rajche p³ac± za gaz do gotowania, ogrzewania i podgrzania ciep³ej wody. Rachunek wynosi miesiêcznie ok. 50 z³, ale bardzo oszczêdzaj±. Do tego dochodz± wydatki za wspólne w kamienicy ogrzewanie. Z pieca w piwnicy korzysta 12 rodzin. Pañstwo Rajche tej zimy zap³acili 3,2 tys. z³ za ciep³o. Od jesieni rachunki mog± byæ jeszcze wy¿sze. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo z³o¿y³o ju¿ w Urzêdzie Regulacji Energetyki wniosek o zgodê na wprowadzenie nowych taryf. Je¶li zaczn± one obowi±zywaæ, ceny podnios± spó³ki, które dostarczaj± gaz do mieszkañ Lubuszan.
- Je¶li gaz PGNiG podro¿eje od lipca, to my podwy¿ki wprowadzimy od sierpnia. Ceny bêd± wy¿sze o tyle, o ile wzro¶nie kupowany przez nas surowiec - powiedzia³a Anna Ciura, kierowniczka dzia³u sprzeda¿y spó³ki Media Odra Warta.
Podobnie post±pi± pozosta³e dwie spó³ki dzia³aj±ce w woj. lubuskim. - Tylko ¿e u nas podwy¿ka bêdzie ju¿ od lipca, bo ceny mo¿emy zmieniaæ od pocz±tku kwarta³u - poinformowa³ Leszek £uczak, rzecznik prasowy Wielkopolskiej Spó³ki Gazownictwa.

Inne taryfy w papierach

Jak du¿± podwy¿kê szykuje PGNiG? Biuro prasowe firmy milczy.
Publicznie prezes PGNiG Bogus³aw Marzec zapowiada kilka procent i termin - druga po³owa roku. Wczoraj nieoficjalnie dowiedzieli¶my siê, ¿e monopolista we wniosku chce wzrostu cen o kilkana¶cie procent! O wysoko¶ci zdecyduje urz±d.
- Wniosek jest u nas bardzo ¼le oceniany, zdajemy sobie sprawê ze skutków podwy¿ki. Przecie¿ ludzie i tak ju¿ ponie¶li du¿e wydatki - mówi Tomasz Kowalak, dyrektor departamentu taryf URE. - Rokowania dla przys³anych nam taryf s± z³e. Choæ rozumiemy, ¿e ceny gazu kupowanego przez PGNiG te¿ rosn±.
Urz±d ¼le ocenia plany PGNiG prawdopodobnie z tego powodu, ¿e firma ok. 35 proc. wysy³anego do naszych domów gazu wydobywa w kraju. Nie mo¿e wiêc podpieraæ swych ¿±dañ rosn±cymi kosztami sprowadzanego surowca. Skutek poprzednich podwy¿ek jest taki, ¿e ju¿ w pierwszym kwartale tego roku firma mia³a przychody ze sprzeda¿y wy¿sze o blisko 35 proc. ni¿ w ub. roku.


MAREK BIA£OW¡S
0 68 324 88 70
mbialowas@gazetalubuska.pl

--
C
U
S
2006-09-20 07:29
Temat postu: Re: To przez niego p³acicie maj±tek za gaz
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska
20 Wrze¶nia 2006
Wiêcej zap³acimy za gaz
Na pocz±tku pa¼dziernika zdro¿eje gaz. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, a za nim spó³ki sprzedaj±ce gaz klientom indywidualnym, podnios± ceny o 4,9 proc.

O ile dro¿ej?
W konsekwencji wprowadzenia zmiany taryfy PGNiG o 4,9 proc. rachunki za gaz dla odbiorców koñcowych wzrosn± miesiêcznie ¶rednio:
# o 2,1 proc. (40 groszy) - dla odbiorców wykorzystuj±cych gaz do gotowania,
# o 2,6 proc. (1,68 z³) - dla odbiorców wykorzystuj±cych gaz do gotowania i podgrzewania wody,
# o 3,0 proc. (6,86 z³) - w przypadku odbiorców korzystaj±cych z gazu do gotowania, podgrzewania wody i ogrzewania domów i mieszkañ.

Jak dowiedzia³a siê nieoficjalnie "GL'" prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zatwierdzi³ wczoraj projekt nowych taryf gazowych, o które wyst±pi³ PGNiG.
Wczoraj PGNiG nie wiedzia³ jeszcze o decyzji prezesa URE. Biuro prasowe spó³ki poinformowa³ tylko "GL"', ¿e podwy¿kê wprowadzi tak szybko, jak to mo¿liwe. A mo¿e to zrobiæ 14 dni po opublikowaniu nowych taryf w biuletynie URE. Prawdopodobnie wiêc nowe ceny bêd± obowi±zywa³y od 4 pa¼dziernika.
To bêdzie w tym roku druga podwy¿ka gazu. W styczniu ceny dla odbiorców indywidualnych skoczy³y o od 5 do 7 proc. Od tego czasu PGNiG stara³ siê o zgodê na nowe ceny ju¿ kilka razy.
W czerwcu br. prezes URE odmówi³ zatwierdzenia 12 proc. podwy¿ki. Spó³ka PGNiG odwo³a³a siê od tej decyzji do s±du, który jeszcze nie rozpatrzy³ odwo³ania.
Pó¼niej gazowy potentat wyst±pi³ o podwy¿kê o 10,2 proc., któr± pó¼niej sam zmniejszy³ do 8 proc. W po³owie sierpnia PGNiG ponownie ograniczy³ swój apetyt do podwy¿ki 4,9 proc.
Na ni± zgodzi³ siê wczoraj prezes URE.
Podwy¿ka cen gazu przez PGNiG dla odbiorców hurtowych bêdzie równoznaczna z wprowadzeniem wy¿szych taryf przez spó³ki gazownicze, które dostarczaj± ten surowiec do naszych mieszkañ.
- Z dniem podwy¿ki w PGNiG równie¿ i my zmienimy ceny. Nie mo¿emy pozwoliæ sobie na opó¼nienie - zapowiedzia³a Ma³gorzata Wid³ak z Dolno¶l±skiej Spó³ki Gazownictwa.
Mo¿na spodziewaæ siê, ¿e podobnie post±pi± dwie pozosta³e firmy dostarczaj±ce gaz do domów Lubuszan.


(mb)

--
C
U
S
2006-10-04 12:38
Temat postu: Dla prezesa limuzyny, dla nas drogi gaz
ciachu


forum admin
postw: 823

Superexpress
2006-10-04
Dla prezesa limuzyny, dla nas drogi gaz
Zapalaj±c kuchenkê, zrzucasz siê na ich kaprysy

Skandal! Gazowy koncern z udzia³em Skarbu Pañstwa - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo kupuje piêæ luksusowych limuzyn dla ka¿dego z cz³onków zarz±du. Ka¿da z nich jest warta prawie 150 tys. z³otych.

Jakby tego by³o ma³o, do spó³ki trafi± jeszcze dodatkowo 43 nowiutkie samochody. W sumie pójdzie na ten cel ok. 5 milionów z³otych.

Najdro¿szymi peugeotami 607 bêd± teraz szusowaæ po polskich drogach cz³onkowie zarz±du PGNiG z prezesem Krzysztofem G³ogowskim (46 l.) na czele.
Nowa praca, nowy wózek

Dla szefa gazowego koncernu, w którym 85 proc. udzia³ów ma Skarb Pañstwa, to idealny prezent na pocz±tek pracy w spó³ce. Prezesem jest ledwie od 3 dni. Co ciekawe, kierownictwo PGNiG samochody s³u¿bowe ju¿ posiada. S± w¶ród nich peugeot 407, lancie oraz renault safrane. Jak PGNiG t³umaczy zakup limuzyn? - Redukujemy koszty spó³ki poprzez wymianê najbardziej wyeksploatowanej floty - t³umaczy zawile Magdalena Kiciñska, z-ca dyrektora ds. public relations w PGNiG.
Trzeba siê pokazaæ

Nasi informatorzy ze spó³ki twierdz± co innego. - Tamte samochody by³y za ma³o reprezentacyjne. Szefowie lubi± siê pokazaæ - mówi anonimowo jeden z pracowników centrali. We wczoraj rozstrzygniêtym przetargu koncern kupi³ 43 samochody. Kolejne miliony pójd± na 19 aut klasy D (czyli, np. audi A4, citroen C5, nissan primera, toyota avensis), 11 samochodów terenowych, 9 aut kompaktowych z podwoziem typu hatchback oraz 4 vany. W sumie firma zap³aci ok. 5 mln z³.
Zap³acimy wszyscy

Dla szefów PGNiG jednak to nie problem. Taki wydatek zwróci siê im bowiem kosztem odbiorców. I to ju¿ w ci±gu najbli¿szych miesiêcy. Dlaczego? Jaki¶ czas temu dyrektor biura taryf Cyryl Federowicz zapowiedzia³ od nowego roku wprowadzenie podwy¿ki cen gazu. Wynios± one ok. 10 proc. Odbiorcy korzystaj±cy z gazu do gotowania, podgrzewania wody oraz ogrzewania domów i mieszkañ - zap³ac± nawet 12-13 z³otych miesiêcznie wiêcej.
Podwy¿ka za podwy¿k±

Gazowy koncern stosuje w tym roku taryfê zatwierdzon± w marcu przez prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki. Podwy¿ki wynios³y wtedy 7-9 proc. Ale zakusy na podwy¿szenie cen gazu PGNiG wykazywa³ przez kolejne miesi±ce. W czerwcu chcia³ podnie¶æ cenê o 12 proc. Prezes URE odmówi³. Pó¼niej spó³ka chcia³a podwy¿ki o 8 proc., a ostatnio o 4,9 proc. URE nie wyrazi³o zgody. Podwy¿ki na pewno jednak wejd± w ¿ycie od 1 stycznia 2007 r. A to oznacza, ¿e za gaz zap³acimy od 80 groszy (odbiorcy indywidualni) do ok. 12 z³ wiêcej (odbiorcy korzystaj±cy z gazu do ogrzewania domów).
Full-wypas dla cz³onków zarz±du

Ka¿dy z peugeotów 607 przeznaczonych dla cz³onków zarz±du to wydatek 144 629 z³ brutto. Limuzyny maj± bardzo bogate wnêtrze, ogromny baga¿nik i liczne schowki. Nowe modele wyposa¿one s± w nowy radioodtwarzacz CD z dwiema antenami oraz system radiotelefoniczny GPS po³±czony z kolorowym 7--calowym ekranem. A do tego przednie zag³ówki regulowane elektronicznie, pod³okietniki o regulowanej wysoko¶ci i podgrzewane siedzenia. Auto potrafi rozpêdziæ siê do 230 km/h.
Koniec z szastaniem pieniêdzmi

Kazimiera Ostrowska (58 l.) od 19 lat prowadzi bar Rac³awicki, ostatni bar mleczny w Lublinie. Do gotowania, jak i ogrzewania u¿ywa gazu. W¶ród zajadaj±cych siê jej tanimi posi³kami dominuj± emeryci i renci¶ci, a tak¿e ludzie, którym obiady wykupuje pomoc spo³eczna. Ka¿d± podwy¿kê cen odczuwa wiêc dotkliwie.

- To niegodziwo¶æ. Do oszczêdno¶ci i zaci¶niêcia pasa zmusza siê najbiedniejszych. Je¶li pañstwo ma byæ tanie i solidarne, ci na górze te¿ nie powinni szastaæ pieniêdzmi - jest przekonana Kazimiera Ostrowska.

--
C
U
S
2006-11-23 08:09
Temat postu: Przykrêcimy kurki
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska
22 listopada 2006

Przykrêcimy kurki

Pani Kazimiera Maækowska z Przylepu pod Zielon± Gór± od piêciu lat ogrzewa gazem dom. Z przera¿eniem s³ucha wie¶ci o nadchodz±cych podwy¿kach.


- W czasie mrozów na ogrzanie domu potrzebujê 500 m sze¶æ gazu miesiêcznie. Je¶li wzros³yby ceny o 10 proc., bêdê musia³a p³aciæ rachunki o ok. 50 z³ wiêksze - mówi pani Kazimiera

- Chyba przyjdzie nam tej zimy zakrêcaæ grzejniki, albo wróciæ do palenia w starym piecu wêglem - mówi pani Kazimiera. - Rok temu ceny gazu zmieni³y siê chyba trzy razy. Oszczêdzamy jak mo¿emy. Dom jest ocieplony styropianem, wymienili¶my okna na plastikowe. Teraz to chyba bêdziemy kupowaæ mniej jedzenia lub zrezygnowaæ z lekarstw, aby op³aciæ rachunki.

Nowe kontrakty

Mieszkanka Przylepu w czasie zimy za ogrzewanie domu p³aci ok. 400 z³ miesiêcznie. Czy od stycznia jej rachunki podskocz± o 10 proc.? Dzi¶ tylko wiemy, ¿e o tyle PGNiG bêdzie p³aci³o wiêcej za importowany gaz z Rosji.

Wiadomo ju¿, ¿e polska spó³ka z³o¿y³a w Urzêdzie Regulacji Energetyki wniosek na nowe taryfy dla klientów indywidualnych. Ani firma, ani urz±d nie chc± zdradziæ, o jak± podwy¿kê chodzi.

W miniony pi±tek spó³ka podpisa³a kontrakt na zakup od stycznia przez trzy lata 2,3 mld msze¶c. gazu od RosUkrEnergo. Firmy, w której wiêkszo¶æ udzia³ów ma rosyjski gigant naftowy Gazpromu. Jednocze¶nie PGNiG podpisa³o aneks do umowy z Gazpromem, w której zgodzi³o siê na zmianê zasad obliczania cen gazu, jaki bêdzie sprowadzaæ z Rosji co najmniej do 2022 r.

Trochê otuchy

W sumie importowany przez Polskê gaz zaspokaja ponad 65 proc. krajowych potrzeb. Reszta pochodzi z krajowych z³ó¿. Wy¿sze ceny za sprowadzany surowiec musz± wp³yn±æ na rachunki, które p³aci Kowalski. W tym roku PGNiG ju¿ kilka razy stara³o siê o podwy¿kê taryf, w maju nawet o 12 proc. URE za ka¿dym razem odmawia³. Teraz trzeba siê spodziewaæ, ¿e podwy¿ka zostanie przyjêta. Nie musi to byæ jednak wzrost cen o 10 proc. Na rachunki, które wszyscy p³acimy sk³adaj± siê bowiem oprócz ceny za gaz, tak¿e op³ata abonamentowa, za przesy³, a te nie musz± siê ju¿ zmieniæ.

Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e polska spó³ka gazowa w tym roku osi±ga wiêksze zyski ni¿ rok temu, a to mo¿e wp³yn±æ na decyzjê w sprawie nowych taryfy.

Marek Bia³ow±s

--
C
U
S
Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.034 | powered by jPORTAL 2