[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta.pl  

2006-03-22 09:09
Temat postu: Droga S-3 na czarnej li¶cie ekologów
ciachu


forum admin
postw: 823

Droga S-3 na czarnej li¶cie ekologów

Beata Tokarz 21-03-2006

Planowana trasa szybkiego ruchu S-3 przecinaj±ca wzd³u¿ m. in. woj. lubuskie znalaz³a siê na czarnej li¶cie miêdzynarodowej sieci ekologicznej CEE Bankwatch Network. - Bo droga grozi cennemu ¶rodowisku - twierdz± ekolodzy

Droga ekspresowa S3 to jedna z wa¿niejszych inwestycji komunikacyjnych na zachodzie kraju. Po³±czy pó³noc z po³udniem, od Szczecina po Dolny ¦l±sk. Czteropasmówka ma mocno skróciæ czas podró¿y i odci±¿yæ w Lubuskiem ruch na krajowej "trójce". Samochody bêd± jechaæ ni± z prêdko¶ci± 100 km na godzinê. Dla Lubuskiego to arteria z gatunku strategicznych dla rozwoju regionu. Dziêki nowej ekspresówce, odcinek z Gorzowa do Szczecina skróci siê a¿ o 8,5 km i bêdzie go mo¿na przejechaæ w niespe³na godzinê. S-3 wytyczono przez pustkowia ("trójka" zahacza o dzisi±tki miast).

Na przeszkodzie stanêli nieoczekiwanie ekolodzy z sieci CEE Bankwatch Network. Kwestionuj± 82 km pó³nocnego odcinka. Ich zdaniem, projektanci nie uwzglêdnili oddzia³ywania drogi na na przyrodnicze ostoje Natura 2000. Na mapie trasa biegnie przez dwa cenne obszary przyrodnicze, a dwa kolejne mija zaledwie w odleg³o¶ci 1 km. ¯yje tam m. in. orlik krzykliwy, orze³ bielik i bocian czarny. - Zale¿y nam na szybkim po³±czeniu drogowym w ramach S3, ale decydenci musz± zrozumieæ, ¿e skoñczy³y siê czasy bezdyskusyjnych stawiania kresek na mapie - mówi Robert Cyglicki, koordynator CEE Bankwatch Network w Polsce. Jak twierdzi, plani¶ci, nie rozwa¿yli alternatywnego przebiegu trasy, a obecny projekt grozi ¶rodowisku. - Najlepiej by by³o, gdyby trasa ominê³a wa¿ne dla przyrody tereny. Oczywi¶cie nie zawsze jest to mo¿liwe, ale wystarczy w wielu przypadkach dobra wola. Tutaj tego zabrak³o - mówi koordynator CEE.

Z zarzutami ekologów nie zgadza siê odpowiedzialna za inwestycjê Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. - Brali¶my pod uwagê ró¿ne warianty. Naszym zdaniem obecny projekt jest korzystny, tak¿e dla natury - mówi Iwona Stêpieñ- Pilipczuk, zastêpca dyrektora szczeciñskiego GDDKiA. - Ten teren prawie w ca³o¶ci objêty jest ochron±, bo albo s± to rezerwaty, albo parki, albo ostoje Natura 2000. Gdzie¶ ta droga musi przecie¿ byæ - dodaje. Zapewnia jednak, ¿e drogowcy ochroni± cenn± przyrodê. - Bêd± ekrany akustyczne, urz±dzenia oczyszczaj±ce wodê sp³ywaj±c± do gleby, tunele nad jezdni± i pod ni± - wymienia Stêpieñ-Pilipczuk.

Wniosek o zatwierdzenie przebiegu ekspresówki czeka na opiniê Ministerstwa ¦rodowiska. Nawet je¶li bêdzie ona pozytywna, budowa drogi siê opó¼ni. Zdaniem GDDKiA termin ukoñczenia w 2008 r. jest nierealny. Optymi¶ci zak³adaj±, ¿e S-3 pojedziemy w 2010 r.

Trasa S-3 bêdzie kosztowa³a 1,5 mld z³. Jest jednak szansa, ¿e a¿ 85 proc. wydatków pokryje Unia Europejska. Czy negatywna opinia ekologów mo¿e mieæ wp³yw na decyzjê o przyznaniu Polsce dotacji unijnych na ten cel? - My bezpo¶rednio nie mo¿emy wstrzymaæ inwestycji, ale naszym obowi±zkiem jest informowanie decydentów, ¿e powinni siê jeszcze zastanowiæ, czy taka forma inwestycji jest do przyjêcia dla wszystkich - mówi Anna Roggenbuck z polskiej sekcji CEE.

Oprócz trasy S3 na czarnej li¶cie ekologów znalaz³a siê te¿ ekspresówka Via Baltica na Podlasiu, zapora w Nieszawie i spalarnia ¶mieci w Krakowie.

- W porównaniu z innymi krajami europejskimi, Polska ma najmniej obszarów zg³oszonych do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Dlatego tak naciskamy, by dbaæ chocia¿ o te, które s± - dodaje Roggenbuck.

Dzia³acze Bankwatch og³osili sw± listê w Brukseli. Swoje uwagi chc± te¿ przedstawiæ Komisji Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu.

Czym jest CEE

CEE Bankwatch Network, jedna z najwiêkszych organizacji ekologicznych w Europie, skupia ekologów z 11 krajów Europy ¦rodkowej i Wschodniej. Jej g³ównym celem jest sprawdzanie, czy fundusze unijne wykorzystywane s± zgodnie z normami ekologicznymi. CEE stworzy³a niedawno czarn± listê inwestycji, które maj± powstaæ za unijnie pieni±dze, ale zdaniem ekologów s± niezgodne z prawami ¶rodowiska naturalnego.


--
C
U
S
2006-04-28 23:11
Temat postu: Trasa S3 wci±¿ priorytetem
ciachu


forum admin
postw: 823

Trasa S3 wci±¿ priorytetem

Andrzej Kra¶nicki jr 28-04-2006

Budowa drogi ekspresowej ze Szczecina na po³udnie kraju, wbrew podejrzeniom pos³ów, nie znik³a z krajowej listy najwa¿niejszych inwestycji drogowych. ¦limaczy siê jednak sprawa za³atwienia pieniêdzy na jej budowê.

O tym, ¿e S3 nie ma na li¶cie priorytetów inwestycyjnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad mówi³ w poniedzia³ek, na wyjazdowym posiedzeniu sejmowej komisji infrastruktury w Szczecinie, pose³ Tadeusz Jarmuziewicz (wiceprzewodnicz±cy komisji z PO). To wywo³a³o zdumienie, bo S3 od pocz±tku roku na takiej li¶cie siê znajdowa³a.

- To wcale nie znaczy, ¿e S3 nie bêdzie w najbli¿szej przysz³o¶ci realizowana - tonowa³ sw± wypowied¼ pose³. Przyzna³ jednak, ¿e znikniêcie z listy mo¿e zwiêkszyæ trudno¶ci ze znalezieniem pieniêdzy na inwestycjê.

Zachodniopomorskich pos³ów zaniepokoi³o to. Zapowiedzieli interwencje w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

- Nie trzeba interweniowaæ, bo nic siê nie zmieni³o - uspokaja Artur Mrugasiewicz z biura prasowego centrali GDDKiK. - S3 wci±¿ jest na li¶cie priorytetowych inwestycji w rz±dowym programie budowy dróg i autostrad do 2013 r.

Sprawdzili¶my. S3 jest na trzeciej pozycji w¶ród priorytetów, zaraz za budow± autostrady A1 i kontynuacj± budowy A2 i A4.

- S3 nic nie grozi, bo za bardzo interesuje siê ni± premier - zdradza jeden z urzêdników GDDKiA w Warszawie.

Pochodz±cy z Gorzowa Kazimierz Marcinkiewicz wielokrotnie zapewnia³ publicznie, ¿e S3 jest jedn± z najwa¿niejszych inwestycji drogowych w kraju. Powtórzy³ to tak¿e podczas otwarcia nowego terminalu na lotnisku w Goleniowie.

Wci±¿ nieza³atwiona jest jednak najwa¿niejsza sprawa - nie ma pewno¶ci, czy uda siê uzyskaæ unijne dofinansowanie (na poziomie 1,2 mld z³). W Brukseli jest ju¿ niemal ca³a dokumentacja potrzebna do uzyskania pieniêdzy, nie ma tylko raportu o oddzia³ywaniu inwestycji na ¶rodowisko naturalne. Je¶li Ministerstwo ¦rodowiska nie dostarczy go do koñca maja, pieni±dze przepadn±. Po interwencji "Gazety" i zachodniopomorskiego wojewody resort obieca³, ¿e upora siê ze spraw± do 25 kwietnia. Do wczoraj jednak biuro prasowe M¦ nie potwierdzi³o nam czy tak siê sta³o. W drodze do Brukseli raport musi jeszcze przej¶æ przez biurka Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Przysz³a S3 z obecn± drog± krajow± nr 3 nie ma nic wspólnego poza tym, ¿e po³±czy Szczecin z Gorzowem. Jej przebieg bêdzie ca³kiem inny. Na now± trasê ze Szczecina bêdzie siê wje¿d¿a³o w Kluczu. Powstanie tam du¿y, trzypoziomowy wêze³ ³±cz±cy now± S3 z autostrad± A6. Dalej S3 bêdzie bieg³a na po³udnie przez niezabudowane dot±d tereny. GDDKiA zleci wykonawcom jednoczesn± budowê trzech odcinków drogi (w sumie 81,5 km), co umo¿liwi wybudowanie ca³o¶ci w ci±gu zaledwie dwóch lat. Na nowej drodze nie bêdzie ¿adnego kolizyjnego skrzy¿owania. Zjechaæ lub wjechaæ na S3 bêdzie mo¿na tylko w okolicy Gryfina, Pyrzyc, My¶liborza i Lipian. Na odcinku Szczecin - Gorzów bêdziemy je¼dziæ tras± maj±c± dwie jednokierunkowe jezdnie. Ka¿da z nich bêdzie mieæ po 10,5 m szeroko¶ci. W Gorzowie S3 po³±czy siê z budowan± ju¿ obwodnic± tego miasta, któr± szybko wyjedziemy w kierunku Poznania i Zielonej Góry. Na zbudowanie zachodniopomorskiego odcinka potrzebne jest 1,5 mld z³. 85 proc. tej kwoty mamy dostaæ z UE


--
C
U
S
2006-05-08 12:24
Temat postu: Kiedy S3 ?
ciachu


forum admin
postw: 823

Kiedy S3 ?
Radio Zachód 2006-05-06

Premier Kazimierz Marcinkiewicz przedstawia³ rz±dowe plany budowy autostrad. W Jordanowie ko³o ¦wiebodzina mówi³ w sobotê m.in. o projekcie trasy S3.

Temat drogi S3 od wielu miesiêcy sprowadza siê do jednego - nie mo¿na precyzyjnie okre¶liæ terminu rozpoczêcia inwestycji na odcinku lubuskim. Wiadomo, ¿e bêdzie ona podzielona na kilka etapów. Na razie nie mo¿na jednak rozpocz±æ ani jednego z nich. G³ówny powód to przed³u¿aj±ce siê sprawy proceduralne. Poza tym generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad nie wykupi³a jeszcze potrzebnych gruntów na odcinku Gorzów - Miêdzyrzecz - ¦wiebodzin.

Premier obieca³, ¿e znajdzie oko³o 60 milionów z³otych na wykup ziemi. Powiedzia³ te¿, ¿e trasa S3 jest wa¿na dla integracji województwa lubuskiego. Przy okazji Kazimierz Marcinkiewicz zaapelowa³ do spó³ki Autostrada Wielkopolska o przyspieszenie prac zwi±zanych z lubuskim odcinkiem autostrady A2. Po raz kolejny podkre¶li³, ¿e pañstwo wybudowa³oby ten odcinek szybciej.

Premier mówi³ o rz±dowych planach w Jordanowie, w miejscu, gdzie ma powstaæ wêze³ ³±cz±cy drogi A2 i S3.

Kamil Hypki

--
C
U
S
2006-05-08 12:33
Temat postu: Premier znowu obieca³ miliony na S3
ciachu


forum admin
postw: 823

gazeta Lubuska
8 Maja 2006
Premier znowu obieca³ miliony na S3

Wed³ug naszych informacji budowa drogi ekspresowej w regionie ma siê skoñczyæ o cztery lata pó¼niej ni¿ to by³o w planach. Czy to prawda? Premier na to pytanie nie odpowiedzia³.

Kazimierz Marcinkiewicz w sobotê spêdzi³ w Lubuskiem kilka godzin na oficjalnych spotkaniach. Rz±dowe limuzyny zwraca³y uwagê kierowców na trasie Babimost - ¦wiebodzin - Gorzów.
Za ¦wiebodzinem, w okolicy Jordanowa, tam gdzie ma powstaæ wêze³ autostrady A2 i trasy szybkiego ruchu S3, stanê³a przed wizyt± premiera tablica. Na niej szefostwo zielonogórskiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przypiê³o plany budowy obu najwa¿niejszych dla regionu szlaków komunikacyjnych. S3 biegnie od Szczecina przez Gorzów - Zielon± Górê po granicê z Czechami. A2 ma i¶æ od granicy wschodniej Polski do ¦wiecka.

Pieni±dze to nie problemCZES£AW WACHNIK
(habe)

--
C
U
S
2006-06-22 10:01
Temat postu: Gdzie s± miliony
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska 21 Czerwca 2006
Gdzie s± miliony
Od kilku tygodni sprawdzamy czy obiecane przez premiera Kazimierza Marcinkiewicza 61 mln z³, na wykup gruntów pod przysz³± S3 w Lubuskiem, dotar³y do drogowców.

Przypomnijmy, ¿e 6 maja podczas wizyty na trasie przysz³ej drogi szybkiego ruchu S3 (Szczecin - Gorzów - Nowe Miasteczko) ko³o Miêdzyrzecza, premier Marcinkiewicz da³ s³owo, ¿e zielonogórscy drogowcy dostan± 61 mln z³ na wykup gruntów.
- Wy przygotujcie dokumenty, a ja szybko za³atwiê brakuj±ce pieni±dze - obieca³ premier dyrektorowi zielonogórskiego oddzia³u GDDKiA Robertowi Miko³ajskiemu.
Bez tych pieniêdzy budowa drogi nie mo¿e byæ rozpoczêta, a wiêc mo¿emy straciæ te¿ fundusze jakie Unia Europejska zamierza przeznaczyæ dla Polski w latach 2007-2013. Podobnych do S3 inwestycji jest wiele, a wiêc kto szybciej wykupi grunty i uzyska niezbêdne pozwolenia, ten ma wiêksze szanse na miliony euro.
W poniedzia³ek rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i Autostrad w Warszawie Andrzej Maciejewski powiedzia³ nam: - My pieniêdzy nie dostali¶my, a wiêc i do Zielonej Góry nie mogli¶my ich przes³aæ. Fundusze, które obieca³ premier Marcinkiewicz maj± pochodziæ z bud¿etu Ministerstwa Transportu. Tam proszê o nie pytaæ.
Oczywi¶cie pytali¶my w poniedzia³ek oraz we wtorek. Rozmawiali¶my te¿ kilkakrotnie z dyrektor sekretariatu ministra transportu oraz szefow± biura prasowego Teres± Jakutowicz.
Niestety nie mia³a nic powiedzieæ o obiecanych milionach. - Jak bêdê co¶ wiedzia³a, oddzwoniê - mówi³a. Nie zadzwoni³a.
Dzi¶ w Warszawie z dyrektorem GDDKiA Zbigniewem Kotlarkiem bêd± rozmawiaæ lubuscy pos³owie. Spotkanie to chcia³ dyrektor Kotlarek odwo³aæ, ale nie zgodzili siê na to pos³owie.
- Bêdziemy naciskali na dyrektora, by miliony jak najszybciej trafi³y w Lubuskie. Bez tych pieniêdzy budowa S3 jest zagro¿ona. Chcemy te¿ zapytaæ dyrekcjê w Warszawie, co oprócz trasy szybkiego ruchu zamierza zrobiæ, by poprawiæ siec dróg w Lubuskiem. Jeste¶my te¿ zaniepokojeni przed³u¿aj±cymi siê rozmowami w sprawie budowy autostrady A2 - powiedzia³a nam pose³ Bo¿enna Bukiewicz, która zainicjowa³a dzisiejsze spotkanie w Warszawie.


(wak)

--
C
U
S
2006-06-22 10:03
Temat postu: Premier obieca³ a milionów nie ma
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska 22 Czerwca 2006

Premier obieca³ a milionów nie ma
Dzi¶ mieli¶my siê dowiedzieæ, czy do naszego regionu dotar³o wreszcie 61 mln z³ na budowê trasy szybkiego ruchu. Ju¿ wiemy - pieniêdzy jak nie by³o, tak nie ma.

Wczoraj w Warszawie dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zbigniew Kotlarek mia³ rozmawiaæ z lubuskimi pos³ami o opó¼nieniach w budowie drogi S3. - Niestety, spotkanie zosta³o prze³o¿one na 20 lipca - poinformowa³ nas pose³ Czes³aw Fiedorowicz.
Równie¿ wczoraj w Ministerstwie Transportu pytali¶my o los 61 mln z³, które premier Kazimierz Marcinkiewicz obieca³ na wykup gruntów pod budowê S3. - Nic o tych pieni±dzach nie wiem - odpowiedzia³a nam Justyna Bracha z biura prasowego resortu.
Przypomnijmy, ¿e ju¿ prawie rok piszemy o powstaj±cych co chwilê nowych zagro¿eniach dla budowy trasy szybkiego ruchu, która ma prowadziæ ze Szczecina, przez Gorzów, Zielon± Górê, Now± Sól i dalej do granicy z Czechami. Bez niej region straci mo¿liwo¶ci rozwoju, bo S3 bêdzie drog± decyduj±c± o sprawnej komunikacji w kierunkach pó³nocpo³udnie.
Inwestycja dojdzie do skutku, je¶li dostaniemy pieni±dze z Unii, tymczasem wniosek do dzi¶ nie zosta³ wys³any do Brukseli. Ale zanim do tego dojdzie, niezbêdne s± miliony na wykup gruntów pod trasê i te fundusze obieca³ w maju premier. Do dzi¶ nie zosta³y jednak przelane na konto drogowców w Zielonej Górze.


(wak)

--
C
U
S
2006-07-13 12:22
Temat postu: Droga S3 coraz bli¿ej!
ciachu


forum admin
postw: 823

Radio Zachód
Droga S3 coraz bli¿ej! (2006-07-13 10:39)


Byæ mo¿e ju¿ w przysz³ym roku rozpocznie siê budowa drogi ekspresowej S3! Bêdzie to jedna z najwa¿niejszych tras w województwie lubuskim, przecinaj±ca region z pó³nocy na po³udnie.

Przez d³ugi czas nie by³o pewne, czy droga S3 powstanie, bo - wbrew wcze¶niejszym obietnicom - rz±d nie przekazywa³ ¿adnych pieniêdzy na wykup ziemi pod planowan± budowê. Teraz - jak mówi Robert Miko³ajski, dyrektor lubuskiego oddzia³u Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - pieni±dze s± ju¿ zapisane w Krajowym Funduszu Drogowym i dziêki temu bêdzie mo¿na dokoñczyæ proces wykupywania gruntów.

Ca³a operacja poch³onie ponad 60 mln z³otych. Regionalna Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze chce zabezpieczyæ grunty na odcinku Gorzów - Miêdzyrzecz i Miêdzyrzecz - Sulechów. Proces wykupu gruntów mo¿e potrwaæ do koñca tego roku. Pó¼niej pozostaje jedynie czekanie na ostateczne pozwolenia i ju¿ na pocz±tku 2007 roku prace przy budowie S3 powinny ruszyæ pe³n± par±.A. Steci±g - Radio Zachód

--
C
U
S
2006-07-13 12:29
Temat postu: S± pieni±dze na S3!
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska
13 Lipca 2006
S± pieni±dze na S3!

"GL" walczy³a i wywalczy³a. Nasi drogowcy mog± ju¿ kupowaæ grunty pod drogê szybkiego ruchu. Wczoraj dostali pozwolenie od Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad.

Nareszcie zacznie siê wykup ziemi pod S3 na odcinku od Gorzowa do Nowej Soli. Potrzebne 61 mln z³ obieca³ na pocz±tku maja premier Kazimierz Marcinkiewicz, ale pieniêdzy ci±gle nie by³o. "GL" przez dwa miesi±ce dopomina³a siê o nie przy ka¿dej okazji, szuka³a ich tak¿e w Warszawie. A¿... - Kilka godzin temu us³ysza³em, ¿e mam kupowaæ grunty - powiedzia³ nam wczoraj po po³udniu szef lubuskich drogowców Robert Miko³ajski. Zgodzi³ siê na to szef generalnej dyrekcji dróg Zbigniew Kotlarek.

Bêdzie szybko i bezpiecznie

61 mln z³ na S3 by³y zapisane w Krajowym Funduszu Drogowym. Do wczoraj ministrowie mogli zg³aszaæ zastrze¿enia do funduszu. Takie w stosunku do S3 nie pad³y. Teraz projekt funduszu musi wiêc ju¿ tylko zatwierdziæ Rada Ministrów, ale to formalno¶æ. - St±d zgoda dyrektora Kotlarka, ¿eby¶my ju¿ korzystali z tych pieniêdzy - t³umaczy Miko³ajski. Dyrektor planuje, ¿e wykupywanie ziemi zakoñczy siê w tym roku.
Droga S3 ma biec od Szczecina po granicê z Czechami w Lubawce. Zapewni szybk± i bezpieczn± komunikacjê w kierunkach pó³noc-po³udnie, co ma ogromne znaczenie dla rozwoju województwa.

Teraz jest najwa¿niejsza

Razem z Miko³ajskim w generalnej dyrekcji dróg by³o jeszcze siedmioro lubuskich parlamentarzystów, z koalicji i opozycji. - Dyrektor Kotlarek powiedzia³ nam, ¿e S3 jest drog± najwa¿niejsz± i nie zepchnie jej ¿adna inna inwestycja - stwierdzi³a pose³ Bo¿enna Bukiewicz (PO). Pos³owie us³yszeli te¿, ¿e przy takim zaawansowaniu pracy, dobrym przygotowaniu dokumentów nie mo¿na wrêcz przerywaæ budowy, ale trzeba j± jak najszybciej koñczyæ. - I posz³o ju¿ na ni± du¿o pieniêdzy - dopowiedzia³ pose³ Jerzy Materna (PiS).
S3 w Lubuskiem bêdzie kosztowa³a prawie 3 mld z³. W naszym województwie niektóre jej odcinki s± ju¿ budowane. Czê¶æ, np. obwodnica Nowej Soli, ruszy jeszcze w tym roku. Wiêkszo¶æ odcinków zostanie oddana do u¿ytku do 2010 r. Budowa ostatniego, od Nowego Miasteczka na teren woj. dolno¶l±skiego (do A4), zacznie siê w 2013 r.


HENRYKA BEDNARSKA
0 95 722 57 72
hbednarska@gazetalubuska.pl

--
C
U
S
2006-07-14 09:18
Temat postu: Pieni±dze w 30 dni
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska
14 Lipca 2006

Pieni±dze w 30 dni

Po wczorajszej informacji "S± pieni±dze na S3" rozdzwoni³y siê telefony. Gdzie mogê dostaæ pieni±dze? Kiedy bêdê móg³ sprzedaæ grunty? - pytali najczê¶ciej Czytelnicy.

-Wprawdzie projekt rozdzia³u ¶rodków z Krajowego Funduszu Drogowego nie zosta³ jeszcze podpisany, ale wobec pozwolenia dyrektora generalnej dyrekcji dróg Zbigniewa Kotlarka, bêdziemy mogli ju¿ naliczaæ i wyp³acaæ pieni±dze za przejête grunty - powiedzia³ nam wczoraj dyrektor zielonogórskiego oddzia³u Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Robert Miko³ajski.

Dwa odcinki S3

Dotychczas zielonogórski oddzia³ mia³ tylko 9 mln z³ i pieni±dze te wydano w³a¶cicielom gruntów, na których powstanie obwodnica ¦wiebodzina. Obiecane, czy raczej przyznane ju¿ 61 mln z³ pozwoli na zap³acenie ok. 700 w³a¶cicielom za grunty, na których zostan± zbudowane dwa odcinki drogi szybkiego ruchu S3: od Sulechowa do Miêdzyrzecza i od Miêdzyrzecza do Gorzowa. Ten pierwszy obejrzeli ju¿ rzeczoznawcy, a do wiêkszo¶ci w³a¶cicieli gruntów trafili przedstawiciele drogowców, proponuj±c okre¶lon± sumê. Je¶li ten siê zgodzi³ z propozycj±, wtedy sprawê przejmowa³ notariusz. Po podpisaniu aktu notarialnego by³y w³a¶ciciel gruntu w ci±gu 30 dni powinien dostaæ pieni±dze. A, ¿e czê¶æ ju¿ podpisa³a, pieni±dze trafi± na ich konta w sierpniu.
Miko³ajski nie chce zdradzaæ sum, jakie proponowano sprzedaj±cym ziemiê. Zas³ania siê tajemnic± handlow±. Wyja¶nia jedynie, ¿e na proponowane warunki zgodzili siê praktycznie wszyscy. Sprzedaj±cy nieoficjalnie wymieniaj± kwotê 15-18 z³ za metr kw. Je¶li jednak kto¶ ma grunty, na których ma byæ zbudowana S3, a nikt siê do niego jeszcze nie zg³osi³, Miko³ajski prosi o bezpo¶redni kontakt z GDDKiA w Zielonej Górze. Niektóre sprawy spadkowe s± nieuregulowane, st±d nie zawsze mo¿na by³o trafiæ do tych, którzy stali siê ostatecznymi w³a¶cicielami.

W tym roku pozwolenie na budowê

Lada dzieñ rzeczoznawcy powinni zakoñczyæ wycenê gruntów pod S3 od Miêdzyrzecza do obwodnicy Gorzowa. Jeszcze w sierpniu wszystkich w³a¶cicieli odwiedz± drogowcy, proponuj±c kupno ziemi i sporz±dzenie aktu notarialnego.
Zielonogórski oddzia³ GDDKiA chce do koñca wrze¶nia, najpó¼niej pa¼dziernika zakoñczyæ wykup wszystkich gruntów, od obwodnicy Gorzowa do Sulechowa. Je¶li tak siê stanie, to jeszcze w tym roku GDDKiA wyst±pi do wojewody lubuskiego o pozwolenie na budowê. Tak¿e w tym roku wys³any zostanie do Brukseli wniosek o dofinansowanie budowy S3 z funduszy unijnych. Pamiêtajmy bowiem, ¿e na razie mamy zagwarantowane jedynie 61 mln z³, a ca³a inwestycja ma kosztowaæ ok. 2,5 mld z³. Natomiast dodatkowe ok. 0,5 mld z³ potrzeba na dokoñczenie obwodnic Gorzowa i Miêdzyrzecza oraz drugiej jezdni miêdzy Sulechowem a Now± Sol±.
Zagro¿enia? - Oczywi¶cie s± - dodaje Miko³ajski. -Najwiêksze to te, ¿e dostaniemy zbyt ma³o pieniêdzy, by wybudowaæ dwie jezdnie od Gorzowa do Sulechowa i dalej Nowego Miasteczka. Dlatego sprawê tê trzeba bêdzie stale pilnowaæ.


CZES£AW WACHNIK
0 68 324 88 29
cwachnik@gazetalubuska.pl

--
C
U
S
2006-08-24 07:57
Temat postu: Idzie, idzie kasa
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska
24 Sierpnia 2006

Idzie, idzie kasa

Jeszcze we wrze¶niu oka¿e siê, czy Unia Europejska sfinansuje budowê pó³nocnego odcinka drogi szybkiego ruchu S3. Do Brukseli dotar³y potrzebne dokumenty.

Wczoraj dowiedzieli¶my siê w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie, ¿e do Brukseli trafi³ ju¿ wniosek wraz z kompletem dokumentów o sfinansowanie budowy drogi szybkiego ruchu Szczecin - Gorzów - Zielona Góra - granica z Czechami. Na razie ministerstwo stara siê o ponad 400 mln euro (1,7 mld z³), które bêd± niezbêdne na budowê odcinka od Szczecina do Gorzowa Wlkp.

Szczecin prowadzi

Wys³anie dokumentów do Brukseli potwierdzi³ te¿ pose³ Europarlamentu Bogus³aw Liberadzki. - Przedstawiciele ministerstwa rozwoju zapewnili mnie, ¿e dokumentacja zosta³a wys³ana. Sprawdzê to w najbli¿szy poniedzia³ek, kiedy bêdê w Brukseli.
Czy dostaniemy 400 mln euro? - Nie wiem. Nie wiadomo te¿ czy mamy szanse na pieni±dze, które zosta³y z 2006 roku czy S3 znajdzie siê dopiero w planie finansowania na lata 2007-2013 - dodaje Liberadzki.
Je¶li pieni±dze bêd±, to roboty na drodze zaczn± siê w 2007 r. - Budowê ca³ego prawie 82-kilo-metrowego odcinka od Szczecina do Gorzowa chcemy zakoñczyæ do 2009 a najpó¼niej 2010 roku - zapowiada Iwona Pilipczuk, zastêpca dyrektora szczeciñskiego oddzia³u Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
W Zachodniopomorskiem i potem w Lubuskiem budowa bêdzie przebiega³a na trzech odcinkach: od Szczecina do Przyrzyc, od Pyrzyc do My¶liborza oraz od My¶liborza do Gorzowa. Droga powstawaæ bêdzie jednocze¶nie w tych miejscach. Drogowcy chc± od razu budowaæ dwie jezdnie, ³±cznie z niezbêdn± infrastruktur±, wiaduktami, drogami dojazdowymi itp.

A kiedy u nas?

Koñczy siê te¿ opracowanie dokumentacji do pozyskania pieniêdzy na budowê S3 od Gorzowa do Sulechowa. Agnieszka Nowak z Wydzia³u Rolnictwa i ¦rodowiska Lubuskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. zapewni³a nas, ¿e do Ministerstwa ¦rodowiska dotar³ ju¿ raport o oddzia³ywaniu S3 na obszary chronione w ramach programu Natura 2000. Je¶li ministerstwo nie bêdzie mia³o zastrze¿eñ, to we wrze¶niu lub pa¼dzierniku wojewoda lubuski wyda decyzjê ¶rodowiskow±. Wtedy wniosek o sfinansowanie budowy lubuskiego odcinka S3 (Gorzów - Sulechów) powinien trafiæ do Brukseli jeszcze w tym roku. Drogowcy maj± ju¿ zapewnione 61 mln z³ na wykup gruntów. - W tym roku wykupimy ziemiê i uzyskamy pozwolenie na budowê. Tak, by pierwsze prace na przysz³ej S3, mog³y siê rozpocz±æ jesieni± 2007 roku - wylicza Robert Miko³ajski, dyrektor zielonogórskiego oddzia³u GDDKiA.


CZES£AW WACHNIK
0 68 324 88 29
cwachnik@gazetalubuska.pl

--
C
U
S
2006-08-24 22:49
Temat postu: Walka o pieni±dze na S3
ciachu


forum admin
postw: 823

Radio Zachód
2006-08-24

Walka o pieni±dze na S3

Czy Polska uzyska dofinansowanie z Unii Europejskiej na budowê drogi krajowej S3? Jest taka szansa, poniewa¿ dokumenty z ministerstwa rozwoju regionalnego powinny na dniach trafiæ do Brukseli.

Tymczasem deputowany do Parlamentu Europejskiego Bogus³aw Liberadzki mówi, ¿e na razie odpowiednich dokumentów w Brukseli nie widzia³. Europose³, który monitoruje tê sprawê, przypomina, ¿e zapewnienia polskiej strony, i¿ uzupe³ni braki, s³yszy ju¿ od pó³tora roku.

Liberadzki uwa¿a, ¿e winê ponosz± poszczególne ministerstwa, które nie potrafi± skoordynowaæ swoich dzia³añ w sprawie budowy S3. Jak powiedzia³ w Radiu Zachód, je¶li strona polska nie prze¶le do Brukseli odpowiednich dokumentów, mo¿e straciæ nawet 60 % ¶rodków na budowê drogi S3.

--
C
U
S
2006-08-28 13:51
Temat postu: Nowa autostrada
ciachu


forum admin
postw: 823

Radio Zachód
Nowa autostrada (2006-08-26 08:00)

Prawie 163 mln euro kosztowa³ oddawany w³a¶nie do u¿ytku nowy, 92-kilometrowy odcinek autostrady A4 Krzywa ko³o Boles³awca - Wroc³aw. Trasa zostanie oficjalnie otwarta w poniedzia³ek, jednak kierowcy ju¿ mog± z niej korzystaæ. Zakoñczenie budowy tego odcinka A4 oznacza, ¿e obecnie autostrad± mo¿na przejechaæ prawie 400 kilometrów od Krzywej a¿ do Krakowa.

Na tej inwestycji uda³o siê zaoszczêdziæ 90 milionów. Te pieni±dze - jak zapowiadaj± przedstawiciele generalnej dyrekcji dróg i autostrad - zostan± przeznaczone m.in. na trasê S3 Szczecin-Gorzów. Wkrótce zacznie siê realizacja kolejnych inwestycji.

Mocno zaawansowane s± prace budowlane i przygotowawcze na przysz³ej autostradzie A18, która bêdzie stanowi³a przed³u¿enie autostrady A4 w kierunku przej¶cia granicznego w Olszynie i dalej do Berlina. Na ukoñczeniu s± prace budowlane na jezdni pó³nocnej przysz³ej A18, a dla jezdni po³udniowej przygotowywany jest projekt budowlany. Jezdnia pó³nocna bêdzie gotowa za kilka miesiêcy, a jezdnia po³udniowa w 2010 roku.

--
C
U
S
2006-09-06 13:54
Temat postu: Awantura o drogi
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska
6 Wrze¶nia 2006

Awantura o drogi

Politycy z Wielkopolski domagaj± siê w swoim regionie tras szybkiego ruchu. Czy te ¿±dania zagra¿aj± naszej S3?

Wielkopolsce zale¿y na tym, aby drogi nr 11 z Koszalina przez Poznañ na ¦l±sk oraz nr 5 z Wroc³awia, przez Poznañ i Bydgoszcz do Gdañska sta³y siê drogami szybkiego ruchu. Takie ¿±dania mog± byæ gro¼ne dla planów budowy S3 w Lubuskiem. W 2004 roku powsta³o w Ministerstwie Infrastruktury opracowanie, w którym znalaz³ siê zapis o zmianie trasy przebiegu naszej drogi szybkiego ruchu. Zamiast biec od Szczecina do granicy z Czechami, przez Gorzów i Zielon± Górê, mia³a prowadziæ od Szczecina do Gorzowa, ale potem do Poznania, Wroc³awia i granicy z Czechami.
Na szczê¶cie dziêki protestom samorz±dów, "Gazety Lubuskiej" trasa S3 pozosta³a bez zmian. Co wiêcej, droga ta jako jedna z piêciu zosta³a zapisana jako priorytet rz±du na latach 2007-2013. Potwierdzi³ nam to wczoraj rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Andrzej Maciejewski: - Budowa drogi S3 ju¿ siê rozpoczê³a i zostanie doprowadzona do koñca. Nikt nawet nie przewiduje, by sta³o siê inaczej. S3 jest czê¶ci± korytarza unijnego i dlatego jej budowa mo¿e byæ finansowana z pieniêdzy Unii Europejskiej. Natomiast, je¶li chodzi o drogê nr 5 to tylko niektóre jej odcinki znajduj± siê we wspominanym korytarzu. Natomiast drogi nr 11 nie ma tam wcale. Dlatego obie bêd± budowane, o ile znajd± siê pieni±dze. My¶lê, ¿e nie wcze¶niej jak w latach 2013-2020.


(wak)

--
C
U
S
2006-09-28 00:19
Temat postu: Hektary pod trasê
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska
28 Wrze¶nia 2006
Hektary pod trasê

Ledwo zacz±³ siê wykup ziemi pod trasê szybkiego ruchu S3, a w³a¶ciciele ju¿ dzwoni± do nas tylko z jednym pytaniem. Dlaczego tak tanio?

Wreszcie zaczê³o siê co¶ dziaæ wokó³ przygotowañ do budowy trasy szybkiego ruchu S3, która poprowadzi od Szczecina przez Gorzów, Zielon± Górê, Now± Sól po granicê czesk± w okolicy Lubawki. Inwestycja w Lubuskiem ma skoñczyæ siê w 2009-2010 roku.

Przypomnijmy, ¿e tak¿e dziêki naszym interwencjom znalaz³y siê pieni±dze na wykup ziemi od Sulechowa do Gorzowa. Ten odcinek bêdzie budowa³ zielonogórski oddzia³ Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Odcinkiem od Gorzowa do granicy z województwem zachodniopomorskim zajm± siê drogowcy ze Szczecina. Najwiêcej ziemi trzeba wykupiæ we wsiach: Gliñsk, Kalsk, Zemsko i Deszczno.

Kupi± lub wyw³aszcz±

Zastêpca dyrektora GDDKiA Wies³aw Staruch: - Czeka nas karko³omne zadanie. Pieni±dze na wykup dostali¶my dopiero przed miesi±cem, a operacjê tê chcemy zakoñczyæ do koñca roku. Potrzeba nam ponad tysi±c hektarów, z³o¿onych z wiêcej ni¿ tysi±ca dzia³ek. Jedne maj± po kilka hektarów, inne po kilkana¶cie arów.

W³a¶ciciel ka¿dej dzia³ki dostaje ofertê sprzeda¿y z wyznaczon± cen±, któr± ustala rzeczoznawca maj±tkowy z listy ministra budownictwa. W. Staruch nie chce zdradziæ ceny metra kwadratowego gruntu. Czytelnicy zawiadomili nas, ¿e jest to kwota miêdzy 15 a 17 z³ za mkw. Je¶li w³a¶ciciel gruntu zgadza siê sprzedaæ ziemiê, umowa trafia do notariusza, a pieni±dze na konto sprzedaj±cego po 30 dniach od jej podpisania. Gdy zainteresowany nie zgadza siê z ofert±, drogowcy kieruj± do wojewody wniosek o wyw³aszczenie, które trwa nawet kilka miesiêcy.

Umowy bez negocjacji

Dlaczego nie mo¿na negocjowaæ ceny ziemi? - By³oby to kryminogenne. Cenê ustalaj± specjali¶ci na podstawie cen rynkowych, po³o¿enia dzia³ki, jej atrakcyjno¶ci, klasy ziemi... - wyja¶nia W. Staruch.

Dlaczego wiêc za metr kwadratowy w Wielkopolsce drogowcy p³ac± po 40-50 z³, a u nas du¿o mniej?
- Nie ma równych cen. Ziemia w Wielkopolsce by³a zawsze dro¿sza ni¿ u nas - odpowiada Staruch.

Na razie z 200 wys³anych ofert, na sprzeda¿ nie zgodzi³a siê tylko jedna osoba. Pozosta³e wkrótce podpisz± umowy i dostan± pieni±dze.


CZES£AW WACHNIK
0 68 324 88 29
cwachnik@gazetalubuska.pl

--
C
U
S
2006-10-17 15:09
Temat postu: Drogi budowane po kawa³ku
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska
17 Pa¼dziernika 2006
Drogi budowane po kawa³ku
Do 2012 roku droga szybkiego ruchu S3 w Lubuskiem bêdzie mia³a dwie jezdnie. Zakoñczy siê te¿ budowa autostrady A2.

Rozk³ad - S3
# odcinek od Gorzowa do Sulechowa: 2007 - 2010
# druga jezdnia obwodnicy Miêdzyrzecza: 2009- 2010
# druga jezdnia od Sulechowa do Nowej Soli: 2008-2010
# dwie jezdnie od Gorzowa do granicy województwa: 2007-2010
# druga jezdnia na ca³ej S3: do 2012.

Tak zapewniali na wczorajszej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego Robert Miko³ajski - dyrektor zielonogórskiego oddzia³u Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Andrzej Patalas - prezes spó³ki Autostrada Wielkopolska.
Na S3 najwiêksze prace trwaj± na obwodnicach Gorzowa Wlkp. i Nowej Soli. Niestety, ta pierwsza bêdzie opó¼niona o pó³ roku. Zamiast od 16 grudnia br., kierowcy pojad± ni± w czerwcu przysz³ego roku. Napotkano trudniejsze ni¿ zapowiadano warunki geologiczne. Ju¿ przygotowuje siê dokumentacjê drugiej jezdni obwodnicy, która zostanie zbudowana do 2010 roku.
Do jesieni 2008 roku zakoñczona ma byæ te¿ budowa obwodnicy Nowej Soli. W nastêpnych latach S3 bêdzie budowana w kilku czê¶ciach. Drogowcy wykupuj± grunty i opracowuj± dokumentacjê. Maszyny maj± wjechaæ na budowê wiosn± 2007 roku.
Prezes Autostrady Wielkopolskiej potwierdzi³, ¿e do 2009 roku maj± powstaæ od Nowego Tomy¶la do ¦wiecka dwie jezdnie A2. Spó³ka uzgodni³a z wojewod± lubuskim, ¿e bêdzie sk³ada³a dokumenty do tzw. punktowej, a nie ca³o¶ciowej zmiany decyzji lokalizacyjnej. To przyspieszy formalno¶ci. Pierwsze prace maj± siê zacz±æ ju¿ jesieni± 2006. Spó³ka zgodzi³a siê, by na lubuskiej czê¶ci A2 powsta³o a¿ siedem wêz³ów, czyli zjazdów i wjazdów na drogê: w Trzcielu, Myszêcinie, Jordanowie, £agowie, Torzymiu, Rzepinie i ¦wiecku.


(wak)

--
C
U
S
2006-10-21 15:02
Temat postu: W kó³ko bezpieczniej
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska
20 Pa¼dziernika 2006
W kó³ko bezpieczniej

- Nareszcie skoñcz± siê wypadki i kolizje - mówi± policjanci. Na skrzy¿owaniu krajowej "dwójki" i "trójki" bêdzie budowane rondo.

Walka o rondo trwa³a kilka lat. Powiat wysy³a³ pismo za pismem, przygotowywa³ niezbêdne dokumenty. Niestety przebudowa krzy¿ówki przed³u¿a³a siê. A zdarza³o siê tam coraz wiêcej wypadków. Ginêli ludzie. A¿ skrzy¿owanie zosta³o nazwanym najgro¼niejszym w województwie i jednym z najniebezpieczniejszych w kraju.

Pas i fotoradar

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad robi³a co mog³a, ¿eby ograniczyæ ilo¶æ zderzeñ na skrzy¿owaniu. Najpierw wytyczono dodatkowy pas dla skrêcaj±cych w kierunku Gorzowa Wlkp. Na doje¼dzie do skrzy¿owania zamontowano znaki informuj±ce o zagro¿eniu. Wprowadzono ograniczenie prêdko¶ci do 50 km.
Policjanci dwoili siê i troili. Najpierw na skrzy¿owaniu dróg stawa³y radiowozy. Potem zamontowano tam maszt na fotoradar. Trochê siê uspokoi³o. Ale nadal by³o niebezpiecznie.
Nie uda³o siê te¿ zlikwidowaæ korków, które tworz± siê w tym miejscu. Latem bywa³y dni, ¿e policjanci musieli roz³adowywaæ ruch na ³±czeniu obu dróg. I na to najbardziej skar¿yli siê mieszkañcy miasta - ¿e przejechanie skrzy¿owania czasem graniczy z cudem.

Wymusi wyhamowanie

Teraz ju¿ wiadomo, ¿e w przysz³ym roku k³opoty siê skoñcz±. - Na skrzy¿owaniu wybudujemy rondo - informuje zastêpca dyrektora zielonogórskiego oddzia³u GDDKiA Wies³aw Staruch. Bêdzie to du¿e rondo z dwoma pasmami jezdni. Inwestycja wyniesie od czterech nawet do piêciu milionów z³otych, zap³aci GDDKiA. Trwa ju¿ przygotowywanie niezbêdnej dokumentacji budowy okr±g³ej krzy¿ówki.
Z rozwi±zania ciesz± siê policjanci. Przed wszystkim skrzy¿owanie bêdzie bezpieczniejsze. - Wymusi na kierowcach zdjêcie nogi z gazu i wyhamowanie prêdko¶ci
- mówi zastêpca szefa policji m³. insp. S³awomir Tomal. Od 2002 r. dosz³o tam do dziewiêciu wypadków i a¿ 65 kolizji, dziesi±tek innych zdarzeñ nawet nie zg³oszono policji.
Dziêki okr±g³ej krzy¿ówce powinny te¿ znikn±æ korki.
- Rondo oznacza bardziej p³ynne w³±czanie siê kierowców do ruchu - dodaje m³. insp. Tomal


Piotr Jêdzura
0 68 324 88 13
pjedzura@gazetalubuska.pl

--
C
U
S
2006-11-06 08:37
Temat postu: Autostrada po cichu
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska
6 Listopada 2006
Autostrada po cichu

Bez przeciêcia wstêgi i wyborczego zgie³ku ruszy³a nitka autrostady ³±cz±cej Olszynê z Wroc³awiem. Kierowcy s± zachwyceni, niektórzy mieszkañcy okolicy... niepocieszeni.

Kierowcy nie kryj± zdumienia. Nagle, niemal z dnia na dzieñ, droga prowadz±ca do Olszyny sta³a siê... autostrad±. W stronê przej¶cia jedzie siê jak po ma¶le. Zamianê chwal± nawet kierowcy jad±cy w stronê Wroc³awia. Wprawdzie pozosta³y przedwojenne p³yty, ale za to ruch odbywa siê tylko w jednym kierunku.
- Nie wierzy³em, ¿e do¿yjê tej chwili - gorzko u¶miecha siê Kazimierz Stêpieñ ze Z³otoryi. - czêsto je¿d¿ê t± droga i s±dzi³em, ¿e wygl±da tak specjalnie. Aby odstraszyæ od Polski.

Po grzyba ta droga

Z autostrady cieszy siê znacznie mniej Marian z Lipinek £u¿yckich. Od lat sprzedaje na poboczu grzyby i stanowi to istotny punkt w jego domowym bud¿ecie. Wy¿ej stoj± ludzie z Grotowa, ni¿ej - w stronê Wroc³awia - z Ro¶cic.
- Ju¿ odgrodzili tamten pas ruchu - pokazuje na s³upki wzd³u¿ autostrady, na których wkrótce zostanie rozpiêta ogrodzeniowa siatka. - To niby dla zwierz±t, ale i my zostaniemy odciêci.
Handluj±cy obok mieszkañcy Grotowa nawet nie dopuszczaj± do siebie my¶li, ¿e nie bêd± mogli stan±æ na poboczu z jagodami, kurkami, papierosami. Przecie¿ zawsze to robili...
- I co, mo¿e jeszcze bêdziemy musieli z ka¿d± duperel± przez most chodziæ? - nadziwiæ nie mo¿e siê kobieta w ¶rednim wieku. - I tak skróty bêdziemy sobie robili. Bo nawet za grzybami nie mo¿na by by³o chodziæ. To przecie¿ ta autostrada to bêdzie gorzej ni¿ granica.
Pytani w samych wsiach mieszkañcy maj± natomiast nadziejê, ¿e dziêki autostradzie bêdzie wiêkszy ruch, wiêcej go¶ci przyjedzie po gêsi, kaczki, króliki... A ha³as? Okazuje siê, ¿e nowa autostrada tylko trochê huczy. To i tak lepsze ni¿ d¼wiêki wydawane przez star±. To by³o dudnienie.

Wstêga bêdzie w grudniu

Autostrada ruszy³a bez wstêg i orderów. - To jest dopuszczenie tymczasowe, czyli puszczenie ruchu w trybie roboczym - mówi dyrektor zielonogórskiego oddzia³u Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Robert Miko³ajski. - Pu¶cili¶my samochody po nowej nitce aby spokojnie wykonaæ resztê prac. Z jako¶ci robót jeste¶my zadowoleni, walczymy z terminami.
Zgodnie z planem w tym roku autostrada A 18 powinna otrzymaæ pozwolenie na u¿ytkowanie. Oficjalne otwarcie zaplanowano na grudzieñ. Ju¿ podpisano umowê projektow± na wykonanie drugiej nitki. Ta zakoñczona kosztowa³a oko³o 400 mln z³, druga bêdzie o 100 mln dro¿sza. Przy niej tak¿e - zgodnie z nieoficjalnymi informacjami - dojdzie do konfrontacji z ekologami. Po³udniowa nitka powinna byæ gotowa w roku 2010. Dlatego za kilka miesiêcy stara czê¶æ znów zostanie zamkniêta.
W tej chwili trasê pokonuje oko³o 7 tys. pojazdów na dobê. To ¿adna rewelacja, gdy¿ na "dwójce”, która nie jest autostrad±, doliczono siê 17 - 16 tys. pojazdów.
Stanis³aw Oklejewicz od kilku lat prowadzi przy trasie A 18 zajazd, teraz koñczy remontowaæ sklep i parking. Nie kryje zawodu, jego zdaniem ruch jest ma³y i wiêkszy nie bêdzie.
- Tak naprawdê g³ówny strumieñ ruchu przyjmuj± ¦wiecko i Jêdrzychowice. - t³umaczy. - Ale i tak dobrze, ¿e wreszcie to zrobili. Bo to co dzia³o siê tutaj przez lata...

Lubuskie drogi po kawa³ku
Na S3 najwiêksze prace trwaj± na obwodnicach Gorzowa Wlkp. i Nowej Soli. Ta pierwsza bêdzie opó¼niona o pó³ roku. Zamiast od 16 grudnia br., kierowcy pojad± ni± w czerwcu przysz³ego roku. Do jesieni 2008 roku zakoñczona ma byæ budowa obwodnicy Nowej Soli. W nastêpnych latach S3 bêdzie budowana w kilku czê¶ciach. Maszyny maj± wjechaæ na budowê wiosn± 2007 roku. Do 2009 roku maj± powstaæ od Nowego Tomy¶la do ¦wiecka dwie jezdnie A2. Na lubuskiej czê¶ci A2 powstanie a¿ siedem wêz³ów, czyli zjazdów i wjazdów na drogê: w Trzcielu, Myszêcinie, Jordanowie, £agowie, Torzymiu, Rzepinie i ¦wiecku.


DARIUSZ CHAJEWSKI
0 68 324 88 36
dchajewski@gazetalubuska.pl

--
C
U
S
2006-12-09 09:30
Temat postu: Euro na S3 przepad³y!
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska
8 grudnia 2006
Euro na S3 przepad³y!

Dokumenty na budowê drogi S3 ministerialni urzêdnicy wys³ali do Brukseli zbyt pó¼no. Dlatego pieni±dze unijne zamiast na lubusk± "eskê”, trafi± na autostradê A1.

Budowane teraz pasmo drogi miêdzy Now± Sol± a Racul± powstanie na pewno, bo p³aci za nie bud¿et pañstwa.

Od pó³tora roku piszemy o planach budowy S3 - trasy szybkiego ruchu, która ma prowadziæ w kierunku Szczecin - Lubawka (przej¶cie graniczne w Czechach). Droga ma mieæ dwie jezdnie i po zakoñczeniu zapewni najszybsz± komunikacjê w zachodniej Polsce w kierunku pó³noc - po³udnie. Piszemy o tym, poniewa¿ od pocz±tku s± problemy z budow± trasy. Co chwilê natrafiamy na kolejne zagro¿enia tej inwestycji, bo ma byæ budowana z pieniêdzy unijnych. ¯eby je zdobyæ trzeba by³o wys³aæ na czas prawid³owo przygotowany wniosek do Brukseli. Piêæ miesiêcy temu zapewniano nas w Ministerstwie ¦rodowiska, ¿e dokumenty s± skompletowane i najpó¼niej w sierpniu bêd± wys³ane!

Wczoraj dowiedzieli¶my siê, ¿e to nieprawda. Skutek jest taki, ¿e przepad³y regionowi pieni±dze, które mo¿na by³o wydaæ w latach 2004 - 2006.


ZAMIAST KOMENTARZA
Cia³a, urzêdy i instytucje, które powinny zadbaæ o drogê S3, ale ka¿da do³o¿y³a siê do opó¼nieñ:
- rz±d i parlament - bo odpowiadaj± za skomplikowane przepisy dotycz±ce ochrony ¶rodowiska utrudniaj±ce inwestycje
- Ministerstwo Gospodarki a po reformie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo ¦rodowiska - bo pracowa³y tak, jakby chodzi³o o budowê w przysz³ym wieku, a nie za rok
- nasze w³adze wojewódzkie - bo czêsto nawet nie wiedzia³y, gdzie s± dokumenty
- lubuscy pos³owie - bo siedz± w Warszawie, nie wiedz± co siê dzieje z "esk±” i nic z tym nie robi±. Trzy na krzy¿ interpelacje to za ma³o.

Wniosek wys³ano za pó¼no

Pose³ Europarlamentu Bogus³aw Liberadzki powiedzia³ nam w czwartek: - Komisja Europejska rozdzieli³a 200 mln euro, które zosta³y z lat 2004-2006. Wniosek na budowê S3 nie by³ kompletny, wiêc pieni±dze trafi³y na autostradê A1.

Czy to oznacza utratê unijnych pieniêdzy na budowê S3? - My¶lê, ¿e je dostaniemy, ale z opó¼nieniem - s±dzi Liberadzki.

W po³owie przysz³ego roku Komisja Europejska zacznie rozdzielaæ pieni±dze dla Polski na lata 2007-2013. Je¶li tym razem dokumentacja bêdzie dobra, miliardy dostaniemy.

Sk±d ten optymizm

Budowê S3 podzielono miêdzy drogowców ze Szczecina i Zielonej Góry. Ci pierwsi odpowiadaj± za odcinek od Szczecina do Gorzowa, a drudzy od Gorzowa do Nowej Soli. Zastêpca dyrektora szczeciñskiego oddzia³u GDDKiA Iwona Stêpieñ-Pilipczuk wie o wpadce z dokumentacj±, ale przekonuje, ¿e S3 powstanie. - Dyrekcja w Warszawie zapewnia, ¿e pieni±dze bêd±. Wiosn± przysz³ego roku chcemy wybraæ firmy budowlane. Wbicie pierwszej ³opaty zaplanowali¶my jesieni± 2007 roku, a doprowadzenie dwóch jezdni S3 do Gorzowa latem 2010 roku.

Optymist± jest te¿ Artur Mrugasiewicz z GDDKiA w Warszawie. - Droga S3 jest priorytetem rz±du, a wiêc bêdzie budowana w pierwszej kolejno¶ci. Dlatego ja nie widzê ¿adnego zagro¿enia.

Ka¿dy po¶lizg jest gro¼ny

Dokumentacja na lubuski odcinek S3 jest te¿ opó¼niona. Powodem jest konieczno¶æ przygotowania powtórnej analizy oddzia³ywania S3 na obszary chronione Natura 2000. Agnieszka Nowak z Lubuskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Gorzowie mówi: - Ca³± procedurê zwi±zan± z decyzjami ¶rodowiskowymi zakoñczymy byæ mo¿e w lutym, marcu 2007 roku.

Wiara w s³owa

Czy to nie za pó¼no? - Nie, ale pod warunkiem, ¿e wojewoda podpisze decyzjê ¶rodowiskow± w pierwszym kwartale 2007 roku - zapewnia Wies³aw Staruch, zastêpca dyrektora zielonogórskiego oddzia³u GDDKiA. - Wtedy najpó¼niej wiosn± 2008 wybierzemy wykonawców. Pierwsze roboty rozpoczniemy jesieni±, a obie jezdnie oddamy zmotoryzowanym do koñca 2010 roku. Zapewniono nas, ¿e pieni±dze bêd±. My musimy jedynie dopilnowaæ opracowanie dokumentacji.

Jak interesowa³ siê budow± drogi od tygodnia by³y wicemarsza³ek województwa Edward Fedko? - Nic nie wiem o zagro¿eniach. Ca³y czas drogowcy zapewniali mnie, ¿e wszystko idzie zgodnie z planem.

W tej chwili niezagro¿one s± jedynie fragmenty S3 finansowane z bud¿etu pañstwa: obwodnice Nowej Soli i Gorzowa. Je¶li region dostanie pieni±dze unijne z lat 2007-2013, zakoñczenie budowy drogi opó¼ni siê. Obie jezdnie drogi mia³y powstaæ w Lubuskiem do koñca 2009 roku. Kiedy bêd± zbudowane, tego dzisiaj nikt nie zagwarantuje.

Czes³aw Wachnik
cWachnik@gazetalubuska.pl

--
C
U
S
2006-12-27 22:01
Temat postu: S-3 troszkê bli¿ej
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta.pl

S-3 troszkê bli¿ej
olza 2006-12-27

Wojewoda lubuski wyda³ decyzjê okre¶laj±c± ¶rodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacjê budowy drogi ekspresowej S3. W pó³nocnej czê¶ci woj. lubuskiego, odcinek z Gorzowa po Miêdzyrzecz liczy 37,6 km. W decyzji zdefiniowano warunki eksploatacji drogi zapewniaj±ce ochronê ¶rodowiska.

--
C
U
S
2006-12-27 22:07
Temat postu: Decyzja w sprawie S3
ciachu


forum admin
postw: 823

Radio Zachód

Decyzja w sprawie S3 (2006-12-27 15:45)Wojewoda lubuski wyda³ decyzjê dotycz±c± warunki inwestycji zwi±zanej z budow± drogi ekspresowej S3. Chodzi o odcinek Gorzów - Miêdzyrzecz, który w naszym regionie ma powstaæ najszybciej. Taka decyzja jest bardzo istotna, gdy¿ bez niej inwestycja nie mog³aby ruszyæ.

Odcinek o d³ugo¶ci prawie 40 kilometrów po³±czy Gorzów z obwodnic± Miêdzyrzecza. Powstan± przy okazji nowe wiadukty i skrzy¿owania. Droga przebiegnie przez gminy: Deszczno, Bledzew, Skwierzyna i Przytoczna.

W decyzji wojewody jest te¿ mowa o warunkach eksploatacji drogi tak, by chroniæ ¶rodowisko. Decyzjê zaakceptowa³ ju¿ minister ¶rodowiska i lubuski inspektor sanitarny.

--
C
U
S
2006-12-28 07:47
Temat postu: £opaty pod S 3 wbij± za rok
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska
27 grudnia 2006

£opaty pod S 3 wbij± za rok

Wojewoda okre¶li³ warunki ¶rodowiskowe, jakie trzeba spe³niæ przy budowie 37 km drogi S 3. Chodzi o odcinek Gorzów - Miêdzyrzecz. Budowa ruszy prawdopodobnie za rok.

To kolejny krok w drodze do zdobycia pozwolenia na budowê tego fragmentu drogi S 3. O okre¶lenie warunków dotycz±cych ochrony ¶rodowiska w okolicach przysz³ej budowy poprosi³ wojewodê lubuski oddzia³ Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

- W dokumencie podali¶my np., gdzie maj± byæ zbudowane przej¶cia dla zwierz±t du¿ych i ma³ych, gdzie nale¿y postawiæ ekrany akustyczne albo umie¶ciæ zbiorniki na wodê - t³umaczy Jan Rydzanicz, dyrektor wydzia³u rolnictwa i ochrony ¶rodowiska urzêdu wojewódzkiego.

¯eby uzyskaæ pozwolenie na budowê, generalna dyrekcja dróg musi jeszcze m.in. wykupiæ grunty. - Wydali¶my ju¿ na to 50 mln z³. Dotychczas kupili¶-my ponad po³owê ziemi potrzebnej pod budowê tego fragmentu S 3 - mówi dyr. Robert Miko³ajski z oddzia³u GDDKiA w Zielonej Górze.

Jak przewiduje, wniosek o pozwolenie na budowê dyrekcja dróg z³o¿y u wojewody na pocz±tku drugiego kwarta³u 2007 r. Kiedy wojewoda siê zgodzi, od razu ruszy przetarg na ten kawa³ek inwestycji. - Je¶li przetarg uda siê rozstrzygn±æ do wrze¶nia, od razu bêdzie mo¿na wbiæ ³opaty. Ale bardziej realne rozpoczêcie budowy odcinka Gorzów - Miêdzyrzecz to pocz±tek 2008 r. - przewiduje dyr. Miko³ajski.

Zbudowanie 37 km drogi potrwa ponad dwa lata. Droga ekspresowa S 3 bêdzie bieg³a ze ¦winouj¶cia do Lubawki.

(habe)

--
C
U
S
2006-12-30 09:11
Temat postu: Prace nad S3
ciachu


forum admin
postw: 823

Radio Zachód
Prace nad S3 (2006-12-29)

Trwaj± uzgodnienia administracyjne w sprawie przebiegu kolejnego odcinka drogi ekspresowej S3. Tym razem urzêdnicy pracuj± nad projektem trasy na odcinku Miêdzyrzecz - Sulechów.

Przypomnijmy, ¿e kilka dni temu wojewoda lubuski Wojciech Perczak podpisa³ tzw. decyzje ¶rodowiskowe dotycz±ce odcinka Gorzów - Miêdzyrzecz. Ju¿ niebawem ma byæ gotowa dokumentacja dotycz±ca kolejnego odcinka.

Wojewoda powiedzia³ w Radiu Zachód, ¿e trwaj± te¿ prace dotycz±ce projektu lubuskiego odcinka autostrady A2. Z obecnych planów wynika, ¿e lubuski odcinek autostrady A2 powinien powstaæ w ci±gu trzech lat.

--
C
U
S
2007-02-15 11:18
Temat postu: Droga S3 coraz bli¿ej
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta.pl 2007-02-14

Droga S3 coraz bli¿ej
Miros³awa Dulat

Do koñca roku bêdzie gotowa dokumantacja pod budowê trasy S3. Je¶li robotnikom nie stan± na drodze archelogiczne wykopaliska, komfortow± czteropasmówk± ruszymy ju¿ za trzy lata

Droga ekspresowa S3 to strategiczna arteria dla rozwoju naszego regionu. Czteropasmówka po³±czy pó³noc z po³udniem, od Szczecina po Lubawkê na Dolnym ¦l±sku. Samochody bêd± jechaæ ni± z prêdko¶ci± 100 km na godz. Dziêki nowej drodze ekspresowej odcinek z Gorzowa do Szczecina skróci siê a¿ o 8,5 km i bêdzie go mo¿na przejechaæ w niespe³na godzinê. S3 wytyczono z dala od gêstej infrastruktury (obecna "trójka" zahacza o dziesi±tki miast i miejscowo¶ci).

Lubuski odcinek S3 zaprojektowano od pó³nocnej czê¶ci Gorzowa do Nowego Miasteczka, gdzie przebiega granica z Dolnym ¦l±skiem. Po³udniowy odcinek trasy bêdzie budowaæ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wroc³awiu. Fragment drogi, który bêdzie przebiega³ przez województwo lubuskie, ma ok. 145 km. - W³a¶ciwie w tej chwili nie ma ju¿ odcinka, na którym nie trwa³yby prace lub przygotowania do kolejnych etapów - zapewnia Robert Miko³ajski, dyrektor GDDKiA w Zielonej Górze.

Jeszcze w tym roku zostanie oddana do u¿ytku obwodnica Gorzowa. Trwaj± te¿ przygotowania do budowy drugiej jezdni. Jednym z najwiêkszych etapów inwestycji bêdzie budowa odcinka od Gorzowa do Miêdzyrzecza. - Chcieliby¶my wybudowaæ to w ramach jednego kontraktu. Nie wiemy na razie jeszcze, czy wystarczy nam pieniêdzy, ¿eby wybudowaæ to od razu. Mo¿liwe, ¿e bêdziemy musieli podzieliæ to na trzy mniejsze zadania - mówi Miko³ajski. Je¶li rzeczywi¶cie dojdzie do takiej sytuacji, jednym z priorytetów bêdzie na pewno obwodnica Skwierzyny. Na odcinku od Gorzowa do Nowej Soli Skwierzyna jest bowiem jedyn± du¿± miejscowo¶ci±, która nie ma obwodnicy.

Drugi z du¿ych etapów dotyczy fragmentu od Miêdzyrzecza do Sulechowa. Na tym odcinku droga ekspresowa S3 bêdzie siê krzy¿owaæ w przysz³o¶ci z autostrad± A2. Pod koniec ubieg³ego roku zakoñczy³ siê remont krajowej drogi nr 3 miêdzy Sulechowem a Racul±. Zatem do wybudowania zostanie druga jezdnia. - Przy jej budowie podczas prac przy mo¶cie w Cigacicach chcemy wykorzystaæ istniej±ce tam ju¿ podpory z lat 80. Ekspertyzy wyka¿±, czy bêdzie to mo¿liwe - mówi Miko³ajski. W po³owie 2008 r. gotowa bêdzie równie¿ jedna z jezdni miêdzy Racul± a Now± Sol±. Opracowanie dotycz±ce drugiej jezdni jest ju¿ przygotowywane.

W ubieg³ym roku GDDKiA rozpoczê³a ju¿ wykup gruntów pod now± drogê ekspresow±. Do tej pory wykupiono ju¿ ok. 70-80 proc. ziem. - Wydali¶my na to 62 mln z³. To pieni±dze, które trafi³y do nas z bud¿etu pañstwa - mówi dyrektor. Dodaje, ¿e na pozosta³e grunty potrzeba jeszcze ok. 30 mln z³. Jak nieoficjalnie dowiedzia³a siê "Gazeta", rolnik rekordzista, który sprzeda³ swoj± ziemiê, dosta³ za ni± milion z³otych. Jak wstêpnie szacuj± drogowcy, budowa lubuskiego odcinka S3 bêdzie kosztowaæ 2,5 mld z³. Budowa bêdzie czê¶ciowo finansowana z funduszy Unii Europejskiej.

--
C
U
S
2007-12-03 17:41
Temat postu: Raport o drogach: bêd± obwodnice i ekspresówki
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta.pl
Raport o drogach: bêd± obwodnice i ekspresówki
Artur Brykner
2007-12-02

Mapa planowanych inwestycji drogowych w Lubuskiem jest imponuj±ca. W ci±gu najbli¿szych piêciu lat dziewiêæ miast zyska obwodnice. Drogowcy zmodernizuj± ponad 100 km g³ównych dróg. I co najwa¿niejsze - pojedziemy 120-kilometrow± ekspresówk± S3.

Obwodnica Nowej Soli ma byæ gotowa ju¿ w 2008 roku
Pomijaj±c budowê 105-kilometrowego lubuskiego odcinka autostrady A2 (koniec w 2011 r.), województwo przetnie z pó³nocy na po³udnie krêgos³up komunikacyjny - droga ekspresowa S3. Ta trasa jest inwestycyjnym priorytetem drogowców. Napiêty harmonogram prac jest ju¿ realizowany. Tydzieñ temu, podczas otwierania gorzowskiej obwodnicy - fragmentu Trasy S3, Zbigniew Kotlarek, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapowiedzia³: - Dwujezdniowa trasa od Szczecina do po³udniowej granicy lubuskiego zostanie wykonana do koñca 2012 r. W przysz³ym roku rusz± prace budowlane na dwóch odcinkach Gorzów - Miêdzyrzecz i Miêdzyrzecz - Sulechów. W 2009 r. rozpocznie siê budowa drugiej nitki gorzowskiej obwodnicy. Podobnie drug± jezdniê zbudujemy na obwodnicy Miêdzyrzecza. Do 2012 r. trasa ekspresowa S3 z dwoma jezdniami bêdzie ju¿ gotowa w Zachodniopomorskiem i Lubuskiem, a byæ mo¿e uda siê j± doprowadziæ w tym czasie a¿ do autostrady A4.

Budowa S3 w Lubuskiem zacznie siê w przysz³ym roku od Gorzowa, ale podzielono j± na 7 etapów. Prace na ka¿dym z odcinków ekspresówki prowadzone bêdz± niezale¿nie. Na wiosnê 2008 r. zapowiedziano pierwsze przetargi. Prace budowlane powinny ruszyæ jesieni± na trzech fragmentach przysz³ej dwupasmówki: na odcinku 16 km od granicy Zachodniopomorskiego do Gorzowa, który ma byæ gotowy do 2010 r., na 37-kilometrowym odcinku Gorzów - Miêdzyrzecz (zakoñczenie prac w 2011 r.) oraz na 43-kilometrowym etapie (Miêdzyrzecz - Sulechów), który ma byæ gotowy w dwa lata. W trakcie tych prac, w latach 2009-2010 obwodnica Gorzowa i Miêdzyrzecza zyskaj± drugie nitki jezdni. Poszerzy siê te¿ najd³u¿szy, 45-kilometrowy odcinek S3 z Sulechowa do Nowego Miasteczka. Budowê ekspresówki od Nowego Miasteczka do po³udniowej granicy województwa GDDKiA zostawia na sam koniec. 24-kilometrowy odcinek zaplanowano zbudowaæ w latach 2010-2013, ale jak zapewnia³ dyr. Kotlarek, GDDKiA postara siê o rok przyspieszyæ zakoñczenie prac.

W planach jest a¿ dziewiêæ lubuskich miejscowo¶ci. W po³owie przysz³ego roku otwarta zostanie ca³a obwodnica Nowej Soli, przy której II etap prac trwa ju¿ od roku. W przysz³ym roku natomiast rozpoczn± siê budowy czterech obwodnic: S³ubic - 10 km, £êknicy - 3,43 km, Kargowej - 7,5 km i Nowogrodu Bobrzeñskiego - 5,5 km. Maj± byæ gotowe ju¿ w 2009 r.

W tym te¿ roku ma siê rozpocz±æ budowa kolejnych obwodnic: Wschowy - 8,2 km, Szprotawy (II etap) - 7,5 km. Obie obwodnice maj± zostaæ oddane do u¿ytku w 2010 r., a rok pó¼niej kolejna, 8,4-kilometrowa obwodnica Krosna Odrzañskiego. Na koniec drogowej "piêciolatki" zaplanowana jest budowa obwodnicy Kostrzyna. 5,5-kilometrow± tras± omijaj±c± centrum Kostrzyna pojedziemy w 2013 r.

Kierowców czeka tak¿e od przysz³ego roku szereg remontów ju¿ u¿ywanych dróg. Przez najbli¿sze cztery lata modernizowana bêdzie droga nr 22 z Gorzowa do granicy województwa. Do 2010 r. zmodernizowany zostanie odcinek Gorzów - Strzelce Krajeñskie (19,5 km), a w kolejnych dwóch latach remont kapitalny przejdzie 34-kilometrowy odcinek od Strzelec do Wielkopolski. Przez dwa lata przebudowana bêdzie droga nr 12 z £êknicy do ¯ar (32,4 km) i dokoñczona modernizacja tej drogi (15 km) z ¯ar do ¯agania.

Z kolei na lata 2009-2010 zielonogórski oddzia³ GDDKiA zaplanowa³ przebudowê dwóch odcinków drogi nr 27 z Nowogrodu Bobrzañskiego do ¯ar (19 km) i z ¯ar do ¦widnicy (18 km). Ostatni z du¿ych remontów dróg zaplanowano za trzy lata na odcinku drogi nr 29 Urad - Osiecznica. Ta 31,2-kilometrowa szosa uzyska obowi±zuj±ce parametry drogi krajowej (m.in. asfaltowe pobocza) do koñca 2011 r.

¬ród³o: Gazeta Wyborcza Zielona Góra

--
C
U
S
Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.051 | powered by jPORTAL 2